Utbildningsutbud

Sound in New Media - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Målet med huvudämnet Sound in New Media är att utforska, upptäcka och förstå den framväxande digitala teknologin och dess ljudmässiga påverkan i samhället. Vidare är målet att hitta och utnyttja de möjligheter som teknologin öppnar upp för akustisk kommunikation, ljudinteraktion och nya gränssnitt för musikaliska uttryck samt att utvärdera, förstå och hantera de utmaningar den medför för konst, design och kreativ produktion inom det auditiva området.
sound

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Målet med huvudämnet Sound in New Media är att utforska, upptäcka och förstå den framväxande digitala teknologin och dess ljudmässiga påverkan i samhället. Vidare är målet att hitta och utnyttja de möjligheter som teknologin öppnar upp för akustisk kommunikation, ljudinteraktion och nya gränssnitt för musikaliska uttryck samt att utvärdera, förstå och hantera de utmaningar den medför för konst, design och kreativ produktion inom det auditiva området. Därtill är målet med huvudämnet att utveckla det konstnärliga och designmässiga tänkandet och därigenom stärka attraktionskraften samt de kommunikativa och estetiska egenskaperna hos tillämpningar av ljud och musik.

I en värld som genomsyras av teknologi är det nödvändigt att förstå och undersöka hur teknologin påverkar individer, organisationer och samhället. Huvudämnet Sound in New Media sammanför en mångkulturell grupp av studerande med mycket varierande färdigheter och bakgrunder. Genom att skräddarsy sin examen efter eget intresse och välja bland en mängd olika ämnesområden får de studerande inom huvudämnet en unik kompetens som gör att de kan inneha nya typer av arbetsuppgifter inom denna omfattande bransch. Dessa ämnesområden innefattar ljud- och musikbehandling, ljudkonst och auditiv kultur, design av ljudinteraktion, tillämpning av artificiell intelligens inom ljud- och musikbehandling, spelljud och ljudbranding. Det banbrytande arbete som våra alumner har åstadkommit är ett tydligt bevis på huvudämnets påverkan inom ovannämnda områden.

Programmet erbjuder också en uppmuntrande och konstruktiv miljö för konstnärlig, teknisk och professionell utveckling. I denna miljö är det precis lika viktigt att lära sig av misstag som att lära sig av framgångar. De studerande uppmuntras att röra sig utanför sin bekvämlighetszon och skaffa sig många olika verktyg och färdigheter för att förstå vad som kännetecknar ljudmedier. Dessa verktyg och färdigheter innefattar kreativ kodning, fysisk databehandling, digital fabrikation, design av ljudinteraktion, utvidgad verklighet, generativa kompositionsmetoder och annan framväxande teknologi.

Efter att ha slutfört studierna inom programmet har de utexaminerade från huvudämnet Sound in New Media förmåga att

 • Förstå de komplexa kraven och dynamiken i den samtida auditiva domänen. De utexaminerade förstår den fragmenterade och komplexa naturen hos olika former av digitala medier och teknologier samt deras ljudmässiga påverkan på samhället. 
 • Beskriva och analysera hur teknologin formar ljudkonst, design, akustisk kommunikation och självuttryck. 
 • Tillämpa ett människocentrerat perspektiv på digital design. De utexaminerade är skickliga på att förutse användarvärde och omvandla det till produkter och tjänster med människan i centrum av designprocessen. 
 • Uppnå en bred förståelse för olika ämnesområden och fördjupa sig i ett valfritt specialområde. De utexaminerade får både bred kunskap och specialisering. Möjliga specialiseringsområden är design av ljudinteraktion, fysisk databehandling, spelljud, ljudkonst, utvidgad verklighet och ljudbranding. 
 • Tillämpa sina färdigheter inom kreativt samarbete, konceptutveckling, design och förverkligande. De utexaminerade har goda interpersonella färdigheter och kan arbeta kreativt som en del av ett team med kulturell mångfald och branschöverskridande verksamhet. 
 • Tillämpa sina tekniska kunskaper och färdigheter i ljudkonst och ljuddesign för att skapa nya upplevelser, tjänster och andra kreativa produktioner. De utexaminerade är skickliga på att inte bara använda utan också utveckla aktuella verktyg för ljudkonst och -design. 
 • Bredda och utveckla sin professionella kompetens genom hela karriären. De utexaminerade ägnar sig åt livslångt lärande och tillägnar sig nya färdigheter i en bransch som är i ständig utveckling och där nya teknologier växer fram kontinuerligt. 
 • Förstår och respekterar kulturell mångfald. De utexaminerade förstår att olika kulturer och traditioner såväl som sociala omständigheter och förhållanden har en stor inverkan på vår auditiva miljö.
 • Har ett inbyggt hållbart förhållningssätt till sitt arbete. De utexaminerade ser planetär hälsa, samhället och människorna som utgångspunkt för framgångsrik design. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska. De studerande kan skriva sitt lärdomsprov på engelska, finska eller svenska. 

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen är projektinriktad och kombinerar praktik med teori. I studierna betonas tvärvetenskaplighet och samarbete, medan de individuella färdigheterna utvecklas genom intensiva verkstäder och studioarbete under handledning. Varje studerande gör en individuell studieplan (ISP) som slår fast den studerandes egen studiestig, som består av ett optimalt urval kurser i enlighet med den studerandes intressen och examensfordringarna för huvudämnet.

Under det första studieåret ligger fokus på program- och huvudämnesspecifika studier, och under det andra året kan den studerande välja bland ett brett utbud av övriga kurser och biämnen samtidigt som hen färdigställer sitt lärdomsprov.  Forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande ingår i studierna, och forskningsinriktade kurser står till buds för studerande som planerar att bli forskare.

Forskningsgruppen Sound and Physical Interaction research group (SOPI) tillför en stark forskningsbaserad grund i studierna i Sound in New Media. Forskningsgruppen är involverad i huvudämnet på många olika sätt, till exempel genom att utveckla innehåll och upplägg för nya kurser, erbjuda studerande samarbetsmöjligheter genom dess internationella vetenskapliga och konstnärliga nätverk samt stöda studerande i arbetet med lärdomsprovet. 

Se mer information om studierna i undervisningsplanen för 2022–2024.

Magisterprogrammet i konst och media

Inriktningsalternativ

Varje student skapar en personlig studieplan (PSP), som definierar sin egen studieväg, bestående av kurser anpassade till studentens intressen och examenskraven för huvudämnet. Under det andra året finns ett brett urval av valbara kurser och biämnen att välja mellan. Majoriteten av våra studenter tar också kurser i musikteknologi från Sibelius-Akademin, och dessa studier kan ingå i MA-examen.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus.

Huvudämnet Sound in New Media ger en utmärkt grund för en internationell karriär. En stor andel av de sökande, de studerande, lärarna och forskarna vid institutionen är internationella, och alla kurser har engelska som undervisningsspråk. De studerande och forskarna uppmuntras att skapa internationella nätverk och har möjlighet att tillbringa en del av sin studietid utomlands genom ett av de många utbytesprogram som erbjuds vid Aalto-universitetet.

Möjlighet till fortsatta studier

Utexaminerade från huvudämnet Sound in New Media har färdigheter för fortsatta studier på doktorandnivå. 

Karriärmöjligheter

Under studierna kan du specialisera dig efter intresse och motivation. I framtiden kan du arbeta inom olika delområden av ljud- och musikdesign inom både den privata och den offentliga sektorn (forskning, museer o.s.v.), inklusive spelljud och -musik, design av ljudinteraktion, ljuddesign för animation och ljud i mediekonst. Aalto-universitetet stöder entreprenörskap på många sätt, och många utexaminerade arbetar som företagare. Utexaminerade från huvudämnet Sound in New Media är självständiga experter som har förmåga att leda och hantera utvecklingen inom branschen internationellt.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningsgruppen Sound and Physical Interaction research group (SOPI) fokuserar på ljudets framväxande roll i design av nya sätt att interagera i digitala miljöer. I detta ingår design och implementering av nya gränssnitt för digitala medier, kommunikation, audiovisuell produktion, musik och interaktiv konst med fokus på förkroppsligad interaktion. Forskningen bygger på idéer från verklig fysisk interaktion i digitala miljöer, audio-taktil förstärkning, förkroppsligad interaktion, smart teknologi och nya gränssnitt för musikaliska uttryck.

Samarbete med andra aktörer

I fråga om undervisning och lärandemål har huvudämnet Sound in New Media mycket gemensamt med huvudämnet New Media och huvudämnet Game Design and Development. Vidare har vi ett nära samarbete med Konstuniversitetet, i synnerhet Sibelius-Akademin. Största delen av våra studerande läser kurser i musikteknologi vid Sibelius-Akademin, och dessa studier kan inkluderas i magisterexamen. Våra närmaste samarbetspartner vid de andra högskolorna vid Aalto-universitetet är institutionen för informations- och kommunikationsteknik samt magisterprogrammet Master’s Programme in Information Networks. Därtill bedrivs mycket samarbete på gräsrotsnivå med alla institutioner vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i konst och media – Sound in New Media bedöms på följande grunder:

Ansökan till magisterutbildning

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökninsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: