Utbildningsutbud

Bildkonstpedagogik - Konst och Media, konstkandidat och konstmagister

Studier i utbildningsprogrammet inom konst och media - bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet.
kuvataidekasvatus_kandi_kuva

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

15.3.2023 – 30.3.2023

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden börjar 15.3.2023 08:00 (UTC+2)

Utbildningens beskrivning

Studier i bildkonstpedagogik ger den studerande en fin möjlighet att fördjupa sig i konstnärligt tänkande i förhållande till förändringar i samhället och omgivningen, samt att påverka dem med bildkonstpedagogiska medel.

I studierna kombineras teoretiskt tänkande och konstnärlig verksamhet med pedagogiska färdigheter. Undervisningen baserar sig på social gemenskap och aktuell forskningsinformation. I undervisningen läggs fokus på samtidskonstens, bildkonstpedagogikens och de digitala lärmiljöernas möjligheter för att skapa en hållbar framtid och främja kulturell och social jämlikhet.

Den studerande förutsätts vara nyfiken på de pedagogiska frågorna och fenomenen inom bildkonsten och den visuella kulturen samt kunna tänka kritiskt och vara öppen för nya perspektiv. Studierna ger den studerande möjligheter att bilda ett mångsidigt och branschöverskridande nätverk både i hemlandet och internationellt.

De pedagogiska studierna för lärare (25 sp) som ingår i kandidatexamen ger en grund för undervisning och handledning i bildkonst inom den allmänbildande skolan och den grundläggande konstundervisningen. Efter att ha avlagt kandidatexamen (180 sp) med bildkonstpedagogik som huvudämne kan den studerande fortsätta direkt till magisterstudier i bildkonstpedagogik, som ger behörighet som ämneslärare i bildkonst och färdigheter för undervisning i bildkonst inom andra skolformer. Mer information om lärarbehörighet i bildkonst och andra karriärmöjligheter efter utexaminering från huvudämnet bildkonstpedagogik: Bildkonstpedagogik, konstmagister(Aalto-universitetet, Magisterprogrammet i konst och media)

Den som har avlagt kandidatexamen med huvudämnet bildkonstpedagogik

1. Är medveten om sina egna styrkor och intressen inom bildkonstpedagogikens breda verksamhetsområde. Hen har de grundläggande konstnärliga, teoretiska och pedagogiska färdigheter som krävs för konstpedagogisk verksamhet.

2. Kan planera, genomföra och utvärdera konstpedagogisk verksamhet i den allmänbildande skolan och i den grundläggande konstundervisningen.

3. Har kännedom om konstpedagogikens potential i förhållande till samhälleliga och ekologiska frågor.

4. Utvecklar sitt konstnärliga och konstpedagogiska tänkande genom reflektion tillsammans med andra.

Undervisningsspråk

Huvudämnet bildkonstpedagogik har finska och svenska som undervisningsspråk. En del av undervisningsmaterialet är på engelska. Den studerande har möjlighet att välja engelskspråkiga kurser inom sitt biämne eller inom de fritt valbara studierna.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen (180 sp) består av huvudämnesstudier i bildkonstpedagogik, fritt valbara studier och biämnesstudier, gemensamma konst- och teoristudier vid Högskolan för konst, design och arkitektur samt pedagogiska studier för lärare på kandidatnivå (25 sp), som ordnas i samarbete med Helsingfors universitet och Konstuniversitetet. I studierna ingår ett lärdomsprov för kandidatexamen som omfattar 10 sp och som kan vara konstnärligt eller pedagogiskt inriktat.

Beroende på den studerandes individuella studieplan (ISP) är det möjligt att söka sig till ett annat universitet för biämnesstudier på 60 sp som består av studier i ett andra undervisningsämne eller studier för klasslärare eller speciallärare. För att få behörighet som lärare i bildkonst genom de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) ska den studerande avlägga magisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne.

Mer information om examensstrukturen, studierna och kursutbudet (2022-2024).

Inriktningsalternativ

Huvudämnet innehåller inga särskilda inriktningsalternativ. Den studerande kan utgående från sin individuella studieplan (ISP) välja bland utbudet av biämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur och vid andra högskolor vid Aalto-universitetet. Den studerande kan också bredda sitt mångvetenskapliga kunnande genom att söka sig till ett annat universitet för biämnesstudier via systemet för JOO-studier eller studier i ett andra undervisningsämne som ger dubbel behörighet (ett långt biämne). Biämnesstudierna kan även genomföras i samband med internationellt studentytbyte.

Internationell verksamhet

Inom huvudämnet bildkonstpedagogik finns ett brett och aktivt internationellt samarbetsnätverk inom både undervisning och forskning. Kandidatstuderande kan inkludera internationella samarbetsprojekt eller arbetspraktik som genomförs i utlandet i sin examen eller åka på utbyte i 3–6 månader till något av huvudämnets partneruniversitet i utlandet.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt kandidatexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne kan den studerande fortsätta direkt till magisterstudier i bildkonstpedagogik och på så sätt bli behörig som ämneslärare i bildkonst. Studerande kan också via urvalsprov söka till magisterstudier inom andra huvudämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Karriärmöjligheter

Kandidatexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne ger den studerande en bred grund för fortsatta studier på magisternivå och för andra inriktningar inom konstområdet. Arbete som ämneslärare i bildkonst förutsätter en magisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne. Efter utexaminering från huvudämnet är det också möjligt att arbeta med andra expert-, handlednings- eller undervisningsuppgifter inom det visuella området och konstområdet.

Mer information om karriärmöjligheter och lärarbehörigheter hos utexaminerade från huvudämnet bildkonstpedagogik finns på webbsidan för ansökningsalternativet för magisterexamen i bildkonstpedagogik: Bildkonstpedagogik, konstmagister(Aalto-universitetet, Magisterprogrammet i konst och media)

Tyngdpunkter inom forskning

Grunden för forskningen och undervisningen inom huvudämnet bildkonstpedagogik utgörs av praxis och teori inom konstpedagogiken, samtidskonsten och den visuella kulturen.

Samarbete med andra aktörer

Studerande inom bildkonstpedagogik inkluderades redan under sitt första studieår i de professionella och akademiska nätverken som finns inom huvudämnet. Kurser, studieprojekt och undervisningspraktik genomförs i samarbete med skolor, museer, organisationer och andra aktörer i samhället. Den studerande kan dra nytta av studieutbudet vid de olika institutionerna och högskolorna vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid ett annat universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet bildkonstpedagogik.

Ansökan till kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Inom huvudämnet bildkonstpedagogik studeras konst, design och visuell kultur ur ett pedagogiskt, utbildningsmässigt och samhälleligt perspektiv. I studierna kombineras teoretiskt tänkande och konstnärlig verksamhet med pedagogiska färdigheter. Undervisningen baserar sig på social gemenskap och aktuell forskningsinformation. I undervisningen läggs fokus på bland annat samtidskonstens, bildkonstpedagogikens och de digitala lärmiljöernas möjligheter för att skapa en hållbar framtid och främja kulturell och social jämlikhet och likabehandling.

 

Den studerande förutsätts vara nyfiken på pedagogiska frågor och mångfaldiga fenomen inom bildkonst och visuell kultur samt kunna tänka kritiskt och vara öppen för nya perspektiv. Studierna ger den studerande möjligheter att bilda ett mångsidigt och branschöverskridande nätverk både i hemlandet och internationellt.

 

De pedagogiska studierna för lärare (25 sp) som ingår i kandidatexamen ger en grund för undervisning och handledning i bildkonst inom den allmänbildande skolan och den grundläggande konstundervisningen. Efter att ha avlagt kandidatexamen (180 sp) med bildkonstpedagogik som huvudämne kan den studerande fortsätta direkt till magisterstudier i bildkonstpedagogik, som ger behörighet som ämneslärare i bildkonst och färdigheter för undervisning i bildkonst inom andra skolformer. Mer information om lärarbehörighet i bildkonst och andra karriärmöjligheter efter utexaminering från huvudämnet bildkonstpedagogik: Bildkonstpedagogik, konstmagister (Aalto-universitetet, Magisterprogrammet i konst och media)

 

Den som har avlagt kandidatexamen med huvudämnet bildkonstpedagogik

 

1. är medveten om sina egna styrkor och intressen inom bildkonstpedagogikens breda verksamhetsområde. Hen har de grundläggande konstnärliga, teoretiska och pedagogiska färdigheter som krävs för konstpedagogisk verksamhet.

2. kan planera, genomföra och utvärdera konstpedagogisk verksamhet i den allmänbildande skolan och i den grundläggande konstundervisningen.

3. har kännedom om konstpedagogikens potential i förhållande till samhälleliga och ekologiska frågor.

4. utvecklar sitt konstnärliga och konstpedagogiska tänkande genom reflektion tillsammans med andra.

5. förstår forskningsförankringens betydelse som utgångspunkt för konstpedagogiken och drar nytta av mångvetenskaplighetens möjligheter. Hen har tillräckliga akademiska färdigheter för att fortsätta till magisterstudier.

Studiestruktur

Kandidatexamen (180 sp) består av huvudämnesstudier i bildkonstpedagogik, fritt valbara studier och biämnesstudier, gemensamma konst- och teoristudier vid Högskolan för konst, design och arkitektur samt pedagogiska studier för lärare på kandidatnivå (25 sp), som ordnas i samarbete med Helsingfors universitet och Konstuniversitetet. I studierna ingår ett lärdomsprov för kandidatexamen som omfattar 10 sp och som kan vara konstnärligt eller pedagogiskt inriktat.

 

Beroende på den studerandes individuella studieplan (ISP) är det möjligt att söka sig till ett annat universitet för biämnesstudier på 60 sp som består av studier i ett andra undervisningsämne eller studier för klasslärare eller speciallärare. För att få behörighet som lärare i bildkonst genom de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) ska den studerande avlägga magisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne.

 

Mer information om examensstrukturen, studierna och kursutbudet (2021-2022): https://into.aalto.fi/display/svartskand/Bildkonstpedagogik+2020-2022 och https://into.aalto.fi/display/svartkand/Bildkonstpedagogik+2022-2024

 

Undervisningsspråk

Huvudämnet bildkonstpedagogik har finska och svenska som undervisningsspråk. En del av undervisningsmaterialet är på engelska. Den studerande har möjlighet att välja engelskspråkiga kurser inom sitt biämne eller inom de fritt valbara studierna.

Inriktningsalternativ

Huvudämnet innehåller inga särskilda inriktningsalternativ. Den studerande kan utgående från sin individuella studieplan (ISP) välja bland utbudet av biämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur och vid andra högskolor vid Aalto-universitetet. Den studerande kan också bredda sitt mångvetenskapliga kunnande genom att söka sig till ett annat universitet för biämnesstudier via systemet för JOO-studier eller studier i ett andra undervisningsämne som ger dubbel behörighet (ett långt biämne). Biämnesstudier kan också genomföras i samband med utbyte utomlands.

Internationalisering

Inom huvudämnet bildkonstpedagogik finns ett brett och aktivt internationellt samarbetsnätverk inom både undervisning och forskning. Kandidatstuderande kan inkludera internationella samarbetsprojekt eller arbetspraktik som genomförs i utlandet i sin examen eller åka på utbyte i 3–6 månader till något av huvudämnets partneruniversitet i utlandet.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att ha avlagt kandidatexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne kan den studerande fortsätta direkt till magisterstudier i bildkonstpedagogik och på så sätt bli behörig som ämneslärare i bildkonst. Studerande kan också via urvalsprov söka till magisterstudier inom andra huvudämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Karriärmöjligheter

Kandidatexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne ger den studerande en bred grund för fortsatta studier på magisternivå och för andra inriktningar inom konstområdet. Arbete som ämneslärare i bildkonst förutsätter en magisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne. Efter utexaminering från huvudämnet är det också möjligt att arbeta med andra expert-, handlednings- eller undervisningsuppgifter inom det visuella området och konstområdet.

 

Mer information om karriärmöjligheter och lärarbehörigheter hos utexaminerade från huvudämnet bildkonstpedagogik finns på webbsidan för ansökningsalternativet för magisterexamen i bildkonstpedagogik: Bildkonstpedagogik, konstmagister (Aalto-universitetet, Magisterprogrammet i konst och media)

Fokusområden för forskningen

Grunden för forskningen och undervisningen inom bildkonstpedagogik bildas av konstpedagogik, samtidskonst samt praxis och teori inom visuell kultur.

Samarbete med andra aktörer

Studerande inom bildkonstpedagogik inkluderades redan under sitt första studieår i de breda och varierande professionella och akademiska nätverken som finns inom huvudämnet. Kurser, studieprojekt och undervisningspraktik genomförs i samarbete med skolor, museer, organisationer och andra aktörer i samhället. Den studerande kan dra nytta av studieutbudet vid de olika institutionerna och högskolorna vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid ett annat universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet bildkonstpedagogik.

Begränsningar gällande antagning av studerande och förutsättningar för studierna (SORA-lagstiftningen)

I syfte att främja säkerheten för minderåriga samt klient- och patientsäkerheten finns det begränsningar som gäller antagningen av studerande till huvudämnet bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet.

Det förutsätts att studerande som antas till lärarutbildning med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga kan genomföra praktiska uppgifter och praktik i anslutning till studierna.

Huvudämnet bildkonstpedagogiks ser diversitet som ett centralt värde i intagning av studerande. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan, t.ex. behovet av särskilt stöd, är inte ett hinder för antagning som studerande bara utbildningen kan ordnas i enlighet med huvudämnet med rimliga åtgärder, till exempel specialarrangemang, och därtill möjliggöra för alla parter. Olika utgångspunkter ses som en resurs, som utvecklar det bildkonstpedagogiska utbildningsområdet i en mer socialt rättvis riktning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen.

Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Av denna anledning ska den sökande informera universitetet om ett sådant beslut redan i ansökningsskedet. Om den studerande i ansökningsskedet har undanhållit information gällande beslut om indragning av studierätt som kunde ha hindrat hen från att bli antagen kan universitetet häva hens studierätt.

Narkotikatestning och straffregisterutdrag under studietiden

En studerande kan under mycket begränsade omständigheter ombes visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kan komma i fråga i en situation där ett test är nödvändigt för att reda ut den studerandes funktionsförmåga och för att uppfylla vissa tilläggsvillkor i lagstiftningen.

Därtill kan en studerande som blivit antagen ombes uppvisa straffregisterutdrag för bedömning av hens studieförmåga. Ett sådant utdrag kan begäras endast av sådana studerande vars studier innehåller praktik eller andra uppgifter som innefattar arbete med minderåriga barn, och detta utdrag ska begäras innan praktiken eller uppgifterna inleds. I syfte att trygga säkerheten för minderåriga är det nödvändigt att säkerställa att en studerande som deltar i praktik inte har någon anteckning i straffregistret gällande vissa allvarliga brott (sexualbrott, mord, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Contact information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

admission[email protected]

Ansökningsperioden börjar 15.3.2023 08:00 (UTC+2)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat