Utbildningsutbud

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Studierna inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design bygger på forskningsbaserad kunskap om samhälleliga, kulturella och globala förändringar och uppmuntrar till praktisk utforskning och konceptuellt tänkande på en hög konstnärlig och professionell nivå. Huvudämnet ger en förståelse för den globala industrin och dess inverkan på miljön, samhället och affärslivet. De studerande uppmanas att utforska mångvetenskapligt samarbete och möjligheterna hos den senaste teknologin, nya material och innovativa designlösningar. Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) är ett av de tre huvudämnena i magisterprogrammet i design. De två övriga huvudämnena är Contemporary Design (CoDe) och Collaborative and Industrial Design (CoID). Därtill har magisterprogrammet ett nära samarbete med följande program: Master’s programme in Creative Sustainability (CS) och International Design Business Management (IDBM). Det tvååriga programmet ger en konstmagisterexamen.
Aino Ojala, I Feel You 2023, MA Thesis
Aino Ojala, I Feel You 2023, MA Thesis

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) är ett av de tre huvudämnena i magisterprogrammet i design. De två övriga huvudämnena är Contemporary Design (CoDe) och Collaborative and Industrial Design (CoID). Därtill har magisterprogrammet ett nära samarbete med följande program: Master’s programme in Creative Sustainability (CS) och International Design Business Management (IDBM). Det tvååriga programmet ger en konstmagisterexamen.

Studierna inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design bygger på forskningsbaserad kunskap om samhälleliga, kulturella och globala förändringar och uppmuntrar till praktisk utforskning och konceptuellt tänkande på en hög konstnärlig och professionell nivå. Huvudämnet ger en förståelse för den globala industrin och dess inverkan på miljön, samhället och affärslivet. De studerande uppmanas att utforska mångvetenskapligt samarbete och möjligheterna hos den senaste teknologin, nya material och innovativa designlösningar.

Aalto-universitetet har utsetts till det sjätte bästa universitetet i världen inom området för konst och design i QS World University Ranking. Genom att erbjuda undervisning och lokaler i världsklass garanterar vi att de studerande efter utexaminering kan

 • utvärdera och omforma den rådande utvecklingen inom textil- och/eller modebranschen
 • proaktivt och kreativt utvärdera framtida sociotekniska utmaningar och skapa nya hållbara och kulturellt inkluderande designlösningar för den globala textil- och/eller modebranschen
 • identifiera sin personliga estetiska infallsvinkel och hitta sin kreativa röst inom textil och/eller mode
 • tillämpa experimentella, praktikbaserade och konceptuella arbetssätt inom mode- och/eller textildesign
 • uppvisa en förmåga och vilja att samarbeta och kommunicera samt skapa innovationer tillsammans med olika intressenter
 • tillämpa färdigheter i design och processhantering och kombinera strategiskt och systemiskt tänkande i produkt- och materialutveckling
 • skapa framtidsorienterade produkter, tjänster och system som medlem i ett mång- eller tvärvetenskapligt team och/eller som självständig designer
 • kombinera kreativitet, nyfikenhet, kontinuerlig förnyelse och uttrycksförmåga med analytisk kompetens och praxis
 • förstå hur man leder och kommunicerar om designbaserade och ofta komplexa processer med hjälp av empati, kritiskt tänkande och forskningsbaserade resonemang
 • förstå hur design bidrar till sociomateriella förändringar och en hållbar framtid
 • bedriva designforskning för att skapa kunskap som stöder och motiverar det praktiska arbetet samt söka till utbildning som leder till konstdoktorsexamen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i design med Fashion, Clothing and Textile Design som huvudämne omfattar totalt 120 studiepoäng. De obligatoriska studierna väljs bland kursutbudet inom huvudämnet. De studerande deltar också i gemensamma studier vid institutionen för design (12 studiepoäng) och gör ett lärdomsprov om ett designrelaterat ämne (30 studiepoäng). Därtill väljer de studerande fritt valbara studier i enlighet med sina individuella studieplaner.

Huvudämnesstudierna under det första året bygger på de studerandes tidigare kunskaper i mode- och textildesign. Hållbarhet är en central utgångspunkt i studierna, och det första året inleds med kursen Sustainable Fashion and Textile Design. Hösten fortsätter med en av två alternativa obligatoriska kurser som behandlar antingen textil- eller kläddesign. Utöver de obligatoriska studierna inom programmet och huvudämnet innehåller det första studieåret även alternativa och fritt valbara studiobaserade och projektbaserade kurser. Det andra studieåret består av lärdomsprovet på magisternivå och fördjupade verkstadskurser samt ytterligare huvudämnesstudier och fritt valbara studier. Den individuella studieplanen, inklusive de obligatoriska och fritt valbara studierna, anpassas för att stöda den studerandes personliga studiestig och arbetet med lärdomsprovet.

I studierna inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design läggs fokus på att skapa nya ekologiskt och kulturellt hållbara lösningar. I studierna kombineras kreativt arbete med analytiska färdigheter samt grunderna i vetenskapliga forskningsmetoder och metoder inom designforskning för att utforska trender och fenomen. De studerande uppmuntras att vara innovativa och omvärdera rådande praxis inom såväl mode- och textilområdet som designverksamhet och designbranschen. Studierna stöder de studerandes personliga kreativa vision och förmåga att tänka framåt på produkt- och materialutveckling. Därtill tillämpas ett praktiskt inriktat perspektiv i undervisningen. Grundläggande designfärdigheter, såsom design för funktionalitet, estetik och mångfald, har en central roll i studierna.

Designbaserad experimentering och kritiskt tänkande genomsyrar studierna inom huvudämnet, och de studerande uppmanas att utforska möjligheterna hos moderna teknologier och innovativa designlösningar inom både fysiska och digitala medier i mångvetenskapliga team. I studierna betonas de studerandes samarbetsförmåga och entreprenörsanda.

Se mer information om studierna i undervisningsplanen 2022-2024.

https://fact.aalto.fi

Magisterprogrammet i Design

Inriktningsalternativ

De studerande inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design kan välja mellan en experimentell, konstnärlig och kommersiell inriktning. Det går också att kombinera dessa tre i den individuella studieplanen. En noga genomtänkt studieplan möjliggör utexaminering inom målsatt tid, det vill säga två år. Studieplanen bygger på kunskaper som den studerande har inhämtat genom tidigare studier och uppmuntrar den studerande att skräddarsy sin studiestig genom att inkludera kurser från andra program. De alternativa studierna och fritt valbara studierna, som kan innefatta ett biämne eller praktik, väljs i samråd med den studerandes akademiska handledare.

Internationell verksamhet

Vid Aalto-universitetet blir de studerande en del av en internationell gemenskap av kompetenta, kreativa och ansvarstagande individer. Så många som 15 % av de studerande och 40 % av undervisningspersonalen vid universitetet kommer från andra delar av världen. På så sätt blir de studerande en del av det globala nätverket inom design. Högskolan för konst, design och arkitektur har goda kontakter till andra framstående designhögskolor och -universitet runtom i världen. De studerande uppmuntras att söka till internationella praktikperioder och utbytesstudier och delta i internationella tävlingar, utställningar, konferenser och mässor och på så sätt berika sitt individuella lärande.

Möjlighet till fortsatta studier

De utexaminerade från huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design har de kunskaper som krävs för doktorandstudier vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utomlands. Forskningsgruppen Fashion/Textile Futures vid Aalto-universitetet erbjuder avhandlingsteman inom ramen för pågående forskningsprojekt och erbjuder möjligheter för studerande inom programmet att arbeta som forskningsassistenter.

Karriärmöjligheter

Magisterstudierna förbereder de studerande för att avancera i sina yrkeskarriärer utgående från sina personliga intressen och specialisering inom området. De utexaminerade har de kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå en yrkeskarriär inom mode- och/eller textilbranschen samt arbeta med relaterad media och utbildning på ett globalt plan. En del utexaminerade arbetar som mode- eller textildesigner och som kreativt ansvariga och kanske grundar egna företag. Magisterstudierna ger också färdigheter för en karriär inom vetenskaplig forskning och företagsforskning.

Tyngdpunkter inom forskning

Högskolan för konst, design och arkitektur bedriver internationellt framstående forskning inom hållbar design, praktikbaserad designforskning, människocentrerad design och kollaborativ design. Vår forskningsmiljö och -kultur möjliggör målinriktad forskning, fantasifulla experiment, kritisk diskussion och tvärvetenskapligt samarbete.

Forskningsgruppen Fashion/Textile Futures utforskar nya perspektiv på mode och textil och har ett mångfacetterat perspektiv på forskning. Ett centralt fokusområde är hållbarhet inom mode- och textilbranschen, men inom forskningsgruppen finns också medlemmar som ägnar sig åt exempelvis materialbaserad forskning, estetik och kreativa studier, praktikbaserad forskning, forskning om kopplingen mellan textil/mode och teknologi samt strategiskt mode och textilhantering.

Samarbete med andra aktörer

Det mångvetenskapliga samarbetet mellan de sex högskolorna vid Aalto-universitetet är omfattande. Högskolan för konst, design och arkitektur har en lång tradition av framgångsrikt samarbete med utomstående partner i anslutning till projekt och kurser och har nära kontakter till flera utomstående intressenter. Aalto-universitetet kontaktas ofta som en av de ledande designhögskolorna i Europa av företag, forskningsinstitut, vinstdrivande, icke-vinstdrivande och offentliga organisationer som vill involvera studerande i verkliga samhällsproblem och affärsmöjligheter.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i design – Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) bedöms på följande grunder.

Se studerandes arbeten och lära dig mer om huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design

Work by fashion student Noora Ainasoja at Näytös18 event. Photo: Mikko Raskinen

Aalto Fashion (extern länk)

Aalto fashion is a creative community that explores fashion in its diverse expressions. The platform showcases the works of Fashion BA and MA of Aalto.

236_Aalto_University_Naytos19_29-5-2019_photo_Mikko_Raskinen.jpg

Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) (extern länk)

Aalto Fashion, Clothing and Textile Design major's own website. Learn more about course highlights, course leaders, facilities and more!

Följ oss

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: