Utbildningsutbud

Filmklippning - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst utgör en fortsättning på kandidatstudierna i filmklippning. Huvudämnesstudier i filmklippning på kandidatnivå ger en utmärkt grund för magisterstudierna.Kandidatstudierna ger grundläggande yrkesinriktade kunskaper i filmklippningens teknik och uttrycksformer. Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer. Att behärska långfilmens och dokumentärfilmens struktur och uttryck är centralt i undervisningen. I magisterexamen är det också möjligt att specialisera sig på digital postproduktion, animation och experimentell film. Utbildningen har som mål att ge färdigheter för forskarstudier.
filmklippning 2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst utgör en fortsättning på kandidatstudierna i filmklippning. Huvudämnesstudier i filmklippning på kandidatnivå ger en utmärkt grund för magisterstudierna.

Kandidatstudierna ger grundläggande yrkesinriktade kunskaper i filmklippningens teknik och uttrycksformer. Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer. Att behärska långfilmens och dokumentärfilmens struktur och uttryck är centralt i undervisningen. I magisterexamen är det också möjligt att specialisera sig på digital postproduktion, animation och experimentell film. Utbildningen har som mål att ge färdigheter för forskarstudier.

Magisterstudierna syftar till att den studerande ska hitta sitt eget arbetssätt och kan planera sin tidsanvändning på ett ändamålsenligt sätt under klipprocessen i en stor produktion. Genom både kursundervisningen och de allt mer krävande övningsarbetena lär sig de studerande inom filmklippning att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten inom sitt yrkesområde. Undervisningen syftar till att stärka den studerandes färdigheter, utveckling och kritiska tänkande i enlighet med hens konstnärliga vision.

Den som avlägger magisterexamen med filmklippning som huvudämne behärskar långfilmens struktur och kan hantera stora mängder material samt schemalägga sitt eget arbete i förhållande till produktionens krav. Hen är insatt i förutsättningarna för att skapa visuella effekter och kan anpassa den digitala postproduktionen till sitt eget arbete. Hen kan även specialisera sig som planerare, skapare eller expert inom digital postproduktion och visuella effekter. Studierna i filmklippning ger en god grund för att utvecklas till en självständig konstnär med förmåga att förnya den filmiska framställningen, inrikta sig på forskning i filmisk framställning eller använda sina kunskaper i visuell dramaturgi på andra områden för berättande och kommunikation.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmklippning är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

I huvudämnet filmklippning på magisternivå fördjupar den studerande sina färdigheter och formar sin vision i dramaturgi och filmklippning. Undervisningen består av verkstäder och föreläsningshelheter kring varierande teman samt fördjupade teoretiska studier inom området.

Huvudämnet ger fördjupade kunskaper i filmstrukturer och teorier inom filmklippning. Den studerande har möjlighet att utvidga sina filmkunskaper i riktning mot filmning och ljuddesign och välja studier som stöder det egna specialområdet från Aalto-universitetets och Konstuniversitetets gemensamma studieutbud. I studierna ingår övningsproduktioner som lägger fokus på klipparens yrkespraxis inom fiktiv, dokumentär och animerad film.

Utbildningens fokus ligger på praktiskt lärande, individuellt arbete, personlig handledning och dialogisk interaktion. Den studerande fördjupar sina insikter i filmklippningens traditioner och moderna trender.

Filmklipparens uppgift är att bedöma hur manuset fungerar, hitta filmens slutliga form i det inspelade materialet och skapa den önskade känslomässiga effekten för tittaren. En filmklippare måste kunna vara empatisk och förstå mellanmänskligt samspel och berättandets betydelse på ett bredare och djupare plan. En filmklippare ska vara väl insatt i filmhistoria och uttrycksmedlen inom olika genrer. En filmklippare som har en stark förmåga att läsa bilder, en känsla för rytm och en förmåga att uppfatta strukturer har också modet att skapa nya lösningar under klipprocessen. God förmåga att kommunicera och samarbeta är grundläggande förutsättningar för att utvecklas i yrket. I magisterstudierna ligger fokus på behärskning av stora helheter och det långa formatet.

Varje studerande utformar sin individuella studieplan (IPS) utifrån sina intressen. De skräddarsydda biämneshelheterna stödjer den studerandes utveckling. Hen kan till exempel specialisera sig på den egentliga filmklippningen, postproduktion eller digitala effekter eller rikta in sig på forskning.

Magisterstudierna inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter, analytisk förmåga och forskningsförmåga.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Inriktningsalternativ

Filmklippning är ett av huvudämnena i magisterprogrammet i filmkonst.

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den hur studierna framskrider och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Den internationella dimensionen i utbildningen tar sig uttryck i att studerande uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper de studerande att skapa nätverk. De studerande deltar i internationella filmfestivaler där de presenterar filmer som de har klippt. Olika internationella filmevenemang, seminarier och workshoppar är en central del av undervisningen i huvudämnet.

Möjlighet till fortsatta studier

En magisterexamen i filmkonst skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utomlands.

Karriärmöjligheter

Huvudämnet filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst ger den studerande färdigheter att behärska långfilmens klippningsprocess inom både det fiktiva och dokumentära området. En förutsättning för personlig och självständig reflektion är att den studerande förstår mekanismerna för hur tittarens upplevelser uppstår. Självkännedom och en medvetenhet om de egna konstnärliga särdragen och arbetssätten är en förutsättning för att kunna arbeta med olika regissörer.

Den som utexaminerats från magisterprogrammet kan arbeta som ansvarig filmklippare för fiktiva filmer, dokumentärfilmer och animerade filmer. En del utexaminerade har fått sådana positioner i olika produktions- eller tv-bolag, medan en del arbetar självständigt eller som entreprenörer. De kan klippa även krävande material var som helst i världen, beroende på sina egna språkkunskaper och kontakter. De kan också söka dig till forskarstudier och bli forskare eller lärare. De flesta klipparna av finländska långfilmer har utexaminerats från huvudämnet filmklippning vid institutionen för filmkonst. Magistrar i filmklippning kan också arbeta med digital postproduktion.

Aalto-universitetets handelshögskola erbjuder studier i entreprenörskap. Som biämnen rekommenderas studier i dramaturgi vid Konstuniversitetets Teaterhögskola och studier i tid-rumkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Studerande som är intresserade av programmering kan välja programmeringskurser vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper och därmed få färdigheter att arbeta i spelbranschen. Den individuella studieplanen (ISP) är till för att stöda den studerandes målsättningar.

Huvudansvarig filmklippare för fiktiva, dokumentära och animerade lång- eller kortfilmer; filmdramaturg; klippningskonsult; designer och skapare av visuella effekter; företagare inom filmbranschen.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för filmkonst skapar förståelse för olika uttrycksformer och för produktionsprocessen. Fokus ligger på praktikbaserad forskning, som grundar sig på en kombination av teori och praktik. Se mer information om forskningen och forskningsgrupperna vid institutionen: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för filmkonst samarbetar med Konstuniversitetet, i synnerhet Teaterhögskolan. Vidare samarbetar institutionen med företag och andra aktörer inom branschen, såsom Finlands Filmstiftelse och andra organisationer.

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Vi förutsätter att de sökande har en lägre högskoleexamen eller motsvarande, lämplighet för branschen och grundstudierna genomförda med godkänt resultat. En naturlig väg till magisterstudier är att fortsätta studierna efter avlagd lägre högskoleexamen. Lämplighet för branschen innebär bl.a. följande: förmåga att i bild berätta en historia som löper framåt eller uttrycksfull helhet, förmåga att sammanfatta det väsentliga, förmåga att hitta ett perspektiv i materialet, förmåga att förstå ljudets betydelse, känsla för rytm, kommunikationsfärdigheter, förmåga att förstå psykologiska spänningar och bildval i anknytning till dem, inlevelseförmåga, förmåga att göra intressanta observationer och analysera filmens uttrycksmedel, förmåga att uttrycka sin vision på ett tydligt sätt samt stresstålighet.

Bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Akademisk framgång

Vad bedöms?

Vitsord från tidigare examen.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Godtagbar kandidatexamen i filmklippning eller motsvarande kunskaper.

Den sökande måste ha genomfört studier i specifikt filmklippning. Observera att övriga studier inom filmkonst inte godkänns. Alternativt kan övriga studier och/eller omfattande arbetserfarenhet påvisas.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg

Officiella arbetsintyg och en individuell notering på www.elonet.fi eller www.imdb.com

 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet eller uppgifter

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Den sökande måste uppvisa en portfolio som består av minst tre prov på professionella, offentligt visade verk där hen varit ansvarig klippare.

Verkens professionella och konstnärliga nivå bedöms. Den sökande ska påvisa talanger inom historieberättande, audiovisuell dramaturgi och bemästra klipptekniker.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

 

Tidigare studiers relevans

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Tidigare studier måste vara i filmklippning. Enbart studier i filmproduktion eller filmregi godtas inte eftersom magisterstudierna är på en nivå som kräver tidigare kunskap om det specifika området.

Alternativt kan den sökande påvisa att hen behärskar professionell utrustning och har de nödvändiga färdigheterna.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg.

Officiella arbetsintyg och en individuell notering på www.elonet.fi eller www.imdb.com.

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.  

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Skriv ett motivationsbrev på högst 4 000 tecken där du förklarar varför du söker till magisterprogrammet i filmkonst med filmklippning som huvudämne. Berätta även vad dina specifika intressen är inom området och vad dina mål och förväntningar på studierna i filmklippning vid Högskolan för konst, design och arkitektur är. Beskriv dina styrkor, dina intresseområden, dina synpunkter på filmkonst, filmskapande och television, dina konstnärliga mål och andra aspekter som har med ditt arbete att göra.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

Andra kompetensområden.

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och annan inhämtad kunskap/meriter, exempelvis publikationer, informell utbildning, tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Din ansökan måste innehålla ett CV med dina personliga uppgifter och information om din utbildning, arbetserfarenhet, utgivna filmer och tv-program och din roll i dem, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Personlig intervju för att bedöma motivation, engagemang för studierna och kommunikationsfärdigheter.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju utförd av urvalskommittén.

 

Antagningsförfarande

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • tidigare examina
  • tidigare studiers relevans
  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • lämplighet/motivationsbrev
  • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/rankas högst under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • Lämplighet/personlig intervju

De sökande som har gått vidare i antagningsprocessen kallas till personliga intervjuer som utförs av urvalskommittén.

De slutgiltiga antagningsbesluten fattas på basis av bedömningen av det andra steget.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio med arbetsprover

Du ska bifoga åtminstone tre arbetsprover du gjort i egenskap av ansvarig klippare till din ansökan. Proverna ska vara fullständiga, färdiga verk, bland vilka minst två ska ha visats offentligt. Endast en showreel, som bara innehåller exempel på eller enstaka tagningar av arbetena, är inte tillräckligt. Arbetsproven ska lämnas in som Vimeo-länk.

Du ska bifoga en kort utredning över hur produktionen har genomförts till arbetsproverna. Uppgifter ska ges om produktionsbolaget, produktionstiden, de konstnärliga huvudaktörerna och var verken har visats.  Du ska ge en kort beskrivning av hur produktionen förlöpte och av din egen andel i den samt göra en bedömning av resultatet av ditt arbete. Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil i ansökningssystemet.

Denna fil ska innehålla länkar till dina arbetsprov. Den maximala filstorleken är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.  Om din portfolio innehåller lösenordskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in din portfolio via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan. Filen ska innehålla länkar till dina arbetsprov. Om ditt verk är på något annat språk än finska, svenska eller engelska måst det vara textat på något av dessa språk. Observera att studentfilmer eller dylikt inte godkänns.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Motivationsbrev.

Skriv ett motivationsbrev på högst 4 000 tecken där du förklarar varför du söker till magisterprogrammet i filmkonst med filmklippning som huvudämne. Berätta även vad dina specifika intressen är inom området och vad dina mål och förväntningar på studierna i filmklippning vid Högskolan för konst, design och arkitektur är. Beskriv dina styrkor, dina intresseområden, dina synpunkter på filmkonst, filmskapande och television, dina konstnärliga mål och andra aspekter som har med ditt arbete att göra.  Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Curriculum vitae

Din ansökan måste innehålla ett CV med dina personliga uppgifter och information om din utbildning, arbetserfarenhet, utgivna filmer och tv-program och din roll i dem, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag. Det bör även innehålla länkar till www.elonet.fi och www.imdb.com i synnerhet om du inte har en kandidatexamen. Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Ansökningsdokumentens språk

De skriftliga ansökningsdokumenten ska lämnas in på antingen finska, svenska eller engelska. Om ditt verk är på något annat språk än finska, svenska eller engelska måste det vara textat på något av dessa språk.

Ansökan till magisterutbildning

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat