Utbildningsutbud

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Studierna inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design bygger på forskningsbaserad kunskap om samhälleliga, kulturella och globala förändringar och uppmuntrar till kreativ utforskning och konceptuellt tänkande på en hög konstnärlig och professionell nivå. Huvudämnet ger en förståelse för den globala industrin och dess inverkan på miljön, samhället och affärslivet. De studerande uppmanas att utforska mångvetenskapligt samarbete och möjligheterna hos den senaste teknologin, nya material och innovativa designlösningar.Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) är ett av de tre huvudämnena i magisterprogrammet i design. De två övriga huvudämnena är Contemporary Design (CoDe) och Collaborative and Industrial Design (CoID). Därtill har magisterprogrammet ett nära samarbete med följande program: Master’s programme in Creative Sustainability (CS) och International Design Business Management (IDBM). Det tvååriga programmet ger en konstmagisterexamen.
naytos_hq_26_edit_fi_fi.jpg

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) är ett av de tre huvudämnena i magisterprogrammet i design. De två övriga huvudämnena är Contemporary Design (CoDe) och Collaborative and Industrial Design (CoID). Därtill har magisterprogrammet ett nära samarbete med följande program: Master’s programme in Creative Sustainability (CS) och International Design Business Management (IDBM). Det tvååriga programmet ger en konstmagisterexamen.

Studierna inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design bygger på forskningsbaserad kunskap om samhälleliga, kulturella och globala förändringar och uppmuntrar till kreativ utforskning och konceptuellt tänkande på en hög konstnärlig och professionell nivå. Huvudämnet ger en förståelse för den globala industrin och dess inverkan på miljön, samhället och affärslivet. De studerande uppmanas att utforska mångvetenskapligt samarbete och möjligheterna hos den senaste teknologin, nya material och innovativa designlösningar.

Aalto-universitetet har utsetts till det sjätte bästa universitetet i världen inom området för konst och design i QS World University Ranking. Genom att erbjuda undervisning och lokaler i världsklass garanterar vi att de studerande efter utexaminering kan

· utvärdera och omforma den rådande utvecklingen inom textil- och modebranschen

· proaktivt och kreativt utvärdera framtida sociotekniska utmaningar och skapa nya hållbara och kulturellt inkluderande designlösningar för den globala textil- och modebranschen

· identifiera sin personliga estetiska infallsvinkel och hitta sin kreativa röst inom textil och mode

· tillämpa experimentella, praktikbaserade och konceptuella arbetssätt inom mode- och textildesign

· uppvisa en förmåga och vilja att samarbeta och kommunicera samt skapa innovationer tillsammans med olika intressenter

· tillämpa färdigheter i design och processhantering och kombinera strategiskt och systemiskt tänkande i produkt- och materialutveckling

· skapa framtidsorienterade produkter, tjänster och system som medlem i ett mång- eller tvärvetenskapligt team och/eller som självständig designer

· kombinera kreativitet, nyfikenhet, kontinuerlig förnyelse och uttrycksförmåga med analytisk kompetens och praxis

· förstå hur man leder och kommunicerar om designbaserade och ofta komplexa processer med hjälp av empati, kritiskt tänkande och forskningsbaserade resonemang

· förstå hur design bidrar till sociomateriella förändringar och en hållbar framtid

· bedriva designforskning för att skapa kunskap som stöder och motiverar det praktiska arbetet samt söka till utbildning som leder till konstdoktorsexamen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i design med Fashion, Clothing and Textile Design som huvudämne omfattar totalt 120 studiepoäng. De obligatoriska studierna väljs bland kursutbudet inom huvudämnet. De studerande deltar också i gemensamma studier vid institutionen för design (12 studiepoäng) och gör ett lärdomsprov om ett designrelaterat ämne (30 studiepoäng). Därtill väljer de studerande fritt valbara studier i enlighet med sina individuella studieplaner.

Huvudämnesstudierna under det första året bygger på de studerandes tidigare kunskaper i mode- och textildesign. Hållbarhet är en central utgångspunkt i studierna, och det första året inleds med kursen Sustainable Fashion and Textile Design. Hösten fortsätter med en av två alternativa obligatoriska kurser som behandlar antingen textil- eller kläddesign. Utöver de obligatoriska studierna inom programmet och huvudämnet innehåller det första studieåret även alternativa och fritt valbara studiobaserade och projektbaserade kurser. Det andra studieåret består av lärdomsprovet på magisternivå och fördjupade verkstadskurser samt ytterligare huvudämnesstudier och fritt valbara studier. Den individuella studieplanen, inklusive de obligatoriska och fritt valbara studierna, anpassas för att stöda den studerandes personliga studiestig och arbetet med lärdomsprovet.

I studierna inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design läggs fokus på att skapa nya ekologiskt och kulturellt hållbara lösningar. I studierna kombineras kreativt arbete med analytiska färdigheter samt grunderna i vetenskapliga forskningsmetoder och metoder inom designforskning för att utforska trender och fenomen. De studerande uppmuntras att vara innovativa och omvärdera rådande praxis inom såväl mode- och textilområdet som designverksamhet och designbranschen. Studierna stöder de studerandes personliga kreativa vision och förmåga att tänka framåt i produkt- och materialutveckling. Därtill tillämpas ett praktiskt inriktat perspektiv i undervisningen. Grundläggande designfärdigheter, såsom design för funktionalitet, estetik och mångfald, har en central roll i studierna.

Designbaserad experimentering och kritiskt tänkande genomsyrar studierna inom huvudämnet, och de studerande uppmanas att utforska möjligheterna hos moderna teknologier och innovativa designlösningar inom både fysiska och digitala medier i mångvetenskapliga team. I studierna betonas de studerandes samarbetsförmåga och entreprenörsanda.

Se mer information om studierna i undervisningsplanen 2022-2024.

https://fact.aalto.fi

Inriktningsalternativ

De studerande inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design kan välja mellan en experimentell, konstnärlig och kommersiell inriktning. Det går också att kombinera dessa tre i den individuella studieplanen. En noga genomtänkt studieplan möjliggör utexaminering inom målsatt tid, det vill säga två år. Studieplanen bygger på kunskaper som den studerande har inhämtat genom tidigare studier och uppmuntrar den studerande att skräddarsy sin studiestig genom att inkludera kurser från andra program. De alternativa studierna och fritt valbara studierna, som kan innefatta ett biämne eller praktik, väljs i samråd med den studerandes akademiska handledare.

Internationell verksamhet

Vid Aalto-universitetet blir de studerande en del av en internationell gemenskap av kompetenta, kreativa och ansvarstagande individer. Så många som 15 % av de studerande och 40 % av undervisningspersonalen vid universitetet kommer från andra delar av världen. På så sätt blir de studerande en del av det globala nätverket inom design. Högskolan för konst, design och arkitektur har goda kontakter till andra framstående designhögskolor och -universitet runtom i världen. De studerande uppmuntras att söka till internationella praktikperioder och utbytesstudier samt att delta i internationella tävlingar, utställningar, konferenser och mässor och på så sätt berika sitt individuella lärande.

Möjlighet till fortsatta studier

De utexaminerade från huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design har de kunskaper som krävs för doktorandstudier vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utomlands. Forskningsgruppen Fashion/Textile Futures vid Aalto-universitetet erbjuder avhandlingsteman inom ramen för pågående forskningsprojekt och erbjuder möjligheter för studerande inom programmet att arbeta som forskningsassistenter.

Karriärmöjligheter

Magisterstudierna förbereder de studerande för att avancera i sina yrkeskarriärer utgående från sina personliga intressen och specialisering inom området. De utexaminerade har de kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå en yrkeskarriär inom mode- och textilbranschen samt arbeta med relaterad media och utbildning på ett globalt plan. En del utexaminerade arbetar som mode- eller textildesigner och som kreativt ansvariga och kanske grundar egna företag. Magisterstudierna ger också färdigheter för en karriär inom vetenskaplig forskning och företagsforskning.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Prata med våra studerande
Aalto students walking at campus during summer

Tyngdpunkter inom forskning

Högskolan för konst, design och arkitektur bedriver internationellt framstående forskning inom hållbar design, praktikbaserad designforskning, människocentrerad design och kollaborativ design. Vår forskningsmiljö och -kultur möjliggör målinriktad forskning, fantasifulla experiment, kritisk diskussion och tvärvetenskapligt samarbete.

Forskningsgruppen Fashion/Textile Futures utforskar nya perspektiv på mode och textil och har ett mångfacetterat perspektiv på forskning. Ett centralt fokusområde är hållbarhet inom mode- och textilbranschen, men inom forskningsgruppen finns också medlemmar som ägnar sig åt exempelvis materialbaserad forskning, estetik och kreativa studier, praktikbaserad forskning, forskning om kopplingen mellan textil/mode och teknologi samt strategiskt mode och textilhantering.

Samarbete med andra aktörer

Det mångvetenskapliga samarbetet mellan de sex högskolorna vid Aalto-universitetet är omfattande. Högskolan för konst, design och arkitektur har en lång tradition av framgångsrikt samarbete med utomstående partner i anslutning till projekt och kurser och har nära kontakter till flera utomstående intressenter. Aalto-universitetet kontaktas ofta som en av de ledande designhögskolorna i Europa av företag, forskningsinstitut, vinstdrivande, icke-vinstdrivande och offentliga organisationer som vill involvera studerande i verkliga samhällsproblem och affärsmöjligheter.

vaatemallit seisovat metsän keskellä ja katsovat kameraan

Limitless, inexhaustible (extern länk)

Fashion resists attempts at definition and refuses to fit a mould. It’s a true hybrid, comprising countless different professions and specialisms.

Image from remote site: aaltouniversity.shorthandstories.com

Sata vuotta sitten osmankäämihöytyvällä täytettiin jopa pelastusliivejä – nyt suomalaisyritys haluaa ekomateriaalin tyynyihin ja talvitakkeihin (extern länk)

Osmankäämi pesee untuvan ja polyesterin eettisyydessä ja ekologisuudessa. Turvesoiden ennallistaminen osmankäämiviljelyyn pienentäisi merkittävästi Suomen päästöjä, sanoo höytyvätäytettä kehittävä Fluff Stuff.

A screen shows a digital tailoring project on early modern artisan men's jacket, doublet

Research project brings the fashion of Renaissance to life

An art history research project explored the emergence and evolution of European fashion in the early modern period and produced new research and reconstruction methods.

News
Ansökan till magisterutbildning

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in Design - Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) will be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Artistic and/or design practice (1)

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Artistic and design skills and insights, ability to create fresh and inventive design solutions individually and in teams, vision and creative thinking​, conceptualisation skills, ability to open the design processes behind featured projects, design skills and technical competence relevant to the field

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

 

Suitability (1)

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Motivation, commitment​ and goal-orientation, creative thinking,​Vision​, Focus of the studies in the programme, writing and language skills​

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Bachelor of Arts degree in the field of art and design or completed equivalent studies in the field of fashion, clothing and textile design.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Academic performance

What is evaluated

Grades of the previous degree(s)

What we look for in an applicant/Admission requirements

Bachelor of Arts degree in the field of art and design or completed equivalent studies fashion, clothing and textile design. Following course grades are emphasised: artistic and design skills, theoretical competence, bachelor thesis.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

Study time​, work experience, internships​, activity in studies, competitions, exhibitions etc.​

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

 

Phase II

 

Suitability (2)

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Communication and language skills​, suitability and talent for the field, Readiness to challenge own learning and thinking, motivation for the field, commitment and study plan

 

Artistic and/or design practice (2)

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Originality, ability to open the design processes behind featured projects, vision and creative thinking​

Method of demonstrating competence

Portfolio

The portfolio submitted in the first phase will be the base for evaluation.

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

  • Artistic and/or design practice (1)
  • Suitability (1)/Motivation letter
  • Relevance of previous studies
  • Academic performance
  • Other areas of competence

Descriptions of the selection criteria can be found in the above tables.

Only the applicants who ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in

the selection process.

Phase II

Part of the applicants are invited to the second phase. The invitation to the second phase is sent to the applicants at latest seven days in advance. Selected applicants will be invited to an interview, which will be conducted online.

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

  • Suitability (2)/Interview
  • Artistic and/or design practice (2)

Descriptions of the selection criteria can be found in the above tables.

The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

The final selection decisions will be made based on the evaluation conducted in Phase II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity, yet the maximum number of cases presented in the portfolio can be five (5). The art and design work can be provided as illustrations or drawings, photographs of slides and technical drawings.

The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree program applied for must be indicated clearly on the portfolio.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. Maximum size for the portfolio is 100 MB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf.The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

The submitted portfolio will be used as the method demonstrating competence in both Phase I and Phase II of the selection process.

The lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

Motivation letter

Write a motivation letter explaining your reasons for applying for this major and your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture.

Describe your strengths and interests, your vision of design, fashion, clothing and textiles aspects related to your work, and your creative goals. You should also include your study plan indicating your core interests.

The motivation letter should answer to the following questions:

1.Why do you want to study in the Fashion, Clothing and Textile Design major at Aalto University?

2.What are you aiming to do after completing the master’s programme?

3.What is the role of the master’s programme for your professional development?

The maximum length of the letter of motivation is 3000 characters.

The lack of this application document will void your application.

Curriculum vitae

The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Eligible applicants for the programme have earned a Bachelor of Arts (Art and Design) or completed equivalent studies.

Lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

Language of application documents

All the application documents should be submitted in English.

Se studerandes arbeten och lära dig mer om huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design

Work by fashion student Noora Ainasoja at Näytös18 event. Photo: Mikko Raskinen

Aalto Fashion (extern länk)

Aalto fashion is a creative community that explores fashion in its diverse expressions. The platform showcases the works of Fashion BA and MA of Aalto.

236_Aalto_University_Naytos19_29-5-2019_photo_Mikko_Raskinen.jpg

Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) (extern länk)

Aalto Fashion, Clothing and Textile Design major's own website. Learn more about course highlights, course leaders, facilities and more!

Följ oss

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat