Utbildningsutbud

Landskapsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Vill du göra vår omgivning till en bättre plats att bo och vistas i? Är det viktigt för dig att studera inom ett område som värnar om naturen och vår planet? Gemensamt för landskapsarkitekter är viljan och förmågan att göra gemensamma landskap hållbara, fungerande och vackra. Aalto-universitetets utbildningsprogram i landskapsarkitektur är det enda utbildningsprogrammet inom området på universitetsnivå i Finland. De mångsidiga studierna förbereder de studerande för ett yrke som det finns ett betydande samhälleligt behov för – sysselsättningsläget inom området är mycket gott.
perf landscapes_perspective 1

Examen:

Teknologie kandidat + landskapsarkitekt

Ansökningsperiod:

15.3.2023 – 30.3.2023

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Utbildningens beskrivning

Vill du göra vår omgivning till en bättre plats att bo och vistas i? Är det viktigt för dig att studera inom ett område som värnar om naturen och vår planet? Gemensamt för landskapsarkitekter är viljan och förmågan att göra gemensamma landskap hållbara, fungerande och vackra. Aalto-universitetets utbildningsprogram i landskapsarkitektur är det enda utbildningsprogrammet inom området på universitetsnivå i Finland. De mångsidiga studierna förbereder de studerande för ett yrke som det finns ett betydande samhälleligt behov för – sysselsättningsläget inom området är mycket gott.

En kandidatexamen ger inte någon yrkeskvalifikation som landskapsarkitekt men ger den studerande goda förutsättningar för assisterande arbetsuppgifter och för att fortsätta till magisterstudier inom landskapsarkitektur. Efter kandidatexamen har den studerande följande kunskaper och färdigheter:

Övergripande kunskaper om landskapsarkitektur. Studierna kombinerar naturvetenskaper, konstnärliga ämnen, humaniora och tekniska ämnen och ger den studerande en god helhetsuppfattning om vilka faktorer som påverkar landskapsarkitektur.

Kännedom om landskapens naturfaktorer samt förmåga att analysera dem. De utexaminerade förstår naturfaktorernas grundläggande betydelse för landskapsplanering.

Grundkunskaper om landskapens sociokulturella faktorer samt förmåga att analysera dem. De utexaminerade kan tolka landskapets kulturella och sociala dimensioner och förstår vikten av landskapets användare och landskapets historia som en del av landskapsarkitekturen.

Grundkunskaper om landskapens funktionella och rumsliga faktorer samt deras strukturella och tekniska system. De utexaminerade kan planera arkitektoniska och tekniskt fungerande lösningar.

En helhetsuppfattning om aktuella miljöfrågor.De utexaminerade förstår det ekologiska och sociala ansvar som landskapsarkitekter har och kan beakta ett hållbarhetsperspektiv i hela planeringsprocessen.

Förmåga till såväl självständigt arbete som grupparbete. De utexaminerade kan sköta planeringsuppgifter självständigt

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i huvudämnet landskapsarkitektur är finska. Den studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter även på svenska.

Studiernas uppbyggnad

I studierna betonas lösningsfokuserat lärande. Olika övningsarbeten i landskapsplanering och markanvändning utvecklar den studerandes problemlösningsförmåga och kreativitet. Den studerande kan bedöma effekten av olika planeringslösningar, söka fram och kritiskt tillämpa planeringsinformation samt utforma färdiga planeringskoncept utgående från olika lösningsmodeller och möjligheter.

I kandidatstudierna i landskapsarkitektur betonas intensivt och gemensamt lärande. De studerande har tillgång till gemensamma ritsalar där de bearbetar sina övningsarbeten. Växelverkan mellan kursdeltagare, gemensamt lärande, diskussion och responstillfällen utvecklar förmågan att arbeta i nätverk, vilket är viktigt i det framtida arbetslivet.

Utbildningsprogrammet i landskapsarkitektur har nära kontakter till aktörer på området, till exempel gästande experter och Finlands landskapsarkitektförbund MARK. Kursernas övningsarbeten utgörs huvudsakligen av verkliga projekt i samarbete med kommuner och städer. Utbildningen är även ackrediterad av den internationella federationen för landskapsarkitekter IFLA.

Kandidatstudierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar 180 studiepoäng:

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden

Inriktningsalternativ

Genom biämne och de fritt valbara studierna kan den studerande profilera sig enligt sina intressen.

Internationell verksamhet

Internationalisering sker på flera nivåer inom utbildningen i landskapsarkitektur, och vi följer aktivt internationella fenomen på området i undervisningen. I studierna ingår även studieresor utomlands och ibland kurser eller projekt i samarbete med internationella partneruniversitet. Utbildningsprogrammet deltar aktivt i samarbetsorganisationen för europeiska landskapsarkitektskolor (ECLAS). Studerande vid Aalto-universitetet kan också få internationella erfarenheter till exempel genom att

  • delta i sommarkurser eller sommarskolor utomlands (i magisterskedet)
  • göra praktik utomlands
  • studera språk och interkulturell kommunikation.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang och aktiviteter. Den aktiva tutorverksamheten hjälper utländska studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen och är dessutom ett utmärkt sätt för finländska studerande att lära känna utbytesstuderande.

Möjlighet till fortsatta studier

Teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till landskapsarkitekt. När den studerande antas till studier för teknologie kandidatexamen (180 sp, 3 år) med landskapsarkitektur som huvudämne får hen även rätt att avlägga landskapsarkitektexamen (120 sp, 2 år).

Landskapsarkitektur 2022-2024 - Magisterprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inrednigsarkitektur

Karriärmöjligheter

En kandidatexamen i landskapsarkitektur ger i sig ingen yrkeskvalifikation. Utanför läsåret, till exempel på sommaren, kan den studerande arbeta med assisterande uppgifter till exempel på en landskapsarkitektbyrå eller med motsvarande uppgifter inom städers planeringsorganisationer. Kandidatstudierna ger goda färdigheter för sådana uppgifter. Efter att ha slutfört kandidatstudierna utexamineras den studerande som teknologie kandidat. Benämningen landskapsarkitektstuderande används ofta fram till att den studerande har avlagt landskapsarkitektexamen. Andra yrkesbeteckningar som kan användas innan den studerande har avlagt magisterexamen är planeringsbiträde eller planeringsassistent.

Landskapsarkitektur är ett växande område både i Finland och internationellt, och dess betydelse framhävs allt mer i och med klimatkrisen. Sysselsättningsläget på området är mycket gott. Landskapsarkitekter kan avancera till viktiga beslutsfattarpositioner till exempel inom planläggning, landskapsplanering och stadsbyggande. Bland annat följande arbetsplatser är typiska för landskapsarkitekter:

  • Landskapsarkitekt-, arkitekt- och ingenjörsbyråer samt mångvetenskapliga byråer inom den privata sektorn
  • Planläggnings- och stadsplaneringsorganisationer; städer, kommuner och landskap
  • Miljöförvaltning (NTM-centraler, landskapsförbund)
  • Egen planeringsbyrå.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa den studerande grunda ett eget företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Inom undervisningen och forskningen bedrivs nära samarbete med olika aktörer i samhället, såsom ministerier, kommuner, företag, organisationer och andra läroanstalter.

Samarbete med andra aktörer

Landskapsarkitekturen är mångvetenskaplig till sin natur eftersom den innefattar konstnärliga, tekniska, naturvetenskapliga och humanistiska aspekter. Inom undervisningen och forskningen bedrivs nära samarbete med olika aktörer i samhället, såsom ministerier, kommuner, företag, organisationer och andra läroanstalter. På kurserna beger vi oss ofta ut i terrängen på verkliga planeringsuppdrag. Experter från arbetslivet handleder de studerandes övningsarbeten och lärdomsprov. Föreläsningarna gästas av experter från olika områden. Undervisnings- och forskningspersonalen har internationella nätverk och utbildningen är erkänd av europeiska federationen för landskapsarkitektur.

Ansökan till kandidatutbildningar

Lue lisää maisema-arkkitehtuurin opiskelusta

Riskejä on otettava -diplomityön kuvitusta: vanha mustavalkoinen kuva, jossa lapset leikkivät verkkokeinussa ja aikuiset keskustelevat sen lähistöllä

Landscape architect Jussi Virta gets the Lappset Prize

In his master's thesis, Virta explores how children's development can be better supported by renewing playgrounds.

News
Festival attendees on green grass

The work of landscape architects can be seen everywhere

For 30 years already, it has been possible to study in Finland to become a landscape architect. The Degree Programme in Landscape Architecture at Aalto University will be celebrating its thirtieth anniversary from 7 to 11 October 2019.

News

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-arkitekt/

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat