Utbildningsutbud

Kostymdesign: scenkonst och film - Filmkonst, konstmagister

Är du intresserad av att studera kostymdesign i framkanten av området? Vill du undersöka begreppet kostym från en praktisk infallsvinkel som stimulerar nya koncept och idéer? Vill du delta i internationella kostymrelaterade evenemang? Huvudämnet kostymdesign i magisterprogrammet i scenografi har som mål att skapa framtida proffs inom kostymdesign och att stöda utvecklandet av en dynamisk konstnärlig vision och ett forskningsbaserat sätt att närma sig scenkonst samt film- och medieindustrin.

Obs! Ingen antagning 2024. Nästa antagning planerad till år 2025.
puku

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Obs! Ingen antagning 2024. Nästa antagning planerad till år 2025.

Huvudämnet kostymdesign fokuserar på de studerandes personliga utveckling i det konstnärliga arbetet genomkreativ forskning och kreativt samarbete, deras förmåga till teoretiskt och kritiskt tänkande och är inriktat på derasyrkeskompetens i egenskap av kostymdesigner i projekt för film, tv och scenkonst. Studierna kompletteras och uppdateras kontinuerligtmed nya tillämpningar inom kostymdesign samt ny teknologi och banbrytande forskning på området.

Studerande som utexamineras från magisterprogrammet kan

 • visa detaljerad kunskap om och förståelse av kostymer inom moderna kreativa tillämpningar i framställningar inför publik och medierelaterad scenkonst
 • axla en aktiv roll som kostymdesigner i konstnärliga produktioner inom olika områden inom scenkonst, film, tv och andra kamera- och mediebaserade projekt samt i kreativa projekt i en bredare scenkonstkontext
 • experimentera med nya koncept för att skapa kostymer samt utarbeta och föreslå nya konstnärliga idéer inom kostymdesign för exempelvis olika tidsepoker och rumsliga kontext
 • utforska sin konstnärliga potential och utveckla ett personligt konstnärligt uttryck med fokus på kostymdesign
 • reflektera över tidigare förvärvade kunskaper och utveckla nya arbetsmetoder genom att återgå till kostymdesignens kärna via ett forskningsinriktat angreppssätt
 • behärska olika konstnärliga processer och tekniker för produktioner inom olika medier och framställningar inför publik samt tillämpa och utveckla sin konstnärliga kompetens och skicklighet i design samt sina specialkunskaper i kostymdesign
 • arbeta som kreativ teammedlem i konstnärliga projekt och produktioner
 • leda och motivera teamet som arbetar med att förverkliga kostymdesignen
 • undersöka befintliga designtraditioner inom film, media och scenkonst och komma med kritiska och kreativa idéer som utvidgar kostymdesignens gränser bortom de traditionella rollerna i kulturen och arbetet av i dag.
 • nå en kompetensnivå som gör det möjligt att studera vidare på annat håll eller fortsätta med doktorandstudier i kostymdesign..

Undervisningsspråk

Magisterprogrammet i scenografi är på finska, medan en betydande del av undervisningen i huvudämnet Kostymdesign ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Huvudämnesstudierna i kostymdesign har som mål att ytterligare utveckla de studerandes konstnärliga uttrycksförmåga och konceptuella tänkande samt att bredda de kreativa, professionella och tekniska färdigheterna och kompetensen som visionära kostymdesigners. De studerande har möjlighet att experimentera med avancerade koncept för kostymdesign för specialområden inom scenkonst och media och att reflektera över och ge respons på konstnärligt krävande produktioner genom det kreativa arbetet med kostymdesign.

I studierna ingår kurser i företagande, tids- och budgethantering samt utbildning i att utveckla gemensamt konstnärligt arbete och i att kommunicera idéer till ett tekniskt team. Allt efter intresse kan de studerande fokusera på kostymens historia, teori och forskning och utveckla sina forskarkunskaper. Lärandet utgår från en praktisk forskningsapproach, där studerandens personliga styrkor och intressen beaktas vid planeringen av studiernas innehåll. Studierna organiseras i samarbete med programmet i scenografi och med Konstuniversitetet/Teaterhögskolan samt med andra externa institutioner, individuella konstnärer och företag.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2022-2024 (på engelska).

Magisterprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Internationell verksamhet

De studerande uppmuntras och understöds att delta i internationella studentutbyten och arbetspraktik utomlands samt större internationella evenemang och projekt som utställningar, festivaler och tävlingar. Internationella gästföreläsare besöker ofta programmet. Studierna berikas och uppdateras även genom undervisningspersonalens och den tekniska personalens internationella verksamhet.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger goda grunder för att fortsätta till doktorandstudier. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur: Doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

De studerande får stöd med att planera sin framtid från början av magisterstudierna genom individuella studieplaner (ISP) och individuell handledning som fortsätter under kurserna och seminarierna. Varje studerandes intressen och styrkor uppmuntras och kompletteras med biämnesstudier och valbara studier.

Varje studerande får möjlighet att fokusera på ett särskilt område inom scenkonst, film och tv eller någon annan scenkonstkontext där kostymer behövs. Det konstnärliga yrkesområdet för en kostymdesigner är mycket brett och omfattar alla typer av uppträdanden inför publik (teater, opera, dans, cirkus, öppningsceremonier, specialevenemang och performancekonst), film, tv och andra typer av medieprojekt, reklam och marknadsföringsevenemang samt festivaler och fester. Studiernas uppbyggnad och samarbetet med andra program och individer ger de studerande en unik möjlighet till att skapa kontaktnät och samarbeta med yrkesmänniskor från andra områden, vilket öppnar dörrar för ytterligare samarbete i framtiden. Det är även möjligt att fokusera på teori och forskning om kostymens betydelse i konstnärliga sammanhang, och senare fortsätta med doktorandstudier.

Titlar och uppgiftsbeteckningar: kostymdesigner, costume concept artist, kostymchef, kostymrådgivare, kostymexpert, lärare i kostymdesign, kostymteoretiker, kostymforskare, kostymkurator

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för filmkonsts sidor.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst- Kostymdesign bedöms enligt följande kriterier.

Steg I och II

Tidigare studier  
Vad bedöms? Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

För att söka till huvudämnet kostymdesign förutsätts en kandidatexamen inom samma område eller ett annat relevant område, eller motsvarande kunskaper och färdigheter.
Hur påvisas kompetenserna? Studieprestationsutdrag, examensbevis.
Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet  
Vad bedöms? Prov på konstnärlig erfarenhet inom området kostymdesign.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Bifoga en portfolio med verk som uppvisar dina konstnärliga uttrycks- och designfärdigheter. Portfolion ska innehålla mångsidiga exempel på din tidigare konstnärliga, vetenskapliga och/eller professionella verksamhet. Verken kan presenteras i form av kostymskisser, tekniska teckningar och/eller produktionsfotografier. Portfolion måste innehålla en lista över verkens titel och/eller tema, projekttypen, året och platsen där verken producerats eller presenterats samt din roll i projektet.  Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och det ansökningsalternativ ansökan gäller ska skrivas tydligt på portfolions första sida. Portfolion ska vara i digitalt format (elektronisk portfolio) och den ska laddas upp som en enda pdf-fil i ansökningssystemet innan ansökan skickas in.
Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio (elektronisk)

Andra kompetensområden  
Vad bedöms? Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning, tävlingar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Du ska presentera din tidigare verksamhet beträffande såväl arbetserfarenhet och annan erfarenhet inom området kostymdesign som annan erfarenhet och meriter. Du förväntas presentera arbetserfarenhet i kostymdesign åtminstone inom ett av dess områden (teater, film, tv, opera, dans, reklam osv. – se studiealternativets beskrivning för en fullständig lista). Andra intressen, meriter och annan erfarenhet tas i beaktande.
Hur påvisas kompetenserna? Cv, referensbrev.
Lämplighet  
Vad bedöms? Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Skriv ett motivationsbrev där du förklarar varför du söker till huvudämnet kostymdesign. Berätta även vad dina specifika intresssen är inom området och vad dina mål och förväntningar på studierna i kostymdesign vid Högskolan för konst, design och arkitektur är. Brevet ska beskriva dina styrkor, intressen, konstnärliga visioner och designvisioner, dina konstnärliga målsättningar och din motivation för fortsättningsstudier. Den maximala längden för motivationsbrevet är 4 000 tecken (ungefär en A4).
Hur påvisas kompetenserna? Motivationsbrev.
Akademisk framgång  
Vad bedöms? Vitsord från tidigare examen/examina och studietakt.
Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav? För att söka till huvudämnet kostymdesign förutsätts en kandidatexamen inom samma område eller ett annat relevant område, eller motsvarande kunskaper och färdigheter.
Hur påvisas kompetenserna? Studieprestationsutdrag, examensbevis.

Steg II

Lämplighet  
Vad bedöms? Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Du kallas till en intervju där du närmare ska förklara varför du söker till huvudämnet kostymdesign, vad dina specifika intressen är inom området, dina konstnärliga visioner och personliga utvecklingsmål, din arbetserfarenhet och tidigare designverksamhet, dina mål och förväntningar på studierna i kostymdesign vid Högskolan för konst, design och arkitektur samt ditt engagemang i studierna.
Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

Antagningsförfarande

Alla sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

I steg I bedöms de sökande utgående från sitt ansökningsmaterial i enlighet med kriterierna ovan. I steg II kallas de mest lämpliga sökande till en intervju, och en del av dem erbjuds en studieplats. Det kan krävas att du genomför kompletterande studier om du antas till programmet.

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

 • tidigare studiers relevans
 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter
 • lämplighet/motivationsbrev
 • akademisk framgång.

Endast de sökande som uppfyller kraven/får de högsta poängen under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

 • tidigare studiers relevans
 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter
 • lämplighet/motivationsbrev
 • akademisk framgång
 • lämplighet/intervju.

Slutgiltig antagning

De slutgiltiga antagningsbesluten fattas på basis av bedömningen av det andra steget.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

CV (curriculum vitae)

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Motivationsbrev

Skriv ett motivationsbrev där du förklarar varför du söker till huvudämnet kostymdesign. Berätta även vad dina specifika intresssen är inom området och vad dina mål och förväntningar på studierna i kostymdesign vid Högskolan för konst, design och arkitektur är. Brevet ska beskriva dina styrkor, intressen, konstnärliga visioner och designvisioner, dina konstnärliga målsättningar och din motivation för fortsättningsstudier. Den maximala längden för motivationsbrevet är 4 000 tecken (ungefär en A4).

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Portfolio (elektronisk)

Bifoga en portfolio med verk som uppvisar dina konstnärliga uttrycks- och designfärdigheter. Portfolion ska innehålla mångsidiga exempel på din tidigare konstnärliga, vetenskapliga och/eller professionella verksamhet. Verken kan presenteras i form av kostymskisser, tekniska teckningar och/eller produktionsfotografier. Portfolion måste innehålla en lista över verkens titel och/eller tema, projekttypen, året och platsen där verken producerats eller presenterats samt din roll i projektet.  Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och det ansökningsalternativ ansökan gäller ska skrivas tydligt på portfolions första sida.

Portfolion ska vara i digitalt format (elektronisk portfolio) och den ska laddas upp som en enda pdf-fil i ansökningssystemet innan ansökan skickas in.

Den maximala filstorleken för portfolion är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in portfolion via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Ansökningsdokumentens språk

Sökandena ombeds helst lämna in de ovan nämnda programspecifika dokumenten på engelska. Sökandena har rätt att använda finska eller svenska i dokumenten, om de så önskar.

Ansökan till magisterutbildning

Läs mer om filmkonst

Pukusuunnittelija, taiteen tohtori Maarit Kalmakurki

‘Costume designers can add significant value to animated films’

I claim series: costume designer can have a key role in animations.

News
Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

Seuraa meitä somessa!

Kontakt information

ARTS Admissions

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: