Utbildningsutbud

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Målet med kandidatstudierna inom huvudämnet film- och tv-scenografi är att ge den studerande grundläggande färdigheter för att arbeta som scenograf inom film- och tv-branschen.
Två studenter i en studio som filmar.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Målet med kandidatstudierna inom huvudämnet film- och tv-scenografi är att ge den studerande grundläggande färdigheter för att arbeta som scenograf inom film- och tv-branschen. Den studerande lär sig att gestalta sin roll i film- och tv-produktionen och arbeta med visuell, funktionell och produktionsmässig planering i samband med planeringen och genomförandet av en produktion tillsammans med regissören och den övriga konstnärliga och tekniska arbetsgruppen. Utöver den professionella kompetensen främjas den studerandes intresse för experimentell och undersökande scenografi även när det gäller andra typer av medier och för utveckling av nya arbetsformer. Utbildningen grundar sig på konstnärlig, experimentell och forskningsinriktad verksamhet samt på professionell praxis inom branschen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i film- och tv-scenografi är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i scenografi, huvudämnet film- och tv-scenografi är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen består av gemensamma studier, huvudämnesstudier, biämnesstudier och fritt valbara studier vid Högskolan för konst, design och arkitektur. En betydande del av studierna ges tillsammans med filmkonstens övriga huvudämnen och studerande inom kostymdesign.

Genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena samt olika film- och tv-produktioner inom huvudämnet film- och tv-scenografi lär sig den studerande att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten inom sitt yrkesområde.

Genom övningsproduktioner får den studerande en inblick i scenografens arbetssätt samtidigt som hen utvecklar sina färdigheter i grupparbete.

Centrala färdigheter som lärs ut är helhetsvisuellt tänkande i film- och tv-framställning samt dramaturgiskt och innehållsligt tänkande, förmåga att gestalta ljud och rum och begrepp, visualiseringsförmågor för planerare, kommunikations- och samarbetsförmåga, behärskning av den tekniska processen inom kortfilm, kännedom om allmän konsthistoria samt traditionerna och de samtida inriktningarna inom det egna området samt förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande.

Film- och tv-scenografen ska behärska den visuella helhetsplaneringen från förhandsplanering och visualisering till genomförande och samtidigt övervaka och leda arbetet. Under utbildningen blir den studerande insatt i scenografiplaneringens olika arbetsskeden samt i konstnärligt och produktionsmässigt samarbete i småskaliga film- och tv-produktioner.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Genom val av biämne kan den studerande fördjupa sin kunskap inom något av filmkonsts delområden.

Internationell verksamhet

Studerande uppmuntras genomföra en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller i praktik utomlands samt att delta i internationella undervisningsevenemang. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger beredskap att arbeta som scenografiplanerare i synnerhet inom film- och tv-produktioner. Utbildningen ger kunskaper som kan tillämpas även i andra arbetsuppgifter med anknytning till rumslig och visuell planering.

I examen ingår en helhet på inalles 30–40 studiepoäng som består av valfria studier och biämnesstudier. Med hjälp av valfria kurser kan studeranden skaffa sig specialkompetens och fördjupa sig i ett område.

Rekommenderade valbara studier för studerande i film- och tv-scenografi är till exempel olika kurser inom film, kostymdesign, arkitektur, digitala medier och historia. Den individuella studieplanen (ISP) är till för att stöda den studerandes målsättningar.

Utexaminerade arbetar i regel som scenografiplanerare eller biträdande scenografer i olika film- och tv-produktioner. Uppgiftsbeteckningar: scenografiplanerare, scenograf, biträdande scenograf, scenografiassistent.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst. Forskningsorienteringen baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper här: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-och-scenografi

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för filmkonst samarbetar med Konstuniversitetet, i synnerhet Teaterhögskolan. Institutionen har nära band till aktörer inom filmområdet.

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: