Utbildningsutbud

Urban Studies and Planning, M.Sc in Architecture

Programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning utbildar experter som har förmågan att förstå och tackla komplexa problem relaterade till den urbana utvecklingen. De studerande lär sig att ta itu med dessa utmaningar genom att studierna och undervisningen behandlar centrala kunskapsområden, färdigheter och arbetssätt ur ett tvärvetenskapligt perspektiv på både bredden och djupet. I programmet balanseras teoretisk, historisk och konceptuell kunskap med inhämtning av metoder, färdigheter och erfarenhet. Därmed får de studerande en bred förståelse för urbana fenomen såväl som praktisk erfarenhet av samarbete och yrkesutövning. Detta utgör grunden för programmet och för undervisningsplanen.
Urban Studies and Planning

Examen:

Arkitekt

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning utbildar experter som har förmågan att förstå och tackla komplexa problem relaterade till den urbana utvecklingen. De studerande lär sig att ta itu med dessa utmaningar genom att studierna och undervisningen behandlar centrala kunskapsområden, färdigheter och arbetssätt ur ett tvärvetenskapligt perspektiv på både bredden och djupet. I programmet balanseras teoretisk, historisk och konceptuell kunskap med inhämtning av metoder, färdigheter och erfarenhet. Därmed får de studerande en bred förståelse för urbana fenomen såväl som praktisk erfarenhet av samarbete och yrkesutövning. Detta utgör grunden för programmet och för undervisningsplanen.

Programmet erbjuder tre studiestigar som baserar sig på den sammanlagda expertisen vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Studierna inom programmet är tvärvetenskapliga och lägger fokus på aktuella urbana utmaningar. Temana hänför sig till brådskande problem som finns såväl i Finland som i Europa och globalt och som även omfattar kontroverser som är specifika för urbaniseringen. De kan vara knutna till fokusområden, forskningsprojekt eller samarbete inom universiteten, kommuner och regioner, vilket skapar en konstruktiv och kritisk ram för studierna och praktiken. Dessa teman sträcker sig över disciplins- och professionsgränser och bildar en gemensam utgångspunkt för att tackla gemensamma utmaningar och betona ett framåtblickande perspektiv.

Den som specialiserar sig på arkitektur får en arkitektexamen. Lärandemålen baserar sig på bestämmelser som gäller utövande av yrkesverksamhet som arkitekt (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer). Enligt direktivet uppfyller en arkitektexamen kraven för byggnadsindustrin och möjliggör en karriär även utanför Finland. För att uppfylla kraven i EU-direktivet ska den sökande ha en kandidatexamen med inriktning på arkitektur. Bedömningen av de femåriga studierna som helhet görs individuellt i antagningsprocessen.

Lärandemål

Allmänna kunskaper och färdigheter

Efter att ha slutfört studierna inom programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning inom arkitektur kan du

 • identifiera sådana teorier, begrepp och empiriska forskningsmetoder inom samhällsvetenskap, humaniora, ekologi, ingenjörsvetenskap, arkitektur, design och konst som är relevanta för urbana studier och planering
 • visa en förståelse för betydelsen av förvaltning, policy och planering inom urban utveckling
 • kritiskt och kreativt formulera och besvara viktiga forskningsfrågor som sträcker sig över flera olika teoretiska och praktiska områden
 • samla in, bearbeta och utveckla relevanta slutsatser utgående från information från flera källor
 • producera, samla in och analysera fall och data som är relevanta för urbana fenomen
 • använda digitala och andra verktyg för att samla in, analysera och sprida data
 • utarbeta svar på urbana problem med hjälp av relevanta verktyg och tekniker för att representera, modellera, prototypa, testa och utvärdera lösningar
 • förstå och utveckla integrerade strategier inom och mellan urban forskning och tillämpad planering
 • förstå och skapa lösningar på urbana fenomen genom visuell, grafisk, muntlig och skriftlig kommunikation
 • skriva vetenskapliga, professionella och populariserade texter om urbana teman utgående från relevant litteratur
 • tillämpa och utveckla färdigheter för samproduktion av kunskap och kollaborativ design
 • arbeta produktivt och samarbetsinriktat i mångvetenskapliga, multiprofessionella och internationella miljöer.

Kunskaper och färdigheter i anknytning till specialområden och yrken

Efter att ha slutfört studierna inom programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning inom arkitektur kan du

 • tillämpa allmänna kunskaper och färdigheter som du har inhämtat, utvecklat och visat under kurserna och genom lärdomsprovet
 • se urbana analyser och idéer i förhållande till din egen specialisering samt sätta in dem i ett sammanhang
 • identifiera, särskilja och formulera kopplingar mellan olika teorier och metoder som är relevanta för din egen specialisering
 • utveckla och reflektera över din kompetens inom urbana studier och planering i förhållande till din yrkesroll
 • bedriva självständig forskning om urbana frågor inom ditt område med hjälp av adekvata forskningsmetoder och med hänsyn till ansvarsfull vetenskaplig praxis
 • analysera fenomen och utarbeta lösningar genom att använda digitala och andra typer av verktyg, såsom GIS och CAD
 • uppfylla särskilda krav i enlighet med yrkesetiska regler och direktiv för respektive yrke (t.ex. arkitekt, landskapsarkitekt och stadsplanerare) enligt behov
 • uppvisa kompetens för att arbeta som yrkesverksam och/eller forskare inom urbana studier och planering
 • kommunicera professionellt och konstruktivt med olika experter, yrkesverksamma och intressenter inom urbana studier och planering
 • beskriva din professionella identitet i relation till etablerade och framväxande roller i anknytning till urbana studier och planering.

Undervisningsspråk

All instruktion är på engelska

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng. Programmet består av huvudämnesstudier (60 studiepoäng), fritt valbara studier (30 studiepoäng) och ett lärdomsprov (30 studiepoäng). Study guide 2022-2024

Kvalifikationer

I programmet erbjuds flera olika examina från två olika universitet: vid Helsingfors universitet kan du avlägga filosofie magisterexamen inom det naturvetenskapliga eller humanistiska utbildningsområdet eller politices magisterexamen, och vid Aalto-universitetet kan du avlägga arkitektexamen eller diplomingenjörsexamen. Dessa examina ger den expertis som behövs för att kunna arbeta i etablerade och framväxande expertroller inom urban utveckling i den offentliga och privata sektorn, både i Finland och internationellt.

Den som specialiserar sig på arkitektur får en arkitektexamen. Lärandemålen baserar sig på bestämmelser som gäller utövande av yrkesverksamhet som arkitekt (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer). Enligt direktivet uppfyller en arkitektexamen kraven för byggnadsindustrin och möjliggör en karriär även utanför Finland.

Examen ger en yrkeskvalifikation inom arkitektur för studerande som har avlagt teknologie kandidatexamen med inriktning på teknik eller arkitektur.

Master's Programme in Urban Studies and Planning

Inriktningsalternativ

I programmet kombineras olika examensalternativ vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Målexamina anges under ”Kvalifikationer”. Målexamen ska väljas i samband med ansökningsprocessen, och ansökan ska riktas till det universitet som beviljar examen i fråga. Lämpligheten hos tidigare studier bedöms utgående från den valda målexamen.

En studerande som till exempel vill avlägga en arkitektexamen vid Aalto-universitetet ska ha tidigare studier som är lämpliga för målexamen i fråga och ska lämna in sin ansökan till Aalto-universitetet. Valet av målexamen kan inte ändras.

Internationell verksamhet

Magisterprogrammet är internationellt på många sätt och drar nytta av den unika kontexten i Helsingfors och olika urbana kontexter runt om i världen. Varje år har programmet både finländska och internationella sökande. Vi välkomnar studerande med varierande bakgrund, erfarenheter och utbildning som återspeglar det moderna samhällets rikedom. Lärarna i programmet har internationella bakgrunder och erfarenheter, och programmet bygger på deras starka internationella kontakter inom deras respektive områden. Utländska forskare och inbjudna föreläsare deltar i undervisningen inom programmet.

Magisterprogrammet bygger vidare på Helsingfors universitets och Aalto-universitetets gemensamma kandidatstudier inom ramen för nätverket Urban Academy, inklusive dess undervisningspersonal, internationella nätverk och stöd från framstående internationella experter. Studierna kan inkludera studentutbyte eller praktik utomlands, och de studerande uppmuntras också att samarbeta med internationella aktörer i sina lärdomsprov. Alla studerande har därmed möjligheten att studera i en internationell miljö och bekanta sig med olika kulturer.

Helsingfors och Finland är känt bland internationella och finländska studerande för att ha ett progressivt perspektiv på planering. Helsingfors listas som en kreativ stad av UNESCO, och planering och design har en central betydelse i kommuner, myndigheter och den offentliga sektorn. Finland är en europeisk och internationell föregångare inom teknologisk forskning och innovation, och ett exempel på det är öppna data i kommuner. En experimentell kultur och utveckling som bygger på deltagande stöds både lokalt och nationellt. När det gäller urbana utmaningar är Helsingfors ett unikt exempel när det kommer till en progressiv inställning till paradigm som gäller välfärdsstaten, såsom dynamiken mellan det offentliga och privata, demografiska och kulturella förändringar samt olika strategier för marknadstillväxt och hållbarhet.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha slutfört studierna inom magisterprogrammet kan du söka till doktorandstudier vid Aalto-universitetet och andra internationella toppuniversitet.

Vid Helsingfors universitet kan du söka till följande doktorandprogram:

 • Tvärvetenskaplig miljöforskning (DENVI)
 • Socialvetenskap
 • Hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser (AGFOREE)
 • Political, Economic and Regional Change
 • Historia och kulturarv
 • Filosofi, konstforskning och samhället
 • Politisk, samhällelig och regional förändring (PSRC)

Vid Aalto-universitetet kan du avlägga någon av följande doktorsexamina: teknologie doktorsexamen (arkitektur), teknologie doktorsexamen (landskapsarkitektur), ekonomie doktorsexamen, konstdoktorsexamen och teknologie doktorsexamen. Du kan söka till följande doktorandprogram:

 • Konst, design och arkitektur
 • Ekonomi
 • Ingenjörsvetenskap
 • Teknikvetenskaper

Karriärmöjligheter

Programmet förbereder dig för arbete inom en meningsfull, växande och efterfrågad bransch. Du får de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs inom både traditionella och framväxande planeringsroller (såsom urban planering och design, fastighetsutveckling, strategisk planering, miljöplanering, landskapsarkitektur, policy- och tjänstedesign). I dessa roller kommer du att bidra med en integrerad förståelse för tillämpning av mer tvärvetenskapliga och samarbetsinriktade arbetssätt inom urban utveckling. Efter att ha utexaminerats är du beredd att konkurrera om lokala och internationella tjänster i offentliga, privata och ideella organisationer, företag inom planering, arkitektur och policyrådgivning samt forskningsinstitut och icke-statliga organisationer.

Tyngdpunkter inom forskning

Programmet Master’s Programme in Urban Studies and Planning erbjuder forskningsbaserade studiokurser som fokuserar på rådande och framtida utmaningar inom urbana studier och planering. De studerande får insikter i många olika forskningsmetoder, och i studierna betonas vetenskapligt skrivande. Därtill utvecklas forskningsfärdigheterna i samband med lärdomsprovet.

Samarbete med andra aktörer

Magisterprogrammet är tvärvetenskapligt och branschövergripande till sin natur.

Programmet kombinerar de mest centrala delområdena inom urbana studier vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet och bildar en progressiv och tvärvetenskaplig helhet. I studierna ingår en stor mängd samundervisning som ger olika perspektiv på centrala teman. Undervisningen kännetecknas av ett kontinuerligt utbyte mellan discipliner samt mellan teori och praktik, till exempel genom praktiskt inriktade studiokurser som fokuserar på urbana utmaningar.

Med utgångspunkt i det gemensamma kandidatprogrammet fortsätter magisterprogrammet att utveckla olika former av samarbete med Helsingfors stad. Programmet innefattar också samarbete med andra stadsförvaltningar, lokala medier, organisationer i det civila samhället, kulturarvs- och kulturinstitutioner, tankesmedjor och företag. Vid dessa universitet, och i Finland överlag, är samhällelig påverkan något som värderas högt och som implementeras effektivt inom utbildning och forskning.

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for Master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master's Programme in Urban Studies and Planning - M.Sc. In Architecture will be evaluated based on the following criteria

Phase I

Artistic and/or design practice  
What is evaluated Demonstrations of artistic and/or design work or assignments
What we look for in an applicant/Admission requirements

Applicants should demonstrate

 • their communication skills that is the ability to use visual means of representation of the discipline in order to communicate your design/planning idea and its architectural expression, with special focus on the topic of urban planning and urban design.
 • their technical skills that is the ability to translate your concept into an adequate material system and coherent construction logic.
 • their understanding of context that is the ability to relate the architectural project to its physical, social, cultural and political environment.
 • their understanding of space-making that is the ability to translate the architectural concept into an adequate spatial experience and spatial dynamics, with special focus on the urban and regional scale.

 

Method of demonstrating competence

Portfolio (max 20 pages, pdf-format)

Maximum size for the portfolio is 100 Mb. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

 

Relevance of previous studies  
What is evaluated Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant/Admission requirements Bachelor in Architecture
Method of demonstrating competence

degree certificate(s)

 

 

Phase II

Suitability  
What is evaluated Motivation for studies
What we look for in an applicant/Admission requirements The applicant should clarify the reasons for applying to Aalto University and the expectations and goals for studying in the programme. What are his/her particular areas of interests, and objectives and hopes regarding the studies in the study option of Architecture in the Master’s programme in Urban Studies and Planning at Aalto University. Applicants must specify their visions of architecture and urban design, and demonstrate their special interest in multidisciplinary urban development.
Method of demonstrating competence

Motivation letter

(max 400 words, pdf-format)

 

Relevance of previous studies  
What is evaluated Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant/Admission requirements Applicant should demonstrate a thorough knowledge comparable to the Bachelor education in architecture at Aalto University
Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records

 

 

Other areas of competence  
What is evaluated Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions
What we look for in an applicant/Admission requirements The applicant should reflect on their education so far and how it has shaped their understanding of the relevance of architecture and urban studies.
Method of demonstrating competence Letter of self-reflection (max 600 words, pdf-format) with curriculum vitae, letter of references, proof of employment, publications, study visits or other relevant material attached as appendix.

 

Suitability  
What is evaluated The interview is tied together with the required application material and will test applicants’ further motivation and suitability to the field of study. 
What we look for in an applicant/Admission requirements 

The applicants should demonstrate:

 • critical reflection on your academic and professional achievements in relation to the objectives of the field of study
 • an elaborated introduction into 1-2 projects showcased in the portfolio
 • an articulated understanding of the content of the field of study
Method of demonstrating competence Interview

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases and is described next.

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies/degree

The applicant´s portfolio is reviewed independently by at least three selection committee members and graded according to communication skills, technical skills, understanding of context and understanding of space-making with special focus on the urban planning and urban design. The final grade for phase I is achieved by averaging out the grades of the various reviews by the selection committee members. Only the applications who fulfill the requirements in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability/Motivation letter
 • Relevance of previous studies/Transcript(s) of records
 • Other areas of competence
 • Suitability/Interview

The selection committee members will review the motivation letter, transcripts and letter of self-reflection and evaluate it according to the given criteria.

On the basis of the application documents and the results of the phase I, some of the applicants will be selected to an interview.

The interviews are conducted online. The invitation to the second phase is sent to the applicants at latest 7 days in advance. 

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

A portfolio composed of the applicant's own work samples (exercises, possible other work, etc.) must be enclosed in the application with integrated CV and motivation letter. The portfolio must illustrate the applicant's design skills and artistic nature in a broad-based and versatile manner. The main focus of the evaluation is placed on design sketches and other image material. The portfolio and other application documents must demonstrate the applicant’s competence related to building design and the scope of their studies in building design, required in the Bachelor level studies towards a degree in Architecture.

Maximum size for the portfolio is 100 Mb. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

CV

The application should include a CV which states the applicant's personal data, information on their education, work experience and other professional/artistic activities and achievements (exhibitions, publications, prizes and grants, study visits and positions of trust, etc.). CV should be integrated to the portfolio.

Motivation letter

In the motivation letter (max. 400 words), the applicant must explain why he/she is applying to study architecture, what are his/her particular areas of interests, and objectives and hopes regarding the studies in the study option of Architecture in the Master’s programme in Urban Studies and Planning at Aalto University. Applicants must specify their visions of architecture and urban design, and demonstrate their special interest in multidisciplinary urban development. Motivation letter is integrated to the portfolio.

Letter of self-reflection

(max 600 words, pdf-format) with curriculum vitae, letter of references, proof of employment, publications, study visits or other relevant material attached as appendix.

Language of application documents

The application documents must be submitted in English

Complementary studies

The student may be required to take complementary studies (max. 20 ECTS cr). These studies will be determined individually at the latest in the beginning of the studies while making the personal study plan.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat