Utbildningsutbud

Interior Architecture - Architecture, Landscape architecture and Interior Architecture, Master of Arts (Art and Design)

Inredningsarkitekturen utforskar rum och möbler utgående från den mänskliga skalan i syfte att skapa meningsfulla levnadsförhållanden. Design av människans närmiljö inomhus och utomhus förutsätter en förståelse för människans kultur, behov, ambitioner, kroppsliga upplevelser och sinnen. En skicklig inredningsarkitekt har förmåga att integrera olika element för att åstadkomma funktionella och upplevelsebaserade designlösningar som överträffar användarnas och kundernas förväntningar och som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara.
Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Inredningsarkitekturen utforskar rum och möbler utgående från den mänskliga skalan i syfte att skapa meningsfulla levnadsförhållanden. Design av människans närmiljö inomhus och utomhus förutsätter en förståelse för människans kultur, behov, ambitioner, kroppsliga upplevelser och sinnen. En skicklig inredningsarkitekt har förmåga att integrera olika element för att åstadkomma funktionella och upplevelsebaserade designlösningar som överträffar användarnas och kundernas förväntningar och som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara.

Programmet utbildar inredningsarkitekter med en distinkt designpersonlighet. I programmet ingår studier i rumslig gestaltning och möbeldesign. Konkreta designuppgifter är en central del av studierna. Inom studierna betonas avancerade praktiska designfärdigheter i kombination med konceptuellt och strategiskt designtänkande och forskningsbaserad design. De studerande uppmuntras att tänja på inredningsarkitekturens gränser genom att ta itu med problem på systemnivå och samhällsutmaningar i den byggda miljön på ett brett plan.
Studerande som utexamineras från programmet har färdigheter att arbeta som professionella inredningsarkitekter.

Lärandemål

Kunskaper:

De studerande fördjupar de kunskaper som de har inhämtat i kandidatstudierna och breddar sina kunskaper i rumslig gestaltning och möbeldesign. De studerande får kunskaper om

 • olika arbetssätt och metoder inom design
 • inredningsarkitektens arbete i en bredare verksamhetsmiljö som innefattar byggande, produktutveckling, näringsliv och kultur
 • hantering av designprocesser
 • byggbestämmelser och material
 • 3D-utformning
 • människans och produkters rumslighet.

Färdigheter:

De studerande lär sig att

 • tolka och omvandla levnadsmiljöer och kulturer med hjälp av sina insikter, personliga designuttryck och yrkesfärdigheter
 • utveckla en konstnärlig och designmässig förståelse
 • behärska sin kreativa designprocess
 • förstå inredningsarkitekturens tradition och nuläge som en utgångspunkt för nyfikenhet och experimentering
 • vidareutveckla sina praktiska färdigheter i rumslig gestaltning och möbeldesign
 • fördjupa sina insikter i material, designtraditionen och den kulturella diskussionen
 • utveckla tekniska, estetiska och forskningsmässiga färdigheter som stöder designprocessen
 • förbättra sin kompetens i att utforska teknologier samt visualisera, skapa och demonstrera innovativa koncept och upplevelser med hjälp av den senaste teknologin
 • arbeta som experter i mångvetenskapliga team.

Akademiska färdigheter:

De studerande utvecklar sina färdigheter i skriftlig och visuell framställning.

Exempel på centrala teman som ingår i studierna:

 • Människans upplevelse, kropp och sinnen som utgångspunkt för inredningsarkitektur
 • Experimentell, kritisk och konstnärlig designpraktik som interagerar med samhället och åstadkommer förändring
 • Människocentrerad, kollaborativ och konceptuell design inom inredningsarkitektur
 • Strategier för adaptiv återanvändning, hållbarhet och flexibilitet inom inredningsarkitektur

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet bygger på ett undersökande perspektiv på designbaserad problemställning, -utveckling och -lösning. I studierna läggs fokus på att utveckla färdigheter att hantera hela designprocessen från början till slut. En central del av undervisningen utgörs av projektbaserat praktiskt lärande. I projekten uppmuntras de studerande att använda konstnärliga och experimentella arbetssätt och hitta sina personliga uttryck och röster som designer. Detta stöds genom mer analytiska och forskningsbaserade metoder och verktyg.

Det centrala målet i magisterstudierna är att utveckla och fördjupa de kunskaper och färdigheter som de studerande har inhämtat i kandidatstudierna. Studiokurser i rumslig gestaltning och möbeldesign utgör kärnan i utbildningen. Därtill ingår kurser i inredningsarkitekturens historia, teori och metodologi och studier i praktiska designfärdigheter och -verktyg. De studerande kan välja fritt valbara kurser och ett biämne utgående från sina egna intressen och professionella profiler. Under det sista studieåret gör de studerande ett lärdomsprov inom ett valfritt ämne.

Programmet består av fördjupade studier (90 studiepoäng) och fritt valbara studier (30 studiepoäng).

Se mer information om utbildningens innehåll i undervisningsplanen för 2022-2024

Magisterprogram i Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Internationell verksamhet

De studerande uppmuntras att söka till internationella utbytesstudier eller praktikperioder samt att delta i internationella tävlingar, utställningar, konferenser och mässor. Institutionen bedriver internationella projekt inom forskning och undervisning i samarbete med olika universitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha slutfört studierna inom magisterprogrammet kan du fortsätta med doktorandstudier. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur: Doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheterna varierar från entreprenörskap till expertuppdrag i privata och offentliga organisationer. Våra utexaminerade arbetar som inredningsarkitekter vid design- och arkitektstudior, som självständiga entreprenörer och som in-house-designer inom branschen. De arbetar också som designer, chefer, forskare och lärare samt ägnar sig åt konstnärlig verksamhet. Programmet ger också färdigheter för doktorandstudier.

Som inredningsarkitekt kan du rikta in dig på olika områden, såsom arbetsplatser, affärsutrymmen eller vårdmiljöer. Typiska arbetsuppgifter innefattar design av utrymmen, ytor, interiörer och belysning i samband med renovering och ombyggnad av interiörer. Därtill kan du arbeta med utställningsdesign och design av andra tillfälliga strukturer, konceptdesign, varumärkes- och företagsdesign samt design av möbler, belysning och andra inredningskomponenter. Det blir allt vanligare att designer arbetar med strategiska, konceptuella och ledande uppgifter.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för arkitekturs sidor.

Samarbete med andra aktörer

Under magisterstudierna får de studerande en inblick i branschen genom att de får möjligheter att samarbeta med olika typer av företag i samband med studentprojekt som ingår i studierna.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder i magisteransökan 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur – inredningsarkitektur bedöms på följande grunder:

Mun juttu Pinja Koskelin

Pinja Koskelin, studying for her master’s in interior architecture

‘A person with a Master of Arts degree can tailor the future in their own way.'

Campus
Koivukylän terveysaseman palvelukonsepti

Palvelumuotoilua ja tilasuunnittelua yhdistävä kurssiyhteistyö ratkoi diabetespotilaiden palvelupolun haasteita

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat kehittivät käyttäjälähtöisiä tila- ja palvelukonsepteja Vantaan Koivukylän terveysasemalle.

Uutiset
kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

Finnish TV’s Big Brother house facilities are designed for residents, as well as viewers

Aalto University's master's students in interior design created the BB house design.

News

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: