Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.
filmklippning 2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Mål

Huvudämnet Filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst utgör en fortsättning på kandidatstudierna. Huvudämnesstudier på kandidatnivå ger en utmärkt grund för magisterstudierna.

Konstkandidatstudierna ger grundläggande yrkesinriktade kunskaper i filmklippningens teknik, uttrycksformer och insikter i vetenskapligt tänkande. Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer. Undervisningens främsta uppgift är att lära studeranden behärska den långa dokumentärens och den långa fiktionsfilmens struktur och framställning. I magisterexamen är det också möjligt att specialisera sig på digital postproduktion, animation och experimentell film. Utbildningen siktar på att ge färdigheter för forskarstudier.

Magisterstudierna syftar till att studeranden ska klara av att ta fram såväl en egen arbetsmetod som en ändamålsenlig tidsanvändning under klipprocessen i stora produktioner. Studerande i filmklippning lär sig genom såväl kursundervisning som efter hand allt mer krävande övningsarbeten att hantera den konstnärliga, produktionsinriktade och tekniska helheten inom sitt yrkesområde. Undervisningen syftar till att i hög grad utveckla studerandens starka sidor och konstnärliga vision samt uppmuntra till kritiskt tänkande.

Utexaminerade magistrar i huvudämnet Filmklippning behärskar långfilmens struktur, kan hantera stora materialmängder samt tidsplanera sitt arbete i förhållande till produktionsprocessen. Studeranden är insatt i förutsättningarna för att skapa visuella effekter och kan anpassa den digitala postproduktionen till sitt eget arbete. Det finns även en möjlighet att specialisera sig för att bli planerare, skapare eller expert inom digital postproduktion och visuella effekter. Studierna i filmklippning ger en god grund för studeranden att utvecklas till en självständig konstnär med förmåga att skapa den filmiska framställningen. Studeranden kan även gå in för att forska i filmframställning eller använda sina kunskaper i visuell dramaturgi på andra områden för berättande och kommunikation.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Filmklippning är på finska (svenska)/engelska.

Karriärmöjligheter

Konstmagisterexamen i huvudämnet Filmklippning inom magisterprogrammet i filmkonst ger studeranden färdigheter att behärska långfilmens klippningsprocess såväl på den fiktiva som på den dokumentära filmens område. En förutsättning för personlig och självständig reflektion är att studeranden förstår mekanismerna för hur tittarens upplevelser uppstår. Självkännedom liksom medvetenhet om den egna konstnärliga egenarten och arbetsprocessen är en förutsättning för att kunna arbeta med olika regissörer.

De utexaminerade kan arbeta som chefsklippare inom fiktion, dokumentär och animation. Efter avslutade studier har de fått anställning som just chefsklippare i olika produktions- eller tv-bolag eller arbetar som självständiga klippare och företagare. De kan också klippa mer krävande filmmaterial var som helst i världen, beroende på sina språkkunskaper och kontakter. De kan också söka sig till forskarstudier, eller bli lärare. Merparten av de finländska långa biograffilmernas klippare har studerat klippning vid Institutionen för filmkonst och scenografi. Magistrar i filmklippning kan även få arbete inom digital postproduktion.

Handelshögskolan vid Aalto-universitetet ordnar företagarkurser som studeranden rekommenderas att delta i. Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet erbjuder rekommendabla biämnesstudier i dramaturgi och Bildkonstakademin kurser i utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst. Högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet har programmeringskurser som ger kompetens att arbeta inom till exempel spelindustrin för den som är intresserad. Den individuella studieplanen (ISP) görs upp till stöd för studerandens egna mål.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Konstnärligt huvudansvarig filmklippare med inriktning på korta och långa fiktions-, dokumentär- och animationsfilmer; filmdramaturg; klippkonsult; planerare och skapare av visuella effekter; företagare i filmbranschen

Utbildningens innehåll

I huvudämnet Filmklippning på magisternivå fördjupar studeranden sina färdigheter och formar sin vision i dramaturgi och filmklippning. Undervisningen består av verkstäder och föreläsningshelheter kring varierande teman samt fördjupade teoretiska studier inom området.

I huvudämnet fördjupas kunskaperna om filmens strukturer och filmklippningens teorier. Studeranden har möjlighet att utvidga sitt filmiska kunnande i riktning mot filmning och ljudplanering och välja studier från Aalto- och Konstuniversitetets samarbetsplattform till stöd för sin specialisering. I övningsproduktionerna fördjupas filmklipparens praktiskt inriktade arbetsmetoder inom kategorierna fiktion, dokumentär och animation.

Utbildningen bygger i huvudsak på att lära genom att göra, på eget arbete och personlig handledning samt på diskuterande växelverkan. Studeranden fördjupar sina kunskaper i filmklippningens traditioner och samtida inriktningar.

Det är filmklipparens uppgift att bedöma om manuskriptet kan sättas i verket samt skapa filmens slutliga form utifrån det inspelade materialet för att framkalla önskad emotionell effekt hos tittaren. En filmklippare ska ha inlevelseförmåga och insikt i interaktionen mellan människor samt i berättandets vidare och djupare betydelser. En klippare ska vara väl insatt i filmhistorien samt behärska uttrycksformer i olika genrer. God bildläskunnighet, rytmsinne och förmåga att gestalta strukturer ger mod att välja nya lösningar under klipprocessen. Kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga är grundförutsättningar för avancemang i yrket. I magisterstudierna ligger huvudvikten vid att behärska stora helheter och den långa formen.

Varje studerande utformar sin individuella studieplan (IPS) utifrån sina intressen. De skräddarsydda biämneshelheterna stödjer studerandens utveckling. Studeranden kan till exempel specialisera sig på den egentliga filmklippningen, postproduktion, digitala effekter eller välja en forskarbana.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Den internationella dimensionen i utbildningen tar sig uttryck i att studerande uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk. De studerande besöker internationella filmfestivaler och representerar filmer som de har klippt. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en nödvändig del av undervisningen i huvudämnet. Magisterstuderandena deltar i symposiet School of Sound i London.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Vi förutsätter att de sökande har en lägre högskoleexamen eller motsvarande, lämplighet för branschen och grundstudierna genomförda med godkänt resultat. En naturlig väg till magisterstudier är att fortsätta studierna efter avlagd lägre högskoleexamen. Lämplighet för branschen innebär bl.a. följande: förmåga att i bild berätta en historia som löper framåt eller uttrycksfull helhet, förmåga att sammanfatta det väsentliga, förmåga att hitta ett perspektiv i materialet, förmåga att förstå ljudets betydelse, känsla för rytm, kommunikationsfärdigheter, förmåga att förstå psykologiska spänningar och bildval i anknytning till dem, inlevelseförmåga, förmåga att göra intressanta observationer och analysera filmens uttrycksmedel, förmåga att uttrycka sin vision på ett tydligt sätt samt stresstålighet.

Bedömningsgrunder

portfolio, motivationsbrev, tidigare studier och/eller tidigare yrkesverksamhet

I andra skedet bedöms de sökande enligt följande kriterier: älmplighet för branschen.

Första skedet och obligatoriska ansökningsdokument

I första skedet av bedömningen utvärderar en urvalskommission ansökningarna på basis av ansökningsdokumenten. De ansökningsdokument som krävs räknas upp nedan. Observera också fordringarna för ansökningsdokument som nämns i allmänna ansökningsinstruktioner. Bifoga varje ansökningsdokument till det elektroniska ansökningsformuläret i PDF-formulär.

Portfolio med arbetsprover

Sökanden ska till sin ansökan bifoga åtminstone tre arbetsprover hen gjort i egenskap av ansvarig klippare. Proverna ska vara fullständiga, färdiga verk, bland vilka minst två ska ha visats offentligt. Endast en showreel, som bara innehåller exempel på eller enstaka tagningar av arbetena, är inte tillräckligt. Arbetsproven ska lämnas in som Vimeo-länk.

Till arbetsproverna ska bifogas en kort utredning över hur produktionen har genomförts. Uppgifter ska ges om produktionsbolaget, produktionstiden, de konstnärliga huvudaktörerna och var verken har visats.  Sökanden ska ge en kort beskrivning av hur produktionen förlöpte och av sin egen andel i den samt göra en bedömning av resultatet av sitt arbete.

Meritförteckning (CV)

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, publicerade film- och tv-arbeten samt arbetsuppgifterna inom dem, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Motivationsbrev

Sökanden ska skriva ett motivationsbrev med en motivering varför hen söker till ansökningsalternativet filmklippning, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har för studierna i filmklippning vid Högskolan för konst, design och arkitektur. De sökande ska i planen specificera sina egna styrkor och intressen, sin syn på filmkonsten, filmbranschen och televisionen samt synpunkter på sina egna arbeten och sina konstnärliga mål.

Max längd på motivationsbrevet är 4000 tecken.

Ansökningsdokumentens språk

Finska, svenska eller engelska i de skriftliga dokumenten. Om språket i arbetsproverna är ett annat än finska, svenska eller engelska ska de ha textning på finska, svenska eller engelska.

Andra skedet

Andra skedet består av en intervju, till vilken en del av de sökande kallas på basis av ansökningsdokumenten. Kallelsen till andra skedet skickas till sökanden senast 7 dagar på förhand.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat