Studera vid Aalto

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är 1.12.2021 - 3.1.2022.
Aalto University Master students

Tidtabell för antagningen

Ansökan till Aalto-universitetets magisterprogram ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är 1.12.2021 - 3.1.2022 (kl. 15.00 finsk tid).

1.12.2021 kl. 9.00 Ansökningstiden börjar och den elektroniska ansökningsblanketten öppnas
3.1.2022 kl. 15.00 Ansökningstiden går ut och ansökningsblanketten stängs
10.1.2022 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bilagor till ansökan
Januari-mars Behöriga ansökningar bedöms inom ansökningsalternativen
Tidigast 29.3.2022 Resultaten av antagningen offentliggörs
20.4.2022 kl. 15.00 Sista datum för att ta emot studieplatsen
27.5.2022 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bestyrkta kopior (för de sökande som har blivit antagna i mars eller antagna från reservplats i april)
10.6.2022 Antagning från reservplats upphör
31.7.2022 Sista datum för utexaminering för sökande som antagits på basis av ofullbordad examen
17.8.2022 kl. 15.00

Sista datum för inlämning av bestyrkt kopia av examensbetyg (för de som sökt på basis av ofullbordad examen)

Sista datum för inlämning av resultat från allmän språkexamen och statsförvaltningens språkexamen (ansökningsalternativet i finska/svenska)

Sista datum för inlämning av bestyrkta kopior för de sökande som har blivit antagna från reservplats i maj eller juni

Augusti-september Studierna inleds med introduktion för nya studerande

Tiderna är i finsk tid.

Ansökningsalternativ

Vid Aalto-universitetet erbjuds tre utbildningsområden: det ekonomiska området, området för konst och det tekniska området. Inom det ekonomiska området är det möjligt att avlägga ekonomie magisteratexamen, inom området för konst konstmagisterexamen och inom det tekniska området diplomingenjörsexamen och arkitekt- eller landskapsarkitektexamen.

Du hittar alla ansökningsalternativ som erbjuds vid Aalto-universitetet på sidan Utbildningsutbud. Du kan filtrera sökresultaten efter utbildningsområde, examensnivå och undervisningsspråk. Klicka på ett ansökningsalternativ i listan för att se mer information.

På webbsidorna för de enskilda ansökningsalternativen ser du information om studier, undervisningsspråk och bedömningsgrunder för ansökningsomgången.

I magisteransökan kan du söka till högst två ansökningsalternativ.

Vem kan ansöka

Hur ansöker jag?

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är 1.12.2021 - 3.1.2022 (kl. 15.00 finsk tid).

I magisteransökan kan du söka till högst två ansökningsalternativ.

Ansökan ska innehålla en ifylld elektronisk ansökningsblankett, de obligatoriska bilagorna och eventuella bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ. Kontrollera noggrant vilka bilagor som krävs.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten i studieinfo.fi. Du kan ändra din ansökan under ansökningstiden. Ansökningstiden går ut 3.1.2022 kl. 15.00 (finsk tid). Du kan komplettera dina ansökningsbilagor ända till 10.1.2022 kl. 15.00 (finsk tid). Bilagorna som lämnas in för sent beaktas inte, tidsfristen är densamma för alla sökande.

Ansökningarna behandlas först vid ansökningsservicen, där det kontrolleras att obligatoriska bilagor är bifogade till ansökan och att den sökande har en allmän behörighet att söka till magisterstudier. Endast behöriga ansökningar går vidare till bedömning inom ansökningsalternativen. Bristfälliga ansökningar avslås.

Ansökan och obligatoriska bilagor

Ansökan ska innehålla en ifylld elektronisk ansökningsblankett, obligatoriska bilagor och eventuella bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ.

Du kan fylla i ansökningsblanketten endast under ansökningstiden 1.12.2021 - 3.1.2022 kl. 15.00 (finsk tid). Läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan och bedömningsgrunderna för enskilda ansökningsalternativ innan du fyller i ansökningsblanketten.

Tidsfristen för att ladda upp bilagorna i ansökningssystemet tar slut 10.1.2022 kl. 15.00 (finsk tid). Alla bilagor bör vara bifogade till ansökningsblanketten före tidsfristens slut. Bilagorna som lämnas in efter tidsfristen kommer inte att beaktas. Ifall en obligatorisk bilaga saknas efter tidsfristen, kommer ansökan förkastas som bristfällig. Det rekommenderas att ladda upp alla dokument så tidigt som möjligt.

Skanna ursprungliga bilagor noggrant och spara dem i färg i PDF-format. Skanna bilagorna rätt väg så att en horisontell bilaga syns horisontellt och en vertikal bilaga syns vertikalt.

Bilagorna bör bifogas till ansökningsblanketten i de avskilda fälten indikerat för varje bilaga. Den sökande är ansvarig för att bifoga de rätta bilagorna på rätta stället.

OBLIGATORISKA BILAGOR SOM LADDAS UPP TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN (i PDF-format)

 1. En skannad färgkopia av det ursprungliga examensintyget* över behörighetsgivande examen. Namnge filen enligt följande: Examensintyg-efternamn-förnamn.
  * Detta gäller inte sökande som söker med en ofullbordad examen. Ifall examen är ofullbordad under ansökningstiden, lämnas fältet för kopia av examensintyg tomt. En ofullbordad examen bör utexamineras senast 31.7.2022.
 2. En skannad färgkopia av ett officiellt studieprestationsutdrag angående behörighetsgivande examen. Namnge filen enligt följande: Utdrag-efternamn-förnamn.

 3. Skannade färgkopior av officiella översättningar av examensbetyg och studieutdrag över studier genomförda utomlands till finska, svenska eller engelska (vid behov). Se nedan för anvisningar för officiella översättningar. Namnge filerna enligt följande: Översättning-betyg-efternamn och Översättning-utdrag-efternamn.

 4. Ifall du har en annan högskoleexamen utöver lägre högskoleexamen som du önskar att beaktas i antagningen, skannade färgkopior av ett officiellt studieprestationsutdrag samt examensintyg (och officiella översättningar, ifall originaldokumenten inte är på finska, svenska eller engelska). Skriv examensinformation och ladda upp bilagor till avsnittet "Annan högskoleexaminen" på ansökningsblanketten.

 5. Kopia av giltigt pass eller officiellt identitetsbevis med foto och information om nationalitet. Namnge filen: Pass-efternamn-förnamn. Kopian laddas upp till "Läsårsavgifter, befrielse och stipendier" på ansökningsblanketten.

 6. Påvisande av språkkunskaper i undervisningsspråket för ansökningsalternativet. Se mer information och anvisningar: Påvisande av språkkunskaper för magisteransökan.

 7. Portfolio (elektronisk). Alla ansökningsalternativ inom det konstnärliga området, arkitektur och landskapsarkitektur (utom två ansökningsalternativ: 'Game Design and Development' ja 'Sound in New Media') kräver en elektronisk portfolio i PDF-format. Den maximala filstorleken på ansökningsblanketten är 1 GB. Vi rekommenderar mindre filstorlekar (mindre än 100 Mb). Namnge filen: Portfolio-efternamn-förnamn. Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in portfolion tillsammans med din ansökan inom tidsfristen avslås ansökan. Information angående portfolion hittas på ansökningsalternativets webbplats. Ytterligare information ges inte. Ifall du söker till två ansökningsalternativ som kräver en portfolio, se till att ladda upp din portfolio till båda ansökningsalternativ ("Bilagor som krävs för ansökningsalternativet" på ansökningsblanketten).

 8. GMAT- eller GRE-test (det ekonomiska området). Resultat av GMAT- eller GRE-test för de som söker till ansökningsalternativ inom det ekonomiska området och som ingår i antagningsgrupp 2 samt alla som söker till ansökningsalternativet Finance. Se inlämning av testresultat: GMAT-/GRE-test.

 9. Ifall du är befriad från läsårsavgift på grund av uppehållstillstånd ska du ladda upp en kopia av ett uppehållstillståndskort i Finland. Var god och bekanta dig med de typer av tillstånd som befriar dig från avgiften på sidan Läsårsavgifter och stipendier. Ladda upp en kopia av båda sidorna av kortet. Ett uppehållstillstånd som leder till befrielse av läsårsavgift ska vara i kraft när läsåret inleds (1.8.2022). Namnge filen: Uppehållstillstånd-efternamn-förnamn.

 

BILAGOR SOM KRÄVS FÖR ENSKILDA ANSÖKNINGSALTERNATIV

För enskilda ansökningsalternativ kan det krävas särskilda bilagor, t.ex. motivationsbrev, CV, arbetsintyg eller referenser. Dessa anges i så fall på ansökningsalternativens webbsidor. Lämna inte in extra bilagor. Om ansökningsalternativet inte kräver, t.ex. referenser, lämna inte in dem. Onödiga bilagor beaktas inte i värderingen och de fördröjer behandlingen av din ansökan.

Ladda upp varje bilaga skilt på din elektroniska ansökningsblankett i PDF-format. Ladda upp bara bilagor som krävs för ditt första ansökningsalternativ till "Första ansökningsalternativet" och bilagor som krävs för ditt andra ansökningsalternativ till "Andra ansökningsalternativet". Ifall du bara söker till ett ansökningsalternativ, ladda inte upp bilagor för det andra ansökningsalternativet. Utöver de obligatoriska bilagorna, ser utvärderarna enbart de bilagor som är bifogade till ansökningsalternativet i fråga. Var alltså noggrann med att bifoga de rätta bilagorna till vart och ett av ansökningsalternativen. Den sökande är ansvarig för att bifoga de rätta bilagorna på rätta stället.

Namnge filen(/filarna) enligt följande: Bilagas namn-efternamn-förnamn (t.ex. CV-efternamn-förnamn). Den maximala filstorleken på ansökningsblanketten är 1 GB. Vi rekommenderar mindre filstorlekar (mindre än 100 Mb).

Om bilagor som krävs för ett enskilt ansökningsalternativ saknas i ansökan (med undantag av portfolio), inverkar detta inte på den allmänna behörigheten att ansöka, men däremot kan den sökandes framgång i bedömningen inom ansökningsalternativet påverkas.

Frågor som gäller bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ ska riktas direkt till ansökningsalternativet i fråga. Se kontaktuppgifter på ansökningsalternativets webbsida. Utgångspunkten är ändå att alla anvisningar som gäller bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ finns på webbsidan av ansökningsalternativet i fråga. Den sökande är ansvarig för tolkningen av anvisningarna.

Instruktioner för

Läsårsavgifter

I Finland gäller läsårsavgifter för studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Läsårsavgifterna gäller för utbildning som leder till engelskspråkig examen.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta ansökningsservicen per e-post (ansö[email protected]) eller telefon (02944 29290). Se Kontaktuppgifter för ansökningsservicen för information om öppettider för telefonservicen. Om ditt e-postmeddelande gäller ett specifikt ansökningsalternativ ska du nämna detta ansökningsalternativ i ditt meddelande.

Om du har frågor som gäller studierna eller bedömningsgrunderna inom ett specifikt ansökningsalternativ kan du vända dig direkt till ansökningsalternativet. Se kontaktuppgifter längst ner på ansökningsalternativets webbsida och i Into.

Postadress:
Aalto-universitetets ansökningsservice
PB 11110
00076 Aalto
Finland

Besöksadress:
Aalto-universitetets ansökningsservice
Otsvängen 1
02150 Esbo
Finland

(1 våningen, rum Y199)

Mer information

Påvisande av språkkunskaper för magisteransökan

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att studera på finska, svenska eller engelska. För att bli antagen ska den sökande ha kunskaper i undervisningsspråket för ansökningsalternativet och ska vid behov separat visa sina språkkunskaper genom ett språktest som ska bedömas som godkänt.

Aalto University students, photo by Unto Rautio

Bestyrkta kopior som lämnas in efter att resultaten av antagningen offentliggjorts

Efter att antagningsresultatet för magisterprogrammen har publicerats, de antagna sökande bör skicka bestyrkta pappersbilagor.

Aalto University students on campus. Photo by Unto Raitio.

GMAT/GRE-testet

Nivåtestet Graduate Management Admission Test (GMAT) eller Graduate Records Examination (GRE) är obligatoriskt för de som söker till ansökningsalternativ inom området för ekonomi i antagningsgrupp 2, förutom för de som söker till Yritysjuridiikka (företagsjuridik). I ansökningsalternativet Finance är GMAT- eller GRE-nivåtestet obligatoriskt i båda antagningsgrupperna.

Aalto University School of Business students

Läsårsavgifter och stipendier

Kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EES land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter kan ansöka om Aalto universitetets stipendium.

Aalto University students / photographer: Aino Huovio
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat