Utbildningsutbud

New Media - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

I en värld som genomsyras av teknologi är det nödvändigt att förstå och undersöka hur teknologin påverkar individer, organisationer och samhället. Huvudämnet New Media sammanför en mångkulturell grupp av studerande med mycket varierande färdigheter och bakgrunder. Dessa studerande delar intresset för att utforska möjligheterna och utmaningarna som nya och framväxande digitala teknologier såsom artificiell intelligens och utvidgad verklighet medför för kommunikation, konst och design. Genom att utforska nya medier ur olika synvinklar, som innefattar mediekonst och -kultur, interaktionsdesign, kreativ databehandling och interaktiva narrativ, får de studerande inom huvudämnet en unik kompetens som gör att de kan inneha nya typer av arbetsuppgifter inom denna omfattande bransch. Programmet erbjuder också en uppmuntrande och konstruktiv miljö för konstnärlig, teknisk och professionell utveckling. I denna miljö är det precis lika viktigt att lära sig av misstag som att lära sig av framgångar. De studerande uppmuntras att röra sig utanför sin bekvämlighetszon och skaffa sig många olika verktyg och färdigheter för att förstå vad som kännetecknar digitala medier.
A person looking at a project work on a round table

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

I en värld som genomsyras av teknologi är det nödvändigt att förstå och undersöka hur teknologin påverkar individer, organisationer och samhället. Huvudämnet New Media sammanför en mångkulturell grupp av studerande med mycket varierande färdigheter och bakgrunder. Dessa studerande delar intresset för att utforska möjligheterna och utmaningarna som nya och framväxande digitala teknologier såsom artificiell intelligens och utvidgad verklighet medför för kommunikation, konst och design. Genom att utforska nya medier ur olika synvinklar, som innefattar mediekonst och -kultur, interaktionsdesign, kreativ databehandling och interaktiva narrativ, får de studerande inom huvudämnet en unik kompetens som gör att de kan inneha nya typer av arbetsuppgifter inom denna omfattande bransch.

Programmet erbjuder också en uppmuntrande och konstruktiv miljö för konstnärlig, teknisk och professionell utveckling. I denna miljö är det precis lika viktigt att lära sig av misstag som att lära sig av framgångar. De studerande uppmuntras att röra sig utanför sin bekvämlighetszon och skaffa sig många olika verktyg och färdigheter för att förstå vad som kännetecknar digitala medier.

De utexaminerade från huvudämnet New Media har förmåga att

 1. Förstå de komplexa kraven och dynamiken i det moderna medielandskapet. De utexaminerade förstår den fragmenterade och komplexa naturen hos olika former av digitala medier och teknologier samt hur de påverkar samhället.
 2. Analysera och kritiskt granska hur teknologin formar konst, design, kommunikation och självuttryck. De utexaminerade kan kritiskt granska och ifrågasätta medieteknikens rådande utveckling och förstår dess roll och ansvar när det kommer till att forma framtiden.
 3. Tillämpa ett människocentrerat perspektiv på digital design. De utexaminerade är skickliga på att förutse användarvärde och omvandla det till produkter och tjänster med människan i centrum av designprocessen.
 4. Uppnå en bred förståelse för nya medier och fördjupa sig i ett valfritt specialområde. De utexaminerade får breda kunskaper samtidigt som de också får fördjupa sig i forskningen och arbetsmetoderna inom ett valfritt specialområde.
 5. Tillämpa sina tekniska kunskaper och färdigheter i datorbaserad konst och design för att skapa nya upplevelser, tjänster, verktyg och andra kreativa produktioner. De utexaminerade är skickliga på att inte bara använda utan också utveckla aktuella verktyg för mediekonst och -design.
 6. Beskriva och utvärdera hur interaktion, generativitet och immersion tillämpas i mediekonst och -design. De utexaminerade är medvetna om möjligheterna och begränsningarna med att skapa interaktiva och generativa system och upplevelser.
 7. Beakta och utvärdera frågor som gäller hållbarhet, representation och mångfald inom nya medier. De utexaminerade är medvetna om de synliga och dolda effekter som infrastrukturer för digitala medier har på miljö, kultur och samhälle.

Undervisningsspråk

Undervisningen sker på engelska. Studerande kan skriva sitt lärdomsprov på finska, svenska eller engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Studierna inom huvudämnet New Media lägger fokus på framväxande områden och praktiker samt relaterade verktyg och teknologier för kommunikation, kreativ produktion och distribution. I studierna behandlas några av de mest brännande frågorna i vår tid, som till exempel hur den artificiella intelligensen påverkar de kreativa branscherna och samhället som helhet. Vidare utvecklas de studerandes förmåga att kommunicera och skriva vetenskapligt, och studerande som planerar att fortsätta med doktorandstudier kan välja fler forskningsinriktade kurser.

Utbildningen är projektinriktad och kombinerar praktik med teori. Under den första terminen ligger fokus på grundläggande ämnesområden och verktyg inom mediekonst och -design. Under vårterminen det första studieåret får de studerande fördjupa sig i specifika specialområden genom fördjupade seminarier och studiokurser. Det första året avslutas med en projektkurs där de studerande arbetar individuellt eller i små grupper för att skapa ett större projekt som visar de studerandes utveckling och hjälper dem reflektera över sina studier. Under det andra studieåret ligger fokus på fritt valbara studier, forskningsfärdigheter och lärdomsprovet.

Huvudämnet New Media baserar sig på följande centrala ämnesområden:

 • Mediekonst och -kultur: Mediekultur och mediekonst utforskas och diskuteras ur ett brett perspektiv för att ge de studerande en historisk, social och kulturell förståelse för området. Därtill behandlas frågor som gäller hållbarhet, representation, interaktivitet och immersion genom forskning och kreativ verksamhet.
 • Mediedesign: Studierna i mediedesign ger insikter i teorier, metoder och pragmatiska perspektiv på design för interaktion mellan människor och en bred uppsättning system och tjänster, från bordsdatorer till inbyggda och ubika system.
 • Kreativ databehandling: De studerande utforskar kod som ett kreativt medium i olika kontexter. De lär sig programmering på olika nivåer, och de behöver inte kunna skriva kod när de söker till programmet. Studerande som har avancerade färdigheter i kodning kan förbättra sina färdigheter genom fördjupade studiokurser, fritt valbara studier och individuella projekt.
 • Fysisk databehandling och digital fabrikation: Kopplingen mellan digitala medier och den fysiska världen behandlas med fokus på fysisk och förkroppsligad interaktion. Digital fabrikation används för att skapa prototyper och tillverka fysiska interaktiva objekt.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Magisterprogrammet i konst och media

Inriktningsalternativ

De studerande kan specialisera sig på olika områden genom att välja fördjupade seminarier och studiokurser utgående från sina bakgrunder och intressen. Därtill är det möjligt att specialisera sig genom de fritt valbara studierna, som omfattar 30 studiepoäng. Det är möjligt att välja enskilda kurser eller genomföra ett helt biämne.

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den hur studierna framskrider och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Huvudämnet New Media ger en utmärkt grund för en internationell karriär. En stor andel av de sökande, de studerande, lärarna och forskarna vid institutionen är internationella, och alla kurser har engelska som undervisningsspråk. De studerande och forskarna uppmuntras till att skapa internationella nätverk och har möjlighet att tillbringa en del av sin studietid utomlands genom ett av de många utbytesprogram som erbjuds vid Aalto.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt magisterexamen kan du söka till doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Våra utexaminerade har utmärkta möjligheter till en internationell karriär. De framtida arbetsmöjligheterna är kopplade till olika delområden av mediedesign och -forskning, inklusive UX-design, interaktionsdesign, informationsdesign, interaktivt berättande, mediekonst, programutveckling och digital animation. I och med att de digitala medierna är i konstant utveckling får de utexaminerade ofta helt nya typer av roller inom organisationer, och nya yrkesbeteckningar och ansvarsområden förväntas uppkomma i framtiden.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen inom nya medier är tvärvetenskaplig till sin natur och inriktad på experiment med nya format och genrer som uppstår i mötet mellan media och informations- och kommunikationsteknik.

Huvudämnet New Media ingår i Aalto Media Lab, som är ett tvärvetenskapligt laboratorium som välkomnar experiment och forskning inom alla delområden och aspekter av nya medier och digital design. Det ingår fyra forskningsgrupper i laboratoriet som fokuserar på följande områden:

Forskningsgrupperna erbjuder ofta möjligheter för studerande på magisternivå att arbeta som forskningsassistenter inom specifika forskningsprojekt.

Samarbete med andra aktörer

Huvudämnet New Media ligger i skärningspunkten mellan konst, design och teknik och sammanför experter inom dessa olika områden. Denna spontana miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och till och med startupföretag.

De studerande uppmuntras varmt till att stärka sin mångvetenskapliga kompetens genom att välja biämnen eller fritt valbara studier från andra högskolor vid Aalto. De kan också ta kurser vid andra universitet i Finland genom JOO-avtalet.

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i konst och media – New Media bedöms på följande grunder.

Ansökan till magisterutbildning

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökninsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: