Utbildningsutbud

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare. Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visuella vision, metoder för personregi, dramaturgiska och produktionsmässiga kunnande och förmåga att leda den konstnärliga processen i samarbete med den övriga konstnärliga gruppen. Målet med utbildningen är att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att regissera en lång biograffilm och en fiktiv tv-serie.
ohjaus2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

finska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Utbildningens beskrivning

Obs! Ingen antagning 2023. Nästa antagning planerad till år 2024.

Uppdateras på svenska under hösten 2022

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare.

Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visuella vision, metoder för personregi, dramaturgiska och produktionsmässiga kunnande och förmåga att leda den konstnärliga processen i samarbete med den övriga konstnärliga gruppen. Målet med utbildningen är att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att regissera en lång biograffilm och en fiktiv tv-serie.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket inom magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmregi är finska (svenska), men en del av undervisningen kan ges på engelska (kurserna i skådespelarregi går huvudsakligen på finska).. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Studiernas uppbyggnad

I magisterstudierna i huvudämnet filmregi utvecklar den studerande sin konstnärliga reflektion och filmiska vision. Magisterstudierna i filmregi bygger på 1. obligatoriska gemensamma studier som utvecklar den studerandes forskarfärdigheter och arbetslivskunskaper, 2. obligatoriska studier i huvudämnet och alternativa studier till dem, 3. fritt valbara innehåll samt 4. lärdomsprovet för konstmagister.

Studierna i huvudämnet filmregi består av tematiska undervisningshelheter med varierande innehåll. Helheterna kombinerar teoriundervisning, praktiskt verkstadsarbete samt arbete och forskning som den studerande utför självständigt. En del av studierna fokuserar på olika metoder för personregi och skådespelararbete och på att producera eget material genom att skriva. En annan del av studierna fokuserar på laboratorier som byggts kring ett centralt tema eller teknik och som genomförs i samarbete med ett eller flera huvudämnen. I huvudämnesstudierna ingår också samarbetskurser som ordnas tillsammans med Teaterhögskolan.

Om den studerande vill kan hen strukturera sina studier så att tyngdpunkten antingen ligger på film eller på tv. Den studerande kan välja studier som stöder hens inriktning även från andra huvudämnens kursutbud, till exempel kursutbudet för manusförfattande eller produktion.

I magisterstudierna utmanar den studerande sin konstnärliga reflektion, utforskar filmens och tv-dramats olika inriktningar, formspråk och dramaturgiska strukturer och fördjupar sina kunskaper om grunderna för sitt eget konstnärliga arbete. Studierna förstärker regissörens roll i produktionsprocessen som helhet, ger redskap för olika regimetoder och hjälper regissören att identifiera och förstärka sin egen stilinriktning. I enlighet med den individuella studieplanen (ISP), som gjorts upp tillsammans med den studerande, kan regissören genom de fritt valbara studierna fördjupa sina kunskaper om manuskript och om visuellt eller auditivt berättande.

Under magisterstudierna blir den studerande införstådd med resursernas betydelse för planeringen och genomförandet av filmer och tv-serier och bekantar sig med aktörer inom inhemsk film och tv (produktionsbolag, finansiering och distribution).

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2022-2024 (på finska).

Inriktningsalternativ

-

Internationell verksamhet

Den studerande har på eget initiativ möjlighet till studentutbyte eller internationell arbetspraktik och kan ansöka om att delta i huvudämnets och institutionens internationella projekt och program. Under studietiden deltar magisterstuderande som observatörer i de nordiska filmskolornas pitchningsevenemang Nordic Talents.

De studerande deltar i internationella filmfestivaler och representerar sina filmer på dem. De uppmuntras också att delta i korta regiverkstäder och seminarier i utlandet med hjälp av understöd för resekostnaderna.

Möjlighet till fortsatta studier

-

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från magisterstudierna i filmregi har förmåga att regissera långfilmer och tv-drama i serieformat. Regissörer arbetar i huvudsak som freelance-regissörer i inhemska film- och tv-produktionsbolag och regisserar film eller tv-drama i serieformat eller hörspel för Rundradion. Utexaminerade regissörer arbetar även som reklamfilmsregissörer och inom kommersiella, icke-fiktiva produktioner, samt som utbildare vid yrkeshögskolor och läroanstalter i mediebranschen.

I magisterskedet har den studerande möjlighet till en praktikperiod antingen i en film- och/eller tv-produktion på eget initiativ.

I studierna ingår regelbundna träffar med aktörer på området (produktionsrådgivare, chefer för tv-kanalernas samproduktioner) och medverkan i det finska filmregissörsförbundet SELO:s verksamhet.

Tyngdpunkter inom forskning

-

Samarbete med andra aktörer

-

Ansökan till magisterutbildning

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in Film and Television - Film Directing will be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

The artistic quality, vision and uniqueness of audiovisual works, and bold and strong visual and dramatic storytelling skills. The ability to think analytically, recognise and communicate one’s personal processes. Experience in directing actors and in the processes of fiction.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies and communication skills.

The need for studies as a director and/or researcher (academic background).

What we look for in an applicant/Admission requirements

Bold visual and dramatic thinking, ability to use one’s personal experiences and insights in an artistic process. Motivation and willingness to study and to complete studies in target time.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Degree related to film, theatre or (audio)visual arts

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Academic performance

What is evaluated

Grades of the previous degree(s), artistic quality of the degree(s), duration of previous studies/degree

What we look for in an applicant/Admission requirements

Degree related to film, theatre or (audio)visual arts

 

The admission committee will take into account those who don’t have a BA degree, but sufficiant amount of experience in the field of film as well as those who have a degree in other fields than film and audiovisual arts.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions.

What we look for in an applicant/Admission requirements

Experience as a director: the ability to direct actors and tell stories using audiovisual means. Broader experience in the film and television sector, its funding mechanisms in particular.

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

The committee does not assess or consider letters of recommendations.

 

Phase II

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills/ assessment of second phase assignments.

The need for studies as a director and/or researcher (academic background).

What we look for in an applicant/Admission requirements

Verbal expression of one’s artistic ambitions and dramaturgical thinking. Group work skills, the ability to accept feedback and work under pressure, group leadership skills. A knowledge of film history, the Finnish and international field of film and television drama, theatre and literature is considered an advantage.

Method of demonstrating competence

Interview

 

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Visionary and dramatic storytelling skills, written expression, strong visual skills and a sense of rhythm. The ability to direct and verbalise the emotions of the actors/performers. The ability to observe one’s surroundings and interpret them in a cinematic form, the ability to produce and analyse text, uniqueness.

Method of demonstrating competence

second-phase assignments

 

 

What we look for in an applicant?

We expect our Master's students in Film Directing to have originality, bold visual and dramatic storytelling skills, readiness for analytical thinking and openness to learning. Knowledge of film history, Finnish and international film and television field as well as theatre and literature are considered an advantage. The applicant is expected to have directed actors or performers and directed at least one film (short and documentary films are also taken into account) and/or episodes in narrative television series. We also expect the applicant to be familiar with the field of film and television and especially its financing mechanisms.

The admission commettee will take into account those who don’t have a BA degree, but sufficiant amount of experience in the field of film as well as those who have a degree in other fields than film and audiovisual arts.

Evaluation criteria

Bold visual and dramatic thinking, ability to utilize their own personal experiences and insights in the artistic process, need for studies and willingness to study full time.

The overall assessment also emphasizes possible research interests, written expression skills and the suitability to be a director.

In the second stage, the evaluation criteria consists of communication and social skills, ability for empathy and variety of point of views, stress tolerance and ability to receive feedback.

The talented students who are selected for the major in Film Directing want to develop their directing skills and deepen their understanding in film and narrative TV as an artform as well as learn about the history and theory of the various genres of fiction film and the narrative audiovisual field in general.

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applications are evaluated based on the following criteria

  • Artistic practice/Portfolio
  • Suitability/Motivation letter
  • Relevance of previous studies
  • Academic performance
  • Other areas of competence

Bold visual and dramatic thinking and the ability to use one’s personal experiences and insights in an artistic process are emphasized alongside the applicant’s motivation and willingness to study. The overall assessment also takes account of the applicant’s possible research interests, written expression skills and suitability to be a director.

Only the applicants who fulfill the requirements/are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

  • Suitability/Interview
  • Artistic practice

In Phase II, the evaluation criteria consist of assessing artistic vision, communication and social skills, the ability to tolerate stress and the ability to finish studies in target time. The ability to empathise and to come up with new ideas, as well as the ability to receive feedback are also assessed.

The invitation to Phase II will be send to the applicants at latest 7 days in advance. Selected applicants will need to accomplish a pre-assignment handed in by a given date before the phase II interview. This pre-assignment consists of a written and an audiovisual part which are evaluated and discussed during the interview.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

The applicant is required to have directed fiction films. Documentary films, short films or episodes of narrative TV drama will also be taken into account. The portfolio should include a link to at least one, maximum two films directed and selected by the applicant. Length of selected film(s) should not exceed 20 min in total and be selected to best show the applicant’s abilities and skills as a director. Excerpts are accepted, but a showreel does not count for a film. A video recording of a theatrical play can be considered as one of the films.

Please submit your films either as password protected Vimeo links or QuickTime files and ensure that they can be screened on the most common Macs and PCs. In addition, include a description of each film (why you have selected it, a synopsis and a description of the artistic intentions of the work). The maximum total length of the descriptions is one A4 sheet.

The maximum size of the file is 1.0 GB. Name the file Portfolio-lastname-firstname.pdf. If your portfolio contains password protected video links, include the password(s) in your portfolio. If a portfolio is not uploaded to the online application form by the deadline, the application will be rejected.

CV

The application must include a CV with your personal details, education, work experience, completed films (with your professional roles specified), festivals and other artistic work, awards, grants, workshops, positions of trust and other background information relevant to the application. Before sending in your application, please upload your CV as a single PDF file into the application system.

The committee does not assess or consider letters of recommendations.

Motivation letter

In the motivation letter, describe why you are applying to the major and specify what are your special interests including areas of research in the specific educational field. Also, you should specify the strengths of your directorial skills, areas of interest and your views and artistic visions as a film director. Additionally, you should explain how film directing studies at the School of Arts, Design and Architecture could support your intentions mentioned above. As part of artistic orientation, you should also describe your potential career plans after the graduation.

The maximum length of the motivation letter is 4000 characters. The motivation letter is part of the online application form.

Language of application documents

The application documents must be submitted in Finnish (Swedish) or English.

Seuraa meitä somessa!

Kontakt information

ARTS Admissions

[email protected]

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat