Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Studier vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

För att säkerställa en hållbar utveckling krävs nya grepp på maskinteknikens, byggteknikens och den byggda miljöns områden. Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper kan du utforma din studiestig enligt dina intressen och studera till konstruktör av en hållbar framtid. Diplomingenjörer som utexamineras hos oss jobbar som experter på många för samhället viktiga områden, såsom arktisk teknik, marinteknik, hållbara byggda miljöer, mekatronik och material, mångvetenskaplig energiteknik och systemplanering samt produktionsteknik.
Opiskelijatuutoreita Insinööritieteiden korkeakoulun uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa.
Teknologtutorer under välkomstträffen med nya studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Bild: Annamari Tolonen

Undervisningen för grundexamen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper sker inom utbildningsprogrammen på kandidat- och magisternivå.

En studieplats på ett kandidatprogram medför rätt att studera också i utbildningsprogrammet på magisternivå. Studierna i huvudämnet för kandidatexamen lägger grunden till magisterstudierna, och därför inverkar huvudämnet också på vilket magisterprogram du kan välja efter slutförd lägre högskoleexamen. Genom att skräddarsy studierna kan du söka till studier också i andra magisterprogram.

Kandidatundervisningen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper är uppdelad på tre huvudämnen: energi- och miljöteknik, maskin- och byggnadsteknik och den byggda miljön. Nedan presenteras de tre huvudämnena tillsammans med tillhörande magisterprogram.

Kandidatstudiernas undervisningsspråk är finska eller svenska, i magisterprogrammen är undervisningsspråket engelska.

Tiden för högskolornas gemensamma ansökan till de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen är 17.3 – 31.3.2021.

På teknikområdet erbjuds kandidatundervisning på engelska i programmet Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology, där Högskolan för ingenjörsvetenskaper anordnar huvudämnet Computational Engineering.

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för ingenjörsvetenskaper
The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus
Energi, naturresurser och samhällsbyggnad studeras från teknikens och samhällets synpunkt. Bilden visar strömningskanalen i laboratoriet för miljöhydraulik.

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik omspänner teknikområden som är livsviktiga för samhällets funktion. Hit hör energiproduktion, vattenförsörjning och samhällsbyggnad. Hit räknas också geoinformatik, som behandlar geografisk information vilken behövs vid planeringen och underhållet av anläggningar inom de nämnda områdena.

I studierna behandlas användning och återvinning av geologiska och förnybara råvaror, vattenresurser och material samt deras miljöpåverkan och energibalanser. Energi, samhällsbyggnad och naturresurser granskas från teknisk synpunkt men också ur ett samhällsperspektiv.

Till området hör också modellering av fenomen i samband med energi och naturresurser samt 3D-modellering av miljön med hjälp av matematik, numeriska metoder och geografisk information.

Kandidat- och DI-studier i energi- och miljöteknik

När du väljer kandidatstudier i energi- och miljöteknik kan du studera till diplomingenjör i magisterprogrammen i geoinformatik, geobyggnad eller vatten- och miljöteknik.

Master's Programme in Geoinformatics

Magisterprogrammet ”Master’s Programme in Geoinformatics” förbereder mångsidiga experter till samhället som kan tillämpa aktuell kunskap om geoinformatik och utveckla branschen.

Geoinformatics students operate a drone at Aalto University.

Master's Programme in Geoengineering

Aalto-universitetets magisterprogram i geobyggnad erbjuder utbildning i världsklass i geoteknik, vägbyggnad och bergteknik. Vårt program ligger i toppen i denna bransch och det ger en klar rutt till arbetslivet, där en diplomingenjör som är specialiserad på geobyggnad kan bidra till att lösa urbaniseringens och den cirkulära ekonomins utmaningar.

Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Vill du säkra ett hållbart och fungerande samhälle? Då är Magisterprogrammet i vatten- och miljöteknik perfekt för dig!
Vatten- och miljöteknik handlar i grunden om att få världen att fungera. I en värld med begränsade naturresurser och ett ökande behov av vatten, mat och energi söker vi praktiska lösningar för att utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt.

Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

DI-studier i energiteknik

Diplomingenjörsexamen på energiområdet avläggs inom Aalto-universitetets gemensamma magisterprogram Advanced Energy Solutions, där Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuder två huvudämnen. 

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy in Buildings and Built Environment

Visste du att i detta nu är byggnadernas andel av slutanvändningen av primär energi 40 % och av elförbrukningen cirka 50 %?

Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt val för dig om du vill göra din andel av att lösa utmaningarna beträffande klimatförändringen och kvaliteten på inomhusluften och andra samhälleliga utmaningar. Genom att studera planering av VVS-teknik och hur energi används effektivt i byggnads- och husteknik kan du arbeta för att åstadkomma hållbara och bekväma inomhusutrymmen.

Student operating HVAC measuring equipment

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy Conversion Processes

Visste du att det krävs kännedom om fysik och energiteknik för att förstå smittsamma sjukdomar, och att alla Finlands byggnader skulle kunna värmas upp med solenergi?

Om du vill vara med och lösa livsviktiga utmaningar med tanke på vår framtid, kan
Master's Programme in Advanced Energy Solutions vara ditt utbildningsprogram. Hållbara energikonverteringsprocesser har nyckelrollen vid utvecklandet av energisystem, och magisterprogrammet ger lösningar på kort och lång sikt samt verktyg att lösa problemen.

A student inspects energy technology research equipment.
Aalto Ice Tank_Photo Mikko Raskinen
De olika disciplinerna inom maskin- och byggnadsteknik har oväntat mycket gemensamt. På bilden multifunktionsbassängen Aalto Ice Tank.

Maskin- och byggnadsteknik

Studierna i maskin- och byggnadsteknik ger mångsidiga baskunskaper på teknikområdet. Som namnet säger fokuseras här på maskiner och byggnader – exempelvis motorer, fartyg, fabriker, broar, skyskrapor, bostadshus, kraftverk – och den matematik, fysik och datateknik som på olika sätt är knuten till dem.

Studierna i maskin- och byggnadsteknik ger dig en gedigen teknisk utbildning och möjlighet att bekanta dig med olika och överlappande teknikområden. Kreativitet är här vägen till framgång, för grundidéerna och uppfinningarna på olika områden kan tillämpas på nya ställen eller på nya sätt: exempelvis kryssningsfartyg och köpcentrum har oväntat mycket gemensamt.

Kandidat- och DI-studier i maskin- och byggnadsteknik

Du kan studera till diplomingenjör i magisterprogrammen i maskinteknik och byggnadsteknik. Du påbörjar dina studier i maskin- och byggnadsteknik med kandidatstudier, vilka är gemensamma för båda områdena.

Master's Programme in Mechanical Engineering

I magisterprogrammet för maskinteknik kan du studera arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling, tillverkningsteknik och hållfasthetslära. Vi ger de studerande möjlighet att utveckla sitt kunnande i de ämnen som intresserar dem på maskinteknikens område, där det behövs proffs som skapar effektiva och trygga lösningar för samhället.

A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Master's Programme in Building Technology

Programmet utbildar framtida ledare som smidigt förenar vetenskap och människocentrerad design för att underlätta övergången till en smartare byggd miljö. Detta kan exempelvis innebära att svara på det globala behovet av energieffektiva byggnader och storskaliga system för cirkulär ekonomi.

Students at Aalto University's concrete materials laboratory.
Keskustelutilaisuus ABE:ssa. Kuvaaja: Petri Kangassalo
Till den byggda miljön hör utom städer bl.a. åkrar och kulturskogar. På bilden diskuteras planläggning i Aalto Built Environment Lab.

Den byggda miljön

Den byggda miljön omfattar hela den fysiska miljö som människan bearbetat för sina behov: byggnader, gårdsplaner, åkrar och kulturskogar, trafikleder och stationer, bostadsområden och stadskärnor. Den byggda miljön har alltså en vidsträckt samhällelig och ekonomisk betydelse.

Under studierna behandlas inte byggande eller byggteknik i sig, utan den byggda miljön granskas från ekonomins, förvaltningens och samhällsstrukturens synvinkel.

Kandidat- och DI-studier i byggd miljö

Inom området byggd miljö kan du studera till diplomingenjör i magisterprogrammen fastighetsekonomi eller markanvändningsplanering och trafikteknik. Den rakaste vägen till diplomingenjörsstudierna går via kandidatstudier i den byggda miljön.

Master's Programme in Real Estate Economics

Majoriteten av alla globala investeringar gäller fastigheter, och fastigheter utgör merparten av vår nationalförmögenhet. Byggandet av fastigheter ökar i och med urbaniseringen och det finns ett allt större behov av specialister i fastighetsekonomi. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi passar dig om du vill arbeta med uppgifter som anknyter till fastighetsmarknaden, fastighetsinvestering eller fastighetsutveckling. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig omfattande kunskaper och färdigheter för att hantera fastigheternas hela livscykel.

A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Programmet är ett av de första i världen som kombinerar de närbesläktade områdena planering av markanvändningen och trafikteknik – något som de ledande experterna på området rekommenderat i åratal. Utexaminerade från Aalto-universitetet har ett tekniskt men ändå människocentrerat synsätt som placerar dem i täten när det gäller dagens utvecklingstrender och gör det möjligt för dem att utforma hur människor lever och rör sig i dagens värld.

Students with bicycles in Otaniemi
Viisi opiskelijaa konehallissa
Rakennustekniikan opinnoissa perehdytään rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä rakennushankkeiden johtamiseen. Kuva: Opiskelijoita rakennustekniikan koehallissa.

Rakennustekniikka

Rakennustekniikka on dynaaminen ja monipuolinen ala, joka pitää sisällään rakennusten lisäksi myös muun rakennetun ympäristön silloista tunneleihin ja stadioneihin. Opiskelijat pääsevät osaksi yhteiskunnallisesti merkittävää alaa, joka uusien teknologioiden myötä uudistuu jatkuvasti, ja jolla on myös ratkaiseva asema ilmastotoimien saattamisessa käytäntöön. Rakennustekniikassa yhdistyvät insinööritieteiden matemaattinen ja tekninen pohja luovaan suunnitteluun ja johtamiseen. 

Rakennustekniikan opiskelijana pääset osaltasi vaikuttamaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin perehtymällä esimerkiksi eri rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttöön, hyvän sisäilman tekijöihin ja rakennusten sopivaan lämpötilaan, paloturvallisuustekniikkaan, ja rakennusten esteettisyyteen. Lisäksi tutustut geotekniikan, kalliotekniikan, tienrakennuksen ja teknillisen geologian sovelluksiin. Pääset osaksi yhteiskunnallisesti merkittävää alaa, joka uusien teknologioiden myötä uudistuu jatkuvasti, ja jolla on myös ratkaiseva asema ilmastotoimien saattamisessa käytäntöön.

Rakennustekniikan kandi- ja DI-opinnot

Rakennustekniikan kandidaattiopintojen jälkeen voit opiskella diplomi-insinööriksi Geoengineering tai Building Technology -maisteriohjelmassa.

Viisi opiskelijaa konehallissa

Byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Byggnadsteknik är ett dynamiskt och mångsidigt område, som förutom byggnader även innefattar övrig byggd miljö – allt från broar till tunnlar och stadion. Du får möjlighet att påverka människors och miljöns välbefinnande genom att fördjupa dig i exempelvis olika byggmaterial och hur de används, faktorerna bakom god inomhusluft, lämpliga temperaturer för byggnader, brandsäkerhetsteknik samt i byggnadernas estetik. Dessutom blir du bekant med geoteknik, bergbyggande, byggande av vägar och tillämpningar av teknisk geologi. Du blir en del av ett område med stor samhällelig vikt, som tack vare nya teknologier ständigt förnyas och som även spelar en avgörande roll i verkställandet av klimatåtgärder.  

Utbildningsutbud
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Master's Programme in Building Technology

Programmet utbildar framtida ledare som smidigt förenar vetenskap och människocentrerad design för att underlätta övergången till en smartare byggd miljö. Detta kan exempelvis innebära att svara på det globala behovet av energieffektiva byggnader och storskaliga system för cirkulär ekonomi.

Utbildningsutbud
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Master's Programme in Geoengineering

Aalto-universitetets magisterprogram i geobyggnad erbjuder utbildning i världsklass i geoteknik, vägbyggnad och bergteknik. Vårt program ligger i toppen i denna bransch och det ger en klar rutt till arbetslivet, där en diplomingenjör som är specialiserad på geobyggnad kan bidra till att lösa urbaniseringens och den cirkulära ekonomins utmaningar.

Utbildningsutbud

Dubbelexamensprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuder åtta engelskspråkiga dubbelexamensprogram. Mera information hittar du på programmens egna sidor.

Master’s Programme in Energy Storage (EIT InnoEnergy)

The Master’s in Energy Storage is unique. Delivered by Europe’s foremost pioneers in sustainable energy and energy storage, the programme gives you unparalleled career possibilities – the engineering skills and innovation mindset that new-generation employers urgently need in this exciting and fast-evolving field

Innoenergy students

Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) (EIT InnoEnergy)

Real-world energy challenges, collaborative solutions, sustainable tomorrow - a pathway for an exciting future in sustainable energy and environmental work. This is a joint program leading into double Master's degree.

biomass

Master’s programme in Urban Mobility (EIT Urban Mobility)

Master’s programme in Urban Mobility, study track Sustainable Urban Mobility Transitions (SUMT) is a master programme focusing on the holistic approach in study, design, development and evaluation of sustainable, inclusive, and resilient urban environment and mobility systems.

SPT-studio

Nordic Master in Cold Climate Engineering

Visit the Arctic and gain a unique specialisation in cold climate engineering. Boost your CV by studying abroad. Graduate with a double degree from two internationally acclaimed universities.

Model ship through ice in Aalto Ice Tank basin

Nordic Master in Environmental Engineering

Environmental technologies and green engineering are amongst the fastest-growing markets in the world and there is growing demand for innovative solutions and new graduates

The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering

The purpose of the Nordic Master Programme in Innovative Sustainable Energy Engineering is to provide state-of-the-art education in the fields of conventional and renewable energy sources like conventional and new power generation, biomass energy, wind power and energy utilization in the built environment by means of economically and environmentally sustainable systems and technologies.

Aalto University personnel at the Slag2PCC pilot plant

Nordic Master in Maritime Engineering

The Master program in Maritime Engineering is concentrated on ships, including yachts and offshore structures, their design, construction and operation and their interaction with the environment. You learn to apply rational methods within mathematics, numeric analyses, fluid mechanics and structural mechanics to analyze, design and technically operate ships and offshore structures. Moreover, you will understand the special, high demands to these structures for instance with respect to safety and consideration for the environment.

Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

Anvisningar för ansökan

På sidorna nedan finns mera information om hur du ansöker om studieplats.

Ansökning till kandidat- och magisterutbildning

Bekanta dig med de olika ansökningsprocesserna genom att välja den utbildningsnivå som passar dig. Kandidatexamen är den lägre högskoleexamen, som måste avläggas innan magisterexamen. Magisterexamen är den högre högskoleexamen.

Directing

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är 1.12.2021 - 3.1.2022.

Aalto University Master students

Så här söker du till ett doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram.

OtaNano

Tjänster för studerande

På denna sida hittar du information om tjänster för studerande och om olika studentorganisationer.

Läs mer
Two Aalto University students on campus cafe

Följ oss

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat