Utbildningsutbud

International Design Business Management, Master of Arts (Art and Design)

Magisterprogrammet International Design Business Management (IDBM) är ett banbrytande utbildningsprogram som förkroppsligar Aalto-universitetets vision genom att integrera design och teknik med global affärsutveckling. Genom tvärvetenskapligt teamarbete och verkliga företagsutmaningar vid våra framstående industripartner förbereds de studerande för att bli nästa generation av kreativa experter. IDBM är unikt genom att det är det enda programmet som erbjuds vid alla sex högskolor vid Aalto-universitet, vilket gör det möjligt för de studerande inom programmet att avlägga en magisterexamen inom antingen ekonomi, konst eller teknik. Studerande som utexamineras från Högskolan för konst, design och arkitektur avlägger en konstmagisterexamen.
IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet International Design Business Management (IDBM) är ett banbrytande utbildningsprogram som förkroppsligar Aalto-universitetets vision genom att integrera design och teknik med global affärsutveckling. Genom tvärvetenskapligt teamarbete och verkliga företagsutmaningar vid våra framstående industripartner förbereds de studerande för att bli nästa generation av kreativa experter. IDBM är unikt genom att det är det enda programmet som erbjuds vid alla sex högskolor vid Aalto-universitet, vilket gör det möjligt för de studerande inom programmet att avlägga en magisterexamen inom antingen ekonomi, konst eller teknik. Studerande som utexamineras från Högskolan för konst, design och arkitektur avlägger en konstmagisterexamen.

Vi arbetar inte i silor, så varför skulle vi studera så? De studerande inom programmet IDBM tar sig an komplexa, verkliga utmaningar i mångvetenskapliga team och närmar sig morgondagens utmaningar ur ett helhetsperspektiv. I programmet betraktas design på ett bredare plan som en metod, ett tänkesätt och en konkurrensfördel. Programmet lägger fokus på produkt- och tjänstedesign samt business design, teknologi och innovationsledning. Den som utexamineras från programmet har följande kunskaper och färdigheter:

  • Förmåga att arbeta i och leda mångfaldiga team.De utexaminerade är medvetna om sin egen potential i mångvetenskapliga team. De har utvecklat god social kompetens och kommunikationsförmåga genom gemensamma industriprojekt. Genom att utveckla centrala färdigheter i projekthantering blir de även effektiva medarbetare.
  • Ett framåtblickande perspektiv på världen.De utexaminerade har kännedom om rådande och framtida trender som formar organisationer och samhällen.
  • Ett gott affärssinne kombinerat med ett sinne för design och teknik. De utexaminerade har breddat sin kompetens inom ekonomi genom att inkludera design- och teknikperspektiv och på så sätt få en större helhetsbild av hur man kan skapa värde för slutanvändarna.
  • Kompetens att hantera, utveckla och leda designbaserade strategier. De utexaminerade har insikter i hantering av design och hur dess inverkan kan utvärderas och analyseras. De har lärt sig från branschledare hur man kan skapa nya idéer och förverkliga dem genom designbaserade strategier och processer.

Efter att ha avlagt examen inom programmet kan de utexaminerade ha centrala roller i team som arbetar i skärningspunkten mellan design, ekonomi och teknik. De har förmåga att främja innovation och leda initiativ för att genomföra nya affärsprojekt i globala miljöer.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet International Design Business Management är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Studierna i programmet IDBM genomförs i en internationell och tätt sammanhållen grupp av studerande med varierande bakgrund. I programmet ingår obligatoriska studier som är kopplade till ett omfattande industriprojekt och teamarbete där de studerande får använda och tillämpa olika kunskaper, verktyg och metoder i praktiken. Genom industriprojektet fördjupas också de studerande förståelse för verkliga processer hos de medverkande företagen inom globala designintensiva verksamheter. Därtill utvecklas de studerandes färdigheter i projekthantering och affärsplanering.

Alla studerande inom programmet genomför samma obligatoriska huvudämnesstudier under det första studieåret.

Det tvååriga programmet med inriktning på design består av:

  • Obligatoriska IDBM-studier
  • Obligatoriska studier vid institutionen för design
  • Lärdomsprovet på magisternivå
  • Alternativa och fritt valbara studier

Det första året inom programmet består av obligatoriska IDBM-studier och ett sex månader långt industriprojekt. Under det andra året kan de studerande komplettera sina studier med en utbytesperiod, ett biämne eller fritt valbara kurser som de kan välja efter eget intresse.

Se mer information om innehållet i studierna på programmets webbsida och i undervisningsplanen 2022-2024.

Master's Programme in International Design Business Management

Inriktningsalternativ

Programmet erbjuder sex olika inriktningsalternativ inom tre olika utbildningsområden som de sökande antas till utgående från sin bakgrund och målexamen.

Internationell verksamhet

Studierna genomförs i en grupp av målmedvetna studerande från olika delar av världen. De studerande får delta i ett intensivt industriprojekt för en global organisation i mångvetenskapliga team och besöka platser som är kopplade till utmaningarna inom projektet. De kan också genomföra en del av sina studier utomlands som utbytesstuderande vid ett internationellt partneruniversitet.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att har avlagt magisterexamen inom IDBM kan du söka till doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Programmet ger färdigheter för en karriär i kreativa branscher och i organisationer vars konkurrenskraft bygger på kreativitet, design och teknologi. Dessa karriärmöjligheter erbjuds i både stora internationella företag och startupföretag inom en rad olika branscher i och med att organisationer blir allt mer medvetna om vikten av design för att bibehålla sin relevans och skapa bättre värde. I arbetsuppgifter som innefattar allt från tjänstedesign till design och strategi kan de utexaminerade dra nytta av design för att skapa nya produkter och tjänster som ofta bygger på den senaste tekniken.

Tyngdpunkter inom forskning

Vår forskning fokuserar på den industriella och samhälleliga utvecklingens inverkan på designpraktik. Vi strävar efter att ta fram genomförbara strategier för hantering och strategisk planering av design i företag och i den offentliga sektorn. Våra forskningsintressen gäller design inom organisationer, designers ledarskap och implementering av designbaserad utveckling. Vi vill också öka förståelsen för processen bakom designens roll i att skapa förändring.

Samarbete med andra aktörer

IDBM är ett mångvetenskapligt program som förkroppsligar Aaltos vision: en gemenskap av djärva tänkare där vetenskap och konst möter teknik och ekonomi. Du har en unik möjlighet att studera och arbeta tillsammans med målmedvetna studerande från Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan och de tekniska högskolorna (ingenjörsvetenskaper, kemiteknik, elektroteknik och teknikvetenskaper).

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Master’s Programme in International Design Business Management (IDBM) bedöms på följande grunder.

Ansökan till magisterutbildning
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto
Image from remote site: ourblogs.aalto.fi

Insights from studying collaborative MA programmes (Part 1/2) | Aalto Blogs (extern länk)

Michael shares his experience in studying a Master's degree in Creative Sustainability and International Design Business Management.

Image from remote site: ourblogs.aalto.fi

Insights from studying collaborative MA programmes (Part 2/2) | Aalto Blogs (extern länk)

Michael shares his experience in studying a Master's degree in Creative Sustainability and International Design Business Management.

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: