Utbildningsutbud

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designer med ansvar för den visuella, funktionella och produktionsmässiga helheten i filmproduktioner. Målet för utbildningen är att hitta och stärka den studerandes personliga konstnärliga vision, bredda hens yrkeskompetens och/eller specialiseringsområde samt ge färdigheter för forskarstudier. Utöver de mångsidiga yrkesfärdigheterna är målet att den studerande ska uppnå förmågan att utveckla sin bransch på ett kreativt och initiativrikt sätt. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och planera sina studier aktivt.
Film Producing

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designer med ansvar för den visuella, funktionella och produktionsmässiga helheten i filmproduktioner.

Målet för utbildningen är att hitta och stärka den studerandes personliga konstnärliga vision, bredda hens yrkeskompetens och/eller specialiseringsområde samt ge färdigheter för forskarstudier. Utöver de mångsidiga yrkesfärdigheterna är målet att den studerande ska uppnå förmågan att utveckla sin bransch på ett kreativt och initiativrikt sätt. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och planera sina studier aktivt.

Ett centralt mål för magisterstudierna i film- och tv-scenografi är att stöda de personliga målen och stärka yrkeskompetensen hos studerande med olika bakgrund samt stöda dem i deras val av specialiseringsområde. Målet är också att uppmuntra den studerande att föra fram sin personliga infallsvinkel inom ramen för konstnärligt samarbete.

Den som avlägger magisterexamen med film- och tv-scenografi som huvudämne kan

• arbeta som scenograf i krävande film- och tv-produktioner

• behärska omfattande konstnärliga helheter

• leda och motivera arbetsgruppen som genomför planerna

• fördjupa sitt personliga konstnärliga uttryck

• bredda sitt kunnande i takt med utvecklingen och nya krav inom branschen (så som digital scenografi, nya narrativa former inom film och tv)

• utveckla nya arbetsformer med hjälp av experimentellt och undersökande arbete

• förnya branschen tillsammans med andra konstnärligt ansvariga inom film- och tv-produktioner

• fortsätta sina studier inom utbildning som leder till doktorsexamen.

Undervisningsspråk

En betydande del av undervisningen i huvudämnet Film- och tv-scenografi ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

I magisterskedet ingår studier i film- och tv-scenografins olika specialområden samt forskningsinriktade studier som utvecklar det konceptuella tänkandet i förhållande till scenografi för teater, film och tv. Dessutom ingår produktioner som ger uttryck för den konstnärliga gestaltningen.

I magisterprogrammet i filmkonst är det möjligt att studera med inriktning på teoretiska studier som utgör en introduktion till forskarstudier.

Se mer information om utbildningens innehåll i undervisningsplanen 2022-2024 (på engelska)

Inriktningsalternativ

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den hur studierna framskrider och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Studerande uppmuntras att genomföra en del av sina studier som internationella utbytesstudier eller internationell praktik samt att delta i internationella undervisningsevenemang. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper de studerande att skapa nätverk.

En avsevärd del av magisterstudierna genomförs på engelska.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. Se mer information om våra forskningsgrupper via denna länk.

Karriärmöjligheter

Utbildningen förbereder de studerande särskilt för arbete som scenograf inom film och tv-branschen. Utbildningen ger de färdigheter som behövs för att arbeta med digital scenografi. Därtill kan en scenograf tillämpa sina kunskaper i andra typer av arbetsuppgifter relaterade till grafisk design och rumsanvändning, till exempel i olika produktioner inom scenkonst, eller arbeta med konceptdesign eller planering av utställningar och mässor.

I examen ingår 30 sp fritt valbara studier. De fritt valbara studierna gör det möjligt för den studerande att komplettera sin examen utgående från sin inriktning eller fördjupa sina kunskaper inom ett valfritt område.

De som utexamineras från programmet kan ha många olika yrkesbeteckningar inom den avdelning som ansvarar för scenografin (eng. art department) i film- och tv-produktioner, såsom scenograf, art director eller rekvisitör, samt arbeta med olika typer av assisterande uppgifter inom scenografi.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för filmkonst skapar förståelse för olika uttrycksformer och för produktionsprocessen. Fokus ligger på praktikbaserad forskning, som grundar sig på en kombination av teori och praktik.

Se mer information om forskningen och forskningsgrupperna vid institutionen: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen har ett aktivt samarbete med olika aktörer inom film- och tv-branschen. De studerande har möjlighet att välja kurser från andra högskolor vid Aalto-universitetet. Vi samarbetar också med andra universitet (till exempel Konstuniversitetet).

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-scenografi bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

För att kunna studera film- och tv-scenografi ska den sökande ha en grundläggande förståelse för scenografens roll och ansvar inom branschen. Tidigare erfarenhet av filmbranschen, långfilmer, kortfilmer, tv-drama eller tidigare utbildning som medför en förståelse för vad det innebär att arbeta som scenograf.

Till huvudämnet söker vi studerande som har en grundläggande förståelse för det tekniska arbete och grupparbete samt den konstnärliga planering och tekniska ledning som ingår i scenografens arbete i de olika faserna av filmskapandet. 

Det är dock möjligt att påbörja studier i vårt magisterprogram utan tidigare kandidatstudier inom filmkonst. I sådana fall ska den sökande tydligt presentera sin professionella karriär och bifoga en portfolio med exempel på sitt arbete, som även ska uppfylla konstnärliga förväntningar.

Alla sökande ska lämna in en portfolio, som används för att bedöma den sökandes erfarenhet och konstnärliga insikter i scenografstudier och scenografarbete.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

En kandidatexamen inom området eller motsvarande kunskap behövs för att den sökande ska kunna antas.

För att kunna studera film- och tv-scenografi ska den sökande ha en grundläggande förståelse för scenografens roll och ansvar inom branschen.

Den sökande ska ha grundläggande kunskaper om de olika faserna av förproduktion, filmning och postproduktion. De antagna ska ha åtminstone grundläggande utbildning eller erfarenhet inom områdena ovan, eftersom vi i magisterskedet fokuserar på att fördjupa de kunskaper som de studerande har inhämtat under kandidatstudierna och stärka de färdigheter de har fått i arbetslivet.

Tidigare erfarenhet av filmbranschen, långfilmer, kortfilmer, tv-drama o.s.v., som ger en förståelse för vad det innebär att arbeta som scenograf och för de olika faserna av förproduktion, filmning och postproduktion.

Sökande utan tidigare examen eller med en examen inom ett annat område tas i beaktande om de kan visa sina kunskaper om filmskapande och/eller scenografens arbete i praktiken.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett brev där du förklarar varför du sökte till just detta område och med information om dina intressen på området samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Beskriv dina styrkor och intressen, kreativa mål och annat som relaterar till ditt arbete.

Motivationsbrevet ska innehålla en del där du kort beskriver vilken typ av jobb du förväntar dig att du kommer att arbeta med i framtiden.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra väsentliga kunskaper/meriter

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Ett cv som beskriver din roll i verken du presenterar. Cv:t används för att bedöma din roll och dina erfarenheter i arbetslivet och under tidigare studier.

Hur påvisas kompetenserna?

CV

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

I intervjun bedöms dina allmänna kunskaper om grupparbete och filmskapande samt din förmåga att analysera visuell konst i största allmänhet.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju

Antagningsförfarande

Alla sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • tidigare studiers lämplighet
  • lämplighet/motivationsbrev
  • andra kompetensområden.

Endast de sökande som rankas högst i den preliminära bedömningen kallas till det andra antagningssteget. Den sökande måste får minst 3 poäng för att bli kallad till steg II.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • lämplighet/intervju

I intervjun bedöms dina allmänna kunskaper om grupparbete och filmskapande samt din förmåga att analysera visuell konst i största allmänhet.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att lämna in följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Portfolion (en enskild pdf-fil) är ett prov på den sökandes konstnärliga produktion. Portfolion ska vara en mångsidig och heltäckande sammanställning av din tidigare professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Du kan presentera dina verk som skisser, tekniska ritningar och/eller fotografier.

Den elektroniska portfolion ska laddas upp som en pdf-fil i ansökningssystemet innan du skickar in din ansökan. Portfolion kan delvis bestå av länkar till lösenordsskyddade eller fritt tillgängliga videofiler (på Vimeo, YouTube o.s.v.). Lösenordet ska ingå i portfolion om filen är skyddad. Verken i portfolion ska vara uppställda i en lista som innehåller titlarna och/eller temana, produktionsmetoderna och materialen samt storleken, formatet, året och syftet med produktionerna och medlemmar av arbetsgruppen. Listan måste även specificera när och var verken har ställts ut, framförts eller publicerats.

Den maximala filstorleken är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.

Motivationsbrev

Skriv ett brev på högst 4 000 tecken (ca en A4-sida) där du förklarar varför du sökte till just detta område och med information om dina intressen på området samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Beskriv dina styrkor och intressen, kreativa mål och annat som relaterar till ditt arbete.

Motivationsbrevet ska innehålla en del där du kort beskriver vilken typ av jobb du förväntar dig att du kommer att arbeta med i framtiden.

CV

Bifoga ett cv som innehåller dina personuppgifter, din utbildning, din arbetserfarenhet, utställningar, publikationer, artiklar, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Sökande utan tidigare examen eller med en examen inom ett annat område tas i beaktande.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Ansökningsdokumentens språk

Finska, svenska eller engelska.

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat