Utbildningsutbud

Urban Studies and Planning, M.Sc in Architecture

Programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning utbildar experter som har förmågan att förstå och tackla komplexa problem relaterade till den urbana utvecklingen. De studerande lär sig att ta itu med dessa utmaningar genom att studierna och undervisningen behandlar centrala kunskapsområden, färdigheter och arbetssätt ur ett tvärvetenskapligt perspektiv på både bredden och djupet. I programmet balanseras teoretisk, historisk och konceptuell kunskap med inhämtning av metoder, färdigheter och erfarenhet. Därmed får de studerande en bred förståelse för urbana fenomen såväl som praktisk erfarenhet av samarbete och yrkesutövning. Detta utgör grunden för programmet och för undervisningsplanen.
Urban Studies and Planning

Examen:

Arkitekt

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning utbildar experter som har förmågan att förstå och tackla komplexa problem relaterade till den urbana utvecklingen. De studerande lär sig att ta itu med dessa utmaningar genom att studierna och undervisningen behandlar centrala kunskapsområden, färdigheter och arbetssätt ur ett tvärvetenskapligt perspektiv på både bredden och djupet. I programmet balanseras teoretisk, historisk och konceptuell kunskap med inhämtning av metoder, färdigheter och erfarenhet. Därmed får de studerande en bred förståelse för urbana fenomen såväl som praktisk erfarenhet av samarbete och yrkesutövning. Detta utgör grunden för programmet och för undervisningsplanen.

Programmet erbjuder tre studiestigar som baserar sig på den sammanlagda expertisen vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Studierna inom programmet är tvärvetenskapliga och lägger fokus på aktuella urbana utmaningar. Temana hänför sig till brådskande problem som finns såväl i Finland som i Europa och globalt och som även omfattar kontroverser som är specifika för urbaniseringen. De kan vara knutna till fokusområden, forskningsprojekt eller samarbete inom universiteten, kommuner och regioner, vilket skapar en konstruktiv och kritisk ram för studierna och praktiken. Dessa teman sträcker sig över disciplins- och professionsgränser och bildar en gemensam utgångspunkt för att tackla gemensamma utmaningar och betona ett framåtblickande perspektiv.

Den som specialiserar sig på arkitektur får en arkitektexamen. Lärandemålen baserar sig på bestämmelser som gäller utövande av yrkesverksamhet som arkitekt (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer). Enligt direktivet uppfyller en arkitektexamen kraven för byggnadsindustrin och möjliggör en karriär även utanför Finland. För att uppfylla kraven i EU-direktivet ska den sökande ha en kandidatexamen med inriktning på arkitektur. Bedömningen av de femåriga studierna som helhet görs individuellt i antagningsprocessen.

Lärandemål

Allmänna kunskaper och färdigheter

Efter att ha slutfört studierna inom programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning inom arkitektur kan du

 • identifiera sådana teorier, begrepp och empiriska forskningsmetoder inom samhällsvetenskap, humaniora, ekologi, ingenjörsvetenskap, arkitektur, design och konst som är relevanta för urbana studier och planering
 • visa en förståelse för betydelsen av förvaltning, policy och planering inom urban utveckling
 • kritiskt och kreativt formulera och besvara viktiga forskningsfrågor som sträcker sig över flera olika teoretiska och praktiska områden
 • samla in, bearbeta och utveckla relevanta slutsatser utgående från information från flera källor
 • producera, samla in och analysera fall och data som är relevanta för urbana fenomen
 • använda digitala och andra verktyg för att samla in, analysera och sprida data
 • utarbeta svar på urbana problem med hjälp av relevanta verktyg och tekniker för att representera, modellera, prototypa, testa och utvärdera lösningar
 • förstå och utveckla integrerade strategier inom och mellan urban forskning och tillämpad planering
 • förstå och skapa lösningar på urbana fenomen genom visuell, grafisk, muntlig och skriftlig kommunikation
 • skriva vetenskapliga, professionella och populariserade texter om urbana teman utgående från relevant litteratur
 • tillämpa och utveckla färdigheter för samproduktion av kunskap och kollaborativ design
 • arbeta produktivt och samarbetsinriktat i mångvetenskapliga, multiprofessionella och internationella miljöer.

Kunskaper och färdigheter i anknytning till specialområden och yrken

Efter att ha slutfört studierna inom programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning inom arkitektur kan du

 • tillämpa allmänna kunskaper och färdigheter som du har inhämtat, utvecklat och visat under kurserna och genom lärdomsprovet
 • se urbana analyser och idéer i förhållande till din egen specialisering samt sätta in dem i ett sammanhang
 • identifiera, särskilja och formulera kopplingar mellan olika teorier och metoder som är relevanta för din egen specialisering
 • utveckla och reflektera över din kompetens inom urbana studier och planering i förhållande till din yrkesroll
 • bedriva självständig forskning om urbana frågor inom ditt område med hjälp av adekvata forskningsmetoder och med hänsyn till ansvarsfull vetenskaplig praxis
 • analysera fenomen och utarbeta lösningar genom att använda digitala och andra typer av verktyg, såsom GIS och CAD
 • uppfylla särskilda krav i enlighet med yrkesetiska regler och direktiv för respektive yrke (t.ex. arkitekt, landskapsarkitekt och stadsplanerare) enligt behov
 • uppvisa kompetens för att arbeta som yrkesverksam och/eller forskare inom urbana studier och planering
 • kommunicera professionellt och konstruktivt med olika experter, yrkesverksamma och intressenter inom urbana studier och planering
 • beskriva din professionella identitet i relation till etablerade och framväxande roller i anknytning till urbana studier och planering.

Undervisningsspråk

All instruktion är på engelska

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng. Programmet består av huvudämnesstudier (60 studiepoäng), fritt valbara studier (30 studiepoäng) och ett lärdomsprov (30 studiepoäng). Study guide 2022-2024

Kvalifikationer

I programmet erbjuds flera olika examina från två olika universitet: vid Helsingfors universitet kan du avlägga filosofie magisterexamen inom det naturvetenskapliga eller humanistiska utbildningsområdet eller politices magisterexamen, och vid Aalto-universitetet kan du avlägga arkitektexamen eller diplomingenjörsexamen. Dessa examina ger den expertis som behövs för att kunna arbeta i etablerade och framväxande expertroller inom urban utveckling i den offentliga och privata sektorn, både i Finland och internationellt.

Den som specialiserar sig på arkitektur får en arkitektexamen. Lärandemålen baserar sig på bestämmelser som gäller utövande av yrkesverksamhet som arkitekt (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer). Enligt direktivet uppfyller en arkitektexamen kraven för byggnadsindustrin och möjliggör en karriär även utanför Finland.

Examen ger en yrkeskvalifikation inom arkitektur för studerande som har avlagt teknologie kandidatexamen med inriktning på teknik eller arkitektur.

Master's Programme in Urban Studies and Planning

Inriktningsalternativ

I programmet kombineras olika examensalternativ vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Målexamina anges under ”Kvalifikationer”. Målexamen ska väljas i samband med ansökningsprocessen, och ansökan ska riktas till det universitet som beviljar examen i fråga. Lämpligheten hos tidigare studier bedöms utgående från den valda målexamen.

En studerande som till exempel vill avlägga en arkitektexamen vid Aalto-universitetet ska ha tidigare studier som är lämpliga för målexamen i fråga och ska lämna in sin ansökan till Aalto-universitetet. Valet av målexamen kan inte ändras.

Internationell verksamhet

Magisterprogrammet är internationellt på många sätt och drar nytta av den unika kontexten i Helsingfors och olika urbana kontexter runt om i världen. Varje år har programmet både finländska och internationella sökande. Vi välkomnar studerande med varierande bakgrund, erfarenheter och utbildning som återspeglar det moderna samhällets rikedom. Lärarna i programmet har internationella bakgrunder och erfarenheter, och programmet bygger på deras starka internationella kontakter inom deras respektive områden. Utländska forskare och inbjudna föreläsare deltar i undervisningen inom programmet.

Magisterprogrammet bygger vidare på Helsingfors universitets och Aalto-universitetets gemensamma kandidatstudier inom ramen för nätverket Urban Academy, inklusive dess undervisningspersonal, internationella nätverk och stöd från framstående internationella experter. Studierna kan inkludera studentutbyte eller praktik utomlands, och de studerande uppmuntras också att samarbeta med internationella aktörer i sina lärdomsprov. Alla studerande har därmed möjligheten att studera i en internationell miljö och bekanta sig med olika kulturer.

Helsingfors och Finland är känt bland internationella och finländska studerande för att ha ett progressivt perspektiv på planering. Helsingfors listas som en kreativ stad av UNESCO, och planering och design har en central betydelse i kommuner, myndigheter och den offentliga sektorn. Finland är en europeisk och internationell föregångare inom teknologisk forskning och innovation, och ett exempel på det är öppna data i kommuner. En experimentell kultur och utveckling som bygger på deltagande stöds både lokalt och nationellt. När det gäller urbana utmaningar är Helsingfors ett unikt exempel när det kommer till en progressiv inställning till paradigm som gäller välfärdsstaten, såsom dynamiken mellan det offentliga och privata, demografiska och kulturella förändringar samt olika strategier för marknadstillväxt och hållbarhet.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha slutfört studierna inom magisterprogrammet kan du söka till doktorandstudier vid Aalto-universitetet och andra internationella toppuniversitet.

Vid Helsingfors universitet kan du söka till följande doktorandprogram:

 • Tvärvetenskaplig miljöforskning (DENVI)
 • Socialvetenskap
 • Hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser (AGFOREE)
 • Political, Economic and Regional Change
 • Historia och kulturarv
 • Filosofi, konstforskning och samhället
 • Politisk, samhällelig och regional förändring (PSRC)

Vid Aalto-universitetet kan du avlägga någon av följande doktorsexamina: teknologie doktorsexamen (arkitektur), teknologie doktorsexamen (landskapsarkitektur), ekonomie doktorsexamen, konstdoktorsexamen och teknologie doktorsexamen. Du kan söka till följande doktorandprogram:

 • Konst, design och arkitektur
 • Ekonomi
 • Ingenjörsvetenskap
 • Teknikvetenskaper

Karriärmöjligheter

Programmet förbereder dig för arbete inom en meningsfull, växande och efterfrågad bransch. Du får de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs inom både traditionella och framväxande planeringsroller (såsom urban planering och design, fastighetsutveckling, strategisk planering, miljöplanering, landskapsarkitektur, policy- och tjänstedesign). I dessa roller kommer du att bidra med en integrerad förståelse för tillämpning av mer tvärvetenskapliga och samarbetsinriktade arbetssätt inom urban utveckling. Efter att ha utexaminerats är du beredd att konkurrera om lokala och internationella tjänster i offentliga, privata och ideella organisationer, företag inom planering, arkitektur och policyrådgivning samt forskningsinstitut och icke-statliga organisationer.

Tyngdpunkter inom forskning

Programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning erbjuder forskningsbaserade studiokurser som fokuserar på rådande och framtida utmaningar inom urbana studier och planering. De studerande får insikter i många olika forskningsmetoder, och i studierna betonas vetenskapligt skrivande. Därtill utvecklas forskningsfärdigheterna i samband med lärdomsprovet.

Samarbete med andra aktörer

Magisterprogrammet är tvärvetenskapligt och branschövergripande till sin natur.

Programmet kombinerar de mest centrala delområdena inom urbana studier vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet och bildar en progressiv och tvärvetenskaplig helhet. I studierna ingår en stor mängd samundervisning som ger olika perspektiv på centrala teman. Undervisningen kännetecknas av ett kontinuerligt utbyte mellan discipliner samt mellan teori och praktik, till exempel genom praktiskt inriktade studiokurser som fokuserar på urbana utmaningar.

Med utgångspunkt i det gemensamma kandidatprogrammet fortsätter magisterprogrammet att utveckla olika former av samarbete med Helsingfors stad. Programmet innefattar också samarbete med andra stadsförvaltningar, lokala medier, organisationer i det civila samhället, kulturarvs- och kulturinstitutioner, tankesmedjor och företag. Vid dessa universitet, och i Finland överlag, är samhällelig påverkan något som värderas högt och som implementeras effektivt inom utbildning och forskning.

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder i magisteransökan 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Master's Programme in Urban Studies and Planning – M.Sc. In Architecture bedöms på följande grunder. 

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: