Utbildningsutbud

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Undervisningen i film- och tv-produktion syftar till att ge studerandena goda färdigheter för att arbeta som film- och tv-producenter.
En student presenterar en film i ett konferensrum.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Undervisningen i film- och tv-produktion syftar till att ge studerandena goda färdigheter för att arbeta som film- och tv-producenter. Målet med utbildningen är en kreativ producent som lanserar och utvecklar idéer, kan skapa en atmosfär av kreativt samarbete och erbjuda goda arbetsförhållanden till de medverkande inom filmens olika delområden. Utbildningen strävar efter att ge studeranden insikt i sitt eget professionella kunnande och ge färdigheter för att finna föremålet för det egna konstnärliga intresset.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i film- och tv-produktion är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet film- och tv-produktion är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Kandidatstudierna i film- och tv-produktion består av gemensamma kurser i filmkonst samt av egna obligatoriska och frivilliga kurser i film- och tv-produktion, med undervisning på alla delområden i film- och tv-produktion. Studiestigen planeras i ISP-samtalen tillsammans med studeranden, men under de två första studieåren följer alla den gemensamma planen.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Utbildningens innehåll planeras i lärarnas och studerandenas gemensamma ISP-samtal. Utgångspunkgen är studerandens egen vilja att utveckla och rikta in sin yrkeskunskap på film- och tv-produktion, samt de helheter som byggs upp kring den. I början av magisterstudierna görs en plan upp över ungefärliga teman, framställningssätt och tidsplaner för de obligatoriska projekt som ska genomföras på skolan samt de rapporter och essäer som ska skrivas i anknytning till studierna.

Magisterstuderandena tar del i varandras fördjupningsområden och avlägger kurser i dem.

Varje studerande bär själv huvudansvaret för att planera sina studier och sammanställa dem till en lämplig helhet. Studieplanen är individuell men görs alltid upp tillsammans med lärarna.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Undervisningen i film- och tv-produktion syftar till att ge studerandena goda färdigheter för att arbeta som film- och tv-producenter. Målet med utbildningen är en kreativ producent som lanserar och utvecklar idéer, kan skapa en atmosfär av kreativt samarbete och erbjuda goda arbetsförhållanden till de medverkande inom filmens olika delområden. Utbildningen strävar efter att ge studeranden insikt i sitt eget professionella kunnande och ge färdigheter för att finna föremålet för det egna konstnärliga intresset.

Studeranden som avlagt huvudämnet Film- och tv-produktion kan läsa film- och tv-manuskript och diskutera dem kreativt med manusförfattaren och regissören. De kan omforma filmens manuskript till en tidsplan och göra upp en budget för den. Studeranden är bekant med finansieringskällorna för inhemsk film- och tv-produktion, förstår postproduktionsprocessens förlopp samt grundbegreppen i marknadsföring. Studeranden behärskar grunderna i juridik och förhandlingskonst och är insatt i branschens inhemska avtalspraxis.

Vid fullgjorda kandidatstudier i huvudämnet kan studeranden utveckla, finansiera och producera inhemska och utländska film- och tv-produktioner. Studeranden har insikt i och kan granska den föränderliga branschen kritiskt och analytiskt.

Utbildningen strävar efter att ge studeranden en så övergripande uppfattning av det audiovisuella området som möjligt, samt ge färdigheter för att planera och leda projekt.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Huvudämnet Film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den inriktning som studeranden har valt: självständigt audiovisuellt företagande, ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i filmbranschen, en djupare insikt i konstärligt ledarskap eller något annat fördjupat kunnande som planeras tillsammans med studeranden.

Efter avslutade studier har studeranden färdigheter att leda och förverkliga högklassiga film- och tv-produktioner men också ett specialkunnande beroende på individuell inriktning, som gör det möjligt att arbeta i den föränderliga branschen och utveckla arbetsmetoderna på ett visionärt sätt.

Internationell verksamhet

Under kandidatstudier deltar studerandena i internationella filmfestivaler och uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

I magisterstudierna deltar producentstuderandena i internationella evenemang i filmbranschen. Studeranden har möjlighet att delta i studentutbyte eller göra internationell praktik. Institutionen har många internationella projekt som ger studeranden möjligheter till internationalisering. En stor del av undervisningen sker på engelska, eftersom studiemöjligheten är öppen också för utländska examens- och utbytesstuderande.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter efter kandidatstudier

Huvudämnet Film- och tv-produktion ger studerandena färdigheter att arbeta som producenter i inhemska och utländska audiovisuella produktioner samt på närliggande områden. Studeranden som fullgjort studierna i film- och tv-produktion etablerar sig i den inhemska filmproduktionens och tv:ns tjänst som producenter, linjeproducenter, produktionschefer eller biträdande regissörer. En del söker sig till parallella branscher, till uppgifter som till exempel marknadsföringschef i distributionsbolag eller i organisationen för filmfestivaler.

Studeranden har möjlighet att inkludera en praktikperiod i arbetslivet antingen i en film- eller tv-produktion. Nära kontakter upprätthålls mellan studerandena och fältet.

Studerandena rekommenderas fördjupa sitt kunnande med ett eller flera biämnen. Här rekommenderas alla den egna institutionens huvudämnen, liksom även företagar- och ledarskapsstudier vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet eller de studier i produktionsekonomi som finns vid Högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet. Studerandena uppmuntras att hitta ett biämne som känns eget men som inte nämns i exemplen.

Karriärmöjligheter efter magisterstudier

Efter fullgjorda studier i huvudämnet kan studeranden arbeta självständigt som företagare samt som producent i en annans tjänst, i krävande expertuppdrag i offentliga och kommersiella organisationer inom filmproduktioner samt i självdefinierade uppgifter som förändringsagent i allt som tangerar film- och tv-produktion.

De utexaminerade etablerar sig som företagare i filmproduktion, manuskriptförfattare och får anställning vid televisionsbolag som producenter. Studeranden har möjlighet att i sin examen inkludera en praktikperiod antingen i en film- eller en tv-produktion. Studeranden kan också söka sig en yrkesverksam tutor-producent för att diskutera sitt arbete och sin karriär. Nära kontakter upprätthålls mellan studerandena och fältet.

Studierna ska omfatta minst ett biämne, som rekommenderas att vara till exempel dokumentärfilm, manuskript och företagande. Eftersom varje magisterexamen i huvudämnet Film- och tv-produktion bygger på en plan, som görs upp i samarbete med studeranden, är det också möjligt att välja andra biämneshelheter utöver de rekommenderade.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst. Forskningsorienteringen baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper här: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för filmkonst samarbetar med Konstuniversitetet, i synnerhet Teaterhögskolan. Institutionen har nära band till aktörer inom filmområdet. Institutionen för filmkonst är en aktiv medlem i den internationella föreningen för filmskolor Cilect.

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: