Aalto-universitetet

Etiska principerna - Värden i praktiken

De etiska principerna (Code of Conduct) utgör grunden för Aalto-gemenskapens kultur och hjälper oss att omsätta våra värden och vårt sätt att agera i handling. Principerna beskriver de etiska och lagenliga handlingsmetoder som styr vår verksamhet och våra förväntningar på varandra inom universitetslivets samtliga delområden.

Kaksi henkilöä kampuksella.

Aalto-universitetets etiska principer utgör vårt universitetssamfunds spelregler. De hjälper oss att göra etiskt korrekta val och klargör vad verksamhet i enlighet med våra värden innebär i praktiken.

De etiska principerna som först togs i bruk i 2017 uppdaterades i 2021 för att motsvara våra förnyade värden och förändringar i vår verksamhetsmiljö.

Rehtori Ilkka Niemelä

Vi har nytta av de etiska principerna först när vi genuint lever och agerar i enlighet med dem.

Rektor Ilkka Niemelä

Varför behöver vi etiska principer?

 • Vi tror på att Aalto-universitetet skapas av människor. Mångfald i kompetenser och perspektiv är vår styrka.
 • Vi behöver dock en gemensam kultur, delade principer och handlingsmetoder.
 • De etiska principerna stöder oss i att göra etiska och lagenliga val – då kan vi vara stolta inte bara över vad vi åstadkommit, utan också över hur vi har gjort det.

De etiska principernas fem pelare

Under dessa sidor hittar du även nyttiga tips och länkar till mera information.

Infographics

I Vårt ansvar för människor

Vi vill att varje medlem av vår gemenskap ska känna sig välkommen och trygg.

Aalto-universitetet
UN Goals

II Vårt ansvar för hållbar utveckling

Vi förbinder oss till att främja hållbarhet inom forskning, utbildning, campusutveckling och daglig verksamhet. Vi strävar även efter att våra samarbetspartner ska förbinda sig till detta.

Aalto-universitetet
Academic freedom

III Vårt ansvar för etisk verksamhet / del 1

Våra lärare är fria att undervisa, våra forskare fria att forska och våra studerande fria att studera.

Aalto-universitetet
Visual illustration of a gift

III Vårt ansvar för etisk verksamhet  / del 2

Vi handlar ärligt – våra värden och vår rättmätighet styr all vår verksamhet.

Aalto-universitetet
Physical assets

IV Vårt ansvar för egendom

Aalto University accepts donations that help fulfil our community’s purpose. Our fundraising principles are based on respect for the dignity of the donor’s will, ethics and integrity.

Aalto-universitetet
Infographics

V Vårt ansvar för data

Vi främjar ansvar och innovation i vår datakultur och våra sätt att använda data. På denna grund bygger vi upp verksamhet som grundar sig på data och ökar dess värde för all verksamhet vid Aalto-universitetet. Vi värdesätter genomskinliga och öppna data.

Aalto-universitetet

Hur blir de etiska principerna en del av vår vardag?

Vid Aalto-universitetet uppskattar vi diskussion. Fast de rätta lösningarna inte alltid genast är uppenbara, önskar vi att alla aaltoiter deltar i att utveckla vår verksamhet genom att konstruktivt diskutera även svåra frågor.

 • Vad vi gör och hur vi gör det är alldeles lika viktigt som vad vi säge. Varje liten gärning har betydelse och påverkar helheten.
 • Alla bör känna till Aalto-universitetets etiska principer och deras fem pelare, så att det är lätt att handla enligt dem.
 • Vissa medlemmar i vår gemenskap har ett särskilt ansvar att förmedla de etiska principerna till andra. Ledare och chefer, professorer, undervisningspersonal föregår med exempel för hur de etiska principerna blir en del de dagliga diskussionerna och beslutsfattandet.

De etiska principerna gäller alla aaltoiter. Alla från studerande till personal och styrelsemedlemmar samt de som arbetar vid företag som ägs av universitetskoncernen måste följa dem.

Samhällsansvar är viktigt för oss, och vi söker likasinnade samarbetspartner. Våra leverantörer och partner ska agera lagenligt och följa motsvarande etiska principer som Aalto-universitetet.

Vi förutsätter att våra samarbetspartner förbinder sig till Förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter, respekterar mänskliga rättigheter i största allmänhet och inte i någon form använder sig av tvångsarbete eller barnarbetskraft i sin verksamhet. Vi förutsätter också att våra partner följer internationella normer för miljöskydd och mot korruption.

Kurser 

Personalen vid Aalto-universitetet kan ta kurser om etiska principerna och värden, likabehandling och jämställdhet samt cybersäkerhet och datasäkerhet. Du kan hitta kurserna i Workday Learning (logga in med Aalto ID).

 1. Etiska principerna - Code of Conduct
 2. Information Security and Data Protection 
 3. Cyber Security 
 4. Understanding and tackling unconscious bias

Henkilö istuu nojatuolissa työskentelemässä tietokoneellaan.

Hur ska jag gå till väga i problemsituationer?

Vi vill att alla vid Aalto-universitetet ska kunna föra fram problem de har noterat.

Om du lägger märke till att de etiska principerna eller deras anda inte följs, ta upp det med din lärare (om du är studerande) eller med din chef (om du är anställd).

Om det av vilken orsak som helst inte känns som en god idé att tala med denna person, kan du anmäla din oro via kanalerna nedan.

 1. Om du är oroad över trakasserier eller osakligt bemötande: aalto.fi (på engelska) eller ayy.fi
 2. Om ditt ärende rör arbetssäkerhet, se hur du anmäler det här.
 3. Om du misstänker oetisk verksamhet i samband med forskning: aalto.fi
 4. Om du är oroad över integritetsskydd eller informationssäkerhet, kontakta: [email protected] eller [email protected]
 5. Om ditt ärende rör oklarheter relaterade till ekonomi, donationer, intressekonflikter, obehörig användning av universitetets egendom eller misstänkt tjänstefel, kontakta: WhistleB, Whistleblowing Centre

Hitta mer information om Aalto-universitetet etikkanal och meddelarskydd Eettinen kanava | Aalto-yliopisto. Du kan även kontakta Aalto-universitetets chefsjurist för att få mer anvisningar.

Vi vet att det kan kännas stressande att rapportera om problem trots att det är det rätta sättet att handla. Vi vill ändå uppmuntra till att rapportera oegentligheter med ditt eget namn. Vi kan ta tag i problemet mer effektivt om vi har en möjlighet att be dig om information om vad som har hänt.

Henkilö istuu sohvalla tietokone sylissään.

Vad händer när jag delar med mig av min oro?

Vi lovar att utreda alla orosmoment rättvist och grundligt i enlighet med Aalto-universitetets praxis.

Om en utredning avslöjar förseelser kan vi ta till korrigerande och disciplinära åtgärder. Disciplinära åtgärder beslutas från fall till fall och i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Vi ser alltid till att följa upp resultaten av utredningarna.

Ärenden som gäller hela universitetet och kräver allmän utveckling behandlas på universitetsnivå under uppsikt av Aaltos chefsjurist.

*  *  *  *  *

Aalto-universitetets etiska principer - pdf dokument.

Läs mer

A man and a woman talking to two students wearing teekkari hats

Equality, diversity and inclusion at Aalto

We aim to be a diverse and inclusive community where all students, faculty, staff, and stakeholders feel a sense of belonging and where they can fulfill their professional, educational, and social aspirations

Human-sized lamp in the shape of the Aalto logo, capital A followed by an exclamation mark, stands in a dark space / photo by Aalto University, Lasse Lecklin

Aalto-handboken

Här finner du ytterligare information om Aalto-universitetets organisation, olika aktörer, förvaltningsverksamhet, verksamhetsprinciper samt riktlinjer och policies för vår verksamhet.

Unto Rautio Aalto yliopisto

Hållbarhet

Vid Aalto producerar vi information och tar fram lösningar som möjliggör välbefinnande inom gränserna för jordens kapacitet. Hos oss får du lära dig, undersöka och göra betydelsefulla saker i en unik miljö: Vi kombinerar kompetens inom vetenskap, konst, teknologi och ekonomi för att utveckla kreativa lösningar på världens och mänsklighetens största utmaningar, som t.ex. klimatkrisen.

Vi är en gemenskap som består av tusentals studerande, forskare och experter som har den rätta passionen och sakkunskapen både för att hitta de stora lösningarna på systemnivå och för att utveckla nya innovationer som snabbt kan tas i bruk.

Se nyheter

Forskning och konst Publicerat:

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Kaksi henkilöä istuu nojatuoleissa Dipolissa.
För Aalto-gemenskapen Forskning och konst Publicerat:

Svara på forskningsetikbarometern!

Svar önskas från forsknings- och undervisningspersonalen samt andra som arbetar med forskning. Svarstiden är fram till 14.4.2023.
PC on a desk with coffee mug next to it
För Aalto-gemenskapen Universitetet Publicerat:

Ändringar i multifaktorautentisering (MFA) med Microsoft Authenticator från och med 1.2.2023

Egenskapen nummermatchning tas i bruk från och med 1.2.2023 i autentiseringsapplikationen Microsoft Authenticator, som används för multifaktorautentisering.
Leila Arstila solving an escape game challenge together with Santtu Sievänen. Veeti Ojanperä helped to find the solution. Copyright: David Bohmann
Studier Publicerat:

Mötet med Linda Liukas uppmuntrade Leila Arstila att byta till datateknik – nu representerade hon Finland i cybersäkerhetstävlingarna i Österrike

Leila Arstila kom först till Aalto för att studera kemiteknik, eftersom hon ansåg att en studerande i datateknik borde kunna koda även i sömnen. Nu var hon en av de få unga kvinnorna i den europeiska cybersäkerhetstävlingen och lyckades tillsammans med sitt par lösa informationssökningsuppgiften inom öppna källor.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: