Aalto-universitetet

Etisk kanal

I den etiska kanalen för Aalto-universitetet och dess dotterbolag kan anställda, studerande och andra medlemmar av universitetssamfundet samt personer som hör till våra intressentgrupper rapportera överträdelser eller missförhållanden.

Etiska kanal är ett verktyg för att föra fram övertradelser  

Det är viktigt för Aalto-universitetet att dess personal, studerande och intressentgrupper modigt kan föra fram misstankar om överträdelser som de lagt märke till. I Aalto-universitetets etiska kanal kan lagstridigheter och överträdelser som uppdagats i Aalto-universitetets eller universitetskoncernens verksamhet rapporteras.

Vi uppmuntrar till att lämna rapporten i eget namn, men det är möjligt att lämna den även anonymt i den etiska kanalen. 

Aalto-universitetet förbinder sig till att värna om att rapporterna hanteras på ett datasäkert och omsorgsfullt sätt. Alla rapporter gjorda i god tro utreds och nödvändiga åtgärder vidtas för dem.   

Överträdelser som man rapporteras via den etiska kanalen 

Överträdelser som avses i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (visselblåsarlagen)

Exempel på handlingar som kan rapporteras via den etiska kanalen: 

  • ekonomisk överträdelse, såsom lagstridighet i anknytning till offentliga upphandlingar och finansiella tjänster, överträdelser som rör stöd och bistånd, överträdelser som rör beskattning samt bedrägerier och korruption,
  • överträdelse av Europeiska unionens regler om konkurrens och statligt stöd
  • misstanke om givande eller mottagande av muta 
  • äventyrande av konsumentskyddet och livsmedelssäkerhet
  • miljööverträdelser såsom äventyrande av kemikaliesäkerhet, äventyrande av strålnings- och kärnsäkerhet
  • allvarliga informationssäkerhets- eller dataskyddsincidenter. 

Personer som upptäckt och rapporterat dessa överträdelser kan få det skydd av visselblåsare som avses i visselblåsarlagen (se Skydd av visselblåsare (whistleblowing) nedan). 

Andra lagstridigheter och överträdelser än de som avses i lagen

Den etiska kanalen kompletterar de sätt för rapportering som redan är i bruk vid Aalto-universitetet.

I frågor som rör osakligt bemötande och trakasserier, kränkning av god vetenskaplig praxis och säkerhetsavvikelser eller informationssäkerhetsincidenter, uppmuntrar vi dig att använda följande rapporteringsmetoder.

Du kan dock anmäla varje misstänkt brott mot universitetets etiska principerna via etiksa kanalen. I ärenden som rör osakligt bemötande och trakasserier, forskningsetik samt arbetssäkerhet och informationssäkerhet riktas rapporterna til utredning i enlighet med Aalto-universitetets utredningsprocesserna för ärendena i fråga.

Enligt Aalto-universitetets etiska principer drabbar inga negativa konsekvenser personen som rapporterar om verksamhet som strider mot de etiska principerna så länge det handlar om en saklig anmälan. Det här innebär att den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen har grundad anledning att tro att informationen om överträdelsen är korrekt.

När är inte en etisk kanal rätt verktyg för att rapportera?

Vid meningsskiljaktigheter och problemsituationer i universitetssamfundet uppmanar vi dig att i första hand kontakta din chef eller den ledaren eller kontaktperson som ansvarar för ärendet.  

Den etiska kanalen är inte avsedd för att ge respons eller utvecklingsidéer. 

Den etiska kanalen är inte avsedd för att göra nödanmälningar som rör säkerhet eller lokaler eller för att anmäla avvikelser i arbetssäkerheten, se anvisningar för dem här:

Du kan ge respons om universitetets tjänster och komma med utvecklingsförslag även här (sidan är på finska): Avoin palaute ja aloitteet | Aalto-yliopisto

Studerande kan ge respons på hur undervisningen kan utvecklas på många olika sätt, se: Respons och enkäter | Aalto-universitetet.

Skydd av visselblåsare (whistleblowing) 

Den etiska kanalen är samtidigt den interna rapporteringskanal som avses i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen. En person som lämnat en rapport som hör till lagens tillämpningsområden är berättigad det skydd som avses i lagen. Du hittar mer information om rapporter som hör till tillämpningsområdet och skydd av visselblåsare här:

Visselblåsarskydd | Justitiekanslern i statsrådet. 

Med visselblåsarskydd avses framför allt att den rapporterande personen inte får utsättas för repressalier till en följd av anmälan, såsom avslutat anställningsförhållande, försämrade anställningsvillkor, diskriminering eller andra negativa följder. Skyddet kan fås av personer som blivit varse om en överträdelse i sitt arbete eller i anknytning till det. Visselblåsarskyddet kan i vissa fall innebära att den rapporterande personens identitet hemlighålls. Visselblåsarskyddet innebär inte att personer som själva varit delaktiga i överträdelser kan befrias från ansvar.

För att den rapporterande personen ska kunna skyddas med stöd av lagen ska hen vid tidpunkten för rapporteringen ha grundad anledning att tro att informationen om överträdelsen är korrekt samt att informationen i fråga omfattas av lagens tillämpningsområde. Rapporteringen ska i första hand ske via den interna rapporteringskanalen.

Hur gör jag en rapport i den etiska kanalen? 

Du kan lämna en rapport genom att trycka på den bifogade länken och följa anvisningarna för blanketten. När du lämnar rapporten dyker en kod och ett lösenord som du kan använda för att följa upp rapporten upp på skärmen. Spara dessa på ett säkert ställe. Du får ett meddelande om att rapporten har tagits emot. 

Observera att inga andra uppgifter om den rapporterande personen än dem som du själv uppgett sparas i kanalen. Exempelvis IP-adressen för din dator, ditt användarnamn eller din e-postadress sparas inte i systemet. Följ på eget initiativ med svarsmeddelanden eller eventuella följdfrågor som kommer till följd av din rapport. 

Hur behandlas rapporten?  

Rapportkanalen är en tjänst som erbjuds av en utomstående partner, där det är informationssäkert och om du så önskar anonymt att lämna in en rapport. Anställda vid universitetet som uttryckligen har det som uppgift tar emot rapporten och har hand om styrningen av den fortsatta behandlingen av den. Om rapporten leder till fortsatta åtgärder ser endast personer som är nödvändiga för behandlingen din rapport.   

I ärenden som rör osakligt bemötande och trakasserier, forskningsetik samt arbetssäkerhet och informationssäkerhet riktas rapporterna til utredning i enlighet med Aalto-universitetets utredningsprocesserna för ärendena i fråga.

Vad sker som en följd av rapporten? Den rapporterande personen meddelas om att saken tagits upp för behandling och när behandlingen är avslutad. Den rapporterande personen ombeds förbereda sig på att svara på kompletterande frågor om ärendet. Den rapporterande personen får ändå inte nödvändigtvis information om följderna som rapporten har på föremålet för rapporten. I egenskap av arbetsgivare får universitetet inte exempelvis berätta om varningar eller andra arbetsrättsliga åtgärder för utomstående.

Etiska principer och rapportering av farhågor

Ansvar och förpliktelser som rör samtliga aaltoiter har samlats i Aalto-universitetets etiska principer. Vid problemsituationer följs de etiska principerna. Det finns separata anvisningar för att ingripa i trakasserier och osakligt bemötande. 

Etiska principerna - Värden i praktiken

De etiska principerna (Code of Conduct) utgör grunden för Aalto-gemenskapens kultur och hjälper oss att omsätta våra värden och vårt sätt att agera i handling.

Kaksi henkilöä kampuksella.

Intervening in the harassment and inappropriate treatment experienced by the personnel

The Code of Conduct is one way of putting our values and way of working - the foundation of our community culture - into practice.

People sitting around tables in BIZ premises

Handling of misconduct, violation of research integrity guidelines, at Aalto University

Guidelines on how research ethics misconduct cases are handled in Aalto

Aalto-yliopisto / Harald Herlin -oppimiskeskus / kirjahyllyt / kuva: Tuomas Uusheimo

Visselblåsarskydd, konfidentialitet, öppenhet och sekretess  

Aalto-universitetets verksamhet omfattas av offentlighetslagen. På grund av detta faller rapporter som inkommer till universitetet eller som finns på universitetet i huvudsak under offentlighetslagen. Universitetet är skyldigt att följa tystnadsplikten i lagen, men även offentligheten som förutsätts av lagen. Parterna har i allmänhet rätt att ta del av uppgifter som rör dem själva. Föremålet för utredningen ska få grundläggande information om vilka påståenden som har gjorts om hens agerande och på vilka grunder. 

Personen som rapporterar om överträdelser ska undvika att i onödan inkludera information som ska skyddas som rör hen själv eller andra i rapporten eller i övrigt material.

Visselblåsarskyddet kan garanteras först när universitetet känner till den rapporterande personens identitet.

Justitiekanslersämbetets rapporteringskanal

När rapporten inte leder till att ärendet behandlas eller om den rapporterande personen har skäl att tro att ett effektivt ingripande inte kan göras i överträdelsen eller om den rapporterande personen har grundad anledning att tro att hen utsätts för repressalier till en följd av rapporten, kan rapporten lämnas i justitiekanslersämbetets rapporteringskanal.

Justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal | Justitiekanslern i statsrådet

Dataskyddsmeddelande

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: