Utbildningsutbud

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet ViCCA utforskar etablerade och framväxande praktiker inom visuell kultur, kuratering och samtidskonst ur ett kritiskt perspektiv. Vi möjliggör en studerandecentrerad lärandeprocess inom och mellan dessa tre allt mer överlappande kontexter. Huvudämnet välkomnar konstnärer, kuratorer, forskare och yrkesverksamma med varierande bakgrund och livserfarenhet som vill ha möjligheter och verktyg för att förstå, utmana och förändra rådande paradigm i samtidskonsten och världen runt oss.
The ViCCA prograne

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet erbjuder rikligt med tvärvetenskapliga och experimentella sammanhang som hjälper dig att hitta din egen väg som bygger på en kombination av konstutövning, kuratering och teori men som sträcker sig utanför konventionella ramar och omfattar en rad olika sociala, politiska, ekonomiska, ekologiska, vetenskapliga och teknologiska miljöer. Detta möjliggörs av en stöttande och internationell skara studerande och undervisningspersonal som ser forskning, praktik och undervisning ur ett helhetsperspektiv. Ett centralt mål är att skapa gemensamma lärmiljöer för sammanlänkade teman, såsom konstnärligt tänkande och kritiskt entreprenörskap, materialbaserade praktiker och teoretiskt arbete samt förkroppsligad forskning och experimentellt skrivande. Dessa teman ger oss välbehövliga svar på dagens utmaningar.

Efter att ha utexaminerats från programmet kan du kanske inte omedelbart förändra världen, men vi kommer att göra vårt bästa för att erbjuda dig de färdigheter i kritiskt tänkande, kuratering och forskning som krävs för att kunna förnya våra arbets- och levnadsförhållanden i syfte att svara på de sociopolitiska och globala utmaningar vi står inför. Ett bevis på att huvudämnet håller vad det lovar är våra många alumner på prestigefyllda chefsposter inom de ständigt växande konstnärliga och kulturella branscherna i samhället, i Finland, Europa och världen.

De utexaminerade från programmet har följande kunskaper och färdigheter:

  • En bred förståelse för samtida och framväxande praktiker, konstnärlig forskning, relevanta teorier och debatter i det internationella och omfattande området för visuell kultur samt samtidskonst och kuratering.
  • Förmåga att se sitt arbete i relation till olika yrkesområden, sociokulturella fenomen och forskningsramar. De utexaminerade har en lekfull, kreativt omvälvande och flexibel inställning samt en inriktning på socialt entreprenörskap som behövs för att aktivt navigera bland dagens kreativa ekonomier.
  • Förmåga att delta i öppna forskningsprocesser inom mångvetenskapliga områden som sträcker sig från grundläggande teori, filosofi och estetik till praktikbaserat och banbrytande experimentellt arbete inom konst och kuratoriell praktik. De utexaminerade har mångsidiga kunskaper och perspektiv som hjälper dem att minska klyftorna mellan olika områden och samhällssektorer, ta itu med nya krav eller motarbeta begränsningar i infrastrukturen i vårt nuvarande landskap.
  • En god grundläggande förståelse för hur konstnärliga perspektiv kan samverka med samhälleliga, ekologiska, teknologiska, estetiska, hållbara och intersektionella perspektiv för att ompröva, diversifiera och berika samtida roller, infrastrukturer och ekonomier i anknytning till konsten. Studierna ger de verktyg som behövs för att planera, initiera, påverka och leda kulturella och banbrytande initiativ som är hållbara och socialt ansvarstagande.
  • Omfattande forskningsbaserade verktyg för att reflektera över sina kunskaper och praktiker samt gå sin egen väg. De utexaminerade har också lärt sig att uppskatta och respektera sina studiekamraters perspektiv och arbetssätt.
  • Omfattande forskningsfärdigheter och skriftliga färdigheter för fortsatta akademiska studier, såsom doktorandstudier. Dessa färdigheter stärks genom de kurser som erbjuds inom programmet och genom arbetet med lärdomsprovet under handledning av undervisningspersonalen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.  

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng och innefattar lärdomsprovet samt obligatoriska, fördjupade och fritt valbara kurser. Därtill ingår kurser som behandlar filosofi, kuratoriell teori och praktik, tvärvetenskapliga ämnen som innefattar konst, vetenskap och teknologi samt ekologiska och miljömässiga frågor och situerat och kontextbaserat arbete. Undervisningsplanen gäller för två år i taget, vilket innebär att kursutbudet inom huvudämnet kan uppdateras med två års mellanrum. Nästa tvåårsperiod sträcker sig från hösten 2024 till våren 2026.

I undervisningen betonas utbyte av expertis, utforskande lärande och konstnärlig forskning i syfte att skapa en öppen och dialogisk miljö för lärande, agerande och debatt. De mångsidiga studierna inom huvudämnet skapar en grund för studerande som vill ägna sig åt forskning och praktik över disciplingränser och främjar deras möjligheter att uppnå resultat som baserar sig på en syntes av olika teoretiska och forskningsinriktade perspektiv inom konst och kuratering. De studerande får kännedom om den forskningsexpertis som finns bland undervisningspersonalen och som för närvarande innefattar exempelvis följande teman: konstnärlig forskning; kuratoriell praktik; ny materialism; konst, vetenskap och teknologi; biokonst; ekologier och icke-människor; klimatresiliens; relationsmedier; feministiska praktiker; experimentellt och akademiskt skrivande; narrativa miljöer; konst och finansialisering; konstens infrastrukturer; teorier om arbete. Undervisningspersonalen uppmuntrar de studerande att se kritisk teori och filosofi som radikalt kreativa arbetssätt samt medel för att bryta dualismer och avslöja en inneboende koppling mellan tänkande och skapande, sinne och kropp samt natur och kultur. Fokus ligger på teorier och praktiker som belyser konstens och estetikens centrala roll i vår värld.

De studerande har också möjlighet att söka till en mängd olika biämnen som erbjuds vid Högskolan för konst, design och arkitektur och vid andra högskolor vid Aalto-universitetet (Högskolan för teknikvetenskaper, Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Handelshögskolan, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för elektroteknik).

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden.

Magisterprogrammet i konst och media

Inriktningsalternativ

Undervisningspersonalen erbjuder dig särskild vägledning i hur du kan bredda dina färdigheter inom välbekanta områden med hjälp av experimentella metoder. Vi uppmuntrar dig aktivt att tänka utanför ramarna och komma på innovativa metoder för framtidens konstnärliga forskning och kuratoriella arbete.

Du kan specialisera dig på något specifikt område genom att välja fördjupade och fritt valbara kurser utgående från din bakgrund och dina intressen. Därtill kan du specialisera dig genom arbetspraktik och studieprojekt, som du kan inkludera i de fritt valbara studierna.

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP) tillsammans med sin handledare, som ingår i undervisningspersonalen inom huvudämnet. Studieplanen hjälper de studerande att hitta sin egen väg utgående från sina intressen, kunskaper och mål med hänsyn till kraven för programmet. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier.

Internationell verksamhet

Huvudämnet är till sin natur internationellt och mångkulturellt (undervisningen är på engelska). En stor andel av undervisningspersonalen är internationell och bidrar med kunskap om visuella kulturer, kuratering och konstnärliga praktiker från olika delar av världen. Huvudämnet lägger fokus på globala perspektiv och mångfald i studierna, undervisningen och lärandet. Därtill tar huvudämnet hänsyn till lokala förhållanden, vilket bidrar till att utländska studerande kan öka sin förståelse för finländska, nordiska och arktiska kontexter med hänsyn till de omfattande globala utmaningarna vi står inför idag. Andelen internationella studerande bland de antagna ligger årligen på 26–50 % (baserat på statistik från 2016–2020).

Tidigare studerande inom programmet har kommit från Europa (t.ex. Nederländerna, Belgien, Sverige, Storbritannien, Grekland, Ukraina, Slovenien, Ryssland, Polen, Estland, Tyskland), USA och Kanada, Latinamerika (Mexiko, Argentina, Brasilien) och Asien (Iran, Pakistan, Indien, Japan, Hongkong, Taiwan, Indonesien, Kina) och såklart också från Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha utexaminerats från programmet har du de kunskaper och forskningsfärdigheter som behövs för att fortsätta med doktorandstudier med sikte på en akademisk karriär, för att arbeta vid universitet och institutioner samt i kulturrelaterade sektorer och för att arbeta som expert inom mångvetenskapliga projekt och forskningsgrupper. Du är medveten om dina egna unika och kreativa perspektiv som öppnar upp möjligheter för en professionell karriär i den ständigt föränderliga och mångvetenskapliga världen.

Karriärmöjligheter

Programmet utbildar experter som kan fungera som facilitatorer, brobyggare och kritiska aktörer som har förmåga att navigera sig fram genom samhälleliga och miljömässiga förändringar. De kan bidra till den kulturella, institutionella och strukturella mångfalden inom konstsektorn och är dess framtida chefer, tänkare och påverkare. Dagens samhällen håller på att röra sig bort från yrken som baserar sig på enbart ett vetenskapsområde till förmån för mer integrerade, sammanlänkade och mångsidiga former av kulturarbete. Efter att ha utexaminerats från programmet har du de verktyg och kunskaper som behövs för att arbeta och ta itu med tvärdisciplinära utmaningar i framtidens samhälle, både i och utanför akademiska kontexter.

Efter att ha utexaminerats från programmet kan du fortsätta som självständig konstnär med hjälp av det breda nätverk av nationella och internationella kontakter och möjligheter som studierna vid Aalto-universitetet erbjuder. En del studerande har också bildat arbetsrelaterade kollektiv efter examen och blivit uppskattade aktörer som har bidragit till det kulturella och konstnärliga området. Utexaminerade kan också få anställning vid olika kulturinstitutioner, museer, konstorganisationer, designbyråer, kulturprojekt och stiftelser. Många väljer att fortsätta med doktorandstudier och akademisk forskning eller arbeta inom närliggande områden, såsom design, kommunikation, arkitektur samt konst och vetenskap (se också Möjlighet till fortsatta studier).

Tyngdpunkter inom forskning

Att lära sig att forska tillsammans, leka på allvar och stöda varandra trots olikheter är av central betydelse inom huvudämnet. Våra forskningsområden är bland annat följande: filosofi och estetik, vetenskap och teknologi, nya medier och digital teori, kuratoriell teori, konst i livet, ekonomi och socialpolitik, berättande och narrativa miljöer, science fiction, infrastrukturer, financialisering, teorier om arbete, klimatresiliens, ekologiskt tänkande och psykisk hälsa, ny materialism och mer-än-mänsklig agens, social rättvisa, feministiska samarbetspraktiker, somatiska praktiker och vårdpolitik.

Samarbete med andra aktörer

I huvudämnet betonas samverkan och samarbete med olika nationella och internationella aktörer och institutioner i form av kurser, praktik, nätversmöjligheter och gästande internationella experter. De studerande får information om olika möjligheter genom officiella kommunikationskanaler. Tidigare samarbetspartner har omfattat exempelvis Frame (FI), Aalborg Universitet (DK), Bioart Society (FI), Helsingfors universitet (FI), Helsingforsbiennalen, International Association for Aesthetics, Det nationella audiovisuella institutet, Museet för nutidskonst Kiasma, Konstuniversitetet (FI) och många fler. Huvudämnet erbjuder en studieupplevelse som på ett unikt sätt möjliggör kulturell jämlikhet samt mångfald och delaktighet.

More than any other academic experience, the program provides learning minds with the possibility of cultural equity and engaged pluralism.

The ViCCA graduates; Vidha Saumya and Ali Mehta from the Museum of Impossible Forms Helsinki.

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder i magisteransökan 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som bestäms på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i konst och media – Visual Culture, Curating and Contemporary Art (VICCA) bedöms på följande grunder.

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökninsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat