Utbildningsutbud

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande. I en del av magisterstudiernas kursutbud har undervisning i produktion, manusförfattande och regi kombinerats med målet att stärka den studerandes kompetens inom tv-drama.
tuotanto2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande. I en del av magisterstudiernas kursutbud har undervisning i produktion, manusförfattande och regi kombinerats med målet att stärka den studerandes kompetens inom tv-drama.

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande. I en del av magisterstudiernas kursutbud har undervisning i produktion, manusförfattande och regi kombinerats med målet att stärka den studerandes kompetens inom tv-drama.

Efter avslutade studier har studeranden färdigheter att leda och förverkliga högklassiga film- och tv-produktioner men också ett specialkunnande beroende på individuell inriktning, som gör det möjligt att arbeta i den föränderliga branschen och utveckla arbetsmetoderna på ett visionärt sätt.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Film- och tv-produktion är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.ka.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningens innehåll planeras i lärarnas och studerandenas gemensamma ISP-samtal. Utgångspunkgen är studerandens egen vilja att utveckla och rikta in sin yrkeskunskap på film- och tv-produktion, samt de helheter som byggs upp kring den. I början av magisterstudierna görs en plan upp över ungefärliga teman, framställningssätt och tidsplaner för de obligatoriska projekt som ska genomföras på skolan samt de rapporter och essäer som ska skrivas i anknytning till studierna.

Magisterstuderandena tar del i varandras fördjupningsområden och avlägger kurser i dem.

Varje studerande bär själv huvudansvaret för att planera sina studier och sammanställa dem till en lämplig helhet. Studieplanen är individuell men görs alltid upp tillsammans med lärarna.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2022-2024 (på finska)

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Internationell verksamhet

Under kandidatstudier deltar studerandena i internationella filmfestivaler och uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik.  Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

I magisterstudierna deltar producentstuderandena i internationella evenemang i filmbranschen. Studeranden har möjlighet att delta i studentutbyte eller göra internationell praktik. Institutionen har många internationella projekt som ger studeranden möjligheter till internationalisering. En stor del av undervisningen sker på engelska, eftersom studiemöjligheten är öppen också för utländska examens- och utbytesstuderande.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier inom ett lämpligt område. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur: Doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

Efter fullgjorda studier i huvudämnet kan studeranden arbeta självständigt som företagare samt som producent i en annans tjänst, i krävande expertuppdrag i offentliga och kommersiella organisationer inom filmproduktioner samt i självdefinierade uppgifter som förändringsagent i allt som tangerar film- och tv-produktion.

De utexaminerade etablerar sig som företagare i filmproduktion, manuskriptförfattare och får anställning vid televisionsbolag som producenter. Studeranden har möjlighet att i sin examen inkludera en praktikperiod antingen i en film- eller en tv-produktion. Studeranden kan också söka sig en yrkesverksam tutor-producent för att diskutera sitt arbete och sin karriär. Nära kontakter upprätthålls mellan studerandena och fältet.

Studierna ska omfatta minst ett biämne, som rekommenderas att vara till exempel dokumentärfilm, manuskript och företagande. Eftersom varje magisterexamen i huvudämnet Film- och tv-produktion bygger på en plan, som görs upp i samarbete med studeranden, är det också möjligt att välja andra biämneshelheter utöver de rekommenderade.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för filmkonsts sidor.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-produktion bedöms enligt följande kriterier.

Steg 1

Akademisk framgång

Vad bedöms?

Vitsord från tidigare examen/examina och studietakt

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Tillräcklig och relevant akademisk bakgrund som har förberett den sökande för att studera på magisternivå.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg.

 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

En godtagbar sökande uppvisar insikt och originalitet i sitt konstnärliga arbete och i sina uppgifter.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio och ansökningsalternativets förhandsuppgifter.

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Tidigare studier har förberett en lämplig studerande på ansökningsalternativets akademiska krav och gett relevanta insikter och relevant kunskap som kan fungera som grund för studierna.

I ansökan beaktas även sökande utan examen eller med examen inom ett annat område. 

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg.

 

 

Lämplighet/motivationsbrev

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga. 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Den sökande visar förmåga att bedöma de många olika expertisområden som detta ansökningsalternativ bringar samman och att ta sig an den ifrågavarande branschens och konstformens föränderliga landskap.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

Andra kompetensområden.

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

En lämplig sökande kan ha relevant arbetserfarenhet eller ha förvärvat kunskap som stöder ansökningen.

Hur påvisas kompetenserna?

CV, arbetsintyg, publikationer.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

 

Steg II

Lämplighet/intervju

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga. 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Den sökande visar förmåga att bedöma de många olika expertisområden som detta ansökningsalternativ bringar samman och att ta sig an den ifrågavarande branschens och konstformens föränderliga landskap.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

 

Antagningsförfarande

De sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen för de som uppfyller de allmänna behörighetskraven består av två steg: 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • akademisk framgång
  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • tidigare studiers relevans
  • lämplighet/motivationsbrev
  • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/rankas högst under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • lämplighet/intervju.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Sökanden kan lägga till skriftliga eller visuella verk i sin portfolio samt länkar till verk med rörliga bilder, där hen har haft en central konstnärlig eller produktionsrelaterad roll. Vid varje arbete vill vi gärna få en kort redogörelse för vilken den rollen har varit.

Den sökande ska ladda upp den elektroniska portfolion inklusive förhandsuppgiften som en pdf-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Den maximala filstorleken är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in din portfolio via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Övriga ansökningsdokument/Förhandsuppgift

Förhandsuppgiften som ska bifogas till portfolion är som följer: Beskriv din relation till tv-drama som filmproffs, studerande, konsument och som medborgare?

Motivationsbrev

Vi hoppas att sökanden i motivationsbrevet ger uttryck för sina mål ifråga om de kunskaper och färdigheter hen vill få under studierna samt berättar hur hen tänker tillämpa dem under de fem år som närmast följer efter utexamineringen. Vidare hoppas vi att sökandena berättar om film- och tv-produktionens värld år 2025 och om hur personer specifikt som de sökande klarar sig där med specifikt de lärdomar de fått vid Aalto.

Den maximala längden för motivationsbrevet är 4 000 tecken.

CV

Det viktigaste med Cv:n är att visa att sökanden skaffat sig tillräckliga grundkunskaper om film- och tv-produktion genom att förteckna sina arbetserfarenheter inom branschen (arbetsuppgift, tidpunkt, arbetsgivare med kontaktuppgifter) samt utbildning (läroanstalt, examen/kurs, en länk till läroanstaltens undervisningsplan). Annan erfarenhet och utbildning från andra områden ska omnämnas.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska antingen vara på finska svenska eller engelska.

Ansökan till magisterutbildning

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat