Utbildningsutbud

Filmning - Filmkonst, konstmagister

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde. Studeranden i filmning kan mångsidigt hantera konstnärliga uttrycksformer, filmningsmetoder och krävande tekniska helheter, utrustning och arbetssätt.Studierna ger en inblick i filmfotografens förändrade roll samt i att behärska och kreativt utforska nya tekniska och konstnärliga arbetsmetoder och arbetstekniker.Utbildningen syftar till att stötta en utveckling som är förenlig med studerandens starka sidor och konstnärliga vision, fördjupa samarbetsfärdigheterna med konstnärligt ansvariga i filmarbetet samt ge färdigheter för självständigt forskningsarbete.
filmning

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

I magisterstudierna i huvudämnet filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar den studerande sin yrkeskunskap för att i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde. En studerande i filmning kan mångsidigt hantera konstnärliga uttrycksformer, filmningsmetoder och krävande tekniska helheter, utrustning och arbetssätt. Studierna ger en inblick i filmfotografens förändrade roll och i användningen av nya konstnärliga och tekniska arbetsmetoder och teknologier samt den innovativa forskning som är kopplad till dem.

Utbildningen syftar till att stärka den studerandes personliga styrkor och utveckling i enlighet med hens konstnärliga vision, fördjupa hens förmåga att samarbeta med andra konstnärligt ansvariga i filmarbetet samt ge färdigheter för självständigt forskningsarbete.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Filmning är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

I utbildningen stärks den studerandes personliga vision med fokus på konstnärlig och teknisk kompetens inom filmning samt samarbetsförmåga.

Den studerandes professionella identitet som filmfotograf stärks och fördjupas genom omfattande magisterstudiehelheter och verkstadsövningar både i Finland och utomlands samt på kurser i yrkesteknik och konstnärlig framställning. Utbildningens fokus ligger på praktiskt lärande, smågruppsarbete, personlig handledning och dialogisk interaktion. Utbildningen ger en bra inblick i alla arbetsskeden i förhandsplaneringen inom filmning samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

Magisterstudierna inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter, analytisk förmåga och forskningsförmåga.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Inriktningsalternativ

Filmning är ett av huvudämnena i magisterprogrammet i filmkonst.

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den hur studierna framskrider och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Studerande uppmuntras att genomföra en del av sina studier som internationella utbytesstudier eller internationell praktik. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper de studerande att skapa nätverk.

De studerandes möjligheter till internationalisering och att skapa nätverk främjas genom deltagande i såväl nationella som internationella festivaler som ger en djupare förståelse för och inblick i yrket som filmfotograf. Huvudämnet filmning satsar också på samarbete mellan olika filmskolor och studentutbyte i form av workshoppar, kurser och studentträffar.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. Se mer information om våra forskningsgrupper via denna länk.

Karriärmöjligheter

En filmfotograf med en konstmagisterexamen kan arbeta som konstnärligt ansvarig i krävande spel-, dokumentär- och reklamfilmer. De utexaminerade från huvudämnet filmning kan arbeta som filmfotografer vid inspelning av långfilmer, dokumentärfilmer, tv- och reklamfilmer. Filmfotografer arbetar också som utbildare på sitt fackområde vid yrkeshögskolor och läroanstalter inom mediebranschen.

Målet med utbildningen är i första hand att forma experter med starka personligheter för filmbranschen, men utbildningen uppmuntrar också till forskarstudier och livslångt lärande.

Merparten av filmfotograferna jobbar som frilansare i film-, tv- och av-produktioner. De kan också tillämpa sin yrkeskunskap i olika arbetsskeden av digital postproduktion och effektarbete samt i planering och genomförande av virtuell scenografi.

Biämnen som rekommenderas för studerande i filmning är filmregi, filmklippning, grafisk design, digital och virtuell scenografi samt digital modellering.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för filmkonst skapar förståelse för olika uttrycksformer och för produktionsprocessen. Fokus ligger på praktikbaserad forskning, som grundar sig på en kombination av teori och praktik. Se mer information om forskningen och forskningsgrupperna vid institutionen: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen har ett aktivt samarbete med olika aktörer inom film- och tv-branschen. De studerande har möjlighet att välja kurser från andra högskolor vid Aalto-universitetet. Vi samarbetar också med andra universitet (till exempel Konstuniversitetet).

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News
Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Cinematografi bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet eller uppgifter.

Tidigare erfarenhet inom professionellt filmskapande, tv-drama eller dokumentärfilm, eller tidigare utbildning som gett dig erfarenhet av och förståelse för film- och digitalutrustning, ljussättning, cinematisk kontinuitet och arbete med kamera- och filmteam.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi letar ihärdigt efter sökande som kan hantera grundläggande tekniskt arbete, grupparbete, grundläggande cinematografisk planering och tekniskt ledarskap i olika skeden av filmmakeriprocessen. Det är dock möjligt att påbörja studier vid vårt magisterprogram utan tidigare kandidatstudier från en filmskola. I sådana fall ska du tydligt presentera din professionella karriär och bifoga en portfolio med exempel på ditt arbete, som även ska uppfylla konstnärliga förväntningar.

I ansökan beaktas även sökande utan examen eller med examen inom ett annat område. 

En portfolio krävs av alla sökande, och används för att bedöma din erfarenhet och dina konstnärliga insikter i cinematografistudier och cimetografiarbete.  

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Erfarenhet av och förståelse för film- och digitalutrustning, ljussättning, cinematisk kontinuitet och arbete med kamera- och filmteam.

Grundläggande kunskaper om de olika faserna av preproduktion, filmning och postproduktion. För att klara sig i magisterskedet ska de antagna ha åtminstone grundläggande utbildning eller erfarenhet inom dessa områden, eftersom vi i magisterskedet fokuserar på att fördjupa kunskaper som de sökande redan lärt sig under kandidatstudierna.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbevis.

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga. 

 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett motivationsbrev där du sökande beskriver varför du ansöker till magisterprogrammet samt dina specialintressen och eventuella forskningsfrågor på området. Brevet ska också innehålla dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Du ska beskriva dina styrkor och intressen, din konstnärliga vision och dina karriärmässiga och konstnärliga målsättningar.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra väsentliga kunskaper (meriter).

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett cv som sanningsenligt beskriver din roll i verken du presenterar. 

Cv:t används för att bedöma din roll och dina erfarenheter i arbetslivet och under tidigare studier.

Hur påvisas kompetenserna?

CV

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga.  

 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

I intervjun bedöms dina allmänna kunskaper om grupparbete och filmskapande samt din förmåga att analysera visuell konst i största allmänhet.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

 

Antagningsförfarande

Alla sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Du ska ha tidigare erfarenhet inom professionellt filmskapande, tv-drama eller dokumentärfilm, eller tidigare utbildning som som gett dig erfarenhet av och förståelse för film- och digitalutrustning, ljussättning, cinematisk kontinuitet och arbete med kamera- och filmteam.

Studerande lär sig arbeta med de olika faserna av preproduktion, filmning och postproduktion. Vårt mål är att inte endast ge de studerande en teknisk utbildning, utan också konstnärliga insikter i cinematografiarbetet. För att klara sig i magisterskedet ska de antagna ha åtminstone grundläggande utbildning eller erfarenhet inom dessa områden, eftersom vi i magisterskedet fokuserar på att fördjupa kunskaper som de sökande redan lärt sig under kandidatstudierna.

Vi letar ihärdigt efter sökande som kan hantera grundläggande tekniskt arbete, grupparbete, grundläggande cinematografisk planering och tekniskt ledarskap i olika skeden av filmskapandeprocessen. Det är dock möjligt att påbörja studier vid vårt magisterprogram utan tidigare kandidatstudier från en filmskola. I sådana fall ska du tydligt presentera din professionella karriär och bifoga en portfolio med exempel på sitt arbete, som även ska uppfylla konstnärliga förväntningar. Du ska också bifoga ett cv som sanningsenligt beskriver din roll i verken du presenterar.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • tidigare studiers relevans
  • lämplighet/motivationsbrev
  • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som får de högsta poängen under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • lämplighet/intervju.

En del av de sökande kallas till steg II i antagningsprocessen. Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg.

Intervjun i steg II bedömer dina allmänna kunskaper om grupparbete och filmmakeriprocessen samt din förmåga att analysera visuell konst i största allmänhet.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Elektronisk portfolio som innehåller tre (3) arbetsprov tillgängliga via hyperlänk samt en skriftlig och visuell portfolio som presenterar verken i fråga.

Den maximala filstorleken för portfolion är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in portfolion via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Du ska ladda upp den elektroniska portfolion som en pdf-fil i ansökningssystemet innan du skickar in din ansökan.  Portfolion ska innehålla verk som visar ditt konstnärliga uttryckssätt och omfattande påvisar din tidigare vetenskapliga, professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Listan över verken ska inkludera åtminstone varje verks namn, produktionssätt, format, storlek, syfte och produktionsår. Du ska också nämna var och när verken har visats, framförts eller publicerats.

Motivationsbrev

Motivationsbrevet ska beskriva varför du ansöker till magisterprogrammet samt dina specialintressen och eventuella forskningsfrågor på området. Brevet ska också innehålla dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Du ska beskriva dina styrkor och intressen, din konstnärliga vision och dina karriärmässiga och konstnärliga målsättningar.

Den maximala längden för motivationsbrevet är 4000 tecken.

CV

Till din ansökan ska du bifoga ett cv som innehåller personuppgifter, utbildning, yrkeserfarenhet, utställningar, publicerade böcker och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

Seuraa meitä somessa!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat