Utbildningsutbud

Landskapsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekter är ett betydande yrkesgrupp för samhället och miljön. Gemensamt för landskapsarkitekter är viljan och förmågan att göra gemensamma landskap hållbara, fungerande och vackra. Aalto-universitetets internationellt ansedda magisterprogram i landskapsarkitektur är det enda magisterprogrammet för landskapsarkitektur på universitetsnivå i Finland.
Landskap arkitektur

Examen:

Landskapsarkitekt

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till magisterutbildning

Obs! Ingen antagning 2024.

Landskapsarkitekter skapar miljöer som kan ses, upplevas och levas i. Landskapsarkitektur är ett tvärvetenskapligt och -konstnärligt område, som sammanför kunnande inom konst, naturvetenskap och teknik. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.

Målet är att skapa bra och hållbara miljöer och samhällen. I praktiken innebär det till exempel planering av boendemiljöer, offentliga parker, grönområden, utomhusmiljöer för rekreations- och arbetsplatsområden, markanvändningsplanering i anslutning till planläggning, planering av skydd och vård av landskap och historiska miljöer samt planering av underhåll av miljöer eller forsknings- och sakkunniguppgifter i anknytning till landskap och miljö. 

Kompetensmäl

Målet med huvudämnet landskapsarkitektur är att ge den studerande kompetens och färdigheter att utöva yrket på ett ansvarsfullt sätt. I magisterstudierna vidareutvecklas och fördjupas de färdigheter som uppnåtts i kandidatstudierna. Efter slutförd examen i landskapsarkitektur har den studerande

 • förmåga att skapa estetiska, fungerande och hållbara lösningar för möten mellan människa och natur i olika arbetsuppgifter inom planering, anläggning, vård och skydd av landskap samt inom samhälls- och stadsplanering och miljöförvaltning
 • förmåga att tillämpa en mångvetenskaplig kunskapsgrund inom yrket
 • förmåga att skapa ett landskapsarkitektoniskt uttryck och en helhetsuppfattning om landskapsarkitektens yrke
 • kännedom om landskapsarkitekturens historia och teoretiska bakgrund samt aktuella utmaningar och uppgifter
 • förmåga till analytiskt, kritiskt och kreativt tänkande, problemlösningsförmåga samt insikter och färdigheter i olika planeringsmetodologier och -strategier
 • förståelse för de ekologiska, kulturella, samhälleliga och ekonomiska aspekterna och effekterna av landskapsarkitektens arbete
 • förmåga att bilda sig en uppfattning om den internationella och allt bredare yrkesbilden och en förståelse för den betydelse som olika kulturer och naturförhållanden har för planeringen.

Det internationella landskapsarkitektförbundet IFLA har ackrediterat Aalto-universitetets utbildning inom landskapsarkitektur. Statusen förnyas vart femte år och säkerställer att den finländska utbildningen motsvarar internationella krav för branschen och utbildningsområdet.

Mer information om undervisningsspråk

Språket i landskapsarkitektur är finska. Den studerande kan göra sina övningsarbeten även på svenska. Ungefär hälften av kursrna ordnas på engelska.

Kurserna inom huvudämnet fördelar sig på tre ämnesområden:

 1. Planering och anläggning av landskap
  Kurserna ger färdigheter att planera olika typer av miljöer och konstruktioner. Av central betydelse i undervisningen är arkitekturen och utformningen av utomhusmiljöer samt konstnärligt uttryck och konstnärliga uttrycksmedel.
 2. Planering och vård av landskap    
  I kurserna betonas frågor som gäller hållbar utveckling samt skydd och vård av landskap. Kurserna ger färdigheter att arbeta med markanvändningsplanering, strategisk planering och miljöförvaltning.
 3. Samhälls- och stadsplanering
  Kurserna ger insikter i planläggning och stadsutveckling samt kunskaper och färdigheter som krävs för att sköta sakkunniguppgifter i anslutning till dessa frågor.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Internationalisering sker på flera nivåer inom utbildningen i landskapsarkitektur, och vi följer aktivt internationella fenomen på området i undervisningen. I studierna ingår även studieresor utomlands och ibland samarbetskurser eller projekt med internationella partneruniversitet. Utbildningsprogrammet deltar också aktivt i samarbetsorganisationen för europeiska landskapsarkitekturskolor (ECLAS). Det finns även andra möjligheter för internationalisering, till exempel

 • att åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • att delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
 • att göra praktik utomlands
 • att studera språk och interkulturell kommunikation.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang och aktiviteter.  Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för finländska studerande att lära känna utbytesstuderandena bättre.

Mångvetenskaplighet

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

Landskapsarkitektur innefattar studier i såväl ekologi och digitala metoder som miljölagstiftning och skogsvård. Lärarna är experter inom dessa områden. Utbildningsprogrammet är i ständig växelverkan med utbildningsprogrammet i arkitektur, i synnerhet via kurserna i samhälls- och stadsplanering.  Samarbete förs och kurser hålls även med utbildningsprogrammen i ingenjörsvetenskaper.

Under magisterstudierna kan den studerande också välja ett biämne och valfria studiehelheter. Hen har tillgång till hela Aaltos kursutbud, och om hen vill kan hen också dra nytta av ett annat finländskt universitets kursutbud via ett JOO-avtal. Studierna inkluderas i examen och studierätten beviljas på visstid.

Karriärmöjligheter

Landskapsarkitektur är ett växande område, och dess betydelse framhävs allt mer i och med klimatkrisen. Magisterprogrammet i landskapsarkitektur är ackrediterat av det internationella landskapsarkitektförbundet IFLA och ger de utexaminerade förutsättningar att arbeta som landskapsarkitekter världen över. Sysselsättningsläget på området är mycket gott. Landskapsarkitekter kan avancera till viktiga beslutsfattarpositioner till exempel inom planläggning, landskapsplanering och stadsbyggande. Bland annat följande arbetsplatser är typiska för dem som utexaminerats från magisterprogrammet:

 • Landskapsarkitekt-, arkitekt-, ingenjörs- och mångvetenskapliga byråer inom den privata sektorn
 • Planläggnings- och stadsplaneringsorganisationer; städer, kommuner och landskap
 • Miljöförvaltning (NTM-centraler och landskapsförbund)
 • Egen planeringsbyrå.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa de studerande grunda egna företag.

Fortsatta studiemöjligheter

En examen i landskapsarkitektur möjliggör också en forskarkarriär och ger behörighet att söka till doktorandstudier. Forskning i landskapsarkitektur är ett växande område som behövs för yrkesområdets utveckling och för mångvetenskaplig dialog.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller landskapsarkitekturstudiernas innehåll kan riktas till studiekoordinator Niina Tikkanen, [email protected].

Närmare information om programmet och kursernas innehåll hittar du i studieguiden 2020–2022 (på finska).

Maisema-arkkitehdit muokkaavat maisemaa. Kesäisessä kuvassa Flow-festivaalialueelta ihmiset viihtyvät ulkona ja telttakatoksissa.

Makers of Landscape (extern länk)

Landscape architects are constantly shaping our surroundings. They take care of the environment as a whole.

Image from remote site: aaltouniversity.shorthandstories.com

Keskelle kaupunkia nousi jättimäinen hyönteishotelli, jossa ihmisenkin on hyvä olla (extern länk)

Savesta rakennettu, kasvien kansoittama Alusta on pölyttäjien pyhättö ja kaikkien elollisten kohtaamispaikka. Alustassa kasvaa yli 1 000 kasvia.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder 2021

Magisterprogrammet i landskapsarkitektur

Steg I

Studieframgång  
Vad bedöms? Vitsord i tidigare examina.
Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav? En tillräcklig mängd lämpliga studier och tidigare studieframgång.
Hur påvisas kompetenserna? Studieintyg (studieprestationsutdrag och examensbevis).
Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet  
Vad bedöms? Bevis på kunnande inom konst och/eller design.
Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Portfolio med cv och motivationsbrev som bilagor.

Den sökande ska uppvisa potential för området landskapsarkitektur.

 Hen ska även uppvisa kunskaper i landskapsarkitektonisk planering, visualiseringsfärdigheter och konstnärlig kreativitet.

Portfolion, som är en sammanfattning av den sökandes arbeten (planeringsarbeten, övningsarbeten, eventuella andra prov på arbeten), ska ge en omfattande överblick av den sökandes planeringsfärdigheter och konstnärliga kreativitet.  Vid bedömningen läggs den största vikten vid portfolions helhetsintryck samt särskilt på plan- och konstruktionsritningar och övrigt bildmaterial.

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

Filen får inte vara större än 1,0 GB. Filnamn: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.

Tidigare studier  
Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav/innehåll. 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

En lämplig tidigare examen:

Vi förutsätter att de sökande har en tidigare examen inom ett lämpligt område, en examen i landskapsarkitektur, en yrkesexamen i landskapsplanering eller miljöbyggande, eller en universitetsexamen (kandidat eller magister) inom ett lämpligt naturvetenskapligt område.  

Hur påvisas kompetenserna? Studieintyg (studieprestationsutdrag och examensbevis).
Lämplighet  
Vad bedöms? Programmets lämplighet för den sökande, kommunikationsförmåga, motivation och engagemang för studierna, bedömning av andra skedets uppgifter.
Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Motivation och engagemang utgående från motivationsbrevet.

I motivationsbrevet (max 4 000 tecken) ska den sökande motivera varför hen söker till studier i landskapsarkitektur och vad på området som speciellt intresserar hen, samt berätta om sina målsättningar och önskningar gällande studierna inom utbildningsprogrammet i landskapsarkitektur vid Aalto-universitetet.

Den sökande ska klargöra sina synpunkter om landskapsarkitektur och hur dessa synpunkter framkommer i portfolions arbeten. Motivationsbrevet bifogas till portfolion.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

Steg II

Lämplighet  
Vad bedöms? Programmets lämplighet för den sökande, kommunikationsförmåga, motivation och engagemang i studierna.
Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav? Påvisad lämplighet i en intervjusituation.
Hur påvisas kompetenserna? Intervju.

Antagningsförfarande

Antagningsförfarandet består av två steg för sökande som fyller ansökningens allmänna behörighetskrav. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

 • studieframgång
 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • tidigare studier
 • lämplighet/motivationsbrev.
   

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/får de högsta poängen under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

 • lämplighet/intervju
 • studieframgång
 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • tidigare studier
 • lämplighet/motivationsbrev.


Det slutliga beslutet om antagning fattas utgående från bedömningen av både steg I och steg II.

Det andra steget består av en intervju som den sökande ska delta i på plats (eller på distans i undantagssituationer). Under andra steget görs en helhetsbedömning av den sökandes lämplighet för området, där alla ansökningskriterier tas i beaktande.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Ansökningsalternativets ansökningsdokument listas nedan. Observera även kraven på ansökningsdokument i Aalto-universitetets allmänna anvisningar för ansökan (https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/ansokan-till-magisterutbildning).

Portfolio med CV och motivationsbrev

Portfolio: Portfolion är en sammanfattning av den sökandes arbeten (planeringsarbeten, övningsarbeten, eventuella andra prov på arbeten).  Den ska ge en omfattande och mångsidig överblick av den sökandes planeringsfärdigheter och konstnärliga kreativitet.  Portfolion ska innehålla ett cv med den sökandes personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet samt information om annan yrkesmässig/konstnärlig verksamhet och meriter (utställningar, publikationer, priser och stipendier, studieresor, förtroendeuppdrag osv.). Cv:t integreras i portfolion.

Motivationsbrev: I motivationsbrevet (max 4 000 tecken) ska den sökande motivera varför hen söker till studier i landskapsarkitektur och vad på området som speciellt intresserar hen, samt berätta om sina målsättningar och önskningar gällande studierna inom utbildningsprogrammet i landskapsarkitektur vid Aalto-universitetet. Den sökande ska klargöra sina synpunkter om landskapsarkitektur och hur dessa synpunkter framkommer i portfolions arbeten. Motivationsbrevet integreras i portfolion.

Filen får inte vara större än 1,0 GB. Filnamn: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordskyddade videolänkar, ange lösenordet/lösenorden i portfolion. Ansökan avslås om du inte bifogar portfolion till ansökningsblanketten inom utsatt tid.

Utan portfolio kan din ansökan inte bedömas.

Språket I ansökningsdokumenten

Ansökningshandlingarna ska företrädesvis lämnas in på finska eller svenska.

Kompletterande studier

De som har blivit antagna kan tilldelas kompletterande studier vid antagningen. Både antalet och kvaliteten på de kompletterande studierna beror på den sökandes tidigare examen.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: