Utbildningsutbud

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA), Master of Arts (Art and Design)

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) är ett magisterprogram som leder till dubbelexamen vid Aalto-universitetet (Finland) och Aalborg Universitet (Danmark). Programmet ger de studerande en övergripande förståelse för nordiska praktiker och traditioner inom konstpedagogik, visuell kultur och kulturellt arbete.
NoVA study options

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Utbildningens beskrivning

De utexaminerade från programmet Nordic Master in Visual Studies and Art Education har förmåga att

 1. tillämpa och bedöma teorier och praktiker inom samtida konstpedagogik, digital kommunikation, visuell design och visuell kultur vid arbete med olika målgrupper och intressenter
 2. inleda, planera, genomföra och kritiskt utvärdera konstnärliga, utbildningsmässiga och entreprenörsmässiga projekt i tvärkulturella, internationella och tvärvetenskapliga miljöer
 3. leda och stöda kulturellt, konstnärligt och utbildningsmässigt utvecklingsarbete i samarbete med olika institutioner, intressenter och samarbetspartner
 4. identifiera, analysera och föreslå lösningar på komplexa problem med hjälp av kreativ problemlösning, kritiskt tänkande och konstbaserade metoder
 5. reflektera över och utvärdera tidigare och nuvarande praktiker i nordiska ekosystem för konst, utbildning och visuell kultur
 6. känna till och använda socialt, kulturellt och miljömässigt ansvarsfulla arbetssätt inom konst, utbildning, entreprenörskap och digital kultur
 7. delta i att utveckla, utvärdera och utvidga konsten, utbildningen och den visuella kulturen som professionella domäner i dagens samhälle.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Programmet följer varje universitets egen läsårsavgiftspolicy. Huvudsakligen studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är skyldiga att betala läsårsavgifter, men kan ansöka stipendier som erbjuds av universitet. Läs mer om avgifter:

Programmet följer varje universitets egen stipendiepolicy. Huvudsakligen studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är skyldiga att betala läsårsavgifter, men kan ansöka stipendier som erbjuds av universitet. Detaljerad information om stipendiet för studiernas andra året kommer att bekräftas när studenten antas till programmet. Läs mer om stipendier:

Studiernas uppbyggnad

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) är ett magisterprogram som leder till dubbelexamen vid Aalto-universitetet (Finland) och Aalborg Universitet (Danmark). Programmet ger de studerande en övergripande förståelse för nordiska praktiker och traditioner inom konstpedagogik, visuell kultur och kulturellt arbete. Vidare ger programmet sådana praktiska och teoretiska kunskaper inom konst, utbildning och kultur som behövs för att arbeta i tvärkulturella och internationella miljöer. De utexaminerade har färdigheter att svara på kraven i den föränderliga världen, där kulturella, konstnärliga och pedagogiska praktiker och professioner söker nya sätt och metoder för meningsskapande, interaktion och kreativa lösningar.

Eftersom programmet leder till dubbelexamen tillbringar de studerande ett år vid vardera universitet som beviljar examen. Detta betyder att de studerande inleder sina studier vid Aalto-universitetet och tillbringar det andra studieåret vid Aalborg Universitet eller tvärtom. Alla som utexamineras från programmet får två examina: en från Aalto och en från Aalborg. Alla som blir antagna till programmet ska förbinda sig till den obligatoriska ettåriga utlandsvistelsen.

I programmet kombineras problembaserad, studerandecentrerad och praktisk erfarenhet med teoretiska och praktiskt inriktade studier inom konst, utbildning, digital kommunikation och entreprenörskap. I studierna ingår följande centrala delområden:

 • Visuell och digital kultur och kommunikation i Norden De studerande utforskar kreativa och kritiska perspektiv på design och konstskapande med hänsyn till öppenhet, omsorg och jämlikhet. De får sociala och kulturella färdigheter i anknytning till IKT och nätbaserad kommunikation och deltar i att utveckla kreativa perspektiv på nätbaserad utbildning.
 • Samtida perspektiv på konstpedagogik och lärande i Norden De studerande får kännedom om nordiska perspektiv på konst och utbildning, med särskild betoning på demokrati, egalitarism, pedagogiska färdigheter och praktiker som beaktar social rättvisa, mänskliga rättigheter samt social och kulturell hållbarhet.
 • Projekthantering, administration och entreprenörskap De studerande får goda färdigheter i projekthantering, administration, ekonomi och entreprenörskap i kulturella och utbildningsrelaterade kontexter. Undervisningen är projektinriktad och problemorienterad och betonar de studerandes samarbete och deltagande.

Dessa delområden är integrerade i kurser (både nätbaserade och fysiska) som är gemensamma för Aalto-universitetet och Aalborg Universitet och i projektmoduler där de studerande arbetar tillsammans med utomstående intressenter och samarbetspartner.

Programmet välkomnar internationella studerande.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden (på engelska).

Nordic Master in Visual Studies and Art Education

Inriktningsalternativ

Det första studieåret är relativt likadant för alla studerande inom programmet. När de studerande inleder sitt andra studieår vid partneruniversitetet kan de välja bland följande tre inriktningar:

 • Praktik: Inom denna studieinriktning tillbringar de studerande största delen av den andra höstterminen på praktik och använder praktiken som utgångspunkt för sitt lärdomsprov. Inriktningen passar studerande som är intresserade av att utveckla kontextspecifik expertis inom konst, utbildning, digital kommunikation och/eller entreprenörskap.
 • Visuellt projekt: Inom denna studieinriktning använder de studerande den andra höstterminen på att kombinera korta praktikperioder med fritt valbara studier. Detta kan till exempel innefatta att ordna workshoppar och övningar i sociala medier för att pröva utbildningsmässiga, konstnärliga, kommunikativa eller entreprenörsmässiga idéer som de studerande kan fortsätta utforska i sina lärdomsprov. Denna inriktning passar studerande som är intresserade av framväxande teorier och praktiker inom konst, utbildning, informationsstudier eller entreprenörskap.
 • Teoretiskt projekt: Inom denna studieinriktning använder de studerande den andra höstterminen till att vidareutveckla den teoretiska referensramen för deras lärdomsprov inom ramen för relevanta projekt. Denna inriktning passar studerande som är intresserade av att fortsätta studera inom ett doktorandprogram.

Internationell verksamhet

Eftersom programmet ger dubbelexamen är internationellt samarbete en central del av utbildningen. Programmet har studerande vid både Aalto-universitetet och Aalborg Universitet, och största delen av undervisningen inom huvudämnet ges i samarbete mellan dessa två universitetet, både vad gäller nätbaserade och fysiska kurser. Därtill innefattar studierna en obligatorisk utlandsvistelse under det andra studieåret, då studerande från Aalto studerar vid Aalborg och vice versa, och fokus ligger på antingen praktik, ett visuellt projekt eller ett teoretiskt projekt. Studerande som antas till detta program ska förbinda sig till att genomföra denna obligatoriska utlandsvistelse.

Webinar | Nordic Master in Visual Studies and Art Education

Hurdana är studierna på magisterprogrammet Nordic Master in Visual Studies and Art Education? Titta på vår webbinarieinspelning för att lära dig mer om studier, kursinnehåll, karriärmöjligheter och mycket mer!

Titta på inspelningen
Students sitting around a table an taking part in a workshop

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

kunskaper om utbildning, digital kommunikation och kulturella praktiker och teorier i nordiska länder. Dessa tvärkulturella studier ger arbetsmöjligheter både nationellt och internationellt inom konst, utbildning och visuell kommunikation samt i institutioner, organisationer, samfund, konst- och kulturprojekt samt företag. De studerande kan rikta in sig på undervisning, produktion, design, vägledning och konsultuppdrag på olika utbildningsnivåer eller inom konst, visuell kultur och mediekultur, sociala sektorer och företagsvärlden. Observera att examen i sig inte ger lärarbehörighet eftersom programmet inte är en lärarutbildning.

Tyngdpunkter inom forskning

Visuell och digital kommunikation och kultur i Norden; Samtida perspektiv på konstpedagogik och lärande i Norden; Projekthantering, administration och entreprenörskap.

Samarbete med andra aktörer

De studerande inom programmet involveras gradvis i projekt med utomstående intressenter och samarbetspartner i syfte att ge de studerande möjlighet att stärka sina utbildnings- och forskningsfärdigheter i verkliga situationer. Detta samarbete sker i både Finland och Danmark och involverar kulturinstitutioner, organisationer, icke-statliga organisationer och företag.

Ansökan

Ansökan till Aalto Universitet Nordic Master in Visual Studies and Art Education magisterprogram ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 30.11.2023 - 2.1.2024.

Tidtabell för antagningen (uppdateras)

30.11.2023 kl. 9.00 Ansökningstiden börjar och den elektroniska ansökningsblanketten öppnas i Studieinfo
2.1.2024 kl. 15.00 Ansökningstiden går ut och ansökningsblanketten stängs
9.1.2024 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bilagor till ansökan
Januari-mars 2024 Behöriga ansökningar bedöms
5.4.2024 Antagningsresultaten publiceras
25.4.2024 Sista datum för att ta emot studieplatsen
16.5.2024 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bestyrkt kopia av examensbetyg
31.7.2024 Sista datum för utexaminering för sökande som antagits på basis av ofullbordad examen 
15.8.2024 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bestyrkt kopia av examensbetyg för de som sökt på basis av ofullbordad examen och de sökande som har blivit antagna från reservplats
Slutet av augusti 2024 Studierna inleds med introduktion för nya studerande vid det universitet där man studerar första läsåret.

Vem kan ansöka?

Ansökningar måste uppfylla kraven på allmänn behörighet innan de bedöms i ansökningsalternativen.

Villkoren för allmän behörighet är uppfyllda om ansökan innehåller
- en examen som ger behörighet att ansöka,
- påvisande av språkkunskaper och
- alla obligatoriska bilagor inom tidsfristen.

De ansökningar som uppfyller kraven på allmän behörighet bedöms inom de enskilda ansökningsalternativen.

Hur ansöker jag?

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 30.11.2023 - 2.1.2024 (kl. 15.00 finsk tid).


Ansökan består av en elektronisk ansökningsblankett och obligatoriska bilagor. Läs noggrant anvisningar för de obligatoriska bilagorna.


Fyll i den elektroniska ansökan i Studieinfo under ansökningstiden. Du kan redigera din ansökan under ansökningstiden. Ansökningstiden går ut och ansökningsblanketten stängs 2.1.2024 kl. 15. Försenade ansökningar beaktas inte.


Alla bilagor ska ha laddats upp i ansökningsblanketten senast 9.1.2024 kl. 15 finsk tid. Tidsfristen kan inte förlängas.

Dokument som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte under några som helst omständigheter, utan samma deadline gäller för alla sökande.


Ansökningsservicen kontrollerar att din ansökan och de obligatoriska bilagorna uppfyller kraven för allmän behörighet. Endast behöriga ansökningar går vidare till bedömning. Ofullständiga ansökningar avslås.

Påvisande av språkkunskaper i Engelska

För att vara behörig att söka till programmet ska den sökande påvisa tillräckliga språkkunskaper i engelska genom ett godkänt intyg över språkkunskaper eller genom att uppfylla kriterierna för att befrias från språktest.


Nedan anges godkända språktest och minipoäng:

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet Nordic Master in Visual Studies and Art Education bedöms på följande grunder.

Seuraa meitä somessa!

Contact details

Juuso Tervo
Senior University Lecturer
Head of Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA)
[email protected]

Visit the programme website at https://www.nmnova.com/ to learn more about NM Nova.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: