Utbildningsutbud

Collaborative and Industrial Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Inom huvudämnet Collaborative and Industrial Design (CoID) ligger fokus på designens roll i samhället. De studerande får färdigheter som gör att de kan arbeta med expert- och ledningsuppgifter och som entreprenörer och innovatörer inom en rad olika roller inom industri, affärsliv, samhälle, utbildning och den offentliga sektorn.Huvudämnet Collaborative and Industrial Design är ett av de tre huvudämnena i magisterprogrammet i design. De två övriga huvudämnena är Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) och Contemporary Design (CoDe). Därtill har magisterprogrammet ett nära samarbete med följande program: Master’s programme in Creative Sustainability (CS) och International Design Business Management (IDBM). Det tvååriga programmet ger en konstmagisterexamen.
Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Inom huvudämnet Collaborative and Industrial Design (CoID) ligger fokus på designens roll i samhället. De studerande får färdigheter som gör att de kan arbeta med expert- och ledningsuppgifter och som entreprenörer och innovatörer inom en rad olika roller inom industri, affärsliv, samhälle, utbildning och den offentliga sektorn.

Huvudämnet Collaborative and Industrial Design är ett av de tre huvudämnena i magisterprogrammet i design. De två övriga huvudämnena är Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) och Contemporary Design (CoDe). Därtill har magisterprogrammet ett nära samarbete med följande program: Master’s programme in Creative Sustainability (CS) och International Design Business Management (IDBM). Det tvååriga programmet ger en konstmagisterexamen.

Huvudämnet Collaborative and Industrial Design utforskar industriell design i relation till interaktionsdesign, tjänstedesign, kollaborativ design och andra framväxande områden där design kan förbättra miljön och människors liv. De studerande får sådana empatiska, kritiska, strategiska och tekniska färdigheter som behövs i designrelaterade innovationsprocesser. De uppmuntras också att utforska nya roller inom designbranschen. Studierna inom huvudämnet ger en förståelse för design i förhållande till innovation och samtidskultur, både på det lokala och globala planet och på det privata och offentliga planet. De studerande utvecklar också en stark designkompetens samt förmåga att leda designprojekt och samarbeta med designer och icke-designer och på så sätt kunna forma förändringar i samhällen och företag.

Aalto-universitetet har utsetts till det sjätte bästa universitetet i världen inom området för konst och design i QS World University Ranking. Genom att erbjuda undervisning och lokaler i världsklass garanterar vi att de studerande efter utexaminering kan

· tillämpa designpraktiker i anslutning till sociala, miljömässiga, organisatoriska och teknologiska förändringar

· strategiskt tillämpa design inom produktutveckling och innovation

· integrera kollaborativa och människocentrerade perspektiv i olika skalor och domäner

· använda kreativ design, systemtänkande och deltagarbaserade metoder för att skapa lösningar på ett ansvarsfullt och etiskt sätt

· bidra med designexpertis och -ledarskap i komplexa projekt inom mångvetenskapliga team

· uttrycka och förmedla förståelse för designprocessen till andra designer och icke-designer

· skapa framtidsorienterade produkter, tjänster och system som medlem i ett mång- eller tvärvetenskapligt team och/eller som självständig designer

· kombinera kreativitet, nyfikenhet, kontinuerlig förnyelse och uttrycksförmåga med analytisk kompetens och praxis

· förstå hur man leder och kommunicerar om designbaserade och ofta komplexa processer med hjälp av empati, kritiskt tänkande och forskningsbaserade resonemang

· förstå hur design bidrar till sociomateriella förändringar och en hållbar framtid

· bedriva designforskning för att skapa kunskap som stöder och motiverar det praktiska arbetet samt söka till utbildning som leder till konstdoktorsexamen.

Undervisningsspråk

Undervisningspråket i huvudämenet Collaborative and Industrial Design är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i design med Collaborative and Industrial Design som huvudämne omfattar totalt 120 studiepoäng. De centrala obligatoriska studierna väljs bland kursutbudet inom huvudämnet. De studerande deltar också i gemensamma studier vid institutionen för design (12 studiepoäng) och gör ett lärdomsprov om ett designrelaterat ämne (30 studiepoäng). Därtill väljer de studerande fritt valbara studier i enlighet med sina individuella studieplaner.

I början av studierna får de studerande kännedom om principerna för människocentrerad design. Därefter blir innehållet i studierna mer individuellt, även om vårterminen under det första året inleds med kurs i interaktionsdesign som är obligatorisk för alla. Programmet ger utrymme att välja kurser inom eller utanför undervisningsplanen för att göra det möjligt att skräddarsy sina studier. En del gemensamma kurser vid institutionen sammanför studerande från olika magisterprogram för att till exempel fokusera på designforskning.

Under det andra studieåret arbetar de studerande med sina lärdomsprov, till en början parallellt med andra kurser och under våren ofta på heltid. I samband med lärdomsprovet får de studerande utveckla sin förmåga att självständigt genomföra en studie eller ett projekt, medan de flesta projekt som ingår i studierna genomförs i grupp och är samarbetsinriktade.

De studerande får färdigheter i konceptdesign, kollaborativ design, strategisk design och designforskning. De lär sig att uppfatta och omarbeta designidéer och -problem för att motivera sina insikter och skapa ändamålsenliga representationer av välgrundade designkoncept i enlighet med sina intressen och studiestigar. De får också de strategiska färdigheter som krävs för att hantera innovations- och entreprenörsmässiga processer och praktiker i affärssammanhang samt färdigheter i kollaborativ design för att hantera social innovation i organisationer och i den offentliga sektorn. Att skapa en individuell studiestig kräver aktivitet och initiativförmåga. Den akademiska handledaren och övrig personal samt studiekamraternas erfarenheter är till stor hjälp i skapandet av den individuella studieplanen.

Se mer information om studierna i undervisningsplanen 2022-2024.

Master's Programme in Design

Inriktningsalternativ

Oberoende av personliga intressen och studiestigar får alla studerande de empatiska, kritiska, strategiska och tekniska färdigheter som behövs i designrelaterade innovationsprocesser och praktiker. De uppmuntras också att utforska oväntade roller inom designbranschen.

Studierna inom kollaborativ design betonar människan som utgångspunkt för designverksamhet och lägger fokus på kollaborativa designprocesser, användning av interaktiv teknologi och design av tjänster i en samhällskontext och inom näringslivet.

Studierna inom industriell design lägger fokus på samtida produktutvecklings- och tillverkningsprocesser, högklassig formgivning, prototyputveckling och konkret industriellt samarbete genom projekt. Studerande inom denna studiestig får uppmuntran och stöd för att delta i en projektkurs utanför institutionen i syfte att ta del av en mångvetenskaplig miljö.

Kurser inom designstrategi och -ledarskap lägger fokus på förmågan att framgångsrikt tillämpa design vid skapande, utveckling och ledning av samtida praktiker inom affärslivet.

Utöver det centrala innehållet i studierna som beskrivs ovan kan de studerande välja fritt valbara studier antingen inom programmet, från andra utbildningsprogram eller bland biämnesutbudet. Innehållet i studierna fastställs närmare i den individuella studieplanen.

Internationell verksamhet

Vid Aalto-universitetet blir de studerande en del av en internationell gemenskap av kompetenta, kreativa och ansvarstagande individer. Så många som 15 % av de studerande och 40 % av undervisningspersonalen vid universitetet kommer från andra delar av världen. På så sätt blir de studerande en del av det globala nätverket inom design. Högskolan för konst, design och arkitektur har goda kontakter till andra framstående designhögskolor och -universitet runtom i världen. De studerande uppmuntras att söka till internationella praktikperioder och utbytesstudier samt att delta i internationella tävlingar, utställningar, konferenser och mässor och på så sätt berika sitt individuella lärande.

Möjlighet till fortsatta studier

Studierna inom huvudämnet ger färdigheter att söka till doktorandstudier vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utomlands.

Karriärmöjligheter

Genom dess fokus på designinnovation ger huvudämnet de studerande en djupgående förståelse för designens roll i samhället och avancerade färdigheter att arbeta som designer och som design- och tankeledare inom olika affärsområden, som entreprenörer eller som innovatörer i den privata eller offentliga sektorn.

Tyngdpunkter inom forskning

Högskolan för konst, design och arkitektur bedriver internationellt framstående forskning inom hållbar design, praktikbaserad designforskning, människocentrerad design och kollaborativ design. Vår forskningsmiljö och -kultur möjliggör målinriktad forskning, fantasifulla experiment, kritisk diskussion och tvärvetenskapligt samarbete.

Forskningsgrupper vid och utanför institutionen bidrar direkt till undervisningen inom många kurser inom huvudämnet. I en del kurser ingår övningar i anknytning till forskningsprojekt.

Samarbete med andra aktörer

Det mångvetenskapliga samarbetet mellan de sex högskolorna vid Aalto-universitetet är omfattande. Högskolan för konst, design och arkitektur har en lång tradition av framgångsrikt samarbete med utomstående partner i anslutning till projekt och kurser och har nära kontakter till flera utomstående intressenter. Aalto-universitetet kontaktas ofta som en av de ledande designhögskolorna i Europa av företag, forskningsinstitut, vinstdrivande, icke-vinstdrivande och offentliga organisationer som vill involvera studerande i verkliga samhällsproblem och affärsmöjligheter.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i design – Collaborative and Industrial Design (CoID) bedöms på följande grunder.

Follow us!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat