Utbildningsutbud

Dokumentärfilm - Filmkonst, konstmagister

Målet med huvudämnet dokumentärfilm är att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmmakare som kan vara verksamma både i Finland och internationellt. De studerande får en övergripande förståelse för dokumentärfilmens historia och konventioner. Därtill uppmanas de studerande att sätta sig in i framtidens dokumentärfilm som en form av berättande, konst och forskning.
dok

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Målet med huvudämnet dokumentärfilm är att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmmakare som kan vara verksamma både i Finland och internationellt. De studerande får en övergripande förståelse för dokumentärfilmens historia och konventioner. Därtill uppmanas de studerande att sätta sig in i framtidens dokumentärfilm som en form av berättande, konst och forskning.

De studerande utvecklar sina konstnärliga och vetenskapliga färdigheter genom kreativ utforskning, praktiskt arbete och samarbete. De lär sig att kombinera praktiska färdigheter och konceptuellt tänkande, vilket stärker deras yrkeskompetens och förmåga att vara föregångare inom sin bransch.

Utveckling av branschen. Målet med huvudämnet dokumentärfilm är att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer och kreativa experter som bidrar till utvecklingen och möjligheterna inom branschen. De studerande stärker sin iakttagelseförmåga, sitt berättande och sitt konstnärliga uttryck. Genom verkstadskurser och praktiska övningar utvecklar de också sin egen stil som dokumentärfilmsregissörer.

Konstnärlig forskning. Våra magisterstuderande får en stark yrkeskompetens och en djupgående förståelse för banbrytande konstnärliga forskningsmetoder. De studerande experimenterar med moderna uttryckssätt inom dokumentärfilm och bekantar sig med dokumentärfilmens historia, teori och etik samt utvecklar forskningsmetoder som de kan tillämpa i sin konstnärliga verksamhet. De studerande får möjlighet att regissera en film i anslutning till sitt lärdomsprov, vilket ger dem möjlighet att stärka sina yrkeskunskaper och bidra till utvecklingen inom branschen.

Olika synvinklar. Huvudämnet bjuder in gästföreläsare från både Finland och utlandet för att ge de studerande flera olika perspektiv och berika deras lärande. De studerande samverkar aktivt med experter, konstnärer och företag under hela studietiden, vilket ger dem insikter i filmbranschen och stärker deras inhemska och internationella nätverk. Genom praktiska övningar utvecklar de studerande sin förmåga till samarbete och grupparbete.

De studerande har möjlighet att inom ramen för sitt lärdomsprov producera en film tillsammans med ett etablerat produktionsbolag och har tillgång till mentorer som är experter inom branschen. Denna meningsfulla samverkan med experter inom branschen förbereder de studerande för att arbeta inom branschen efter, och redan under, studierna.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterstudierna i dokumentärfilm är engelska. Vissa kurser kan även undervisas på finska. Examen kan dock avläggas helt och hållet på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Arbetet med att skapa och regissera en film samt det relaterade skriftliga lärdomsprovet utgör kärnan i magisterprogrammet. Detta kreativa och vetenskapliga arbete stöds av huvudämnesstudierna inom dokumentärfilm.

Undervisningen inom huvudämnet dokumentärfilm består av filmverkstäder och föreläsningsmoduler som behandlar olika teman. I filmverkstäderna får de studerande stärka sin förmåga att observera och tolka verkligheten och sin vilja att experimentera med olika uttrycksätt. Föreläsningarna hjälper de studerande att stärka sitt kritiska tänkande och sin kännedom om dokumentärfilmens traditioner.

Studerande kan gå kurser som behandlar bland annat olika genrer, stilar och perspektiv inom dokumentärfilm, dokumentärhistoria, teori och etik samt nya former och format inom samtida dokumentärfilm. Filmanalys, reflektion kring det egna mediet samt skrivande och tänkande kring dokumentärfilm är aktiviteter som stöder de praktiska övningarna. Kännedom om experimentell och fiktiv film, etnografisk film, performativ dokumentärfilm, essäfilm och branschöverskridande samarbete är också en viktig del av programmet.

Magisterstudierna inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter, analytisk förmåga och forskningsförmåga.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Inriktningsalternativ

Dokumentärfilm är ett av huvudämnena i magisterprogrammet i filmkonst.

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den hur studierna framskrider och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Huvudämnet dokumentärfilm strävar efter att skapa en balans mellan programmets internationella profil och dess roll som den enda högskoleutbildningen inom filmkonst i Finland. En allt större andel av undervisningspersonalen och de studerande inom huvudämnet kommer från utlandet, framför allt från europeiska länder.

Internationell verksamhet ingår också i huvudämnets undervisningsplan i form av regelbundet pedagogiskt samarbete med flera filmfestivaler, såsom dokumentärfestivalen DocPoint i Helsingfors, Tammerfors filmfestival, Nordisk Panorama, IDFA och CPH:DOX. Våra studerande deltar regelbundet i dessa finländska och internationella festivaler och forum, där de har möjlighet att knyta kontakter och stärka sin yrkeskompetens i en internationell miljö.

Studerande inom dokumentärfilm har också möjlighet att åka på utbyte till bland annat Sverige, Tyskland, Tjeckien, USA och Japan.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. Se mer information om våra forskningsgrupper via denna länk.

Karriärmöjligheter

De studerande utexamineras som självständiga filmregissörer som kan arbeta som filmmakare, lärare, kritiker och evenemangsarrangörer. De har möjlighet att forma branschens framtid genom sitt arbete inom filmproduktion, filmorganisationer, festivaler och kulturbranschen överlag.

Magisterstudier är i synnerhet en förutsättning för att arbeta som lärare. Magistrar som utexamineras från huvudämnet dokumentärfilm hör till de främsta experterna inom området i Finland och har ett viktigt inflytande både som lärare och genom sitt arbete inom andra sektorer. Verk som producerats av tidigare dokumentärfilmstuderande har fått mycket synlighet på flera internationella festivaler.

Efter att ha avlagt magisterexamen med dokumentärfilm som huvudämne kan den utexaminerade

• arbeta som en självständig dokumentärfilmsregissör och arbeta med tillämpade uppgifter inom branschen (till exempel festivaler, finansiering, distribution, produktion, produktion av beställningsfilmer o.s.v.)

• hitta sin stil som regissör samt ifrågasätta och utveckla arbetssätten och traditionerna inom branschen

• arbeta inom olika plattformar och miljöer (dokumentärteater, dokumentärserier, interaktiva dokumentärer, utbildningsfilmer och beställningsfilmer samt journalistiska, vetenskapliga och institutionella dokumentärer o.s.v.)

• arbeta som lärare och utbildare inom dokumentärfilm

• söka till fortsatta studier i filmkonst.

Tyngdpunkter inom forskning

Performativ dokumentärfilm, berättande dokumentärfilm, essäfilm, dokufiktion, found footage, etnografisk film, medborgarmedier.

Samarbete med andra aktörer

Huvudämnet dokumentärfilm koordinerar de studerandes samarbete med filmfestivaler, stöder de studerandes deltagande i produktionen av beställningsfilmer och hjälper de studerande att hitta praktikplatser inom branschen, vilket främjar de studerandes professionella utveckling. De studerande har möjlighet att välja kurser från andra högskolor vid Aalto-universitetet. Vi samarbetar också med andra konsthögskolor (exempelvis Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och Teaterhögskola).

Susanna Helken elokuva Armotonta menoa - Hoivatyön lauluja sai kaksoisvoiton DocPoint-dokumenttielokuvafestivaaleilla

A documentary film about everyday life in care work: a double win to Susanna Helke's film at Docpoint festival

Musical documentary film won the National Competition and the audience favourite award in the Finnish Documentary Film Competition.

News
vanhempi mieshenkilö istuu kotisohvalla ja katsoo kameraan, sohvan selkänojan päällä on kasa pehmonalleja ja pöydällä palaa kynttilöitä

The film On Hold speaks for empathy

In the making of the documentary careful focus was paid into how to protect the callers’ anonymity and how to deal with hate speech.

News
Ohjaaja Saara Hakkaraisen lyhytelokuva Hiljaisuus rikkoo tabua / Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos

Film Silence breaks a taboo

A short film directed by Saara Hakkarainen tells a story of a silenced secret.

News
Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst – Dokumentärfilm bedöms enligt följande kriterier.

Steg I 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms? 

Prov på konstnärligt arbete.

Portfolion ska uppvisa dina kreativa filmmakarkunskaper.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Sökande som redan har gjort åtminstone en film som presenterats offentligt, och därmed demonstrerat sina grundläggande färdigheter som dokumentärfilmmakare, kan antas till magisterstudier.

Begåvade studerande som vill fördjupa sina kunskaper om olika uttrycksmetoder, dokumentärfilmens teori och historia, bekanta sig med nya möjligheter när det gäller form, innehåll och perspektiv på dokumentärfilm och är intresserade av konstnärlig forskning kan antas till huvudämnet.

Hur påvisas kompetenserna? 

Portfolio: En eller två dokumentärfilmer som har visats eller sänts offentligt (på en festival, på tv eller motsvarande), är minst 5 minuter långa och bifogas som Vimeolänkar.

Inkludera en beskrivning (t.ex. en synopsis) av varje film. Beskrivningen av filmerna ska rymmas på en enda A4-sida.

Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan. Inkludera länkar till videorna i portfolion och säkerställ att videofilerna går att öppna och spela upp med vanliga Mac- eller PC-program.

 

 

Lämplighet

Vad bedöms? 

Den sökandes lämplighet för programmet, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Den sökandes förmåga att uttrycka sina skäl till att söka till magisterstudier i dokumentärfilm samt sina målsättningar och förväntningar gällande studierna.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett motivationsbrev (max. 4 000 tecken) som beskriver varför du söker till dokumentärfilm. Brevet ska också innehålla information om dina intressen på området, ditt förhållningssätt till dokumentärfilm samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Hur påvisas kompetenserna? 

Motivationsbrev.

 

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms? 

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav? 

Ett cv (som en pdf-fil) med dina personuppgifter, din utbildning, din arbetserfarenhet, färdiga filmer, festivaler och annat kreativt arbete, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Sökande utan tidigare examen eller med en examen inom ett annat område tas i beaktande. Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Ladda upp ditt cv som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan.

Hur påvisas kompetenserna? 

Curriculum vitae.

 

Steg II 

Lämplighet

Vad bedöms? 

Den sökandes lämplighet för programmet, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Steg II av bedömningskriterierna består av en individuell intervju med utvalda sökande.

Hur påvisas kompetenserna? 

Intervju.

En del av de sökande går vidare till steg II (individuell intervju) utgående från materialet de skickat in i steg I.

 

 

Antagningsförfarande

Alla sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • lämplighet/motivationsbrev
  • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/får de högsta poängen under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • Lämplighet/personlig intervju

En del av de sökande kallas till steg II i antagningsprocessen (personlig intervju) utgående från materialet de lämnat in i steg I.

Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast sju dagar i förväg.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att lämna in följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Portfolion ska innehålla en eller två dokumentärfilmer som har visats eller sänts offentligt (på en festival, på tv eller motsvarande), är minst 5 minuter långa och bifogas som Vimeolänkar.

Inkludera en beskrivning (t.ex. en synopsis) av varje film. Beskrivningen av filmerna ska rymmas på en enda A4-sida.

Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan. Inkludera länkar till videorna i portfolion och säkerställ att videofilerna går att öppna och spela upp med vanliga Mac- eller PC-program.

Den maximala filstorleken för portfolion är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: portfolio-efternamn-förnamn.

Motivationsbrev

Ett motivationsbrev (max. 4 000 tecken) som beskriver varför du söker till dokumentärfilm. Brevet ska också innehålla information om dina intressen på området, ditt förhållningssätt till dokumentärfilm samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

CV

Ett cv (som en pdf-fil) med dina personuppgifter, din utbildning, din arbetserfarenhet, färdiga filmer, festivaler och annat kreativt arbete, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Sökande utan tidigare examen eller med en examen inom ett annat område tas i beaktande. Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Ladda upp ditt cv som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

 

 

 

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat