Utbildningsutbud

Filmning - Filmkonst, konstmagister

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde. Studeranden i filmning kan mångsidigt hantera konstnärliga uttrycksformer, filmningsmetoder och krävande tekniska helheter, utrustning och arbetssätt.Studierna ger en inblick i filmfotografens förändrade roll samt i att behärska och kreativt utforska nya tekniska och konstnärliga arbetsmetoder och arbetstekniker. Utbildningen syftar till att stötta en utveckling som är förenlig med studerandens starka sidor och konstnärliga vision, fördjupa samarbetsfärdigheterna med konstnärligt ansvariga i filmarbetet samt ge färdigheter för självständigt forskningsarbete.
En student filmer framför en röd gardin.

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

I magisterstudierna i huvudämnet filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar den studerande sin yrkeskunskap för att i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde. En studerande i filmning kan mångsidigt hantera konstnärliga uttrycksformer, filmningsmetoder och krävande tekniska helheter, utrustning och arbetssätt. Studierna ger en inblick i filmfotografens förändrade roll och i användningen av nya konstnärliga och tekniska arbetsmetoder och teknologier samt den innovativa forskning som är kopplad till dem.

Utbildningen syftar till att stärka den studerandes personliga styrkor och utveckling i enlighet med hens konstnärliga vision, fördjupa hens förmåga att samarbeta med andra konstnärligt ansvariga i filmarbetet samt ge färdigheter för självständigt forskningsarbete.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Filmning är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

I utbildningen stärks den studerandes personliga vision med fokus på konstnärlig och teknisk kompetens inom filmning samt samarbetsförmåga.

Den studerandes professionella identitet som filmfotograf stärks och fördjupas genom omfattande magisterstudiehelheter och verkstadsövningar både i Finland och utomlands samt på kurser i yrkesteknik och konstnärlig framställning. Utbildningens fokus ligger på praktiskt lärande, smågruppsarbete, personlig handledning och dialogisk interaktion. Utbildningen ger en bra inblick i alla arbetsskeden i förhandsplaneringen inom filmning samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

Magisterstudierna inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter, analytisk förmåga och forskningsförmåga.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Magisterprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Filmning är ett av huvudämnena i magisterprogrammet i filmkonst.

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den hur studierna framskrider och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Studerande uppmuntras att genomföra en del av sina studier som internationella utbytesstudier eller internationell praktik. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper de studerande att skapa nätverk.

De studerandes möjligheter till internationalisering och att skapa nätverk främjas genom deltagande i såväl nationella som internationella festivaler som ger en djupare förståelse för och inblick i yrket som filmfotograf. Huvudämnet filmning satsar också på samarbete mellan olika filmskolor och studentutbyte i form av workshoppar, kurser och studentträffar.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. Se mer information om våra forskningsgrupper via denna länk.

Karriärmöjligheter

En filmfotograf med en konstmagisterexamen kan arbeta som konstnärligt ansvarig i krävande spel-, dokumentär- och reklamfilmer. De utexaminerade från huvudämnet filmning kan arbeta som filmfotografer vid inspelning av långfilmer, dokumentärfilmer, tv- och reklamfilmer. Filmfotografer arbetar också som utbildare på sitt fackområde vid yrkeshögskolor och läroanstalter inom mediebranschen.

Målet med utbildningen är i första hand att forma experter med starka personligheter för filmbranschen, men utbildningen uppmuntrar också till forskarstudier och livslångt lärande.

Merparten av filmfotograferna jobbar som frilansare i film-, tv- och av-produktioner. De kan också tillämpa sin yrkeskunskap i olika arbetsskeden av digital postproduktion och effektarbete samt i planering och genomförande av virtuell scenografi.

Biämnen som rekommenderas för studerande i filmning är filmregi, filmklippning, grafisk design, digital och virtuell scenografi samt digital modellering.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för filmkonst skapar förståelse för olika uttrycksformer och för produktionsprocessen. Fokus ligger på praktikbaserad forskning, som grundar sig på en kombination av teori och praktik. Se mer information om forskningen och forskningsgrupperna vid institutionen: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen har ett aktivt samarbete med olika aktörer inom film- och tv-branschen. De studerande har möjlighet att välja kurser från andra högskolor vid Aalto-universitetet. Vi samarbetar också med andra universitet (till exempel Konstuniversitetet).

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Cinematografi bedöms enligt följande kriterier.

Läs mer on filmkonst

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

A woman dancing in front of a big building

A deep dive into radical creativity

Aalto University has produced a film to highlight its creative culture.

News

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsdokument som krävs för ansökningsalternativet och frågor som gäller studierna kan skickas till lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

Frågor som gäller ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument och språkkrav i engelska kan skickas till Aaltos ansökningsservice.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: