Utbildningsutbud

Filmklippning, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmklippning utbildas specialister och tänkare som kan planera och genomföra postproduktion. Klippstuderandena specialiserar sig i att behärska filmiskt berättande och bildhelheter. De studerar såväl den estetiska traditionen på sitt eget område som de möjligheter som den nyaste tekniken ger.
leikkaus3

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2021

Mål

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

En filmklippares uppgift är att bedöma om ett manuskript fungerar, hitta den slutliga formen för filmen från det inspelade materialet samt framkalla den önskade emotionella reaktionen hos tittaren. Filmklipparen ska ha inlevelseförmåga och insikt i interaktionen mellan människor samt i berättandets vidare och djupare betydelser. Filmklippning är att berätta en historia.

Undervisningen syftar till att stötta en utveckling samt kritisk reflektion i enlighet med studerandens egna starka sidor och egen konstnärliga vision. Studeranden fördjupar sig i traditionen och de samtida inriktningarna på sitt eget område.

Under kandidatstudierna i filmklippning bildar studeranden en god uppfattning om filmhistorien samt om uttrycksmedlen i olika genrer. Det övergripande målet för undervisningen är att omsätta teori i praktiska övningar och att generera reflektioner baserade på egna erfarenheter. Med hjälp av grundliga filmanalyser studeras särskilt ett forskningsinriktat tänkande. En god bildläskunnighet, ett gott rytmsinne och förmåga att gestalta strukturer ger mod att välja nya lösningar under klipprocessen. Kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga är grundförutsättningar för avancemang i yrket.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Huvudämnet Filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst utgör en fortsättning på kandidatstudierna. Huvudämnesstudier på kandidatnivå ger en utmärkt grund för magisterstudierna.

Konstkandidatstudierna ger grundläggande yrkesinriktade kunskaper i filmklippningens teknik, uttrycksformer och insikter i vetenskapligt tänkande. Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer. Att behärska långfilmens och TV-seriens struktur och framställning är centralt för undervisningen. I magisterexamen är det också möjligt att specialisera sig på digital postproduktion, animation och experimentell film. Utbildningen siktar på att ge färdigheter för forskarstudier.

Magisterstudierna syftar till att studeranden ska klara av att ta fram såväl en egen arbetsmetod som en ändamålsenlig tidsanvändning under klipprocessen i stora produktioner. Studerande i filmklippning lär sig genom såväl kursundervisning som efter hand allt mer krävande övningsarbeten att hantera den konstnärliga, produktionsinriktade och tekniska helheten inom sitt yrkesområde. Undervisningen syftar till att i hög grad utveckla studerandens starka sidor och konstnärliga vision samt uppmuntra till kritiskt tänkande.

Utexaminerade magistrar i huvudämnet Filmklippning behärskar långfilmens struktur, kan hantera stora materialmängder samt tidsplanera sitt arbete i förhållande till produktionsprocessen. Studeranden är insatt i förutsättningarna för att skapa visuella effekter och kan anpassa den digitala postproduktionen till sitt eget arbete. Det finns även en möjlighet att specialisera sig för att bli planerare, skapare eller expert inom digital postproduktion och visuella effekter. Studierna i filmklippning ger en god grund för studeranden att utvecklas till en självständig konstnär med förmåga att skapa den filmiska framställningen. Studeranden kan även gå in för att forska i filmframställning eller använda sina kunskaper i visuell dramaturgi på andra områden för berättande och kommunikation.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i filmklippning är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmklippning är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

Syftet med konstkandidatstudierna är att ge studeranden färdigheter för att behärska kortfilmens klippningsprocess såväl på den fiktiva som på den dokumentära filmens område. En förutsättning för personlig och självständig reflektion är att studeranden förstår mekanismerna för hur tittarens upplevelser uppstår. Självkännedom och medvetenhet om den egna konstnärliga egenarten och arbetsprocessen är en förutsättning för att kunna arbeta med olika regissörer. Utbildningen syftar till att ge färdigheter för studier för högre högskoleexamen (konstmagister) och för livslångt lärande.

De som tagit konstkandidatexamen i huvudämnet Filmklippning kan arbeta som klippassistenter och huvudklippare i fiktions-, dokumentär- och animationsfilmer.

Den studerande kan komplettera sina studier i filmberättande med hjälp av sitt biämne och fritt valbara studier. Den individuella studieplanen (ISP) är till för att stöda den studerandes målsättningar.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

Konstmagisterexamen i huvudämnet Filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst ger studeranden färdigheter att behärska långfilmens klippningsprocess såväl på den fiktiva som på den dokumentära filmens område. En förutsättning för personlig och självständig reflektion är att studeranden förstår mekanismerna för hur tittarens upplevelser uppstår. Självkännedom liksom medvetenhet om den egna konstnärliga egenarten och arbetsprocessen är en förutsättning för att kunna arbeta med olika regissörer.

Den som utexaminerats från magisterprogrammet kan arbeta som ansvarig filmklippare för fiktiva filmer, dokumentärfilmer och animerade filmer. Hen kan klippa även krävande material var som helst i världen, beroende på sina egna språkkunskaper och kontakter. Hen kan också söka dig till fortsatta studier och bli forskare eller lärare. De flesta klipparna av långa finländska teaterfilmer har utexaminerats från ELO/filmklippning. Magistrar i filmklippning kan också utexamineras för att arbeta med digital postproduktion. Den individuella studieplanen (ISP) är till för att stöda den studerandes målsättningar.

Möjliga yrkesbeteckningar kan vara till exempel huvudansvarig filmklippare med långa och korta filmer och tv-serier som område, filmdramaturg, klippningskonsult, planerare och genomförare av visuella effekter eller företagare inom filmbranschen. Utexaminerade har även arbetat med produktion, som manusförfattare, inom spelindustrin och planerare av digitala plattformar. 

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

I huvudämnet ingår undervisning i filmstrukturer, elementära teorier i filmklippning, hantering av filmklippningsredskap samt filmanalys. I studierna i filmklippning lär sig studeranden genom undervisningen på kurserna och övningsarbetena, som gradvis ökar i svårighetsgrad, att behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten på sitt eget yrkesområde. I övningsproduktionerna studeras klipparens yrkesmetoder inom fiktions-, dokumentär- och animationsfilm.

Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, på eget arbete och personlig handledning samt på diskuterande växelverkan.

Det första studieåret innehåller mycket gemensamma studier i filmkonst och scenografi. På kurserna i filmisk gestaltning går vi igenom grunderna i filmproduktion, manusförfattande, regi, filmning och ljudinspelning. På kurserna görs små övningsfilmer där den studerande kan ha olika uppgifter.  Till studierna hör kurser i filmhistoria och kurser i filmanalys. Den studerande får en grundläggande introduktion till program som används för filmklippning.

Andra årets kandidatstudier innefattar specialisering inom olika områden av filmklippning. Den studerande får ett bättre grepp om program som används för filmklippning och annan postproduktion. På kurserna görs en djupdykning i teorier för filmskapande och filmklippning. Den studerande får analysera nya och gamla filmer, fiktiva filmer och dokumentärfilmer samt filmer som representerar olika genrer. Hen lär sig vilken betydelse ljudet har för filmhelheten och i synnerhet för postproduktionen. Under det andra studieårets vårtermin förbereder den studerande sig för den konstnärliga delen av kandidatexamen.

Under det tredje studieårets höst klipper den studerande en film som hör till den konstnärliga delen av kandidatexamen. Filmen kan vara en fiktiv film, en dokumentärfilm eller båda. Under det tredje studieåret genomför den studerande också ett biämne och skriver den skriftliga delen av kandidatexamen.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022 (på finska).

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Den som avlägger magisterexamen med filmklippning som huvudämne kan handskas med långfilmers struktur och stora mängder material, och kan schemalägga sitt eget arbete i förhållande till produktionens krav. Hen är insatt i förutsättningarna för att skapa visuella effekter och kan anpassa den digitala postproduktionen till sitt eget arbete. Hen kan även specialisera sig som planerare, skapare eller expert inom digital postproduktion och visuella effekter. Studierna i filmklippning ger en god grund för att utvecklas till en självständig konstnär med förmåga att förnya den filmiska framställningen. Den studerande kan även gå in för att forska i filmframställning eller använda sina kunskaper i visuell dramaturgi på andra områden för berättande och kommunikation.

I huvudämnet filmklippning på magisternivå fördjupar den studerande sina färdigheter och formar sin vision i dramaturgi och filmklippning. Undervisningen består av verkstäder och föreläsningshelheter kring varierande teman samt fördjupade teoretiska studier inom området.

Varje studerande utformar sin individuella studieplan (IPS) utifrån sina intressen. De skräddarsydda biämneshelheterna stödjer studerandens utveckling. Studeranden kan till exempel specialisera sig på den egentliga filmklippningen, postproduktion, digitala effekter eller välja en forskarbana.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

Under magisterstudierna i filmklippning kan den studerande genomföra kurser i experimentell film, användning av arkivmaterial samt konstens teori och filosofi.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Den internationella dimensionen i utbildningen tar sig uttryck i att studerande uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik.  Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk. Examensstrukturen inbegriper obligatoriska besök på Tammerfors internationella filmfestival, samt Europas viktigaste dokumentärfilmsfestival IDFA i Amsterdam (International Documentary Film Festival Amsterdam). Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en nödvändig del av undervisningen i huvudämnet. Magisterstuderandena deltar i symposiet School of Sound i London.

Fortsatta studiemöjligheter

En magisterexamen i filmkonst skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitetet i Finland eller utomlands.

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat