Utbildningsutbud

Landskapsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Vill du ha ett meningsfullt arbete där du främjar människors och miljöns välbefinnande? Som landskapsarkitekt planerar du framtidens livsmiljöer, där det är gott att bo, leva och trivas. De mångvetenskapliga studierna ger dig goda färdigheter att utveckla nya lösningar och skapa fungerande, vackra och hållbara miljöer.
Kaksi opiskelijaa työskentelemässä maisemapienoismallin parissa.

Examen:

Teknologie kandidat + landskapsarkitekt

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Utbildningens beskrivning

Utbildningens beskrivning

Landskapsarkitekter planerar användningen av utrymme och mark i vår gemensamma miljö med ekologisk och social hållbarhet som mål. De är kreativa problemlösare som styrs av viljan att främja människors och miljöns välbefinnande.


Studierna i landskapsarkitektur innehåller naturvetenskap, konstämnen samt humanistiska och tekniska ämnen som ger en övergripande förståelse för faktorer som inverkar på planeringen av miljöer. Arbete i branschöverskridande arbetsgrupper hjälper landskapsarkitekten att tolka och förmedla olika behov som gäller användningen av rum och landskap.


Kandidatexamen ger den studerande färdigheter att inneha assisterande arbetsuppgifter och fortsätta till studier som leder till magisterexamen och en yrkeskvalifikation som landskapsarkitekt. Aalto-universitetets utbildningsprogram i landskapsarkitektur är det enda utbildningsprogrammet inom området på universitetsnivå i Finland.


Studierna inom området ger dig en möjlighet att utveckla din kompetens inom ett yrke där du på ett konkret sätt kan främja såväl estetiska som sociala och miljömässiga värden!


Lärandemål

 
Den som har avlagt kandidatexamen inom landskapsarkitektur har en övergripande förståelse för landskapsarkitekturen ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Hen kan planera arkitektoniska och tekniskt fungerande lösningar.

Den som har avlagt examen har en uppfattning och sin identitet och sina styrkor som planerare, kan utveckla sitt konstnärliga uttryck och vågar vara kreativ i letandet efter nya lösningar i enlighet med sitt konstnärliga och mångvetenskapliga kunnande.

En studerande som har avlagt kandidatexamen i landskapsarkitektur kan uttrycka sig och motivera sina tankar både visuellt och verbalt, och hen förstår landskapsarkitektens roll i branschöverskridande samarbete.
 

Akademiska färdigheter

Den studerande kan kombinera konstnärligt och vetenskapligt tänkande och använda dessa i sitt arbete. Hen kan ta emot respons på ett konstruktivt sätt och reflektera över sitt lärande.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är finska. Den studerande kan göra kursuppgifter och lärdomsprovet också på svenska. I magisterexamen genomförs en del av studierna på engelska.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatstudierna i landskapsarkitektur består av gemensamma studier (23 sp), huvudämnet (126 sp), ett biämne (18–31 sp) och fritt valbara studier (högst 13 sp).

De gemensamma studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur omfattar studier i konst samt språk och kommunikation. I huvudämnet får de studerande fördjupa sig i grunderna i landskapsarkitektur och planering, landskapsgestaltning och markanvändning. Därtill får de studerande insikter i arkitekturens historia, visuell kommunikation och digitala verktyg.

Efter utexaminering har den studerande en förståelse för den mångvetenskapliga helhet som landskapsarkitekturen utgör, och hen förstår betydelsen av hållbar markanvändning. Hen kan utföra sitt planeringsarbete med hänsyn till människors verksamhet och utmaningar i den föränderliga miljön. Därtill kan hen bedöma effekten av olika planeringslösningar, söka fram och kritiskt tillämpa planeringsinformation samt utforma färdiga planeringskoncept utgående från olika lösningsmodeller och möjligheter.

Undervisningen präglas av ett lösningsorienterat angreppssätt, gemenskap, intensitet och en praktisk inriktning, vilket ger goda färdigheter för arbetslivet. Undervisningsmetoderna innefattar övningsarbeten som görs självständigt och i grupp, responstillfällen och terrängföreläsningar. Övningsarbeten med fokus på verkliga objekt stärker de studerandes kreativa problemlösningsförmåga. 

De studerande har tillgång till gemensamma ritsalar. Genom interaktivt lärande utvecklar de studerande sin samarbetsförmåga, som är en viktig färdighet hos en landskapsarkitekt som arbetar i ett mångvetenskapligt team.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur

Inriktningsalternativ

Den studerande kan specialisera och stärka sitt mångvetenskapliga kunnande med hjälp av biämnen och fritt valbara studier, som kan väljas vid en annan högskola vid Aalto eller ett annat finländskt universitet.

Inom huvudämnet är det vanligt att de fritt valbara studierna innefattar naturvetenskap, samhällsvetenskap och konst. Tidigare studier kan räknas till godo som ett biämne.

Internationell verksamhet

Utbildningen är ackrediterad av den internationella federationen för landskapsarkitekter IFLA. Kandidatexamen i landskapsarkitektur ger färdigheter att söka till ackrediterade magisterprogram utomlands.

Studentföreningen för landskapsarkitekter Vista ry samarbetar aktivt med andra studentorganisationer i Norden och Estland. Vid det internationella Aalto-universitetet inkluderas de studerande i den mångfaldiga gemenskapen såväl via studierna som via fritidsevenemang och aktiviteter på campus.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt kandidatexamen kan den studerande fortsätta studera landskapsarkitektur på magisternivå (120 sp, 2 år) och på så sätt få yrkeskvalifikation som landskapsarkitekt. Magisterexamen ger färdigheter för fortsatta studier i ett doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

En studerande på kandidatnivå kan samla erfarenhet genom assisterande arbetsuppgifter som till exempel planeringsassistent eller praktikant. Genom att avlägga magisterexamen får den studerande yrkeskvalifikation som landskapsarkitekt.

Sysselsättningsläget inom den växande branschen är mycket gott. Landskapsarkitekter kan avancera till viktiga beslutsfattarpositioner inom till exempel planläggning, landskapsplanering och stadsbyggande. 

Vanliga arbetsplatser för landskapsarkitekter:

  • landskapsarkitekt-, arkitekt- och ingenjörsbyråer samt mångvetenskapliga byråer inom den privata sektorn
  • planläggnings- och stadsplaneringsorganisationer; städer, kommuner och landskap
  • miljöförvaltning (NTM-centraler, landskapsförbund)
  • egen planeringsbyrå.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Därtill kan den aktiva företagargemenskapen vid Aalto hjälpa studerande att grunda företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen inom landskapsarkitekturen är tillämpad och tvärvetenskaplig och syftar till att skapa en ekologiskt, socialt och kulturellt mer hållbar framtid.

Läs mer om forskningen inom landskapsarkitektur här (på finska).

Samarbete med andra aktörer

Inom undervisningen och forskningen i landskapsarkitektur bedrivs nära samarbete med olika aktörer i samhället, såsom ministerier, kommuner, företag, organisationer och andra läroanstalter.

Utbildningen har nära kontakter till arbetslivet. Yrkesverksamma experter arbetar som timlärare och handleder de studerandes övningsarbeten och lärdomsprov. Därtill gästas föreläsningarna av experter från olika områden. Undervisnings- och forskningspersonalen har internationella nätverk och utbildningen är erkänd av europeiska federationen för landskapsarkitektur.

Ansökan till kandidatutbildningar

Lue lisää maisema-arkkitehtuurin opiskelusta

Riskejä on otettava -diplomityön kuvitusta: vanha mustavalkoinen kuva, jossa lapset leikkivät verkkokeinussa ja aikuiset keskustelevat sen lähistöllä

Landscape architect Jussi Virta gets the Lappset Prize

In his master's thesis, Virta explores how children's development can be better supported by renewing playgrounds.

News
Festival attendees on green grass

The work of landscape architects can be seen everywhere

For 30 years already, it has been possible to study in Finland to become a landscape architect. The Degree Programme in Landscape Architecture at Aalto University will be celebrating its thirtieth anniversary from 7 to 11 October 2019.

News

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-arkitekt/

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: