Studera vid Aalto

Studera konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur är ledande i Norden inom design, mode, spel, medier, arkitektur, film, konstpedagogik och konst. Vi bedriver forskning i världsklass inom konstpedagogik, design och designtänkande, digitala medier och visuell kultur samt stadsplanering och arkitektur.
A person taking a photo of another person working on a ceramics artwork
Ansökan till kandidatutbildningar

Finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram i konst, design och arkitektur

Ansökan till de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen i konst, design och arkitektur är 11-25.3.2025. Se alla kandidatprogram vid Aalto-universitetet här.

Bildkonstpedagogik - Konst och Media, konstkandidat och konstmagister

Studier i utbildningsprogrammet inom konst och media - bildkonstpedagogik erbjuder dig en möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet.

Ihmisiä tutustumassa Designs for a Cooler Planet -näyttelyyn.

Design - Design och Mode, konstkandidat och konstmagister

Innehållet i huvudämnesstudierna i design grundar sig på det växande behovet att utbilda kreativa designer som kan utveckla nödvändiga och intressanta produkter och tjänster som planeras och tillverkas med hänsyn till olika grupper av användare och belastningen på miljön.

Opiskelijoiden metallisia ja keraamisia kurssitöitä

Mode - Design och Mode, konstkandidat och konstmagister

I kandidatprogrammet i design och mode vid Aalto-universitetet får den studerande utveckla sina kreativa designfärdigheter och skapa sin egen vision och designeridentitet. De studerande inom programmet förenas av en kreativ ambition och empati gentemot människor samt en vilja att skapa en framtid som sparar på naturresurserna.

Malli odottamassa, kun kaksi ihmistä työstävät hänen päällään olevaa asua.

Visuell kommunikation och design - Konst och Media, konstkandidat och konstmagister

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i visuell kommunikation och design blir du en aktör och expert inom dessa områden.

visual

Dokumentärfilm - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer.

dok2

Kostymdesign: scenkonst och film - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Vill du veta hur rollfigurer i film och teater blir till? Huvudämnet kostymdesign vid Aalto-universitetet är det enda av sitt slag i Finland.

Costume design

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Målet med kandidatstudierna inom huvudämnet film- och tv-scenografi är att ge den studerande grundläggande färdigheter för att arbeta som scenograf inom film- och tv-branschen. Den studerande lär sig att gestalta sin roll i film- och tv-produktionen och arbeta med visuell, funktionell och produktionsmässig planering i samband med planeringen och genomförandet av en produktion tillsammans med regissören och den övriga konstnärliga och tekniska arbetsgruppen.

Två studenter i en studio som filmar.

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Undervisningen i film- och tv-produktion syftar till att ge studerandena goda färdigheter för att arbeta som film- och tv-producenter. Målet med utbildningen är en kreativ producent som lanserar och utvecklar idéer, kan skapa en atmosfär av kreativt samarbete och erbjuda goda arbetsförhållanden till de medverkande inom filmens olika delområden.

En student presenterar en film i ett konferensrum.

Film- och tv-manuskript - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Målet med huvudämnet Film- och tv-manuskript är att ge studerandena basfärdigheter i skrivteknik och produktion för arbete som manuskriptförfattare i olika film- och tv-produktioner.

Två studenter planerar ett manuskript med post-it-lappar.

Filmning - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

I studierna på kandidatnivå får studeranden som har filmning som huvudämne kännedom om tillvägagångssätt, konstnäriga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater på sitt område. Utbildningens centrala mål är att utveckla studerandens begåvning och personliga uttrycksförmåga, ge de grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheterna och kunskaperna om området och dess historia, utveckla färdigheterna i grupparbete och ledarskap samt kunskaperna i forskningsarbetets grunder.

filmning

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet filmljudinspelning och ljudplanering inom kandidatprogrammet för konst och design introducerar dig i ljud, ett delområde inom film vars narrativa styrka ibland kan överglänsa bilden. Ett centralt mål är att stöda den studerandes begåvning och stärka hens personliga uttrycksförmåga.

ääni1

Filmregi - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmregi syftar till att ge studeranden konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter att arbeta som regissör för kortfilmer och tv-produktioner. Genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena lär sig studeranden att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten på sitt yrkesområde.

Två studenter pratar bakom kameran.

Filmklippning - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmklippning utbildas specialister och tänkare som kan planera och genomföra postproduktion. Klippstuderandena specialiserar sig i att behärska filmiskt berättande och bildhelheter. De studerar såväl den estetiska traditionen på sitt eget område som de möjligheter som den nyaste tekniken ger.

Två studenter sitter vid en dator och redigerar ett soundtrack.

Inredningsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, konstkandidat och konstmagister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur

Aalto University, photo Unto Rautio

Landskapsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitekturen för samman estetik, ekologi och funktionalitet. De mångvetenskapliga studierna ger goda färdigheter för arbetslivet.

Kaksi opiskelijaa työskentelemässä maisemapienoismallin parissa.

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Den byggda miljön utgör grunden för vårt lands nationalförmögenhet. Därför är det viktigt att den studerande redan i kandidatskedet bildar sig en helhetsuppfattning om arbetsfältet för byggande och vad som kännetecknar en människonära verksamhetsmiljö. Kandidatexamen ger den studerande goda förutsättningar för assisterande arbetsuppgifter.

Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Engelskspråkigt kandidatprogram i konst, design och arkitektur

Bekanta dig med kandidatprogrammet Design nedan eller se alla engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet här.

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Design, Bachelor of Arts, Master of Arts (Art and Design)

Design innebär inte enbart design av fysiska föremål utan även digitala upplevelser och abstrakta koncept, vilket breddar dess möjligheter att forma världen. Kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Design tar vara på dessa möjligheter och förbereder de studerande för att skapa framtidens produkter, tjänster och system på ett kreativt och kritiskt sätt.

Utbildningsutbud
Bachelor's in Design Powerpoint slide

Webinar | Kandidatstudier i design (extern länk)

Studenter berättar om sina erfarenheter av att studera design (på engelska).

Magisterprogram i konst, design och arkitektur

Bekanta dig med utbildningsutbudet nedan eller se alla magisterprogram vid Aalto-universitetet här.

Magisterprogram i konst och medier

Fotografi - Konst och Media, konstmagister

Fotografiet har en genomträngande kraft i samhället och kulturen som påverkar individer, gemenskaper och nationer. Även om världen är full av bilder har betydelsen av ett starkt fotografi inte minskat. Tvärtom! Nu om någonsin behöver vi konstnärer och fotografer som har ett budskap. Som studerande vid Aalto-universitetet är du en del av en ambitiös och professionell gemenskap och lärmiljö, där du får möjligheten att utveckla din konstnärliga verksamhet och stärka ditt begreppsliga och kritiska tänkande.

Lada Suomenrinne: Iđitguovssu, 2021 (yksityiskohta teoksesta)

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet Visual Communication Design (VCD) inom magisterprogrammet i konst och media erbjuder en internationell lärmiljö och utforskar nya arbetssätt inom visuell kommunikation. I studierna granskas rådande förhållanden ur ett kritiskt perspektiv och du får möjlighet att ompröva de etablerade begreppen inom grafisk design. Programmet hjälper dig att se din designpraktik i ett nytt ljus och placera den i en bredare samhälls- och miljökontext.

Visual Communication Design

Game Design and Development - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet Game Design and Development är ett mångvetenskapligt huvudämne som erbjuder en unik blandning av tekniska och konstnärliga aspekter av spelutveckling. Huvudämnet producerar visionära och innovativa tänkare som har ambitionen att flytta gränserna för speldesign.

climbers

New Media - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

I en värld som genomsyras av teknologi är det nödvändigt att förstå och undersöka hur teknologin påverkar individer, organisationer och samhället. Huvudämnet New Media sammanför en mångkulturell grupp av studerande med mycket varierande färdigheter och bakgrunder.

A person looking at a project work on a round table

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet ViCCA för samman konstnärer, kuratorer och forskare som strävar efter att förstå, utmana och förändra rådande paradigm i samtidskonsten och världen runt oss.

The ViCCA prograne

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA), Master of Arts (Art and Design)

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) är ett magisterprogram som leder till dubbelexamen vid Aalto-universitetet (Finland) och Aalborg Universitet (Danmark). Programmet ger de studerande en övergripande förståelse för nordiska praktiker och traditioner inom konstpedagogik, visuell kultur och kulturellt arbete.

NoVA study options

Sound in New Media - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

The aim of the Major in Sound in New Media is to explore, discover and comprehend the emerging digital technology and its aural impact in society; to find and exploit the possibilities it opens to acoustic communication, sonic interaction and new interfaces for musical expression and to evaluate, understand and deal with the challenges it poses to art, design, and creative production in the auditory domain.

sound

Magisterprogram i design

Collaborative and Industrial Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Inom huvudämnet Collaborative and Industrial Design (CoID) ligger fokus på designens roll i samhället. De studerande får färdigheter som gör att de kan arbeta med expert- och ledningsuppgifter och som entreprenörer och innovatörer inom en rad olika roller inom industri, affärsliv, samhälle, utbildning och den offentliga sektorn.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Contemporary Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Vilka material är de bästa alternativen för att ersätta plast? Hur kan traditionella hantverk kombineras med samtida design? Vilken typ av produkter behöver vi i vårt föränderliga samhälle?

Iittala Experimental Design Process

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Studierna inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design bygger på forskningsbaserad kunskap om samhälleliga, kulturella och globala förändringar och uppmuntrar till kreativ utforskning och konceptuellt tänkande på en hög konstnärlig och professionell nivå.

Aino Ojala, I Feel You 2023, MA Thesis

Creative Sustainability, Master of Arts (Art and Design)

The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) provides a multidisciplinary learning platform in the fields of design, business, and materials and chemical engineering.

Creative sustainability students studying

International Design Business Management, Master of Arts (Art and Design)

IDBM is a pioneering and renowned study programme that truly embodies the vision of Aalto by integrating design and technology with global business development.

IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Magisterprogram i arkitektur

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Arkitekt

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Arkitektur

Landskapsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekter är ett betydande yrkesgrupp för samhället och miljön. Gemensamt för landskapsarkitekter är viljan och förmågan att göra gemensamma landskap hållbara, fungerande och vackra. Aalto-universitetets internationellt ansedda magisterprogram i landskapsarkitektur är det enda magisterprogrammet för landskapsarkitektur på universitetsnivå i Finland.

Landskap arkitektur

Urban Studies and Planning, M.Sc in Architecture

"A diverse group of students with different backgrounds is inspiring. Every teacher has a different expertise and some different perspective to bring to the discussion, and the topics we learned broadened my knowledge of the city from very different perspectives”

Urban Studies and Planning

Interior Architecture - Architecture, Landscape architecture and Interior Architecture, Master of Arts (Art and Design)

Interior architecture addresses the close human scale of space and furniture to create meaning and value to people and organisations, and to transform and renew the everyday living environment. Dealing with the design of immediate interior and exterior environments, interior architecture requires understanding on human culture, needs and aspirations, the bodily experience and senses, and the spatial, material and technological means to meet these. A skilled interior architect is capable of integrating diverse elements into functional and experiential design solutions that exceed the users’ and clients’ expectations and are socially, environmentally and economically sustainable.

The programme educates interior architects with a distinct design personality. It comprises studies on spatial design and furniture design. Concrete design assignments form a major part of education. The studies emphasise advanced practical design skills combined with conceptual and strategic design thinking and research-driven design. Students are encouraged to expand the frontiers of the discipline by addressing systems level problems and societal challenges across the scale of built environment.
Students graduated from the programme are eligible to work as professional interior architects.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Magisterprogram i filmkonst

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet.

Bild av filmuppsättningar som liknar ett kafé.

Filmning - Filmkonst, konstmagister

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.

En student filmer framför en röd gardin.

Dokumentärfilm - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmsregissörer som kan verka både på den nationella och internationella arenan. De studerande får en djup förståelse för dokumentärfilmens historia och praxis. Dessutom uppmuntrar magisterprogrammet de studerande att forma dokumentärfilmens framtid som en form av historieberättande, konst och forskning.

De studerande utvecklas som konstnärer och forskare genom kreativ forskning, praktiskt arbete och samarbete. De lär sig att kombinera praktiskt kunnande och begreppsligt tänkande vilket ökar deras yrkeskompetens och gör dem till föregångare inom dokumentärfilm.

dok

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande.

Två studenter med en kamera framför en röd gardin.

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Studier i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare samt hens skaparidentitet.

ohjaus2

Filmklippning - Filmkonst, konstmagister

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.

Two students are laughing at the computer.

Kostymdesign: scenkonst och film - Filmkonst, konstmagister

Är du intresserad av att studera kostymdesign i framkanten av området? Vill du undersöka begreppet kostym från en praktisk infallsvinkel som stimulerar nya koncept och idéer? Vill du delta i internationella kostymrelaterade evenemang? Huvudämnet kostymdesign i magisterprogrammet i scenografi har som mål att skapa framtida proffs inom kostymdesign och att stöda utvecklandet av en dynamisk konstnärlig vision och ett forskningsbaserat sätt att närma sig scenkonst samt film- och medieindustrin.

puku

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstmagister

Ljuddesignern har en viktig uppgift i film- och tv-produktioner, där målet är att skapa en konstnärlig och effektfull helhet.

ääni2

Film- och tv-manuskript - Filmkonst, konstmagister

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.

Två elever sorterar post-it-lapparna på väggen.

Animation, Master of Arts (Art and Design)

Would you like to be part of the magical world of animation, create visually engaging stories and breathe life into characters? Animation major explores both the theory and practice of this most imaginative and joyous form of art. The programme is the first of its kind in Finland, and students will become part of a wide network in the Finnish and international animation community. You will be thoroughly supported by our dedicated professors in finding your own voice and maximising your artistic potential to launch a successful career in animation.

animaatio1

Re:Anima (Erasmus Mundus), Master of Arts (Art and Design)

Re:Anima is oriented towards an international dimension of the industry and the profession. It envisions the creation of an international community of animators who make diverse connections and create a network for future career endeavours. Re:Anima strives for establishing a high-level profile and a network of global connections, namely via the involvement of international professionals in the programme, including experts from international production companies. With the combination of the students’ individual learning trajectory and a broad, multicultural orientation, Re:Anima assumes a unique presence in Europe, and strongly intersects with the needs of the animation film industry.

Webinar | Magisterstudier i konst, design och arkitektur

Studenter berättar om sina erfarenheter av att studera vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Watch the webinar recording
Student working on a project in a wood workshop. Photo: Mikko Raskinen / Aalto University
Ansökan till magisterutbildning

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Vårt doktorandprogram erbjuder studier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Doktorandutbildningen ger doktoranderna färdigheter för en akademisk karriär som högt utbildade forskare och mångsidiga färdigheter för olika karriäralternativ i krävande sakkunniguppdrag utanför vetenskapssamfundet eller som företagare.

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Aalto ARTS

Så här söker du till ett doktorandprogram

Det finns många vägar till doktorandstudier vid Aalto-universitetet. Ansökan till doktorandutbildning vid Aalto-universitetet görs direkt till doktorandprogrammen. Läs mer om kraven och om vad allt doktorandstudier kan erbjuda dig!

A man with a doctor's hat on celebrating his promotion as a doctor with other doctors

Ta del av våra studerandes och alumners berättelser!

Man in sunny winter cityscape

Aarni Kapanen illustrates Dudes & Feelings podcasts

Fighting toxic masculinity with a podcast and the help of Visual Communication Design.

News
Irene Purasachit

Irene Purasachit saw the floral industry’s waste problem firsthand – now she makes material for handbags from discarded blooms

Nearly half of cut flowers end up in the trash, never making their way to dinner tables or first dates

News
cucumbers on a plate covered with biobased liquid

No more plastic wrap? Students create novel biobased packaging for cucumbers

A dip in the biobased liquid gives cucumbers a protective film. Innovative idea will be presented in the international BioDesign Challenge competition.

News
Näytös21-voittaja Jenny Hytösen mallisto yhdistää kristalleilla kirjailtuja, läpinäkyviä verkkokankaita ja vahvasti niititettyä nahkaa.

Näytös21 fashion show made an impact also online

The main prize winner is Jenny Hytönen, also Sofia Ilmonen and Juha Vehmaanperä were awarded.

News
Kuvataideopiskelijoiden ikkunainstallaatio oli esillä Amos Rex -museossa osana Egyptin varjo -opintoprojektia.

Study project draws out the background of Amos Rex's popular Egypt exhibition

Shadow of Egypt, a study project by students in art education ran alongside the Egypt of Glory exhibition.

News
A man in a soundproof studio waving an object to create sound

Creating sounds and raising the bar - an interview with Film Sound Designer Iivo Korhonen

Mundane sounds support the characters' personality and Iivo Korhonen is the one recording them. He encourages everyone to dream big, because sometimes that may become your reality.

News

Håll kontakten med oss

Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto
Three students looking at a smartphone screen and smiling at a graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University

Beställ vårt nyhetsbrev! (extern länk)

Vill du höra mer om studier vid Aalto Universitetet? Beställ vårt nyhetsbrev för att få information om ansökningar, evenemang och studiemöjligheter.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: