Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer
filmklippning 2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Mål

Huvudämnet Filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst utgör en fortsättning på kandidatstudierna. Huvudämnesstudier på kandidatnivå ger en utmärkt grund för magisterstudierna.

Konstkandidatstudierna ger grundläggande yrkesinriktade kunskaper i filmklippningens teknik, uttrycksformer och insikter i vetenskapligt tänkande. Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer. Undervisningens främsta uppgift är att lära studeranden behärska den långa dokumentärens och den långa fiktionsfilmens struktur och framställning. I magisterexamen är det också möjligt att specialisera sig på digital postproduktion, animation och experimentell film. Utbildningen siktar på att ge färdigheter för forskarstudier.

Magisterstudierna syftar till att studeranden ska klara av att ta fram såväl en egen arbetsmetod som en ändamålsenlig tidsanvändning under klipprocessen i stora produktioner. Studerande i filmklippning lär sig genom såväl kursundervisning som efter hand allt mer krävande övningsarbeten att hantera den konstnärliga, produktionsinriktade och tekniska helheten inom sitt yrkesområde. Undervisningen syftar till att i hög grad utveckla studerandens starka sidor och konstnärliga vision samt uppmuntra till kritiskt tänkande.

Utexaminerade magistrar i huvudämnet Filmklippning behärskar långfilmens struktur, kan hantera stora materialmängder samt tidsplanera sitt arbete i förhållande till produktionsprocessen. Studeranden är insatt i förutsättningarna för att skapa visuella effekter och kan anpassa den digitala postproduktionen till sitt eget arbete. Det finns även en möjlighet att specialisera sig för att bli planerare, skapare eller expert inom digital postproduktion och visuella effekter. Studierna i filmklippning ger en god grund för studeranden att utvecklas till en självständig konstnär med förmåga att skapa den filmiska framställningen. Studeranden kan även gå in för att forska i filmframställning eller använda sina kunskaper i visuell dramaturgi på andra områden för berättande och kommunikation.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Filmklippning är på finska (svenska)/engelska.

Karriärmöjligheter

Konstmagisterexamen i huvudämnet Filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst ger studeranden färdigheter att behärska långfilmens klippningsprocess såväl på den fiktiva som på den dokumentära filmens område. En förutsättning för personlig och självständig reflektion är att studeranden förstår mekanismerna för hur tittarens upplevelser uppstår. Självkännedom liksom medvetenhet om den egna konstnärliga egenarten och arbetsprocessen är en förutsättning för att kunna arbeta med olika regissörer.

De utexaminerade kan arbeta som chefsklippare inom fiktion, dokumentär och animation. Efter avslutade studier har de fått anställning som just chefsklippare i olika produktions- eller tv-bolag eller arbetar som självständiga klippare och företagare. De kan också klippa mer krävande filmmaterial var som helst i världen, beroende på sina språkkunskaper och kontakter. De kan också söka sig till forskarstudier, eller bli lärare. Merparten av de finländska långa biograffilmernas klippare har studerat klippning vid Institutionen för filmkonst och scenografi. Magistrar i filmklippning kan även få arbete inom digital postproduktion.

Handelshögskolan vid Aalto-universitetet ordnar företagarkurser som studeranden rekommenderas att delta i. Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet erbjuder rekommendabla biämnesstudier i dramaturgi och Bildkonstakademin kurser i utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst. Högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet har programmeringskurser som ger kompetens att arbeta inom till exempel spelindustrin för den som är intresserad. Den individuella studieplanen (ISP) görs upp till stöd för studerandens egna mål.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Konstnärligt huvudansvarig filmklippare med inriktning på korta och långa fiktions-, dokumentär- och animationsfilmer; filmdramaturg; klippkonsult; planerare och skapare av visuella effekter; företagare i filmbranschen

Utbildningens innehåll

I huvudämnet Filmklippning på magisternivå fördjupar studeranden sina färdigheter och formar sin vision i dramaturgi och filmklippning. Undervisningen består av verkstäder och föreläsningshelheter kring varierande teman samt fördjupade teoretiska studier inom området.

I huvudämnet fördjupas kunskaperna om filmens strukturer och filmklippningens teorier. Studeranden har möjlighet att utvidga sitt filmiska kunnande i riktning mot filmning och ljudplanering och välja studier från Aalto- och Konstuniversitetets samarbetsplattform till stöd för sin specialisering. I övningsproduktionerna fördjupas filmklipparens praktiskt inriktade arbetsmetoder inom kategorierna fiktion, dokumentär och animation.

Utbildningen bygger i huvudsak på att lära genom att göra, på eget arbete och personlig handledning samt på diskuterande växelverkan. Studeranden fördjupar sina kunskaper i filmklippningens traditioner och samtida inriktningar.

Det är filmklipparens uppgift att bedöma om manuskriptet kan sättas i verket samt skapa filmens slutliga form utifrån det inspelade materialet för att framkalla önskad emotionell effekt hos tittaren. En filmklippare ska ha inlevelseförmåga och insikt i interaktionen mellan människor samt i berättandets vidare och djupare betydelser. En klippare ska vara väl insatt i filmhistorien samt behärska uttrycksformer i olika genrer. God bildläskunnighet, rytmsinne och förmåga att gestalta strukturer ger mod att välja nya lösningar under klipprocessen. Kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga är grundförutsättningar för avancemang i yrket. I magisterstudierna ligger huvudvikten vid att behärska stora helheter och den långa formen.

Varje studerande utformar sin individuella studieplan (IPS) utifrån sina intressen. De skräddarsydda biämneshelheterna stödjer studerandens utveckling. Studeranden kan till exempel specialisera sig på den egentliga filmklippningen, postproduktion, digitala effekter eller välja en forskarbana.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Den internationella dimensionen i utbildningen tar sig uttryck i att studerande uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk. De studerande besöker internationella filmfestivaler och representerar filmer som de har klippt. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en nödvändig del av undervisningen i huvudämnet. Magisterstuderandena deltar i symposiet School of Sound i London.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Vi förutsätter att de sökande har en lägre högskoleexamen eller motsvarande, lämplighet för branschen och grundstudierna genomförda med godkänt resultat. En naturlig väg till magisterstudier är att fortsätta studierna efter avlagd lägre högskoleexamen. Lämplighet för branschen innebär bl.a. följande: förmåga att i bild berätta en historia som löper framåt eller uttrycksfull helhet, förmåga att sammanfatta det väsentliga, förmåga att hitta ett perspektiv i materialet, förmåga att förstå ljudets betydelse, känsla för rytm, kommunikationsfärdigheter, förmåga att förstå psykologiska spänningar och bildval i anknytning till dem, inlevelseförmåga, förmåga att göra intressanta observationer och analysera filmens uttrycksmedel, förmåga att uttrycka sin vision på ett tydligt sätt samt stresstålighet.

Bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Akademisk framgång

Vad bedöms?

Vitsord från tidigare examen.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Godtagbar kandidatexamen i filmklippning eller motsvarande kunskaper.

Den sökande måste ha genomfört studier i specifikt filmklippning. Observera att övriga studier inom filmkonst inte godkänns. Alternativt kan övriga studier och/eller omfattande arbetserfarenhet påvisas.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg

Officiella arbetsintyg och en individuell notering på www.elonet.fi eller www.imdb.com

 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet eller uppgifter

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Den sökande måste uppvisa en portfolio som består av minst tre prov på professionella, offentligt visade verk där hen varit ansvarig klippare.

Verkens professionella och konstnärliga nivå bedöms. Den sökande ska påvisa talanger inom historieberättande, audiovisuell dramaturgi och bemästra klipptekniker.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

 

Tidigare studiers relevans

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Tidigare studier måste vara i filmklippning. Enbart studier i filmproduktion eller filmregi godtas inte eftersom magisterstudierna är på en nivå som kräver tidigare kunskap om det specifika området.

Alternativt kan den sökande påvisa att hen behärskar professionell utrustning och har de nödvändiga färdigheterna.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg.

Officiella arbetsintyg och en individuell notering på www.elonet.fi eller www.imdb.com.

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.  

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Skriv ett motivationsbrev på högst 4 000 tecken där du förklarar varför du söker till magisterprogrammet i filmkonst med filmklippning som huvudämne. Berätta även vad dina specifika intressen är inom området och vad dina mål och förväntningar på studierna i filmklippning vid Högskolan för konst, design och arkitektur är. Beskriv dina styrkor, dina intresseområden, dina synpunkter på filmkonst, filmskapande och television, dina konstnärliga mål och andra aspekter som har med ditt arbete att göra.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

Andra kompetensområden.

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och annan inhämtad kunskap/meriter, exempelvis publikationer, informell utbildning, tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Din ansökan måste innehålla ett CV med dina personliga uppgifter och information om din utbildning, arbetserfarenhet, utgivna filmer och tv-program och din roll i dem, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Personlig intervju för att bedöma motivation, engagemang för studierna och kommunikationsfärdigheter.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju utförd av urvalskommittén.

 

Antagningsförfarande

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • tidigare examina
  • tidigare studiers relevans
  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • lämplighet/motivationsbrev
  • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/rankas högst under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • Lämplighet/personlig intervju

De sökande som har gått vidare i antagningsprocessen kallas till personliga intervjuer som utförs av urvalskommittén.

De slutgiltiga antagningsbesluten fattas på basis av bedömningen av det andra steget.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio med arbetsprover

Du ska bifoga åtminstone tre arbetsprover du gjort i egenskap av ansvarig klippare till din ansökan. Proverna ska vara fullständiga, färdiga verk, bland vilka minst två ska ha visats offentligt. Endast en showreel, som bara innehåller exempel på eller enstaka tagningar av arbetena, är inte tillräckligt. Arbetsproven ska lämnas in som Vimeo-länk.

Du ska bifoga en kort utredning över hur produktionen har genomförts till arbetsproverna. Uppgifter ska ges om produktionsbolaget, produktionstiden, de konstnärliga huvudaktörerna och var verken har visats.  Du ska ge en kort beskrivning av hur produktionen förlöpte och av din egen andel i den samt göra en bedömning av resultatet av ditt arbete. Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil i ansökningssystemet.

Denna fil ska innehålla länkar till dina arbetsprov. Den maximala filstorleken är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.  Om din portfolio innehåller lösenordskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in din portfolio via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan. Filen ska innehålla länkar till dina arbetsprov. Om ditt verk är på något annat språk än finska, svenska eller engelska måst det vara textat på något av dessa språk. Observera att studentfilmer eller dylikt inte godkänns.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Motivationsbrev.

Skriv ett motivationsbrev på högst 4 000 tecken där du förklarar varför du söker till magisterprogrammet i filmkonst med filmklippning som huvudämne. Berätta även vad dina specifika intressen är inom området och vad dina mål och förväntningar på studierna i filmklippning vid Högskolan för konst, design och arkitektur är. Beskriv dina styrkor, dina intresseområden, dina synpunkter på filmkonst, filmskapande och television, dina konstnärliga mål och andra aspekter som har med ditt arbete att göra.  Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Curriculum vitae

Din ansökan måste innehålla ett CV med dina personliga uppgifter och information om din utbildning, arbetserfarenhet, utgivna filmer och tv-program och din roll i dem, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag. Det bör även innehålla länkar till www.elonet.fi och www.imdb.com i synnerhet om du inte har en kandidatexamen. Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Ansökningsdokumentens språk

De skriftliga ansökningsdokumenten ska lämnas in på antingen finska, svenska eller engelska. Om ditt verk är på något annat språk än finska, svenska eller engelska måste det vara textat på något av dessa språk.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat