Utbildningsutbud

Filmning - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Målet i huvudämnet filmning är att ge den studerande grundläggande konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter för yrket som filmfotograf i olika film- och tv-produktioner.
filmning

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

I studierna på kandidatnivå får studerande som har filmning som huvudämne kännedom om tillvägagångssätt, konstnärliga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater på sitt område. Utbildningens centrala mål är att utveckla den studerandes begåvning och personliga uttrycksförmåga, ge de grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheterna och kunskaperna om området och dess historia, utveckla färdigheterna i grupparbete och ledarskap samt kunskaperna i forskningsarbetets grunder.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i filmning är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmning är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Utbildningen omfattar gemensamma studier i filmning samt studier tillsammans med filmkonst- och andra mediestuderande. I övningsproduktionerna studerar man filmfotografens yrkespraxis och fördjupar färdigheterna i grupparbete.

Den studerande fördjupar sig i filmarens arbete genom att tentera facklitteratur, i småskaliga övningar, i övningar i att hantera professionell teknik samt i verkliga produktioner. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i smågrupper och på personlig handledning och diskuterande växelverkan.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

I utbildningen stärks den studerandes personliga vision då fokus läggs på filmningens konstnärliga och tekniska kunnande samt samarbetsfärdigheter.

Filmfotografens arbetsbild stärks och fördjupas under omfattande magisterstudiehelheter och i verkstadsövningar i både hemlandet och utomlands samt på kurser i yrkesteknik och konstnärlig framställning. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i smågrupper och på personlig handledning och diskuterande växelverkan. I utbildningen blir den studerande väl insatt i alla arbetsskeden i förhandsplaneringen av filmning samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

Magisterstudierna inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter samt analytiska färdigheter och ger de studerande forskningsrelaterade färdigheter.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Målet i huvudämnet filmning är att ge den studerande grundläggande konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter för yrket som filmfotograf i olika film- och tv-produktioner.

I studierna i filmning lär sig den studerande genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena att behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten på sitt yrkesområde. Den studerande lär sig att gestalta sin egen roll i en film- eller tv-produktion som helhet och att bedöma de konstnärliga och praktiska möjligheterna att förverkliga sina planer. Den studerande behärskar de konstnärliga och tekniska grunderna samt den konstnärliga och tekniska planeringen inom filmens olika delområden. Med hjälp av dessa färdigheter kan den studerande uttrycka sig filmiskt på ett personligt sätt tillsammans med dem som är konstnärligt ansvariga för filmen.

I studierna på kandidatnivå får studerande som har filmning som huvudämne kännedom om tillvägagångssätt, konstnärliga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater på sitt område. Utbildningens centrala mål är att utveckla den studerandes begåvning och personliga uttrycksförmåga, ge de grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheterna och kunskaperna om området och dess historia, utveckla färdigheterna i grupparbete och ledarskap samt kunskaperna i forskningsarbetets grunder.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

I magisterstudierna i filmning fördjupar den studerande sin yrkeskunskap för att i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde. Den studerande kan mångsidigt hantera konstnärliga uttrycksformer, filmningsmetoder och krävande tekniska helheter, utrustning och arbetssätt. Studierna ger en inblick i filmfotografens förändrade roll samt i att behärska och kreativt utforska nya tekniska och konstnärliga arbetsmetoder och arbetstekniker.

Utbildningen syftar till att stötta en utveckling som är förenlig med den studerandes starka sidor och konstnärliga vision, fördjupa samarbetsfärdigheterna med konstnärligt ansvariga i filmarbetet samt ge färdigheter för självständigt forskningsarbete.

Internationell verksamhet

Internationalisering i kandidatprogrammet

En del av undervisningen i filmning äger rum på filmfestivaler, där studerandena genom att delta i internationella verkstäder får djupare insikter i att gestalta och lära sig filmaryrket. Även verkstäderna som arrangeras tillsammans med internationella filmskolor ökar förståelsen för yrkets krav och gör det lättare att knyta kontakter.

En del av studierna kan avläggas i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

Internationalisering i magisterprogrammet

Studerande uppmuntras att avlägga en del av sina studier via internationella utbytesprogram eller i praktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

De som studerar filmning får stöd för internationalisering och nätverksbyggande genom att delta i såväl nationella som internationella festivaler för att forma sig en bättre bild av och lära sig filmaryrket. Huvudämnet filmning satsar också på samarbete mellan olika filmskolor och studentutbyte i form av verkstäder, kurser och studentträffar.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

En filmfotograf som avlagt konstkandidatexamen kan arbeta som fotograf i professionella produktioner av kortfilmer, tv-filmer och tv-serier eller studera vidare för en högre högskoleexamen (konstmagister).

Filmfotograferna etablerar sig vanligen som frilansar i film- och tv-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i kommersiella film- och videoproduktioner och även i andra än fiktiva produktioner.

Biämnen som rekommenderas studerande i filmning är filmregi, filmklippning, grafisk design, digital och virtuell scenografi samt studier i digital modellering.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

En filmfotograf med konstmagisterexamen kan arbeta som konstnärligt ansvarig i krävande spel-, dokumentär- och reklamfilmer. Magisterstudier i huvudämnet Filmning ger kvalifikationer för att arbeta som filmfotograf vid inspelning av långfilmer, dokumentärfilmer, tv- och reklamfilmer. Filmfotograferna arbetar också som utbildare på sitt fackområde vid yrkeshögskolor och skolor i mediebranschen.

Målet med utbildningen är i första hand att forma starka, personliga yrkesmänniskor för filmbranschen men utbildningen uppmuntrar också till forskarstudier och livslångt lärande.

Merparten av filmfotograferna jobbar som frilansare oftast i film-, tv- och av-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i olika arbetsskeden i digital postproduktion och effektarbete samt i planering och genomförande av virtuell scenografi tillsammans med de konstnärligt ansvariga.

Biämnen som rekommenderas studerande i filmning är filmregi, filmklippning, grafisk design, digital och virtuell scenografi samt studier i digital modellering.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst. Forskningsorienteringen baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper här: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-och-scenografi

Samarbete med andra aktörer

Huvudämnet filmning koordinerar studerandesamarbete med filmbranschens olika professionella aktörer, samt festivaler utomlands och i Finland och stöder studerandes deltagande i yrkesinriktad praktik och beställningsarbeten. Den studerande har möjlighet att delta i kurser vid Aaltos övriga högskolor. Vi samarbetar även med andra universitet.

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: