Utbildningsutbud

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Den byggda miljön utgör grunden för vårt lands nationalförmögenhet. Därför är det viktigt att den studerande redan i kandidatskedet bildar sig en helhetsuppfattning om arbetsfältet för byggande och vad som kännetecknar en människonära verksamhetsmiljö. Kandidatexamen ger den studerande goda förutsättningar för assisterande arbetsuppgifter.
Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + arkitekt

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Utbildningens beskrivning

Syftet med huvudämnet arkitektur är att säkerställa att den studerande känner till grunderna i arkitektonisk planering. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation men ger den studerande goda färdigheter att inneha assisterande arbetsuppgifter på till exempel arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Utöver de gemensamma målen är målet att studerande som har avlagt kandidatexamen med arkitektur som huvudämne har

 • grundläggande kunskaper och färdigheter i arkitektonisk, estetisk, ekologisk och funktionell planering av arkitektur
 • förståelse för grunderna i arkitekturens historia och teori i anslutning till arkitektyrket
 • kännedom om de funktionella och rumsliga aspekterna av byggnader samt byggnadsmaterialens, strukturernas och byggnadsfysikens roll i planeringsarbetet
 • grundkunskaper i samhälls-, stads- och byggnadsplanering
 • förståelse för arkitekturens inverkan på samhället
 • förståelse för betydelsen av hållbar utveckling inom ramen för arkitekturens arbetsfält.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är finska. Den studerande kan göra kursuppgifter och lärdomsprovet också på svenska

Studiernas uppbyggnad

Kandidatstudierna består av ett huvudämne, biämne, gemensamma studier och fritt valbara studier.

I början av studierna ligger fokus på grundläggande färdigheter i anknytning till arkitektyrket. Dessa är olika planeringsmetoder, presentationstekniker och presentationsverktyg, byggmaterial och tekniker. Vidare ges undervisning i arkitekturens grunder inklusive de funktionella och konstnärliga aspekterna. Huvudämnesstudierna behandlar därefter bland annat arkitekturens historia och byggnadsplaneringens och stadsplaneringens grunder. Utbildningsprogrammet avslutas med ett kandidatarbete och ett kandidatseminarium. Studierna består till stor del av övningsarbeten som utförs antingen i teckningssalar eller verkstäder.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur

Inriktningsalternativ

Genom biämnet och de fritt valbara studierna kan den studerande profilera sig enligt sina intressen.

Internationell verksamhet

Studierna ger möjlighet till exempelvis internationell utbyte under magisterskedet och till internationella tävlingar för studerande samt studieresor. Praktiken som eventuellt hör till examen kan utföras utomlands. Utomlands utförs även fältarbeten. Institutionen har utländsk personal och internationella gästföreläsare besöker institutionen, till exempel från utländska arkitektskolor. I samråd med andra universitet genomförs internationella forsknings- och undervisningsprojekt.

Institutionen för arkitektur har gott om internationella examens- och utbytesstuderande. På kandidatnivå är undervisningsspråket i huvudsak finska. På magisternivå är undervisningsspråket i huvudsakengelska.

Möjlighet till fortsatta studier

En avlagd teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till arkitekt. När den studerande antas till studier för teknologie kandidatexamen (180 sp, 3 år) med arkitektur som huvudämne får hen även rätt att avlägga arkitektexamen (120 sp, 2 år).

Karriärmöjligheter

En kandidatexamen med huvudämnet arkitektur innebär i sig ingen egentlig professionell kvalifikation. Under studierna är det möjligt att arbeta med assisterande uppgifter till exempel på en arkitektbyrå. Studierna på kandidatnivå ger goda färdigheter för det.

Yrkesbenämningar: Arkitektstuderande, assistent, planerare.

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur kombinerar yrketsteoretiska innehålloch förmåga till konstnärlig gestaltning och konstnärligt uttryck. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En arkitektexamen som överensstämmer med EU-direktivet svarar på förväntningarna från byggbranschen och möjliggör en karriär även utomlands.

Arkitektens uppgifter

 • projektplanering
 • omvandlingen av konstruktionsritningar till byggnader
 • byggherreverksamhet, fastighetsutveckling
 • planering/planläggning av regionala helheter
 • museiverksamhet
 • byggnadshistoriska inventeringar och utredningar
 • uppgifter inom förvaltning, undervisning, ledning och forskning; sakkunniguppgifter
 • möbeldesign, inredning, formgivning, planering av utställningar
 • arkitekturgrafik, IT, multimedia

Yrkesbeteckningar

En stor del av arkitekterna arbetar med nybyggnads- och restaureringsprojekt som projektarkitekter i företag eller som företagare på arkitektkontor som de själva äger. Den offentliga sektorn är en annan betydande sysselsättare; bland titlarna kan exempelvis nämnasplaneringsarkitekt, planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museidirektör och stadsarkitekt. Arkitekter arbetar som akademiska forskare eller lärare, t.ex. som professorer eller lektorer. Arkitekter kan arbeta som projekt- och byggledare i fastighetsbranschen, projektplanerare eller ledande sakkunniga; överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet, eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arbetsfältet för arkitekter utvidgas ständigt i dag, från de traditionella planerings- och utformningsuppgifterna till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Tyngdpunkter inom forskning

Inom undervisningen och forskningen bedrivs nära samarbete med samhällets olika aktörer, såsom ministerier, kommuner, företag och andra läroanstalter.

Samarbete med andra aktörer

Arkitekturen är till sin natur mångvetenskaplig då den har både konstnärliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska aspekter. Inom undervisningen och forskningen bedrivs nära samarbete med samhällets olika aktörer, såsom ministerier, kommuner, företag och andra läroanstalter. Kursernas teman anknyter ofta till verkliga designuppdrag. Proffs från arbetslivet handleder de studerandes övningsarbeten och lärdomsprov. På föreläsningarna hör du gästande experter inom olika områden. Undervisnings- och forskningspersonalen har internationella nätverk och utbildningen som leder till examen uppfyller EU-direktivets krav.

Ansökan till kandidatutbildningar

Lue lisää arkkitehtuurin opiskelusta Aallossa

Luukku House was designed to have a low carbon footprint. Photo by Anne Kinnunen

Growing demand for climate-friendly construction: could wood architecture become one of Finland’s exports?

The Wood Wonders exhibition to be opened at Helsinki Airport on the 5th of February will show passengers the innovations related to wood construction and display the sector’s latest developments.

News
Assi Lindholmin Design for End of Life Care -kurssille laatimassa työssä korostuvat vehreä ympäristö ja valoisa, inhimillinen arkkitehtuuri.

Välfärd och mänskliga erfarenheter i centrum

Sjukhusmiljöer stöder ett effektivt tillfrisknande från sjukdomar, men man glömmer alltför ofta bort att det ligger en patient i sängen. Arkitektur för hälsa och välfärd skapar miljöer där människan mår bra.

Donera en framtid
Kuva: Mikko Raskinen

Architecture students designed a wooden pavilion in front of the Design Museum

The pavilion is a Finnish-British modern interpretation of a tea house.

News
Decarbonize Design

Open online training material by Aalto and Yale Universities promotes low-carbon construction

The architecture schools of Aalto and Yale Universities have published open, free-of-charge online curricular material called Decarbonize Design. The project was published in connection with the World Circular Economy Forum 2019.

News

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-arkitekt/

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: