Utbildningsutbud

Filmklippning - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst utgör en fortsättning på kandidatstudierna i filmklippning. Huvudämnesstudier i filmklippning på kandidatnivå ger en utmärkt grund för magisterstudierna. Kandidatstudierna ger grundläggande yrkesinriktade kunskaper i filmklippningens teknik och uttrycksformer. Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer. Att behärska långfilmens och dokumentärfilmens struktur och uttryck är centralt i undervisningen. I magisterexamen är det också möjligt att specialisera sig på digital postproduktion, animation och experimentell film. Utbildningen har som mål att ge färdigheter för forskarstudier.
Two students are laughing at the computer.

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst utgör en fortsättning på kandidatstudierna i filmklippning. Huvudämnesstudier i filmklippning på kandidatnivå ger en utmärkt grund för magisterstudierna.

Kandidatstudierna ger grundläggande yrkesinriktade kunskaper i filmklippningens teknik och uttrycksformer. Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer. Att behärska långfilmens och dokumentärfilmens struktur och uttryck är centralt i undervisningen. I magisterexamen är det också möjligt att specialisera sig på digital postproduktion, animation och experimentell film. Utbildningen har som mål att ge färdigheter för forskarstudier.

Magisterstudierna syftar till att den studerande ska hitta sitt eget arbetssätt och kan planera sin tidsanvändning på ett ändamålsenligt sätt under klipprocessen i en stor produktion. Genom både kursundervisningen och de allt mer krävande övningsarbetena lär sig de studerande inom filmklippning att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten inom sitt yrkesområde. Undervisningen syftar till att stärka den studerandes färdigheter, utveckling och kritiska tänkande i enlighet med hens konstnärliga vision.

Den som avlägger magisterexamen med filmklippning som huvudämne behärskar långfilmens struktur och kan hantera stora mängder material samt schemalägga sitt eget arbete i förhållande till produktionens krav. Hen är insatt i förutsättningarna för att skapa visuella effekter och kan anpassa den digitala postproduktionen till sitt eget arbete. Hen kan även specialisera sig som planerare, skapare eller expert inom digital postproduktion och visuella effekter. Studierna i filmklippning ger en god grund för att utvecklas till en självständig konstnär med förmåga att förnya den filmiska framställningen, inrikta sig på forskning i filmisk framställning eller använda sina kunskaper i visuell dramaturgi på andra områden för berättande och kommunikation.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmklippning är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

I huvudämnet filmklippning på magisternivå fördjupar den studerande sina färdigheter och formar sin vision i dramaturgi och filmklippning. Undervisningen består av verkstäder och föreläsningshelheter kring varierande teman samt fördjupade teoretiska studier inom området.

Huvudämnet ger fördjupade kunskaper i filmstrukturer och teorier inom filmklippning. Den studerande har möjlighet att utvidga sina filmkunskaper i riktning mot filmning och ljuddesign och välja studier som stöder det egna specialområdet från Aalto-universitetets och Konstuniversitetets gemensamma studieutbud. I studierna ingår övningsproduktioner som lägger fokus på klipparens yrkespraxis inom fiktiv, dokumentär och animerad film.

Utbildningens fokus ligger på praktiskt lärande, individuellt arbete, personlig handledning och dialogisk interaktion. Den studerande fördjupar sina insikter i filmklippningens traditioner och moderna trender.

Filmklipparens uppgift är att bedöma hur manuset fungerar, hitta filmens slutliga form i det inspelade materialet och skapa den önskade känslomässiga effekten för tittaren. En filmklippare måste kunna vara empatisk och förstå mellanmänskligt samspel och berättandets betydelse på ett bredare och djupare plan. En filmklippare ska vara väl insatt i filmhistoria och uttrycksmedlen inom olika genrer. En filmklippare som har en stark förmåga att läsa bilder, en känsla för rytm och en förmåga att uppfatta strukturer har också modet att skapa nya lösningar under klipprocessen. God förmåga att kommunicera och samarbeta är grundläggande förutsättningar för att utvecklas i yrket. I magisterstudierna ligger fokus på behärskning av stora helheter och det långa formatet.

Varje studerande utformar sin individuella studieplan (IPS) utifrån sina intressen. De skräddarsydda biämneshelheterna stödjer den studerandes utveckling. Hen kan till exempel specialisera sig på den egentliga filmklippningen, postproduktion eller digitala effekter eller rikta in sig på forskning.

Magisterstudierna inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter, analytisk förmåga och forskningsförmåga.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Magisterprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Filmklippning är ett av huvudämnena i magisterprogrammet i filmkonst.

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den hur studierna framskrider och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Den internationella dimensionen i utbildningen tar sig uttryck i att studerande uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper de studerande att skapa nätverk. De studerande deltar i internationella filmfestivaler där de presenterar filmer som de har klippt. Olika internationella filmevenemang, seminarier och workshoppar är en central del av undervisningen i huvudämnet.

Möjlighet till fortsatta studier

En magisterexamen i filmkonst skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utomlands.

Karriärmöjligheter

Huvudämnet filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst ger den studerande färdigheter att behärska långfilmens klippningsprocess inom både det fiktiva och dokumentära området. En förutsättning för personlig och självständig reflektion är att den studerande förstår mekanismerna för hur tittarens upplevelser uppstår. Självkännedom och en medvetenhet om de egna konstnärliga särdragen och arbetssätten är en förutsättning för att kunna arbeta med olika regissörer.

Den som utexaminerats från magisterprogrammet kan arbeta som ansvarig filmklippare för fiktiva filmer, dokumentärfilmer och animerade filmer. En del utexaminerade har fått sådana positioner i olika produktions- eller tv-bolag, medan en del arbetar självständigt eller som entreprenörer. De kan klippa även krävande material var som helst i världen, beroende på sina egna språkkunskaper och kontakter. De kan också söka dig till forskarstudier och bli forskare eller lärare. De flesta klipparna av finländska långfilmer har utexaminerats från huvudämnet filmklippning vid institutionen för filmkonst. Magistrar i filmklippning kan också arbeta med digital postproduktion.

Aalto-universitetets handelshögskola erbjuder studier i entreprenörskap. Som biämnen rekommenderas studier i dramaturgi vid Konstuniversitetets Teaterhögskola och studier i tid-rumkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Studerande som är intresserade av programmering kan välja programmeringskurser vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper och därmed få färdigheter att arbeta i spelbranschen. Den individuella studieplanen (ISP) är till för att stöda den studerandes målsättningar.

Huvudansvarig filmklippare för fiktiva, dokumentära och animerade lång- eller kortfilmer; filmdramaturg; klippningskonsult; designer och skapare av visuella effekter; företagare inom filmbranschen.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för filmkonst skapar förståelse för olika uttrycksformer och för produktionsprocessen. Fokus ligger på praktikbaserad forskning, som grundar sig på en kombination av teori och praktik. Se mer information om forskningen och forskningsgrupperna vid institutionen: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för filmkonst samarbetar med Konstuniversitetet, i synnerhet Teaterhögskolan. Vidare samarbetar institutionen med företag och andra aktörer inom branschen, såsom Finlands Filmstiftelse och andra organisationer.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder i magisteransökan 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning bedöms enligt följande kriterier.

Läs mer om filmkonst

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

A woman dancing in front of a big building

A deep dive into radical creativity

Aalto University has produced a film to highlight its creative culture.

News
Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: