Utbildningsutbud

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet filmljudinspelning och ljudplanering inom kandidatprogrammet för konst och design introducerar dig i ljud, ett delområde inom film vars narrativa styrka ibland kan överglänsa bilden. Ett centralt mål är att stöda den studerandes begåvning och stärka hens personliga uttrycksförmåga.
ääni1

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

George Lucas har konstaterat att halva filmupplevelsen utgörs av ljud. Ljudets narrativa kraft är onekligen enorm – det påverkar tittarna lika mycket som bilden gör. Huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering inom kandidatprogrammet för konst och design introducerar den studerande i det här extremt intressanta delområdet inom film. Konstnärer och proffs inom ljud som utexamineras från programmet verkar som ljuddesigner och ljudtekniker i olika områden av film- och tv-produktion. Ett centralt mål för studierna är att stöda och stärka den studerandes begåvning och hens personliga uttrycksförmåga.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningsspråket vid filmljudinspelning och -ljudplanering är finska. Examen kan även avläggas på svenska, kursprestationerna och avhandlingsarbetet kan alltså genomföras på svenska. Undervisningen sker ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmljudsinspelning och -ljudplanering är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Undervisningen inom huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering i studierna för konstkandidatexamen består av två delar: ljudinspelning och ljudplanering. Dessa tangerar, stödjer och delvis överlappar varandra under hela studietiden.

Undervisningen i ljudplanering innefattar ljudtänkande och förmåga att använda redskap både i uttrycksmässigt och i tekniskt avseende. Varje filmproduktion är för ljuddesignern en upptäcktsresa i projektets unika problematik under hela produktionsprocessens gång. I undervisningen betonas att en professionell ljuddesigner är en filmskapare som bidrar med sin egen konstnärliga insats till filmen och som har en djup insikt i filmens särdrag.

Teman

Grunderna i filmkonst (38 sp) är obligatoriska för alla som studerar ett huvudämne inom filmkonst. Kurserna ska genomföras under det första studieåret. Dessa grundstudier introducerar den studerande på ett mångsidigt sätt i filmens historia, filmanalys, filmuttryck samt filmproduktionens processer.

Under det andra studieåret betonas ämnesstudier inom filmljudsinspelning och -ljudplanering. Huvudämnesstudierna ska omfatta 73 studiepoäng. Exempelkurser ur det bredare kursutbudet:

 • Ljudets berättarfunktioner i film 1 (3 sp)
 • Bild och ljud 1 (3 sp)
 • Workshop i filmmusik (3 sp)

Lärande

Den studerande fördjupar sig i ljudteknikerns och ljuddesignerns arbete genom studier i praktisk ljudplanering, småskaliga övningar och övningsfilmer. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i smågrupper, individuell handledning och dialogisk interaktion. Utbildningen omfattar gemensamma studier i filmkonst och scenografi samt studier tillsammans med andra konststuderande. I övningsproduktionerna får den studerande lära sig ljudplanering och ljudinspelning i praktiken samt utveckla sina färdigheter i grupparbete.

Utbildningens uppbyggnad

Studerande som antagits till ansökningsalternativet filmljudinspelning och -ljudplanering avlägger konstkandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Examens omfattning är 180 studiepoäng och de fördelas enligt följande:

 • Huvudämnesstudier 111 sp
 • Gemensamma studier 26 sp
 • Biämne minst 15 sp
 • Fritt valbara studier högst 28 sp

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

I magisterstudierna i huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering betonas studerandens självständiga insats i att forma sin studiestig. Tonvikten ligger på olika seminarier och verkstäder, där man behandlar filmljudets särdrag. Studeranden lär sig behärska olika teorier om film och ljudplanering för film och deltar i forskningsinriktade verkstäder som bildar större kurshelheter och ofta är uppdelade i moduler.

Studeranden lär sig filmljudteknikerns och filmljudsplanerarens arbete i övningar som efterhand blir allt mer krävande. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i olika stora grupper, personlig handledning och diskuterande växelverkan. Undervisningen syftar till att stödja en utveckling som överensstämmer med studerandens starka sidor och konstnärliga vision.

Utbildningen kan inkludera studier tillsammans med studerande på andra konstområden. I övningsproduktionerna studerar man arbetsmetoder i ljudplanering och ljudinspelning samt fördjupar färdigheterna i grupparbete och ledarskap. Studerandena uppmuntras att välja biämnesstudier speciellt bland kurserna i huvudämnena Filmklippning och Dokumentärfilm samt ur kursutbudet vid Sibelius-Akademin.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Undervisningen inom huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering i studierna för konstkandidatexamen består av två delar: ljudinspelning och ljudplanering. Dessa tangerar, stödjer och delvis överlappar varandra under hela studietiden.

Undervisningen i ljudplanering innefattar ljudtänkande och förmåga att använda redskap både i uttrycksmässigt och i tekniskt avseende. Varje filmproduktion är för ljuddesignern en upptäcktsresa i projektets unika problematik under hela produktionsprocessens gång. I undervisningen betonas att en professionell ljuddesigner är en filmskapare som bidrar med sin egen konstnärliga insats till filmen och som har en djup insikt i filmens särdrag.

Internationell verksamhet

Internationella, gästande lärare och studerande berikar undervisningen och ger möjligheter att skapa kontaktnät. Tidvis erbjuds internationella ”Masterclass”-evenemang för de studerande, som dras av internationella toppnamn. Tidigare har programmet gästats av långvariga proffs som bland andra Nicolas Becker och Martin Hernandez. Den studerande kan även genomföra en del av sina studier inom ramarna för internationella utbytesprogram.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för dig att lära känna utbytesstuderandena bättre.

Möjlighet till fortsatta studier

Utbildningen syftar till att ge färdigheter för forskarstudier och livslångt lärande.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

En utexaminerad konstkandidat från huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering kan jobba med konstnärliga ansvarsuppgifter i korta spel- och dokumentärfilmer. Utbildningen ger färdigheter för utbildning som leder till högre högskoleexamen (huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering i magisterprogrammet i filmkonst) och för livslångt lärande.

Ljudtekniker och ljuddesigner med konstkandidatexamen arbetar ofta som frilans eller som företagare som en del av film-, tv-spels- eller reklamfilmsproduktioner och övriga audiovisuella produktioner. Typiska yrkesbeteckningar är bland andra ljuddesigner, ljudtekniker och ljudklippare.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

En filmljudsplanerare med konstmagisterexamen kan ha arbetsuppgifter med konstnärligt ansvar i långa spel- och dokumentärfilmer.

Utbildningen syftar till att ge färdigheter för forskarstudier och livslångt lärande.

Ljudtekniker och ljudplanerare arbetar till stor del som frilansare och företagare i film-, tv-, spel- och reklamproduktioner och andra audiovisuella produktioner.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst. Forskningsorienteringen baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper här: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo

Samarbete med andra aktörer

Film är i sig själv en mångvetenskaplig konstform som för ihop bland andra regissörer, filmare, klippare, scenografer, skådespelare, musiker, dramaturger och aktörer inom ljud. Samarbete idkas med samtliga huvudämnen inom filmkonst och med avdelningen för musikteknologi vid Sibelius-Akademin och institutionen för ljus- och ljudplanering vid Teaterhögskolan.

Den studerande kan skräddarsy sin examen genom val av biämne och fritt valbara kurser. Det kan vara fråga om ett biämne som erbjuds vid Aalto ARTS eller någon annan högskola vid Aalto-universitetet eller ett biämne som har genomförts som JOO-studier vid ett annat finländskt universitet. Exempelvis följande studier kan genomföras som fritt valbara studier

 • Valfria konst- och teoristudier som erbjuds av enheten för gemensam undervisning
 • Valfria språkstudier
 • Studier som erbjuds vid de övriga högskolorna vid Aalto-universitetet
 • JOO-studier vid ett annat finländskt universitet
 • Utbytesstudier

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

A man in a soundproof studio waving an object to create sound

Creating sounds and raising the bar - an interview with Film Sound Designer Iivo Korhonen

Mundane sounds support the characters' personality and Iivo Korhonen is the one recording them. He encourages everyone to dream big, because sometimes that may become your reality.

News
Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: