Filmklippning, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmklippning utbildas specialister och tänkare som kan planera och genomföra postproduktion. Klippstuderandena specialiserar sig i att behärska filmiskt berättande och bildhelheter. De studerar såväl den estetiska traditionen på sitt eget område som de möjligheter som den nyaste tekniken ger.
leikkaus3

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

20.3.2019 - 3.4.2019

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer

Mål

I huvudämnet Filmklippning utbildas specialister och tänkare som kan planera och genomföra postproduktion. Klippstuderandena specialiserar sig i att behärska filmiskt berättande och bildhelheter. De studerar såväl den estetiska traditionen på sitt eget område som de möjligheter som den nyaste tekniken ger. Undervisningen syftar till att stötta en utveckling samt kritisk reflektion i enlighet med studerandens egna starka sidor och egen konstnärliga vision. Studeranden fördjupar sig i traditionen och de samtida inriktningarna på sitt eget område.

Under kandidatstudierna i filmklippning bildar studeranden en god uppfattning om filmhistorien samt om uttrycksmedlen i olika genrer. Det övergripande målet för undervisningen är att omsätta teori i praktiska övningar och att generera reflektioner baserade på egna erfarenheter. Med hjälp av grundliga filmanalyser studeras särskilt ett forskningsinriktat tänkande. En god bildläskunnighet, ett gott rytmsinne och förmåga att gestalta strukturer ger mod att välja nya lösningar under klipprocessen. Kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga är grundförutsättningar för avancemang i yrket.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i filmklippning är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmklippning är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Syftet med konstkandidatstudierna är att ge studeranden färdigheter för att behärska kortfilmens klippningsprocess såväl på den fiktiva som på den dokumentära filmens område. En förutsättning för personlig och självständig reflektion är att studeranden förstår mekanismerna för hur tittarens upplevelser uppstår. Självkännedom och medvetenhet om den egna konstnärliga egenarten och arbetsprocessen är en förutsättning för att kunna arbeta med olika regissörer. Utbildningen syftar till att ge färdigheter för studier för högre högskoleexamen (konstmagister) och för livslångt lärande.

De som tagit konstkandidatexamen i huvudämnet Filmklippning kan arbeta som klippassistenter och huvudklippare i fiktions-, dokumentär- och animationsfilmer. De utexaminerade har etablerat sig i uttryckligen dessa uppgifter i olika produktions- eller tv-bolag eller arbetar som självständiga klippare och företagare.

Med hjälp av biämnet och fritt valbara studier kan klippningsstuderanden söka sig till exempel till studier i digital postproduktion och animation. Av de egna huvudämnena vid Institutionen för filmkonst och scenografi rekommenderas som biämnen till exempel studier i regi, manuskript och delvis studierna i produktion, ljud och filmning. Rekommenderade biämnen eller fritt valbara studier är också kurserna i dramaturgi vid Konstuniversitetets Teaterhögskola och kurserna i utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst vid Bildkonstakademin. Med hjälp av den individuella studieplanen (IPS) stödjer man studerandens personliga mål.

Utbildningens innehåll

I huvudämnet ingår undervisning i filmstrukturer, elementära teorier i filmklippning, hantering av filmklippningsredskap samt filmanalys. I studierna i filmklippning lär sig studeranden genom undervisningen på kurserna och övningsarbetena, som gradvis ökar i svårighetsgrad, att behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten på sitt eget yrkesområde. I övningsproduktionerna studeras klipparens yrkesmetoder inom fiktions-, dokumentär- och animationsfilm.

Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, på eget arbete och personlig handledning samt på diskuterande växelverkan.

Det är filmklipparens uppgift att bedöma om ett manuskript fungerar och att från det inspelade materialet hitta den slutliga formen för filmen samt framkalla den önskade emotionella reaktionen hos tittaren. En filmklippare ska ha inlevelseförmåga och insikt i interaktionen mellan människor samt i berättandets vidare och djupare betydelser. Filmklippning handlar on berättande.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Den internationella dimensionen i utbildningen tar sig uttryck i att studerande uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik.  Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk. Examensstrukturen inbegriper obligatoriska besök på Tammerfors internationella filmfestival, samt Europas viktigaste dokumentärfilmsfestival IDFA i Amsterdam (International Documentary Film Festival Amsterdam).

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat