Utbildningsutbud

Visuell kommunikation och design - Konst och Media, konstkandidat och konstmagister

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i design av visuell kommunikation blir du en aktör och expert inom dessa områden. Din sakkunskap baserar sig på färdigheter i grafisk design, kommunikation och förståelse för olika medier, teknisk och teknologisk kompetens samt en pågående diskussion om förhållandet mellan historia och nutid.
visual

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

15.3.2023 – 30.3.2023

Undervisningsspråk:

finska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden börjar 15.3.2023 08:00 (UTC+2)

Utbildningens beskrivning

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i design av visuell kommunikation blir du en aktör och expert inom dessa områden. Din sakkunskap baserar sig på färdigheter i grafisk design, kommunikation och förståelse för olika medier, teknisk och teknologisk kompetens samt en pågående diskussion om förhållandet mellan historia och nutid.

Den visuella kulturen bygger upp den bild som vi har om oss själva som människor och gemenskaper. För att vår förståelse för olika verkligheter ska utvecklas behövs även många olika slags människor inom design av visuell kommunikation. Det finns alltså inte en enda typ av designer. Du ska ändå ha en entusiasm och vilja att uttrycka dina tankar i bild och ord, visualisera företeelser, förstå historieberättande, förmedla information och påverka den omgivande världen.

I huvudämnet visuell kommunikation och design kommer du att lära dig att behärska de grundläggande färdigheterna i grafisk design, till exempel typografi, layout och olika slags visualisering. Dessutom kommer du att utveckla ditt mod att försöka och ta till dig nya tekniker och teknologier för att förverkliga dina kommunikationsidéer, vare sig de är analogiska eller digitala. Du får bekanta dig med den visuella kommunikationens historia och teori, designens inverkan och den kritiska debatten kring dessa.

Studierna i visuell kommunikation och design ger dig en god grund för både arbete som designer och magisterstudier inom branschen. Från huvudämnet utexamineras självständiga och fördomsfria tänkare och designer som känner sina redskap. Du blir medlem i en grupp aktiva aktörer som kan ställa kritiska frågor, rama in problem och föreslå lösningar genom design och kommunikation.

Undervisningsspråk

Undervisningspråket i huvudämnet visuell kommunikation och design är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Studiernas uppbyggnad

Inom huvudämnet studerar man grafisk design samt praktik, teori och kritiskt tänkande inom design av visuell kommunikation. Studiegemenskapen uppmuntrar till kreativa försök, kamratlärande samt att lokalisera sin egen praktik och expertis på det breda fältet för visuell kommunikation. Studierna uppmuntrar till kontinuerligt lärande och att ta till sig nytt, eftersom branschen hela tiden är bunden till aktuella teknologier och samhällsföreteelser. Programmets internationella nätverk erbjuder bl.a. workshoppar, möjligheter till utbytesstudier samt olika slags samarbetsprojekt.

Redskapsmodulerna under det första studieåret ger dig en omfattande verktygslåda och professionell vokabulär. Studierna består av kärnområdena inom grafisk design och korsar både nya och gamla medier och teknologier. De innehåller bl.a. kodning, rörlig grafik, typografi, layout, fotografering, illustration, högtryck och serigrafi. Du får bekanta dig med branschens historia genom praktiska övningar och utveckla ditt eget uttryck och dina visualiseringsfärdigheter med aktuella tekniker.

Försöksmodulerna under det andra studieåret gör dig bekant med försökande och självständigt arbete inom olika designområden. De här studieperioderna är tillämpande: i dem kopplas designverktygen och praktiken till en teoretisk referensram samt till växlande aktuella teman och samhällsteman. Du börjar se visuell kommunikation som ett mångsidigt fält för påverkan, visualisering av information, ansvarsfull och kritisk design samt aktivism. Här genomför du också försök med branschens nyaste teknologier.

Under ditt tredje år koncentrerar du dig på biämnesstudier som stöder din personliga studieväg. Under det tredje året genomför du också ditt lärdomsprov, som är ett självständigt forskningsarbete med relaterat akademiskt skrivande.

Mer information om utbildningens innehåll i studieguide 2022-2024 (på finska).

Inriktningsalternativ

Alla kandidatstuderande i visuell kommunikation och design genomför huvudämnesstudier, där fokus ligger på grafisk design, praktik och teori inom visuell kommunikation och kritiskt tänkande.

Internationell verksamhet

Den studerande kan välja utbytesstudier vid en utländsk högskola eller praktik utomlands. Den studerande har även möjlighet att delta i internationella verkstäder och kurser som arrangeras inom utbildningsprogrammet. Institutionen får årligen ta emot besök av internationella lärare och utbytesstuderande.

Möjlighet till fortsatta studier

Som huvudämnesstuderande i visuell kommunikation och design får du efter att du avlagt kandidatexamen studierätt till magisterprogrammet Visual Communication Design, som är ett internationellt program med undervisning på engelska. Kandidatexamen ger dig även en god grund för andra studier som ligger nära branschen. Dessa kan vara till exempel magisterstudier i nya media, ledarskap inom formgivning, hållbar utveckling eller kuratering vid Aalto-universitetet. Alla dessa och många andra kan ge dig ett specialiseringsområde inom fältet för design av visuell kommunikation. Många som tagit examen i det här programmet går också vidare till olika slags magisterstudier utanför Finland.

Karriärmöjligheter

Eftersom visuell kommunikation behövs nästan överallt ger utbildningen i ämnet mycket breda karriärmöjligheter. Personer som utexaminerats från denna utbildning arbetar till exempel med grafisk design, journalism, visualisering av information, visuellt berättande, produktdesign, tjänstedesign, förpackningsdesign, bokdesign, typografi, marknadsföringskommunikation, mode, digitala tjänster, speldesign, serietidningar, animation, illustration eller konst. Arbetsplatser finns på såväl företag och den offentliga sektorn som organisationsfältet. En betydande del av designer av visuell kommunikation är frilansare och/eller företagare minst en del av sin karriär.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen består av praktisk och litteraturbaserad forskning inom området för konst och design. Forskningsobjekt kan bland annat vara visuell kommunikation och fotografering, design av visuell kommunikation, mediekultur, design och lärande inom nymedia samt ljud- och speldesign.

Samarbete med andra aktörer

Mång- och tvärvetenskaplighet är viktiga värden för Högskolan för konst, design och arkitektur och för huvudämnet visuell kommunikation och design. Eftersom de praktiska arbetsuppgifterna inom visuell kommunikation och design i hög grad fokuserar på olika intressentgrupper inom kommunikation och design är en av de mest centrala färdigheterna för en designer att känna till olika branscher.

Huvudämnet visuell kommunikation och design har lång erfarenhet av projektarbeten med samarbetspartner inom och utanför Aalto. De senaste åren har mångvetenskapliga projekt genomförts i samarbete med olika brand, förläggare, organisationer och musikfestivaler.

Universitetet erbjuder dessutom ett brett utbud av biämnesstudier och möjligheter till mångvetenskapliga workshoppar, tävlingar, projekt och kurser.

Ansökan till kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Mål

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i design av visuell kommunikation blir du en aktör och expert inom dessa områden. Din sakkunskap baserar sig på färdigheter i grafisk design, kommunikation och förståelse för olika medier, teknisk och teknologisk kompetens samt en pågående diskussion om förhållandet mellan historia och nutid.

Den visuella kulturen bygger upp den bild som vi har om oss själva som människor och gemenskaper. För att vår förståelse för olika verkligheter ska utvecklas behövs även många olika slags människor inom design av visuell kommunikation. Det finns alltså inte en enda typ av designer. Du ska ändå ha en entusiasm och vilja att uttrycka dina tankar i bild och ord, visualisera företeelser, förstå historieberättande, förmedla information och påverka den omgivande världen.

I huvudämnet visuell kommunikation och design kommer du att lära dig att behärska de grundläggande färdigheterna i grafisk design, till exempel typografi, layout och olika slags visualisering. Dessutom kommer du att utveckla ditt mod att försöka och ta till dig nya tekniker och teknologier för att förverkliga dina kommunikationsidéer, vare sig de är analogiska eller digitala. Du får bekanta dig med den visuella kommunikationens historia och teori, designens inverkan och den kritiska debatten kring dessa.

Studierna i visuell kommunikation och design ger dig en god grund för både arbete som designer och magisterstudier inom branschen. Från huvudämnet utexamineras självständiga och fördomsfria tänkare och designer som känner sina redskap. Du blir medlem i en grupp aktiva aktörer som kan ställa kritiska frågor, rama in problem och föreslå lösningar genom design och kommunikation.

Undervisningsspråken

Undervisningspråket i huvudämnet visuell kommunikation och design är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Kompetensmål

En studerande som har utexaminerats från huvudämnet visuell kommunikation och design

1. förstår den betydelse som olika stilar, genrer, konventioner och kulturer har för kommunikationen. Hen har en inblick i designprocessens gång, hur publiken och användaren kan beaktas, de mångfaldiga effekterna av design samt hållbar utveckling. Hen kan sköta olika typer av arbetsuppgifter inom visuell design både självständigt och som en del av en bransch- och kulturöverskridande gemenskap.

2. känner till det breda arbetsfältet för visuell kommunikation och vilka möjligheter det medför samt kan positionera sig inom detta fält. Hen är medveten om sina egenskaper, styrkor och färdigheter som designer. Hen är medveten om den frihet som det breda arbetsfältet erbjuder samt det ansvar som medföljer.

3. behärskar grunderna i grafisk design, såsom typografi, layout och olika typer av visualisering. Därtill har hen mod att prova och ta till sig nya och även oväntade material och teknologier, såväl analoga som digitala, för att förverkliga idéer.

4. har förmåga att ställa frågor, rama in problem och erbjuda lösningar med hjälp av design. Hen kan sätta ord på och utvärdera sitt designarbete samt motivera och utvärdera sina val. Hen kan också ge genomtänkt respons till andra. Hen känner till de teoretiska informationskällorna inom området och kan söka fram och utvärdera nya källor. Hen har färdigheter att delta aktivt i aktuella diskussioner inom området.

5. behärskar grunderna i vetenskapligt skrivande och kan använda informationskällor i sin text. Hen klarar av att formulera en forskningsuppgift med relevanta frågeställningar. Hen har färdigheter för kontinuerligt lärande och för fortsatta akademiska studier.

6. känner till de områden inom lagstiftning, företagande och arbetsliv som är av central betydelse för hens möjligheter att arbeta och försörja sig som designer.

 

Inriktningsalternativ

Alla kandidatstuderande i visuell kommunikation och design genomför huvudämnesstudier, där fokus ligger på grafisk design, praktik och teori inom visuell kommunikation och kritiskt tänkande.  

Studiehelheten Verktyg som ingår i det första studieåret ger den studerande en omfattande uppsättning verktyg och facktermer. Studierna innehåller bland annat kodning, rörlig grafik, typografi, planering av publikationer och fotografi samt boktryck och serigrafi.  

Studiehelheten Experiment under det andra studieåret ger den studerande insikter i experimentellt och självständigt arbete inom olika designområden. I dessa tillämpade kurser kopplas designverktyg och praktik till en teoretisk referensram samt varierande och aktuella samhällsteman.  

Under det tredje studieåret ligger fokus på biämnesstudier och fritt valbara studier som stöder den individuella studiestigen. Under detta år gör den studerande också ett lärdomsprov på kandidatnivå.  

Efter utförd kandidatexamen har den studerande rätt att fortsätta till magisterprogrammet Art and Media i huvudämnet Visual Communication Design.  

Efter avlagd magisterexamen är det möjligt att söka till doktorandstudier i konst och design.  

Karriärmöjligheter

Eftersom visuell kommunikation behövs nästan överallt ger utbildningen i ämnet mycket breda karriärmöjligheter. Personer som utexaminerats från denna utbildning arbetar till exempel med grafisk design, journalism, visualisering av information, visuellt berättande, produktdesign, tjänstedesign, förpackningsdesign, bokdesign, typografi, marknadsföringskommunikation, mode, digitala tjänster, speldesign, serietidningar, animation, illustration eller konst. Arbetsplatser finns på såväl företag och den offentliga sektorn som organisationsfältet. En betydande del av designer av visuell kommunikation är frilansare och/eller företagare minst en del av sin karriär.

 

Fokusområden för forskningen  

Forskningen består av praktisk och litteraturbaserad forskning inom området för konst och design. Forskningsobjekt kan bland annat vara visuell kommunikation och fotografering, design av visuell kommunikation, mediekultur, design och lärande inom nymedia samt ljud- och speldesign.  

 

Samarbete med andra aktörer  

Mång- och tvärvetenskaplighet är viktiga värden för Högskolan för konst, design och arkitektur och för huvudämnet visuell kommunikation och design. Eftersom de praktiska arbetsuppgifterna inom visuell kommunikation och design i hög grad fokuserar på olika intressentgrupper inom kommunikation och design är en av de mest centrala färdigheterna för en designer att känna till olika branscher.  

Huvudämnet visuell kommunikation och design har lång erfarenhet av projektarbeten med samarbetspartner inom och utanför Aalto. De senaste åren har mångvetenskapliga projekt genomförts i samarbete med olika brand, förläggare, organisationer och musikfestivaler.   

Universitetet erbjuder dessutom ett brett utbud av biämnesstudier och möjligheter till mångvetenskapliga workshoppar, tävlingar, projekt och kurser.

Fortsatta studiemöjligheter

Som huvudämnesstuderande i visuell kommunikation och design får du efter att du avlagt kandidatexamen studierätt till magisterprogrammet Visual Communication Design, som är ett internationellt program med undervisning på engelska. Kandidatexamen ger dig även en god grund för andra studier som ligger nära branschen. Dessa kan vara till exempel magisterstudier i nya media, ledarskap inom formgivning, hållbar utveckling eller kuratering vid Aalto-universitetet. Alla dessa och många andra kan ge dig ett specialiseringsområde inom fältet för design av visuell kommunikation. Många som tagit examen i det här programmet går också vidare till olika slags magisterstudier utanför Finland.

Utbildningens innehåll

Inom huvudämnet studerar man grafisk design samt praktik, teori och kritiskt tänkande inom design av visuell kommunikation. Studiegemenskapen uppmuntrar till kreativa försök, kamratlärande samt att lokalisera sin egen praktik och expertis på det breda fältet för visuell kommunikation. Studierna uppmuntrar till kontinuerligt lärande och att ta till sig nytt, eftersom branschen hela tiden är bunden till aktuella teknologier och samhällsföreteelser. Programmets internationella nätverk erbjuder bl.a. workshoppar, möjligheter till utbytesstudier samt olika slags samarbetsprojekt.

Redskapsmodulerna under det första studieåret ger dig en omfattande verktygslåda och professionell vokabulär. Studierna består av kärnområdena inom grafisk design och korsar både nya och gamla medier och teknologier. De innehåller bl.a. kodning, rörlig grafik, typografi, layout, fotografering, illustration, högtryck och serigrafi. Du får bekanta dig med branschens historia genom praktiska övningar och utveckla ditt eget uttryck och dina visualiseringsfärdigheter med aktuella tekniker.

Försöksmodulerna under det andra studieåret gör dig bekant med försökande och självständigt arbete inom olika designområden. De här studieperioderna är tillämpande: i dem kopplas designverktygen och praktiken till en teoretisk referensram samt till växlande aktuella teman och samhällsteman. Du börjar se visuell kommunikation som ett mångsidigt fält för påverkan, visualisering av information, ansvarsfull och kritisk design samt aktivism. Här genomför du också försök med branschens nyaste teknologier.

Under ditt tredje år koncentrerar du dig på biämnesstudier som stöder din personliga studieväg. Under det tredje året genomför du också ditt lärdomsprov, som är ett självständigt forskningsarbete med relaterat akademiskt skrivande.

Mer information om utbildningens innehåll i studieguide 2022-2024.

Lärdomsprov

Du genomför ditt lärdomsprov under ditt tredje år under lärdomsprovsseminariet, och du slutför det självständigt under vårterminen. Ditt lärdomsprov kan vara antingen praktik- eller teoribetonat, men i båda fallen innehåller det en skriftlig studie. Ett typiskt lärdomsprov är ett självständigt design- eller konstprojekt med ett kommunikationsperspektiv som baserar sig på studerandens egna utgångspunkter. I den skriftliga delen berättar du om de motiv, förebilder, modeller och/eller teorier som påverkat ditt arbete, de bakgrundsundersökningar du gjort för arbetet samt de arbetsskeden, tekniker och val som krävdes under produktionen.

Internationalisering

Den studerande kan välja utbytesstudier vid en utländsk högskola eller praktik utomlands. Den studerande har även möjlighet att delta i internationella verkstäder och kurser som arrangeras inom utbildningsprogrammet. Institutionen får årligen ta emot ett flertal besök av internationella lärare och utbytesstuderande.

Contact information

ARTS Admissions

[email protected]

Ansökningsperioden börjar 15.3.2023 08:00 (UTC+2)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat