Utbildningsutbud

Design - Design och Mode, konstkandidat och konstmagister

Innehållet i huvudämnesstudierna i design grundar sig på det växande behovet att utbilda kreativa designer som kan utveckla nödvändiga och intressanta produkter och tjänster som planeras och tillverkas med hänsyn till olika grupper av användare och belastningen på miljön. Genom att sätta sig in i forskningsbaserad information och tillämpa aktuella designmetoder i sitt arbete kan designern i samarbete med experter inom andra områden påverka miljöns, samhällets och kulturens välbefinnande på ett brett plan både lokalt och globalt.
Opiskelijoiden metallisia ja keraamisia kurssitöitä
Introduktion till design. Metallkanna Delia Aho, keramiska lådor Heidi Naumanen och betongskål Tapio Rokkonen. Foto: Wenla Nwajei

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Kandidatprogrammet i design och mode, huvudämnet design

I kandidatprogrammet i design och mode vid Aalto-universitetet får den studerande utveckla sina kreativa designfärdigheter och skapa sin egen vision och designeridentitet. De studerande inom programmet förenas av en kreativ ambition och empati gentemot människor samt en vilja att skapa en framtid som sparar på naturresurserna. Kandidatprogrammet omfattar tre år, varefter den studerande kan fortsätta till magisterstudier.

Efter att ha avlagt konstkandidatexamen kan den studerande

 • uttrycka sin vision som designer på ett mångsidigt sätt och med olika material
 • använda kreativa designmetoder på ett systematiskt sätt både självständigt och i samarbete med andra designer, experter inom olika områden och användare
 • beskriva principerna för hållbar utveckling och tillämpa dem i sitt arbete
 • förstå designens inverkan på samhället och kulturen
 • tillämpa forskningsfärdigheter i anslutning till designverksamhet i olika sammanhang och fortsätta till magisterstudier.

Innehållet i huvudämnesstudierna i design grundar sig på det växande behovet att utbilda kreativa designer som kan utveckla nödvändiga och intressanta produkter och tjänster som planeras och tillverkas med hänsyn till olika grupper av användare och belastningen på miljön. Genom att sätta sig in i forskningsbaserad information och tillämpa aktuella designmetoder i sitt arbete kan designern i samarbete med experter inom andra områden påverka miljöns, samhällets och kulturens välbefinnande på ett brett plan både lokalt och globalt. Huvudämnesstudierna i design innefattar hela designfältet från produkt- och tjänstedesign till experimentell design.

Efter att ha utexaminerats från huvudämnet design kan den studerande:

 • skapa genomtänkta och innovativa produkter och lösningar
 • skapa och realisera sin personliga designvision och professionella vision
 • använda olika metoder för idéskapande, modellering, forskning och utvärdering på ett mångsidigt sätt i sitt arbete
 • beakta principerna för användarcentrerad design i sitt arbete
 • berätta om designarbete visuellt, med hjälp av modeller och i ord för olika publiker, såsom representanter för företag, kunder och användare
 • beakta principerna för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi i sitt designarbete.

Undervisningsspråk

Undervisningen inom huvudämnet design ges i huvudsak på finska. En del av undervisningsmaterialet är på engelska. Studerande kan utföra studieprestationer på finska eller svenska, eller enligt särskild överenskommelse på engelska. En del av kurserna genomförs i samarbete med andra program, varvid undervisningsspråket kan vara engelska och studieprestationerna utförs på engelska.

Studiernas uppbyggnad

I undervisningen kombineras föreläsningar, handledning, smågruppsarbete och praktiskt lärande i Aalto-universitetets högklassiga verkstäder. Studierna förutsätter aktivitet och närvaro. En liten del av studierna kan utföras i egen takt exempelvis genom tentamen.

År 1: insikter i designprocessen och arbetsfältet ur olika synvinklar, grunderna i användarcentrerad design och digitala designmetoder, gemensamma studier i konst samt språk och kommunikation vid Högskolan för konst, design och arkitektur

År 2: djupare insikter i experimentellt och spontant arbete samt kreativ problemlösning, insikter i den industriella designprocessen och serieproduktionen samt experimentella forskningsmetoder i anknytning till design

År 3: biämnesstudier som stöder den egna studiestigen, fritt valbara studier, eventuella utbytesstudier och lärdomsprov för kandidatexamen

Mer information om utbildningens innehåll hittar du i studieguiden från Undervisningsplan.

Kandidatprogrammet i design och mode

Inriktningsalternativ

Efter grundstudierna skapar den studerande en individuell studieplan med stöd av en handledande lärare. Studieplanen hjälper den studerande att styra sina studier i önskad riktning. Hen kan lägga fokus på produkt- och materialdesign, textildesign, glas och keramik, tjänstedesign, konstnärlig verksamhet, utvecklingsuppgifter inom designbranschen eller företagande inom design.

Efter att ha avlagt kandidatexamen med design som huvudämne har den studerande rätt att fortsätta inom något av följande huvudämnen inom magisterprogrammet i design: Collaborative and Industrial Design, Contemporary Design eller Fashion, Clothing and Textile Design. Hen har också goda färdigheter för att söka sig till mångvetenskapliga magisterstudier i design vid Aalto-universitetet (magisterprogrammen International Design Business Management och Creative Sustainability). Därtill är det möjligt att söka sig till internationella magisterstudier.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är ett internationellt samfund: 40 procent av undervisningspersonalen och omkring 15 procent av de studerande är internationella. Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur placerar sig bland de högst rankade i världen, och är därför en eftertraktad samarbetspartner i olika utbytesprogram. Huvudämnesstuderande åker också på utbyte till ledande designskolor i Europa, Asien och Nordamerika. Våra studerande deltar också självständigt eller inom ramen för kursarbeten i internationella tävlingar och utställningar. Därtill är det möjligt att utföra en praktikperiod i ett företag utomlands, vid sidan av eller i stället för utbytesstudier.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter magisterexamen kan den studerande ansöka till att fortsätta studera för doktorsexamen. För att avlägga konstdoktorsexamen vid Aalto-universitetet ska den studerande genomföra de forskarstudier som ingår i examen samt avfatta en doktorsavhandling och försvara den offentligt.

Karriärmöjligheter

Kandidatexamen ger i första hand färdigheter för magisterstudier och gör det även möjligt att skaffa sig de första arbetserfarenheterna inom branschen. Efter slutförd magisterexamen med design som huvudämne är det möjligt att arbeta med produkt- och tjänsteutveckling eller i ledningsuppgifter inom design i den privata eller den offentliga sektorn och med verksamhetsområden såsom hållbar design, industriell design, interaktionsdesign, produktdesign och -utveckling, tjänstedesign, strategisk design, mönster- och textildesign samt formgivning av glas och keramik och experimentell design i gränssnittet mellan konst och design. Till exempel Ornamos undersökningar ger en bild av sysselsättningen och lönesättningen inom branschen. Utexaminerade från Aalto-universiteten har ett aktivt alumnnätverk genom vilket de studerande behåller kontakten till universitetet också efter examen.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för design hör till den internationella toppen. I forskningen läggs fokus på samarbetsbaserad och människocentrerad design, hållbar design och forskning genom konstnärligt arbete. Undervisningspersonalen vid institutionen består av forskare och designexperter som förmedlar sin sakkunskap i det dagliga undervisnings- och handledningsarbetet inom huvudämnet design.

Samarbete med andra aktörer

Inom huvudämnet design drivs projekt i regelbundet samarbete med företag och med aktörer inom den offentliga sektorn. Samarbetet realiseras inom ramen för kurser och lärdomsprov. Därtill bedrivs undervisningssamarbete med andra högskolor vid Aalto-universitetet, till exempel CHEMARTS- samarbetet med Högskolan för kemiteknik och biämnet Aaltonaut.

Läs mer om design

Seaweed pavilion Hidaka Ohmu is Julia Lohmann's installation made of seaweed.

Design as a real driver for change (extern länk)

Julia Lohmann underlines, that design can play a major role in realizing sustainable changes on a vast scale.

Image from remote site: aaltouniversity.shorthandstories.com

Hyväksytään monimutkaisuus (extern länk)

Siirtymä kestävään elämään

Portaikossa kuvattu mies katsoo kuvaajan ohi vasemmalle ja hymyilee

Design is the mission of life for Eero Miettinen

Professor in industrial design has always loved drawing cars. Miettinen is delighted that the understanding of design has expanded in society.

News
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: