Utbildningsutbud

Design, Bachelor of Arts, Master of Arts (Art and Design)

Design innebär inte enbart design av fysiska föremål utan även digitala upplevelser och abstrakta koncept, vilket breddar dess möjligheter att forma världen. Kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Design tar vara på dessa möjligheter och förbereder de studerande för att skapa framtidens produkter, tjänster och system på ett kreativt och kritiskt sätt. Under studiernas gång får de studerande möjlighet att definiera sig själva som kreativa yrkesutövare och hitta sina egna arbetssätt och infallsvinklar för att utforska problem, utveckla lösningar och skapa möjligheter.
Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio
Get a Bachelor’s Degree in Design at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

3.1.2024 – 17.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökning till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet, konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Utbildningens beskrivning

Design innebär inte enbart design av fysiska föremål utan även digitala upplevelser och abstrakta koncept, vilket breddar dess möjligheter att forma världen. Kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Design tar vara på dessa möjligheter och förbereder de studerande för att skapa framtidens produkter, tjänster och system på ett kreativt och kritiskt sätt. Under studiernas gång får de studerande möjlighet att definiera sig själva som kreativa yrkesutövare och hitta sina egna arbetssätt och infallsvinklar för att utforska problem, utveckla lösningar och skapa möjligheter.

Efter att ha utexaminerats från programmet kan de studerande

 • identifiera och skapa materiella, interaktiva och spekulativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar ur ett reflekterande designperspektiv
 • identifiera, tillämpa och skapa nya verktyg och metoder för design och digitala medier
 • skapa kommersiella, offentliga och egeninitierade förslag med hänsyn till personliga och samhälleliga värderingar samt utvärdera och diskutera de bredare effekterna av sitt arbete
 • planera, genomföra och organisera sin yrkespraktik i en mångvetenskaplig miljö och i samarbete med en rad olika aktörer
 • dokumentera sina arbetsprocesser och resultat både visuellt och skriftligt och se dem i förhållande till befintliga informationskällor och forskning.

Efter att ha slutfört sina studier inom kandidatprogrammet har de studerande rätt att fortsätta med magisterstudier inom något av de fem huvudämnena som är förknippade med programmet och som erbjuds vid institutionen för design och institutionen för konst och media.

Beskrivning av huvudämnet

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur är en av de mest prestigefyllda designhögskolorna i världen och den ledande designhögskolan i Nordeuropa. Kandidatprogrammet bygger på den finska och skandinaviska designens grundsyn: att utveckla lösningar som är människocentrerade, socialt relevanta och miljömedvetna. Mot bakgrund av detta nordiska perspektiv på design och medieutbildning uppmuntras de studerande att hitta sina egna identiteter, arbetssätt och yrkesnischer som designer. De utexaminerade har följande kunskaper och färdigheter:

 • En professionell världsbild. De utexaminerade är mycket medvetna om kontextens betydelse och kan ställa sig frågorna ”vad”, ”hur” och i synnerhet ”varför” när de utforskar nya sätt att forma vår värld.
 • En unik och personlig yrkesidentitet. De utexaminerade hittar sina egna identiteter och kreativa sätt att arbeta inom design och media.
 • Omfattande verktyg inom design och media. De utexaminerade har färdigheter att använda moderna designverktyg, -metoder och -processer samt bedriva forskning i design och media.
 • Förmåga att skapa idéer och prototyper. De utexaminerade har förmåga att skapa starka idéer och förverkliga dem, oavsett om de tar sig an affärsmässiga, kulturella eller samhälleliga utmaningar.
 • Expertis och kunskap om olika designområden. De utexaminerade kan skapa kreativa produkter, tjänster och system samt kombinationer av dessa.
 • Färdigheter i samarbete, gemensamt skapande och facilitering. De utexaminerade har en utmärkt förmåga att arbeta med olika människor, kulturer och världsbilder, vilket öppnar upp många olika karriärmöjligheter.
 • Medvetenhet om designens påverkan. De utexaminerade är medvetna om sitt ansvar att ta hänsyn till hållbarhet, miljön och sociala värderingar i sin designverksamhet.

Efter att ha utexaminerats från kandidatprogrammet har de studerande en starkt grund för att forma världen till en bättre plats: de vet vad som skulle göra världen bättre, hur den skulle bli bättre och varför den borde bli bättre.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet är 12 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet Bachelor’s Programme in Design organiseras av Högskolan för konst, design och arkitektur och består sammanlagt av 180 studiepoäng. Det treåriga programmet består av:

 • Huvudämnesstudier (111 studiepoäng)
 • Gemensamma studier (26 studiepoäng)
 • Biämnesstudier (minst 18 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (högst 25 studiepoäng)

De två första studieåren framskrider studierna i snabb takt i enlighet med ett fastslaget innehåll i undervisningsplanen. Under det tredje året får de studerande specialisera sig och fördjupa sig i lärdomsprovet och biämnesstudierna.

Studierna lägger fokus på den allt mer framträdande rollen och samhälleliga betydelsen hos design och media. De studerande får lära sig att analysera och förklara designens betydelse för användarna, företagsvärlden, samhället och miljön. Studierna kännetecknas av ett övergripande och tematiskt perspektiv på design: med utgångspunkt i en bredare samhällelig tematik läggs fokus på hur rådande förhållanden skulle kunna förbättras genom design av produkter, tjänster eller system.

I undervisningsplanen betonas kombinationen av teori, färdigheter och praktik, och utbildningen grundar sig på den högklassiga forskningen inom design och media vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Undervisningen består följaktligen av en kombination av praktiskt designarbete, föreläsningar, seminarier, verkstäder, grupprojekt, självständiga studier och kritik. I studierna ingår varierande ämnesområden, från strategisk och hållbar design till produktdesign samt digital utveckling och produktion. Exempel ur kursutbudet:

 • Introductory Design Project (9 studiepoäng)
 • Digital Service Design Project (9 studiepoäng)
 • Design Futures (6 studiepoäng)
 • Design and media cultures (3 studiepoäng)
 • Strategic Identity and Design (6 studiepoäng)
 • Sustainable Design (6 studiepoäng)
 • Thematic Studio I & II (12 studiepoäng)

Vid Högskolan för konst, design och arkitektur har de studerande tillgång till högklassiga lokaler, som innefattar alldeles nya studior och verkstäder för fysiska projekt (utskrift, metall, trä etc.) och digitala projekt (3D-utskrift, elektronik, nät etc.). Personalen i studiorna och verkstäderna är experter inom sina områden och erbjuder de studerande stöd vid behov. De studerande arbetar också i nära samarbete med lärarna, som skapar en uppmuntrande lärmiljö genom konstruktiv respons, kritik, kommentarer och diskussioner under kursernas gång.

Se mer information om utbildningens innehåll i undervisningsplanen i Studentguide (länk nedan).

Kandidatprogrammet I design
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto
Bachelor's in Design Powerpoint slide

Webinar | Kandidatstudier i design (extern länk)

Studenter berättar om sina erfarenheter av att studera design (på engelska).

Inriktningsalternativ

Efter att ha slutfört studierna inom Bachelor’s programme in Design har de studerande rätt att fortsätta med magisterstudier inom något av följande programm eller huvudämnen:

 • Magisterprogrammet i design, Collaborative & Industrial Design
 • Magisterprogrammet i Creative Sustainability
 • Magisterprogrammet i International Design Business Management
 • Magisterprogrammet i konst och media, New Media
 • Magisterprogrammet i konst och media, Visual Communication Design

Internationell verksamhet

Inom detta program blir de studerande en del av en internationell gemenskap av kompetenta, kreativa och ansvarstagande individer. Vid Aalto finns studerande och undervisningspersonal från olika delar av världen. På så sätt blir de studerande en del av det globala nätverket inom design. De studerande uppmuntras att söka till utbytesstudier och praktikperioder för att få ytterligare erfarenheter. Högskolan för konst, design och arkitektur har goda kontakter till andra framstående designhögskolor och -universitet runtom i världen, vilket medför många olika möjligheter för de studerande.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetet erbjuder en rik miljö för högskolestudier där de studerande kan inkludera fritt valbara studier och biämnesstudier från andra högskolor och program vid Aalto i sina examina. Genom avtalet om flexibel studierätt (JOO-avtalet) kan de studerande också välja fritt valbara studier och biämnesstudier vid andra universitet i Finland.

Karriärmöjligheter

En examen från Bachelor’s programme in Design möjliggör en karriär inom den privata, offentliga, kulturella och vetenskapliga sektorn. Därtill kan de utexaminerade utforska problem och möjligheter tillsammans med andra designexperter inom till exempel följande områden:

 • Kommunikationsdesign
 • Digital design och mediedesign
 • Industriell design
 • Interaktionsdesign
 • Produktdesign
 • Tjänstedesign
 • Strategisk design
 • Hållbar design

De utexaminerade har ett framtidsorienterat perspektiv och förväntas därmed ha ett entreprenörsmässigt och självständigt arbetssätt och utforska möjligheterna hos nya och framväxande designområden. Detta kan i praktiken innebära självständigt arbete med kunder i egenskap av designkonsult, entreprenör eller medlem i ett team inom en större organisation.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som hjälper de utexaminerade att hitta jobb i Finland och utomlands. Aalto-studerande brukar ha lätt att hitta intressanta jobb efter utexaminering.

Tyngdpunkter inom forskning

Högskolan för konst, design och arkitektur bedriver internationellt framstående forskning inom design och media. Den starka forskningsmiljön vid högskolan påverkar studierna inom programmet på många sätt och förbereder de studerande för att ta sig an vår tids designutmaningar. I undervisningspersonalen inom programmet ingår många aktiva forskare och internationellt erkända experter inom området. För studerande som är intresserade av en akademisk karriär ger kandidatprogrammet färdigheter för magisterstudier, som i sin tur ger en god grund för doktorandstudier.

Samarbete med andra aktörer

Högskolan för konst, design och arkitektur har en lång tradition av framgångsrikt samarbete med utomstående partner i anslutning till projekt och kurser och har nära kontakter till flera företag och organisationer inom den offentliga sektorn. Aalto-universitetet kontaktas ofta som den ledande designhögskolan i Norden av företag samt ideella och offentliga organisationer som vill involvera studerande i verkliga samhällsproblem och affärsmöjligheter.

Ansökning till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet, konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: