Utbildningsutbud

Fotografi - Konst och Media, konstmagister

Fotografiet har en genomträngande kraft i samhället och kulturen och påverkar såväl individer som hela samhällen och nationer. Även om världen är full av bilder har betydelsen av ett starkt fotografi inte minskat. Tvärtom! Nu om någonsin behöver vi konstnärer och fotografer som har ett budskap. Som studerande vid Aalto-universitetet är du en del av en ambitiös och professionell gemenskap och lärmiljö, där du får möjligheten att utveckla din konstnärliga verksamhet och stärka ditt konceptuella och kritiska tänkande.

Obs! Ingen antagning 2024. Nästa antagning planerad till år 2025.
Lada Suomenrinne: Iđitguovssu, 2021 (yksityiskohta teoksesta)
Lada Suomenrinne: Iđitguovssu, 2021 (detalj av ett konstverk)

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Obs! Ingen antagning 2024. Nästa antagning planerad till år 2025.

Fotografiet har en genomträngande kraft i samhället och kulturen och påverkar såväl individer som hela samhällen och nationer. Även om världen är full av bilder har betydelsen av ett starkt fotografi inte minskat. Tvärtom! Nu om någonsin behöver vi konstnärer och fotografer som har ett budskap. Som studerande vid Aalto-universitetet är du en del av en ambitiös och professionell gemenskap och lärmiljö, där du får möjligheten att utveckla din konstnärliga verksamhet och stärka ditt konceptuella och kritiska tänkande.

Huvudämnet fotografi erbjuder mångsidiga och inspirerande studier i samtida fotografi och konstnärlig forskning. I studierna betonas fotografi som en självständig och branschöverskridande uttrycksform. Därtill utvecklas det konstnärliga och vetenskapliga tänkandet hos de studerande.

Efter konstmagisterexamen som huvudämne i fotografi studenter kommer att kunna

 1. arbeta med samtida fotografi och samtidskonst på nationell och internationell toppnivå genom att använda tekniker, verktyg, material, arbetssätt och teoretiska begrepp som stöder deras konstnärliga verksamhet
 2. tillämpa många olika fotografiska framställnings- och installationssätt i anslutning till nationella och internationella publikationsprocesser, plattformar och publiker
 3. tillämpa en kritisk förståelse för de många olika funktionerna och särdragen hos fotografikonsten
 4. positionera och kontextualisera sitt arbete i relation till fältet samt utöva sitt arbete inom samtida fotografi, bildkonst, media och kultur på ett jämlikt, hållbart och insiktsfullt sätt och som en aktiv medlem i samhället
 5. kritiskt utvärdera och använda olika typer av källmaterial samt tillämpa forskningsrelaterade metoder för skrivande och läsande i sin egen kvalitativa och konstnärliga forskning
 6. bygga på sina områdesspecifika teoretiska bakgrunder, bidra till den akademiska diskussionen gällande fotografi och fortsätta till doktorandstudier
 7. vara medvetna om konstens integritet och värdesätta den som ett grundläggande element i kulturer och samhällen.

Undervisningsspråk

I huvudämnet fotografi sker undervisningen på finska och engelska. Studerande kan skriva sitt lärdomsprov på finska, svenska eller engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i konst och media med fotografi som huvudämne omfattar 120 studiepoäng. I de tvååriga studierna ingår kurser som fokuserar på yrkesmässiga, konstnärliga och forskningsrelaterade färdigheter. Studierna består av workshoppar, föreläsningar, seminarier, självständiga projekt och individuell handledning i anslutning till dem. Som studerande kan du utgående från eget intresse komplettera dina studier med kurser som ingår i andra huvudämnen och utbildningsprogram eller med till exempel samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tekniska kurser som erbjuds vid andra universitet.

I huvudämnet fotografi stöder vi ditt personliga uttryck och erbjuder en teoretisk grund för att förstå företeelser inom samtida fotografi. I vårt omfattande kursutbud ingår fritt valbara workshoppar om bland annat dokumentärfotografi och samtidskonst, olika arbetsmetoder och teman, studioarbete, rörlig bild och nya fotografiska inriktningar.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Magisterprogrammet i konst och media

Inriktningsalternativ

Som huvudämnesstuderande inom fotografi kan du rikta in dig på dokumentärfotografi, samtidskonst eller akademisk forskning.

Internationell verksamhet

Våra magisterstuderande kommer från olika delar av världen, och en stor del av ämnesstudierna och de fördjupade studierna erbjuds på engelska. De studerande rekommenderas att åka på studentutbyte utomlands och får stöd för detta. Under studierna är det möjligt att söka till utländska residensprogram och workshoppar samt presentera sin portfolio för experter inom branschen.

De studerandes arbeten får synlighet i utställningar och fotografipublikationer i Finland och internationellt. Dessutom har de studerande möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell forskning i samband med konferensen Helsinki Photomedia som ordnas vartannat år.

Utöver studierna erbjuds de studerande inom fotografi ett aktivt och välkomnande studieliv. Nya studerande kan gå med i studentorganisationer vid Aalto-universitetet som erbjuder olika typer av verksamhet, evenemang och andra möjligheter att balansera studierna med trevlig fritidsverksamhet.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt magisterexamen kan du söka till doktorandstudier vid till exempel Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Karriärmöjligheter

Målet med huvudämnet fotografi är att hjälpa våra studerande att hitta sina styrkor och skapa möjligheter att nå framgång inom en bransch som ständigt förändras och utvecklas. Utbildningen erbjuder utmärkta förutsättningar för att arbeta med fotografi och samtidskonst, och programmet har blivit känt för sina många alumner som nått framgång på internationell nivå. Dessutom ger konstmagisterexamen förutsättningar för att fortsätta med studier som leder till konstdoktorsexamen.

Magisterstudierna ger färdigheter för mångsidiga arbetsuppgifter inom området, och utexaminerade kombinerar ofta olika uppgifter i sitt arbete.

Exempel på möjliga yrkesbeteckningar:

 • Fotograf
 • Bildkonstnär
 • Pressfotograf
 • Redigerare
 • Lärare i fotografi
 • Förläggare
 • Kurator
 • Forskare

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i fotografi återspeglar fotografins många roller i samtida kultur samt allmänt förekommande fotografiska praktiker och tekniker. Våra forskningsområden:

 • teoretisk och empirisk forskning i fotografier och fotografi
 • användning och tillämpning av fotografi i olika sociala, kulturella och utbildningsrelaterade kontexter och medielandskap
 • fotografi som konstnärlig forskningsmetod.

Samarbete med andra aktörer

Den studerande kan komplettera sina studier med kurser som hör till andra högskolor, program och huvudämnen vid Aalto-universitet och med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga studier vid andra universitet.

I studierna ingår samarbete med organisationer, institutioner och företag inom fotografi och samtidskonst.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som bestäms på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i konst och media – Fotografi bedöms enligt följande kriterier:                                          

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet  
Vad bedöms?

Exempel på konstnärligt arbete, exempelvis projekt, publikationer, utställningsdokumentation, fotografiserier eller enskilda fotografier eller andra konstverk.

Vilka är ansökningsalternativets krav?

Vi förväntar oss att de sökande har en högklassig portfolio med ett tydligt fokus. Vi förväntar oss också att de sökande har en konstnärlig insikt och utvecklingspotential och att de är målinriktade och förmögna att anamma nya perspektiv och arbetsmetoder.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

Lämplighet  
Vad bedöms? Den sökandes lämplighet för programmet, motivation och engagemang i studierna, kommunikationsförmåga.

Vilka är ansökningsalternativets krav?

De sökande förväntas vara motiverade, bra på att samarbeta och kunna satsa på studierna på heltid. Vi kräver även en djupgående kritisk förståelse för fotografiet som medium och kultur samt förmåga att reflektera över sina personliga konstnärliga insikter.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

Andra kompetensområden  
Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper och meriter, t.ex. publikationer, utställningar, informell utbildning eller tävlingar.

Vilka är ansökningsalternativets krav?

Konstnärligt och professionellt innehåll samt helhetsstruktur i den sökandes cv.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

Steg II

Lämplighet  
Vad bedöms?

Den sökandes lämplighet för programmet, motivation och engagemang i studierna, kommunikationsförmåga.

Vilka är ansökningsalternativets krav?

Vi förutsätter goda färdigheter i kritiskt läsande och skriftlig uttrycksförmåga samt förmåga att kritiskt reflektera över konceptuella frågor i anknytning till fotografi.

Vi förväntar oss även att våra sökande har en god förståelse för fotografiet som medium och kultur samt en personlig konstnärlig insikt.

Hur påvisas kompetenserna?

Uppgift i det andra steget.

Lämplighet  
Vad bedöms? Den sökandes lämplighet för programmet, motivation och engagemang i studierna, kommunikationsförmåga.

Vilka är ansökningsalternativets krav?

Vi förutsätter en god verbal kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Vi förväntar oss även att våra sökande har förmåga att svara på områdesspecifika frågor och har en god förståelse för fotografiet som medium och kultur samt en personlig konstnärlig insikt.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju i det andra steget.

Antagningsförfarande

De sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som bestäms på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

 • lämplighet/motivationsbrev
 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • andra kompetensområden.


Endast de sökande som uppfyller kraven och rankas högst i den preliminära bedömningen kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

 • lämplighet/uppgift
 • lämplighet/intervju

En del av de sökande kallas till steg II. Kallelsen till det andra steget skickas till de sökande senast sju dagar i förväg.

I det andra steget av antagningsprocessen gör de sökande en uppgift inom utsatt tid. Uppgiften kan vara skriftlig eller visuell och baserar sig på material som delas ut. Sökande som kallas till det andra steget informeras individuellt om utrustning som behövs.

Steg II består också av en intervju på 20 minuter.

Intervjun och uppgiften utförs på distans.

Slutgiltig antagning


Efter bedömningen av steg II väljs de bästa sökande baserat på de sammanlagda resultaten från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Alla sökande ska lämna in ansökningsdokumenten som listas här: https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/ansokan-till-magisterutbildning. Dessutom ska följande dokument specifika för ansökningsalternativet lämnas in:

Motivationsbrev

Du ska skriva ett motivationsbrev (max 4 000 tecken, som en pdf-fil) där du berättar varför du söker till detta ansökningsalternativ, vilka specialintressen du har inom detta område och vilka mål och förhoppningar du har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Du ska specificera dina personliga styrkor och intresseområden, konstnärliga visioner och mål.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Portfolio

Den sökandes namn, adress, telefonnummer och det ansökningsalternativ ansökan gäller ska skrivas tydligt på portfolions första sida. Den rekommenderade storleken på portfolion är 20–30 sidor, och den ska lämnas in i systemet som en enda pdf-fil. Enbart en länk till en portfolio på en webbsida räcker inte.

Portfolion kan bestå av foton av enskilda verk, helheter bestående av flera verk och dokumentation av utställningar. Portfolion ska presentera den sökandes tidigare konstnärliga, professionella och/eller akademiska verksamhet på ett fokuserat och uttömmande sätt. Den sökande kan även lämna in en länk till en videofil (t.ex. Vimeo, YouTube), med eller utan lösenordsskydd, som en del av sin portfolio. Den maximala längden på verket är 5 minuter (en editerad fil som visar upp ett eller flera verk). Det eventuella lösenordet ska inkluderas i portfolion.

Varje verks namn och/eller tema, utförande, material, storlek, syfte samt året för utförandet och eventuellt en plats där det har visats, ställts ut eller publicerats ska framgå.

Den maximala filstorleken är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

CV

Till ansökan ska bifogas ett cv (som en pdf-fil) som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Bedömningen av ansökan påverkas om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

Ansökan till magisterutbildning

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: