Utbildningsutbud

Inredningsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, konstkandidat och konstmagister

Hur uppstår atmosfären i ett rum? Hur kan vi främja kulturella värderingar och hållbar utveckling i den byggda miljön med hjälp av planering? Studierna i inredningsarkitektur lägger vikt vid utformning av rum och möbler ur ett människonära, upplevelsebaserat, estetiskt högklassigt och genomgående hållbart perspektiv.
Aalto University, photo Unto Rautio

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Inredningsarkitektur innebär planering av den byggda miljön med fokus på rumsupplevelsen i den mänskliga skalan. Inredningsarkitekter arbetar med rumslig gestaltning, industriell möbeldesign, konceptdesign och i allt högre grad även tjänstedesign. I studierna betonas också förståelse för rummets tekniska krav och vikten av att inkludera tekniska aspekter som en del av planeringsprocessen.

En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger de färdigheter som behövs för att fortsätta till magisterstudier, som i sin tur ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur. Aalto-universitetet är den enda läroanstalten i Finland där det är möjligt att avlägga kandidat- och magisterexamen inom detta område.

Kunskaper

Efter att ha avlagt kandidatexamen med inredningsarkitektur som huvudämne har den studerande

 • grundkunskaper i design av rum och möbler ur ett konstnärligt, vetenskapligt, produktionsmässigt och användarorienterat perspektiv
 • förståelse för designverksamhet och för ljuset, färger och material som en del av rummet.

Färdigheter

Efter att ha avlagt kandidatexamen har den studerande

 • förmåga att skapa koncept och lösningar för rum och möbler som är ekologiskt och socialt hållbara och uppvisar en hög konstnärlig och funktionell nivå
 • insikter i principerna för dimensionering och konstruktioner
 • kännedom om begreppen inom design- och byggbranschen
 • förståelse för inredningsarkitekturen som ett aktuellt fenomen med historiska rötter

Akademiska färdigheter

Den studerande kan kombinera konstnärligt och vetenskapligt tänkande och använda dessa i sitt arbete.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är finska. Examen kan också avläggas på svenska, vilket innebär att kursuppgifterna och lärdomsprovet kan göras på svenska. I magisterstudierna är undervisningsspråket engelska. Lärdomsprovet kan dock göras på finska, svenska eller engelska.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatstudierna i inredningsarkitektur består av gemensamma studier (26 sp), huvudämnet (111 sp), ett biämne (18–43 sp) och fritt valbara studier (högst 25 sp).

De gemensamma studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur omfattar studier i konst samt språk och kommunikation. Huvudämnesstudierna ger grundkunskaper i design av byggnader, rum och möbler samt kunskaper i inredningsarkitekturens historia och traditioner och nya kulturella fenomen som påverkar branschen. D eutexaminerade förstår den historiska kontext de är verksamma inom och vilken betydelse det kan ha att bevara ursprungliga detaljer. Slutresultatet av planeringsarbetet är inte nödvändigtvis alltid att tillföra nytt material, utan ibland kan slutsatsen vara att det lönar sig att restaurera det gamla i stället för att skapa något nytt.

I studierna ingår också arkitekturens historia samt visuell kommunikation och digitala verktyg. Undervisningen lägger vikt vid konkreta övningsarbeten och praktiskt arbete i teckningssalar och verkstäder.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Inriktningsalternativ

Den studerande ska på våren under sitt första studieår planera sina fritt valbara studier och skapa en individuell studieplan (ISP) tillsammans med en handledande lärare. Planen kan ändras senare, men målet är att skapa en realistisk plan som är relativt bestående. En godkänd studieplan behövs bland annat för att söka till biämnen eller utbyte.

I takt med att studierna framskrider kan den studerande profilera sig enligt sina intressen. Typiska inriktningar är:

 • Rumslig gestaltning
 • Möbeldesign (även snickeri)

Den studerande kan också välja fritt valbara kurser eller ett biämne inom till exempel arkitektur, design eller ekonomi.

Under det tredje studieåret gör den studerande ett lärdomsprov inom ett område som hen har fördjupat sig i under sina studier.

Internationell verksamhet

I Finland är det möjligt att studera inredningsarkitektur på universitetsnivå endast vid Aalto-universitetet. Studierna bygger på nya designmetoder, ny teknologi och toppforskning. Den studerande uppmuntras att åka på utbytesstudier och arbetspraktik utomlands samt delta i internationella utställningar och tävlingar.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha slutfört studierna för konstkandidatexamen kan den studerande fortsätta studera inredningsarkitektur inom magisterprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur. Magisterexamen ger behörighet för fortsatta studier i ett doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

Som inredningsarkitekt kan du, beroende på dina studieval, arbeta med

 • Planering av renoveringar, ytor, utställningar och belysning
 • Möbeldesign, inredning, design
 • Tjänstedesign
 • Byggnadshistoriska inventeringar och utredningar
 • Uppgifter inom förvaltning, undervisning, ledning och forskning samt sakkunniguppgifter

Inredningsarkitekter får jobb på inredningsarkitekt-, design- och arkitektbyråer och/eller arbetar självständigt med design av rum och/eller möbler. Arbete inom branschen förutsätter social kompetens, förmåga att gestalta färger och rum samt intresse för möbeldesign och för människans upplevelse av rummet.

Inredningsarkitektens arbetsuppgifter utvidgas kontinuerligt från de traditionella planeringsuppgifterna till att även omfatta andra områden som kräver en helhetsbild och kreativ problemlösning.

Tyngdpunkter inom forskning

Designerns arbete är forskningsinriktat till sin natur. I studierna betonas vikten av att experimentera och hitta nya lösningar genom praktiskt arbete. Tyngdpunkten ligger på bland annat förnybara material, arkitekturens historia och frågor som gäller byggnadsskydd, användarcentrering och rummets inverkan på människan.

Läs mer om de olika forskningsgrupperna vid institutionen för arkitektur.

Samarbete med andra aktörer

En del av studierna ordnas i samarbete med andra huvudämnen inom området för konst. Vi samarbetar också med aktörer inom branschen, såsom kommuner, byggföretag och bostadsmässor. Den gemensamma undervisningen och de gemensamma projekten förbereder de studerande för kreativt samarbete och ger dem möjlighet att stifta bekantskap med experter inom samma område samt lära sig om olika traditioner och arbetsprocesser.

Genom biämnet och de fritt valbara studierna har de studerande också möjlighet att inkludera kurser från andra högskolor vid Aalto eller andra finländska universitet i sin examen. Många studerande väljer till exempel formgivning av glas och keramik som biämne.

Läs mer om inredningsarkitektur

Posti lobby
News
kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

Finnish TV’s Big Brother house facilities are designed for residents, as well as viewers

Aalto University's master's students in interior design created the BB house design.

News

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: