Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.
Aalto ARTS

Examen:

Konstdoktor, teknologie doktor

Ansökningsperiod:

2.3.2020 – 23.3.2020

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Nästa ansökningstillfälle till doktorandstudier ordnas i mars 2021. Den fortlöpande ansökningstiden kan utnyttjas av de sökande som redan har finansiering för doktorandstudier från Aalto-universitetet.

Utbildningens mål

Doktorandutbildningen ger doktoranderna färdigheter för en akademisk karriär som högt utbildade forskare och allt oftare även mångsidiga färdigheter för olika karriäralternativ i krävande sakkunniguppdrag utanför vetenskapssamfundet eller som företagare.

Utbildningen sker i ett mångvetenskapligt och internationellt vetenskapssamfund som drar nytta av olika utbildnings- och inlärningsformer. Doktorandens talanger utvecklas under den högklassiga utbildningen, som betonar kompetens inom det egna området och utveckling av nätverk och allmänna färdigheter för arbetslivet.

Examensstruktur

  1. Doktorsavhandling
  2. Allmänna forskarutbildningsstudier
  3. Studier i forskningsområdet

Eventuella kompletterande studier (10–20 ECTS): Kompletterande studier förutsätts i allmänhet av de studerande som har avlagt

  • Konstindustriella högskolans tidigare slutexamen (A 203/94). Studierna kan bestå av språkstudier eller studier som relaterar till området; eller
  • någon annan högskolas högre examen. Studierna kan bestå av praktiska studier som relaterar till området eller studier om konstens och designens historia och teori.

Doktoranden kommer överens om studierna som behövs och vidden av dem tillsammans med ansvarsprofessorn i början av studierna.

Studiernas innehåll

Studier som leder till doktorsexamen skiljer sig på många sätt från tidigare högskolestudier. Doktorandstudierna består av studier och forskning som leder till en doktorsavhandling.

När du ansöker ska du presentera en forskningsplan som även innehåller en plan för hur de obligatoriska studierna (60 ECTS) ska genomföras. Vanligtvis består ungefär hälften av studierna av kurser och hälften av individuellt genomförda studieprestationer. Doktorandstudier kan genomföras på många olika sätt, vilket innebär att doktoranden ska vara beredd att självständigt reda ut olika alternativ.

Det är viktigt att din forskningsplan introducerar något nytt eller annorlunda perspektiv, är väl avgränsad och realistisk att utföra och påvisar sakkännedom inom forskningsområdet.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är i huvudsak engelska, men examensspråket kan även vara finska eller svenska beroende på vilket språk lärdomsprovet skrivs.

Internationalisering som en del av studierna

Aalto-universitetet strävar efter internationellt högklassig forskning och undervisning. Ett internationellt samarbete är en viktig del av Aalto-universitetets doktorandutbildning och avtal om samhandledning är ett sätt att samarbeta. Den forskarstuderande kan avlägga sin examen inom ramen för samhandledning, som sker som ett samarbete mellan två universitet, såvitt samhandledningen grundar sig på ett äkta vetenskapligt samarbete, ger arbetet ett mervärde och höjer forskningens kvalitet.

Finansiering av studierna

Doktorandernas huvudsakliga finansieringsalternativ är: doktorandtjänst vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, personliga stipendier, olika forskningsprojekt och det allmänna studiestödet.

Bedöm realistiskt dina egna resurser: hur finansierar du dina egna studier och hur mycket tid kan du reservera för dem?

Heltidsstudier tar ungefär fyra år och doktoranden ska aktivt och självständigt skaffa finansiering för den tiden. Institutionerna vid Högskolan för konst, design och arkitektur kan erbjuda finansiering för bara en del av sina doktorander och oftast bara för några år. Doktoranden bör bekanta sig med olika finansieringsmöjligheter och sträva efter att ansöka om finansiering redan innan studierna börjar. Finansiering kan sökas både för levnadskostnaderna under forskarstudierna och för att utföra de konstnärliga delar som eventuellt är en del av forskningsplanen. Finansiering erbjuds bland annat av olika stiftelser, se mera Finansiering av studierna.

Under vissa förutsättningar är det även möjligt att få studiestöd för forskarstudierna.

 

1. Doktorandtjänster

Institutionerna kan endast erbjuda anställning i form av doktorandtjänst åt en bråkdel av doktoranderna. En anställd doktorands studier och doktorsavhandling ska framskrida och hen ska utföra uppgifter som bestäms separat tillsammans med forskningsgruppens ledare och/eller institutionens prefekt. Anställning kan oftast erbjudas för under fyra år. Lediga doktorandtjänster meddelas om på Aalto-universitetets Lediga arbetsplatser-webbplats. Ofta är tjänsterna inte lediga samtidigt som doktorandprogrammets antagning av studerande pågår. De som är intresserade av doktorandtjänsterna ska lämna in separata ansökningar till doktorandprogrammets antagning och den eventuella tjänsten. Ansvarsprofessorena och HR-personalen svarar på alla frågor om de avlönade tjänsterna.

Det går att söka studiestöd för doktorandstudierna från FPA om man har stödmånader kvar (http://www.fpa.fi).

Om det inte går att få finansiering för doktorandstudier på heltid eller om man planerar att arbeta vid sidan om studierna lönar det sig att fundera på hur man kan trygga sin utkomst och hur de personliga resurserna och tiden räcker till. En stor del av studierna bedrivs självständigt, men kurserna som erbjuds kräver i huvudsak närvaro.

Kurserna som erbjuds doktorander stöder utvecklingen av din forskarförmåga och genom att delta på seminarier är du en del av den akademiska gemenskapen. En doktorand har möjligheten att utveckla sina vetenskapliga och konstnärliga förmågor och skapa nytt. Hitta din grej och försök modigt uppnå dina mål!

2. Personliga stipendier

Ett av de vanligaste finansieringsalternativen för doktorandstudier är personliga stipendier från nationella och internationella fonder eller andra instanser. Med stipendier kan delprojekt (t.ex. forskarmobilitet, konferensresor osv.) eller längre tidsperioder av examen finansieras (forskarstipendier). Närmare anvisningar om ansökningsförfaranden finns i stipendieannonserna. Aalto-universitetets webbsida Stipendier och bidrag (Into) innehåller även länkar till olika sökportaler för stipendier och mer information om finansiering för forskningsprojekt.

Via databasen Aurora (www.aurora-tietokanta.fi) hittar man behändigt information om finansieringsansökningar.

3. Stipendier vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur

Studerande och personal vid Högskolan för konst, design och arkitektur kan ansöka om stipendier t.ex. för konferens-, utställnings- eller resekostnader. Stipendierna ersätter inte lönekostnader, arvoden, dagpenningar eller levnadskostnader.

Mer information: Stipendiet vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur - Aalto ARTS Scholarships (Into)

4. Forskningsprojekt

En del av doktoranderna vid Högskolan för konst, design och arkitektur arbetar inom forskningsprojekt som är relaterade till deras forskningsområde. Finlands Akademi och Tekes hör till de största externa finansiärerna av forskning vid Aalto ARTS. Mer information om finansieringen av forskningsprojekt fås via Forsknings- och innovationstjänster(Inside, kräver Aalto-inloggning).

Så här söker du till oss

Antagningen till doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur ordnas varje år i mars. Studierna inleds i september.

Nästa ansökningsomgång ordnas i mars 2020. För doktorandstudier på heltid gäller fortlöpande ansökan.

Den sökande ska lämna in sin ansökan med bilagor i eAge senast 23.3.2020 kl. 15.00. Försenade ansökningar beaktas inte.

Läs noggrant igenom uppgifterna om behörighet, antagningsprocessen och dokument som krävs innan du fyller i ansökan.

Ansök genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten i eAge och bifoga de bilagor som krävs i PDF-format. Mer information i menyn nedan. Notera att ansökan öppnar 2.3.2020 kl. 9.00.

Endast sökande som har bekräftad finansiering för minst nio månader av doktorandstudier vid Aalto-universitetet kan söka i samband med den fortlöpande ansökan. För de övriga som söker till doktorandstudier på heltid sker ansökan i samband med ansökningsomgången i mars. Avlönade doktorandtjänster meddelas om på Aalto-universitetets webbplats https://www.aalto.fi/sv/lediga-arbetsplatser. De som är intresserade av fortlöpande ansökan ska först söka och få en avlönad doktorandtjänst innan de kan ansöka om studierätt för doktorandstudier.

Samma krav på behörighet att ansöka och språkkunskaper ställs på sökande i den fortlöpande ansökan som på de som söker i ansökan i mars, och samma bilagor till ansökan krävs av dem.

I takt med att Finlands regering stegvis häver de gällande begränsningarna öppnar också Aalto gradvis sitt campus. Som en följd av detta har flera riktlinjer uppdaterats. De nya riktlinjerna träder i kraft torsdagen den 14 maj, läs mer på nätet https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Förändringar i pandemisituationen eller myndigheternas instruktioner kan leda till att riktlinjerna granskas på nytt.   

Arbeten vid Aalto-universitetet fortsätter huvudsakligen på distans. På grund av detta kan det ta längre än vanligare att behandla ansökningsbilagor och bevilja sudierätt.

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Så här söker du till ett doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram.

How to apply for doctoral studies?
OtaNano

Institutioner och infrastruktur

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för konst

Institutionen för konst utbildar och förbereder yrkesverksamma inom fältet för konstutbildning, visuell kultur, kuratering och nutida konst. Institutionen är internationellt uppmärksammad för sina högkvalitativa konstnärliga och konstpedagogiska aktiviteter, stipendier och forskning.

light colored artwork presenting exposures of a middle-aged body

Institutionen för medier

Institutionen för medier är en akademisk gemenskap bestående av ungefär 500 studenter och 80 anställda. Vi bedriver forskning och erbjuder utbildning via kandidat-, magister- och doktorandprogram inom ett brett spektrum av ämnen och teman.

Aalto University/Unto Rautio

Institutionen för filmkonst och scenografi

Institutionen för filmkonst och scenografi ELO är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Nästa ansökningstillfälle till doktorandstudier ordnas i mars 2021. Den fortlöpande ansökningstiden kan utnyttjas av de sökande som redan har finansiering för doktorandstudier från Aalto-universitetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat