Utbildningsutbud

Film- och tv-manuskript - Filmkonst, konstmagister

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.
Två elever sorterar post-it-lapparna på väggen.

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Målet för magisterstudierna i film- och tv-manuskript är att stärka studerandens konstnärliga och kunskapsbaserade färdigheter och förmåga att skapa ett personligt uttryck inom filmnarrativ. Studeranden lär sig att tillämpa sina förmågor i produktions- och grupparbeten samt kan arbeta med långsiktiga, självständiga arbeten. Studeranden blir bekant med helheten för film- och televisionsproduktion, de olika möjliga arbetsrollerna och uppgifterna för manusförfattare samt branschens praxis och avtal. Magisterstuderanden sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna för att skriva filmmanus och har färdigheter att bedriva forskning. Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet film- och tv-manuskript är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterstudierna inom film- och tv-manuskript omfattar fördjupade studier i att skriva manuskript, fritt valbara studier och gemensamma studier för magisterprogrammet i filmkonst.

I de fördjupade studierna i huvudämnet blir studeranden insatt i att skriva manuskript för olika genrer och former av film och television. Stegvis avancering och återkoppling enligt yrkesbranschens praxis är en del av arbetssättet under studieperioderna i att skriva manuskript i både individuella projekt och grupparbeten. De teoretiska studierna för att skriva manuskript stöder skrivarbetet och öppnar upp för ett mer omfattande perspektiv över branschens traditioner och framtid. Utbildningens grundtanke är att möjliggöra utvecklingen av studerandes personliga uttryck och den egna personligheten som aktör. Till studerandens personliga undervisningsplan hör fritt valbara studier formade för att stöda detta huvudsakliga mål. Fritt valbara studier kan väljas inom det egna huvudämnet eller de andra huvudämnena som erbjuds av Aalto-universitetet. Man kan även välja studier som erbjuds vid andra universitet. I de gemensamma studierna inom filmkonst lär studeranden känna helheten för branschen inom film- och televisionsproduktion, dess olika positioner i arbetslivet och praxis både ur ett konstnärligt och produktionsmässigt perspektiv. Till de gemensamma studierna hör även teoretiska studier som motiverar till att diskutera heltäckande konstnärliga utmaningar och som anknyter till forskning ur ett aktörsperspektiv.

Studeranden utarbetar ett lärdomsprov inom magisterstudierna som antingen är ett högkvalitativt konstnärligt manuskript som skapas som ett självständigt projekt eller genom att agera som manusförfattare till en gemensam filmkonstnärlig lärdomsprovsfilm i en studerandegrupp. Till lärdomsprovet hör också en forskningsdel där studeranden behandlar ett ämne om manuskript och som är betydelsefullt för studeranden och yrkesbranschen.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Magisterprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Internationell verksamhet

Internationella gästföreläsare, projekt, seminarier, verkstäder och deltagande i festivaler är en del av huvudämnesstudierna. Studentutbyte gör det möjligt att under en längre tid bekanta sig med en internationell utbildnings- och verksamhetsmiljö.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier inom ett lämpligt område. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur: Doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

Studerande med film- och tv-manuskript som huvudämne riktar in sig på och får konstnärligt arbete i filmproduktioner (manusförfattare, manusförfattare-regissör, manusförfattare-producent), konstnärligt och produktionsrelaterat arbete inom tv-produktioner (tv-manusförfattare, script-och story-editor, show runner, producent, biträdande producent), som företagare och samhällsaktör (produktionsbolag, tv-kanaler, institutioner på området) samt lärare (universitet och yrkeshögskolor).

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder i magisteransökan 2024

Kunskaper och färdigheter som vi värdesätter är sinne för drama, visuell berättarförmåga, färdigheter i processarbete, grupparbetsfärdigheter, förmåga att gestalta detaljer och helheter samt förmåga att upptäcka, identifiera och skapa speciella och betydelsefulla verk inom området för film- och tv-manuskript.

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningsalternativet beaktar också sökande utan exam eller sökande med examen inom ett annat område.

Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript bedöms enligt följande kriterier.

Läs mer om filmkonst

A woman dancing in front of a big building

A deep dive into radical creativity

Aalto University has produced a film to highlight its creative culture.

News
Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: