Utbildningsutbud

Contemporary Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Vilka material är de bästa alternativen för att ersätta plast? Hur kan traditionella hantverk kombineras med samtida design? Vilken typ av produkter behöver vi i vårt föränderliga samhälle? Studierna inom huvudämnet Contemporary Design bygger på konkreta behov i den verkliga världen. De studerande får stöd inte bara för att bygga upp sitt kreativa och yrkesmässiga självförtroende utan också för att vidga sina vyer bortom konventionella begränsningar och utveckla en experimentell syn på design.
Iittala Experimental Design Process

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vilka material är de bästa alternativen för att ersätta plast? Hur kan traditionella hantverk kombineras med samtida design? Vilken typ av produkter behöver vi i vårt föränderliga samhälle? Studierna inom huvudämnet Contemporary Design bygger på konkreta behov i den verkliga världen. De studerande får stöd inte bara för att bygga upp sitt kreativa och yrkesmässiga självförtroende utan också för att vidga sina vyer bortom konventionella begränsningar och utveckla en experimentell syn på design.

Huvudämnet Contemporary Design (CoDe) är ett av de tre huvudämnena i magisterprogrammet i design. De två övriga huvudämnena är Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) och Collaborative and Industrial Design (CoID). Därtill har magisterprogrammet ett nära samarbete med följande program: Master’s programme in Creative Sustainability (CS) och International Design Business Management (IDBM). Det tvååriga programmet ger en konstmagisterexamen.

Huvudämnet Contemporary Design utbildar lyhörda och visionära experter som har förmåga att skapa radikala lösningar och ansvarsfulla innovationer för framtiden. I undervisningen ligger fokus i huvudsak på den kreativa processen snarare än på ett förutbestämt resultat. Vi anser att de mest radikalt kreativa lösningarna uppstår ur friheten att uttrycka sig. Resultatet kan vara vad som helst från ren konst till ett funktionellt föremål.

Aalto-universitetet har utsetts till det sjätte bästa universitetet i världen inom området för konst och design i QS World University Ranking. Genom att erbjuda undervisning och lokaler i världsklass garanterar vi att de studerande efter utexaminering kan

 • genomföra materiella produktioner och experiment som uppvisar goda praktiska designfärdigheter
 • kritiskt reflektera över etablerade designtraditioner och vara innovativ inom framväxande designområden
 • tillämpa nya teknologier och material i sina konstnärs- och designpraktiker
 • uppvisa en stark konstnärlig praxis och argumentera för dess relevans ur ett forskningsbaserat perspektiv
 • visa upp och marknadsföra sitt arbete och klargöra sin position i en bredare samhällelig, kulturell och kommersiell kontext
 • samarbeta med aktörer inom samhälleliga, kulturella och kommersiella branscher
 • skapa framtidsorienterade produkter, tjänster och system som medlem i ett mång- eller tvärvetenskapligt team och/eller som självständig designer
 • kombinera kreativitet, nyfikenhet, kontinuerlig förnyelse och uttrycksförmåga med analytisk kompetens och praxis
 • förstå hur man leder och kommunicerar om designbaserade och ofta komplexa processer med hjälp av empati, kritiskt tänkande och forskningsbaserade resonemang
 • förstå hur design bidrar till sociomateriella förändringar och en hållbar framtid
 • bedriva designforskning för att skapa kunskap som stöder och motiverar det praktiska arbetet samt söka till utbildning som leder till konstdoktorsexamen.

Undervisningsspråk

I huvudämnet Contemporary Design undervisningspråket är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i design med Contemporary Design som huvudämne omfattar totalt 120 studiepoäng. De centrala obligatoriska studierna väljs bland kursutbudet inom huvudämnet. De studerande deltar också i gemensamma studier vid institutionen för design (12 studiepoäng) och gör ett lärdomsprov om ett designrelaterat ämne (30 studiepoäng). Därtill väljer de studerande fritt valbara studier i enlighet med sina individuella studieplaner.

Se mer information om studierna i undervisningsplanen för 2022-2024.

Magisterprogrammet i Design

Inriktningsalternativ

Under det första studieåret får de studerande insikter i samtida designkultur och kritiska designpraktiker med hänsyn till deras inverkan på samhället och miljön. De studerande får också utforska olika material, inklusive biomaterial. I takt med att studierna framskrider utvecklar de studerande sina färdigheter i design med specifika material, såsom keramik, glas eller trä.

Huvudämnet Contemporary Design tar in en liten mängd studerande varje år och ser till att varje studerande får individuell handledning och uppmärksamhet. Vad gäller lärdomsprovet kan de studerande välja mellan olika sätt att genomföra det. Det kan vara ett teoretiskt, konstnärligt eller tillämpat forskningsarbete, ett konstverk eller en kombination av dessa. Lärdomsprovet kan också innehålla någon form av produktion, till exempel en design, ett konstverk, en utställning eller ett projekt. Lärdomsprovet innehåller alltid en skriftlig del.

Internationell verksamhet

Vid Aalto-universitetet blir de studerande en del av en internationell gemenskap av kompetenta, kreativa och ansvarstagande individer. Så många som 15 % av de studerande och 40 % av undervisningspersonalen vid universitetet kommer från andra delar av världen. På så sätt blir de studerande en del av det globala nätverket inom design. Högskolan för konst, design och arkitektur har goda kontakter till andra framstående designhögskolor och -universitet runtom i världen. De studerande uppmuntras att söka till internationella praktikperioder och utbytesstudier samt att delta i internationella tävlingar, utställningar, konferenser och mässor och på så sätt berika sitt individuella lärande. Därtill har huvudämnet kontakter till spännande internationella varumärken.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att har avlagt magisterexamen kan du söka till doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Design har en betydande roll i den värld vi lever i. Vi interagerar dagligen med designade föremål och system, från engagerande upplevelser till möbleringen i våra hem. I och med att teknologin i snabb takt formar parametrarna och gränserna för samtida design är det en mycket mångsidig och spännande bransch att arbeta i.

Magisterstudierna förbereder de studerande för att avancera i sina yrkeskarriärer utgående från sina personliga intressen och specialområden. Studierna ger förutsättningar att bli en kreativ entreprenör som följer sina starka konstnärliga visioner och/eller att arbeta tillsammans med andra i ett kollektiv eller startupföretag. De utexaminerade kan arbeta i team och projekt i samarbete med företag, organisationer och den offentliga sektorn. De kan också fortsätta utveckla sin designkompetens och sina forskningsfärdigheter genom doktorandstudier.

Tyngdpunkter inom forskning

Högskolan för konst, design och arkitektur bedriver internationellt framstående forskning inom hållbar design, praktikbaserad designforskning, människocentrerad design och kollaborativ design. Vår forskningsmiljö och -kultur möjliggör målinriktad forskning, fantasifulla experiment, kritisk diskussion och tvärvetenskapligt samarbete.

Huvudämnet Contemporary Design har starka kopplingar till olika forskningsgrupper. Centrala forskningsteman är bland annat designens sociala och miljömässiga ansvar samt de konceptuella och uttrycksmässiga möjligheterna hos olika material. Ett exempel på ett aktuellt forskningsprojekt som har fått internationell synlighet är Working with Soil, som utforskar de ekologiska följderna av människans fotavtryck genom keramisk konst. Projektet resulterade i en utställning på en forskningspaviljong i anslutning till Venedigbiennalen sommaren 2019.

Samarbete med andra aktörer

Det mångvetenskapliga samarbetet mellan de sex högskolorna vid Aalto-universitetet är omfattande. Högskolan för konst, design och arkitektur har en lång tradition av framgångsrikt samarbete med utomstående partner i anslutning till projekt och kurser och har nära kontakter till flera utomstående intressenter. Aalto-universitetet kontaktas ofta som en av de ledande designhögskolorna i Europa av företag, forskningsinstitut, vinstdrivande, icke-vinstdrivande och offentliga organisationer som vill involvera studerande i verkliga samhällsproblem och affärsmöjligheter. Huvudämnet ingår också i ett nära samarbete kring CHEMARTS-kurser som erbjuds vid Aalto-universitetet och fungerar som koordinator för CHEMARTS:s sommarskola.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i design – Contemporary Design bedöms på följande grunder.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Börja chatta
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Follow us!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: