Utbildningsutbud

Filmklippning, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmklippning utbildas specialister och tänkare som kan planera och genomföra postproduktion. Klippstuderandena specialiserar sig i att behärska filmiskt berättande och bildhelheter. De studerar såväl den estetiska traditionen på sitt eget område som de möjligheter som den nyaste tekniken ger.
leikkaus3

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

Mål

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

I huvudämnet Filmklippning utbildas specialister och tänkare som kan planera och genomföra postproduktion. Klippstuderandena specialiserar sig i att behärska filmiskt berättande och bildhelheter. De studerar såväl den estetiska traditionen på sitt eget område som de möjligheter som den nyaste tekniken ger. Undervisningen syftar till att stötta en utveckling samt kritisk reflektion i enlighet med studerandens egna starka sidor och egen konstnärliga vision. Studeranden fördjupar sig i traditionen och de samtida inriktningarna på sitt eget område.

Under kandidatstudierna i filmklippning bildar studeranden en god uppfattning om filmhistorien samt om uttrycksmedlen i olika genrer. Det övergripande målet för undervisningen är att omsätta teori i praktiska övningar och att generera reflektioner baserade på egna erfarenheter. Med hjälp av grundliga filmanalyser studeras särskilt ett forskningsinriktat tänkande. En god bildläskunnighet, ett gott rytmsinne och förmåga att gestalta strukturer ger mod att välja nya lösningar under klipprocessen. Kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga är grundförutsättningar för avancemang i yrket.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Huvudämnet Filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst utgör en fortsättning på kandidatstudierna. Huvudämnesstudier på kandidatnivå ger en utmärkt grund för magisterstudierna.

Konstkandidatstudierna ger grundläggande yrkesinriktade kunskaper i filmklippningens teknik, uttrycksformer och insikter i vetenskapligt tänkande. Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer. Undervisningens främsta uppgift är att lära studeranden behärska den långa dokumentärens och den långa fiktionsfilmens struktur och framställning. I magisterexamen är det också möjligt att specialisera sig på digital postproduktion, animation och experimentell film. Utbildningen siktar på att ge färdigheter för forskarstudier.

Magisterstudierna syftar till att studeranden ska klara av att ta fram såväl en egen arbetsmetod som en ändamålsenlig tidsanvändning under klipprocessen i stora produktioner. Studerande i filmklippning lär sig genom såväl kursundervisning som efter hand allt mer krävande övningsarbeten att hantera den konstnärliga, produktionsinriktade och tekniska helheten inom sitt yrkesområde. Undervisningen syftar till att i hög grad utveckla studerandens starka sidor och konstnärliga vision samt uppmuntra till kritiskt tänkande.

Utexaminerade magistrar i huvudämnet Filmklippning behärskar långfilmens struktur, kan hantera stora materialmängder samt tidsplanera sitt arbete i förhållande till produktionsprocessen. Studeranden är insatt i förutsättningarna för att skapa visuella effekter och kan anpassa den digitala postproduktionen till sitt eget arbete. Det finns även en möjlighet att specialisera sig för att bli planerare, skapare eller expert inom digital postproduktion och visuella effekter. Studierna i filmklippning ger en god grund för studeranden att utvecklas till en självständig konstnär med förmåga att skapa den filmiska framställningen. Studeranden kan även gå in för att forska i filmframställning eller använda sina kunskaper i visuell dramaturgi på andra områden för berättande och kommunikation.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i filmklippning är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmklippning är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

Syftet med konstkandidatstudierna är att ge studeranden färdigheter för att behärska kortfilmens klippningsprocess såväl på den fiktiva som på den dokumentära filmens område. En förutsättning för personlig och självständig reflektion är att studeranden förstår mekanismerna för hur tittarens upplevelser uppstår. Självkännedom och medvetenhet om den egna konstnärliga egenarten och arbetsprocessen är en förutsättning för att kunna arbeta med olika regissörer. Utbildningen syftar till att ge färdigheter för studier för högre högskoleexamen (konstmagister) och för livslångt lärande.

De som tagit konstkandidatexamen i huvudämnet Filmklippning kan arbeta som klippassistenter och huvudklippare i fiktions-, dokumentär- och animationsfilmer. De utexaminerade har etablerat sig i uttryckligen dessa uppgifter i olika produktions- eller tv-bolag eller arbetar som självständiga klippare och företagare.

Med hjälp av biämnet och fritt valbara studier kan klippningsstuderanden söka sig till exempel till studier i digital postproduktion och animation. Av de egna huvudämnena vid Institutionen för filmkonst och scenografi rekommenderas som biämnen till exempel studier i regi, manuskript och delvis studierna i produktion, ljud och filmning. Rekommenderade biämnen eller fritt valbara studier är också kurserna i dramaturgi vid Konstuniversitetets Teaterhögskola och kurserna i utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst vid Bildkonstakademin. Med hjälp av den individuella studieplanen (IPS) stödjer man studerandens personliga mål.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

Konstmagisterexamen i huvudämnet Filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst ger studeranden färdigheter att behärska långfilmens klippningsprocess såväl på den fiktiva som på den dokumentära filmens område. En förutsättning för personlig och självständig reflektion är att studeranden förstår mekanismerna för hur tittarens upplevelser uppstår. Självkännedom liksom medvetenhet om den egna konstnärliga egenarten och arbetsprocessen är en förutsättning för att kunna arbeta med olika regissörer.

De utexaminerade kan arbeta som chefsklippare inom fiktion, dokumentär och animation. Efter avslutade studier har de fått anställning som just chefsklippare i olika produktions- eller tv-bolag eller arbetar som självständiga klippare och företagare. De kan också klippa mer krävande filmmaterial var som helst i världen, beroende på sina språkkunskaper och kontakter. De kan också söka sig till forskarstudier, eller bli lärare. Merparten av de finländska långa biograffilmernas klippare har studerat klippning vid Institutionen för filmkonst och scenografi. Magistrar i filmklippning kan även få arbete inom digital postproduktion.

Handelshögskolan vid Aalto-universitetet ordnar företagarkurser som studeranden rekommenderas att delta i. Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet erbjuder rekommendabla biämnesstudier i dramaturgi och Bildkonstakademin kurser i utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst. Högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet har programmeringskurser som ger kompetens att arbeta inom till exempel spelindustrin för den som är intresserad. Den individuella studieplanen (ISP) görs upp till stöd för studerandens egna mål.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Konstnärligt huvudansvarig filmklippare med inriktning på korta och långa fiktions-, dokumentär- och animationsfilmer; filmdramaturg; klippkonsult; planerare och skapare av visuella effekter; företagare i filmbranschen

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

I huvudämnet ingår undervisning i filmstrukturer, elementära teorier i filmklippning, hantering av filmklippningsredskap samt filmanalys. I studierna i filmklippning lär sig studeranden genom undervisningen på kurserna och övningsarbetena, som gradvis ökar i svårighetsgrad, att behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten på sitt eget yrkesområde. I övningsproduktionerna studeras klipparens yrkesmetoder inom fiktions-, dokumentär- och animationsfilm.

Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, på eget arbete och personlig handledning samt på diskuterande växelverkan.

Det är filmklipparens uppgift att bedöma om ett manuskript fungerar och att från det inspelade materialet hitta den slutliga formen för filmen samt framkalla den önskade emotionella reaktionen hos tittaren. En filmklippare ska ha inlevelseförmåga och insikt i interaktionen mellan människor samt i berättandets vidare och djupare betydelser. Filmklippning handlar on berättande.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2018-2020 (på finska).

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

I huvudämnet Filmklippning på magisternivå fördjupar studeranden sina färdigheter och formar sin vision i dramaturgi och filmklippning. Undervisningen består av verkstäder och föreläsningshelheter kring varierande teman samt fördjupade teoretiska studier inom området.

I huvudämnet fördjupas kunskaperna om filmens strukturer och filmklippningens teorier. Studeranden har möjlighet att utvidga sitt filmiska kunnande i riktning mot filmning och ljudplanering och välja studier från Aalto- och Konstuniversitetets samarbetsplattform till stöd för sin specialisering. I övningsproduktionerna fördjupas filmklipparens praktiskt inriktade arbetsmetoder inom kategorierna fiktion, dokumentär och animation.

Utbildningen bygger i huvudsak på att lära genom att göra, på eget arbete och personlig handledning samt på diskuterande växelverkan. Studeranden fördjupar sina kunskaper i filmklippningens traditioner och samtida inriktningar.

Det är filmklipparens uppgift att bedöma om manuskriptet kan sättas i verket samt skapa filmens slutliga form utifrån det inspelade materialet för att framkalla önskad emotionell effekt hos tittaren. En filmklippare ska ha inlevelseförmåga och insikt i interaktionen mellan människor samt i berättandets vidare och djupare betydelser. En klippare ska vara väl insatt i filmhistorien samt behärska uttrycksformer i olika genrer. God bildläskunnighet, rytmsinne och förmåga att gestalta strukturer ger mod att välja nya lösningar under klipprocessen. Kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga är grundförutsättningar för avancemang i yrket. I magisterstudierna ligger huvudvikten vid att behärska stora helheter och den långa formen.

Varje studerande utformar sin individuella studieplan (IPS) utifrån sina intressen. De skräddarsydda biämneshelheterna stödjer studerandens utveckling. Studeranden kan till exempel specialisera sig på den egentliga filmklippningen, postproduktion, digitala effekter eller välja en forskarbana.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Den internationella dimensionen i utbildningen tar sig uttryck i att studerande uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik.  Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk. Examensstrukturen inbegriper obligatoriska besök på Tammerfors internationella filmfestival, samt Europas viktigaste dokumentärfilmsfestival IDFA i Amsterdam (International Documentary Film Festival Amsterdam). Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en nödvändig del av undervisningen i huvudämnet. Magisterstuderandena deltar i symposiet School of Sound i London.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat