Utbildningsutbud

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Arkitekt

Arkitekturen placerar sig i gränslandet mellan teknik och konst och har en betydande inverkan på samhället, kulturen, miljön och ekonomin. Målet med huvudämnet arkitektur är att den studerande fördjupar sitt tekniska, vetenskapliga och konstnärliga tänkande, som bildar en grund för en socialt ansvarstagande och hållbar framtid. Värna om kreativ utforskning och experimentering samt mångvetenskapligt samarbete.
Arkitektur

Examen:

Arkitekt

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Arkitekturen placerar sig i gränslandet mellan teknik och konst och har en betydande inverkan på samhället, kulturen, miljön och ekonomin. Målet med huvudämnet arkitektur är att

 • den studerande fördjupar sitt tekniska, vetenskapliga och konstnärliga tänkande, som bildar en grund för en socialt ansvarstagande och hållbar framtid
 • värna om kreativ utforskning och experimentering samt mångvetenskapligt samarbete.

Efter slutförd examen har den studerande

 • förmåga att tillämpa olika planeringsstrategier med hänsyn till programmässiga, tekniska och estetiska krav
 • förståelse för huvuddragen i arkitekturens historia och teori samt deras kontextuella betydelse för kritiskt designtänkande
 • förmåga att identifiera systemisk interaktion och hur denna interaktion omvandlas till socialt ansvarstagande och hållbar planeringsverksamhet.

Magisterprogrammet erbjuder den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom flera specialiseringsområden, såsom träbyggande, byggnadsdesign och återanvändning av byggnader, människocentrerad design och välbefinnande, beräkningsdesign, byggnadsvård och stadsplanering.

Magisterprogrammet är ackrediterat och följer de krav som ställs på branschen i EU-direktiv.

De olika specialiseringsmöjligheterna inom magisterprogrammet ger den studerande färdigheter att arbeta inom arkitektur eller närliggande branscher i Finland och utomlands. Utexaminerade kan arbeta inom den privata eller den offentliga sektorn eller som företagare eller söka till forskarutbildning.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i arkitektur är engelska. Däremot sker undervisningen i en del kurser i arkitekturhistoria och byggnadsvård på finska. Examen kan avläggas på finska, svenska eller engelska.The language of instruction

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Det centrala målet i magisterstudierna är att utveckla och fördjupa de kunskaper och färdigheter som den studerande har tillägnat sig i kandidatstudierna. Centrala teman är arkitekturens historia och teori, byggnadsdesign och finländsk byggnadskonst samt stadsplanering. Undervisningen i kurser och studior förstärks genom mångvetenskapligt samarbete och nya undervisningsmetoder. Många kurser baserar sig på lärande genom praktiska övningar och innehåller verkliga planeringsuppdrag, ofta i samarbete med lokala aktörer. Därtill erbjuds experimentella och designforskningsinriktade kurser där den studerande får fördjupa sig i något tema och utveckla sitt uttryck och sin röst som designer.

Se mer information om utbildningens innehåll i undervisningsplanen för 2022-2024

Magisterprogram i Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur

Inriktningsalternativ

Magisterprogrammet erbjuder den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom flera specialiseringsområden, såsom träbyggande, byggnadsdesign och återanvändning av byggnader, människocentrerad design och välbefinnande, beräkningsdesign, byggnadsvård och stadsplanering. Magisterprogrammet är ackrediterat och följer de krav som ställs på branschen i EU-direktiv.

Internationell verksamhet

Studierna erbjuder möjligheter att skaffa sig internationell erfarenhet genom till exempel utbytesstudier, internationella tävlingar och studieresor. Examen kan också innehålla en frivillig praktikperiod, som kan genomföras utomlands. Dessutom är det möjligt att göra fältarbete utomlands. En del av institutionens personal har utländsk bakgrund, och institutionen har ofta föreläsare och gäster från utländska arkitektskolor. Institutionen bedriver internationella projekt inom forskning och undervisning i samarbete med olika universitet.

Institutionen för arkitektur har internationella examens- och utbytesstuderande. Undervisningen ges delvis på engelska, och alla studerande deltar i samma kurser.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur eller doktorandprogram vid andra universitet i Finalnd och utomlands.

Karriärmöjligheter

De olika specialiseringsmöjligheterna inom magisterprogrammet ger den studerande färdigheter att arbeta inom arkitektur eller närliggande branscher i Finland och utomlands. Utexaminerade kan arbeta inom den privata eller den offentliga sektorn eller som företagare eller söka till forskarutbildning.

De flesta arkitekter arbetar som projektarkitekter i företag eller grundar en egen arkitektbyrå och ägnar sig åt nybyggnad eller renovering. En annan viktig arbetsgivare utgörs av den offentliga sektorn, med yrkesbeteckningar som planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museichef och stadsarkitekt. Arkitekter kan också arbeta med forskning eller undervisning, till exempel som professorer eller lektorer. Därtill kan arkitekter arbeta som byggmästare, projektplanerare eller sakkunniga inom fastighetsbranschen, som överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arkitektens arbetsfält utvidgas ständigt från traditionella planeringsuppgifter till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Arkitektens uppgifter

 • projektplanering
 • byggnadsdesign i olika skalor
 • byggande, fastighetsutveckling
 • stadsplanering, planläggning
 • museiverksamhet
 • byggnadshistoriska inventeringar och utredningar
 • uppgifter inom förvaltning, undervisning, ledning och forskning samt sakkunniguppgifter
 • möbeldesign, inredning, formgivning, utställningsdesign
 • arkitekturgrafik, IT, multimedia

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för arkitektur producerar kunskap om arkitektur, landskapsarkitektur, stads- och samhällsplanering, designpraktik, arkitekturens roll i samhället och byggandets framtid. Vi forskar också i arkitekturens historia och byggnadsvård. Därtill forskar vi i byggande inom social- och hälsovården, byggande för en hållbar utveckling, datorstödda designmetoder och humanitär arkitektur. Vår forskning innefattar både grundforskning inom arkitektur och tillämpad forskning som svarar på behoven inom industrin och den offentliga sektorn.

Forskningen är kopplad till Aalto-universitetets mångvetenskapliga forskningsområden, i synnerhet mänskocentrerade livsmiljöer, som stöds av Living+ Platform.

SOTERA är en forskningsgrupp som forskar i arkitektur inom social- och hälsovården.
Sotera – Research group for Health & Wellbeing architecture (aalto.fi)

Aalto WiT (World in Transition) LAB WiT LAB – World in transition
Group X Group X | Aalto University (groupxaalto.fi) SOTERA är en forskningsgrupp vid Aalto-universitetets institution för arkitektur som forskar i arkitektur inom social- och hälsovården. Vårt arbete främjar två fokusområden vid Aalto-universitetet: hälsa och välbefinnande samt människocentrerade livsmiljöer

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder i magisteransökan 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur – Arkitektur bedöms på följande grunder.

Läs mer om arkitektur

My Story Ellen Heikkilä

Ellen Heikkilä, student of architecture

“Design and planning are human-centric, which inspires me."

Campus
Vuoden 1921 arkkitehtiopiskelijoita poseeraa opetustiloissa jonomuodostelmassa mustavalkoisessa kuvassa

Builders of Finland (extern länk)

The work and influence of Finnish architects has been essential throughout the ages in addressing social and cultural issues.

wood wonders_camilo_cortes_reina_banca

Building with wood is a climate-friendly option (extern länk)

Wood stores carbon and is a versatile, renewable and recyclable building material.

Följ oss på sociala medier!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: