Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Studier vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

För att trygga en hållbar framtid krävs nya lösningar inom maskintekniken, byggnadstekniken och den byggda miljön. Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper kan du utforma din studiestig på dessa områden enligt ditt intresse och utbilda dig till en skapare av hållbar framtid. Efter utexaminering från Högskolan för ingenjörsvetenskaper kan du arbeta som expert inom många olika samhälleligt betydelsefulla områden, såsom arktisk teknologi, marin teknik, hållbara byggda miljöer, mekatronik och material, mångvetenskaplig energiteknik samt systemdesign och produktionsteknik.
Opiskelijatuutoreita Insinööritieteiden korkeakoulun uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa.
Tutorer vid välkomsttillfället för nya studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper.

Grundexamensutbildningen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper ordnas genom utbildningsprogram på kandidat- och magisternivå.

En studieplats vid kandidatprogrammet innefattar även studierätt till utbildningsprogram på magisternivå. Huvudämnesstudierna i kandidatexamen utgör grunden för magisterstudierna vilket innebär att ditt huvudämne påverkar vilket magisterprogram du kan fortsätta vid efter din lägre högskoleexamen. Genom att skräddarsy dina studier kan du söka till även andra magisterprogram. 

Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuder fyra huvudämnen: energi- och maskinteknik, hållbara samhällen, fastighetsekonomi och geoinformatik samt byggnadsteknik. Dessa huvudämnen presenteras nedan tillsammans med tillhörande magisterprogram.

Kandidatstudierna går på finska eller svenska, magisterprogrammen går på engelska.

Ansökningstiden till de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen är 13.3.2024 – 27.3.2024.
 

På området för teknik erbjuds kandidatstudier på engelska i programmet Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology, där Högskolan för ingenjörsvetenskaper ansvarar för huvudämnet Computational Engineering.

Bild från laboratoriet för energiteknik.
I huvudämnet energi- och maskinteknik lär de studerande sig planeringsprocessen bakom funktionella och smarta maskiner, från komponenter till system. Bild från laboratoriet för energiteknik.

Energi- och maskinteknik

Energi- och maskinteknik är två områden som har en avgörande ställning på vägen mot ett utsläppsfritt samhälle. I huvudämnet ligger fokus på hantering av helheter och systemkunnande. Inom detta huvudämne lär du dig att planera detaljer men även förstå olika maskiner och system som en del av en större helhet. 

Det finns mycket att utveckla inom både maskintekniken och energiproduktionen i Finland och globalt. Branschen behöver nya experter som kan kombinera information och kunskaper som de förvärvat på olika håll och som vågar använda radikal kreativitet om det så behövs. Den uppmuntrande och inspirerande atmosfären vid Aalto-universitetet hjälper dig att tro på dina egna idéer och föra fram dem samt prova nya lösningar. 

Kandidat- och DI-studier i energi- och maskinteknik

Efter kandidatstudierna i energi- och maskinteknik kan du fortsätta direkt till något av följande magisterprogram: Mechanical Engineering eller Advanced Energy Solutions. Advanced Energy Solutions är ett gemensamt magisterprogram vid Aalto-universitetet inom vilket Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuder två huvudämnen.

Energi- och maskinteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Inom huvudämnet energi- och maskinteknik har du möjlighet att påverka den hållbara framtidens energisystem och maskiner.Huvudämnet erbjuder mångsidiga specialiseringsmöjligheter och sysselsättningsmöjligheterna är närmast obegränsade både i Finland och internationellt.

Students working at the indoor air quality lab.

Energy in Buildings and Built Environment - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Visste du att i detta nu är byggnadernas andel av slutanvändningen av primär energi 40 % och av elförbrukningen cirka 50 %?

Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt val för dig om du vill göra din andel av att lösa utmaningarna beträffande klimatförändringen och kvaliteten på inomhusluften och andra samhälleliga utmaningar. Genom att studera planering av VVS-teknik och hur energi används effektivt i byggnads- och husteknik kan du arbeta för att åstadkomma hållbara och bekväma inomhusutrymmen.

Students in the house lab with test dummy

Energy Conversion Processes - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Visste du att det krävs kännedom om fysik och energiteknik för att förstå smittsamma sjukdomar, och att alla Finlands byggnader skulle kunna värmas upp med solenergi?

Om du vill vara med och lösa livsviktiga utmaningar med tanke på vår framtid, kan
Master's Programme in Advanced Energy Solutions vara ditt utbildningsprogram. Hållbara energikonverteringsprocesser har nyckelrollen vid utvecklandet av energisystem, och magisterprogrammet ger lösningar på kort och lång sikt samt verktyg att lösa problemen.

Students in the lab

Mechanical Engineering, Master of Science (Technology)

I magisterprogrammet för maskinteknik kan du studera arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling, tillverkningsteknik och hållfasthetslära. Vi ger de studerande möjlighet att utveckla sitt kunnande i de ämnen som intresserar dem på maskinteknikens område, där det behövs proffs som skapar effektiva och trygga lösningar för samhället.

A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018
Students looking at an image of campus area
Huvudämnet hållbara samhällen ger de studerande färdigheter för planering av livskraftiga, fungerande och hållbara samhällen. Bild från kursen SPT studio i Aalto Built Environment Lab.

Hållbara samhällen

Klimatförändringen, urbaniseringen och de sinande naturresurserna är exempel på fenomen som kräver en allt mer heltäckande förståelse för planeringen och förvaltningen av den byggda miljön. Ansökningsalternativet hållbara samhällen erbjuder de studerande en språngbräda för en karriär som går ut på att skapa visioner och implementera lösningar på såväl lokala som globala utmaningar med hjälp av teknologi. 

Huvudämnet hållbara samhällen passar den som vill arbeta med framtidens mest centrala teman. I studierna kombineras markanvändnings- och trafikplanering med vatten- och miljöteknik på ett sätt som är unikt i Finland och i världen. 

Kandidat- och DI-studier i hållbara samhällen

Från huvudämnet hållbara samhällen på kandidatnivå kan du fortsätta studera till diplomingenjör vid något av följande magisterprogram: Water and Environmental Engineering eller Spatial Planning and Transportation Engineering.

Hållbara samhällen, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hurdana ska framtidens städer vara för att de ska stöda människors välbefinnande? Hur kan vi anpassa oss till effekterna av klimatförändringen både i hanteringen av naturresurser och i planeringen av olika områden och deras vattenförsörjning? Huvudämnet hållbara samhällen vid Aalto-universitetet passar den som vill arbeta med framtidens mest centrala teman. I studierna kombineras markanvändnings- och trafikplanering med vatten- och miljöteknik på ett sätt som är unikt i Finland och i världen.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Water and Environmental Engineering, Master of Science (Technology)

För att säkerställa hållbara och fungerande samhällen behöver världen ingenjörer som är specialiserade på att lösa lokala och globala vattenrelaterade utmaningar.

Students doing a group work around a table

Spatial Planning and Transportation Engineering, Master of Science (Technology)

Programmet är ett av de första i världen som kombinerar de närbesläktade områdena planering av markanvändningen och trafikteknik – något som de ledande experterna på området rekommenderat i åratal. Utexaminerade från Aalto-universitetet har ett tekniskt men ändå människocentrerat synsätt som placerar dem i täten när det gäller dagens utvecklingstrender och gör det möjligt för dem att utforma hur människor lever och rör sig i dagens värld.

Students in SPT Studio Course
Bild på Aalto City Science Lab.
Branscherna är tätt sammankopplade då många av de geoinformatiska tillämpningarna är kopplade till fastigheter och läge är ett av de centrala elementen inom fastighetsekonomi. Bild på Aalto City Science Lab.

Fastighetsekonomi och geoinformatik

Ansökningsalternativet fastighetsekonomi och geoinformatik är det enda i Finland som kombinerar dessa två vetenskapsområden i samma teknologie kandidatexamen. För den studerande öppnar sig intressanta karriärmöjligheter inom samhällets nyckelroller, där inga gränser sätts för ambition och kreativitet. Fastighetsekonomi och geodata är kopplade till flera av framtidens mest brännande frågor och utgör grunden för moderna samhällen.

Som studerande inom fastighetsekonomi och geoinformatik har du möjlighet att vara en del av områden med ett enormt samhälleligt inflytande. Geoinformatik, det vill säga utnyttjandet av geodata, förtäljer var någonting är, hur man kan ta sig dit och hur saker med anknytning till en specifik plats kan förbättras. Geoinformatiken erbjuder också de enda metoderna som tillåter oss att i stor skala följa vad som händer i miljön som en konsekvens av mänsklig verksamhet. Fastighetsbranschen är minst lika betydande och heltäckande: den utgör 70 % av världens nationalförmögenhet och sysselsätter 20 % av arbetskraften. Dessutom bor och arbetar vi alla i olika fastigheter.

Kandidat- och DI-studier i fastighetsekonomi och geoinformatik

På området för fastighetsekonomi och geoinformatik kan du efter kandidatexamen studera till diplomingenjör i magisterprogrammen Real Estate Economics eller Geoinformatics.

Fastighetsekonomi och geoinformatik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Aalto-universitetets ansökningsalternativ fastighetsekonomi och geoinformatik är det enda i Finland som kombinerar två betydande vetenskapsområden i samma kandidatexamen. Geoinformatik, det vill säga utnyttjandet av geodata, berättar var någonting är, hur man kan ta sig dit och hur saker kopplade till en specifik plats kan förbättras. Fastighetsbranschen utgör 70 % av världens nationalförmögenhet och sysselsätter 20 % av arbetskraften.Branscherna är tätt sammankopplade då många av de geoinformatiska tillämpningarna är kopplade till fastigheter och läge är ett av de centrala elementen inom fastighetsekonomi.

Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Real Estate Economics, Master of Science (Technology)

Majoriteten av alla globala investeringar gäller fastigheter, och fastigheter utgör merparten av vår nationalförmögenhet. Byggandet av fastigheter ökar i och med urbaniseringen och det finns ett allt större behov av specialister i fastighetsekonomi. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi passar dig om du vill arbeta med uppgifter som anknyter till fastighetsmarknaden, fastighetsinvestering eller fastighetsutveckling. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig omfattande kunskaper och färdigheter för att hantera fastigheternas hela livscykel.

Students in a lecture hall

Geoinformatics, Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet i Geoinformatik förbereder mångsidiga experter till samhället som kan tillämpa aktuell kunskap om geoinformatik och utveckla branschen. Magisterprogrammet i geoinformatik är ett utmärkt val om du är intresserad av kartor, 3D-modeller, globala förändringar såsom klimatförändringen, säkerhetssituationer samt utvecklingen av urbaniseringen eller om du exempelvis drömmer om att skapa utvecklade mobilapplikationer.

students look at the map
Viisi opiskelijaa konehallissa
I studierna i byggnadsteknik blir du förtrogen med att planera, bygga och underhålla byggnader samt med ledning av byggprojekt. Bild: Studerande i försökshallen för byggnadsteknik.

Byggnadsteknik

Byggnadsteknik är ett dynamiskt och mångsidigt område, som förutom byggnader även innefattar övrig byggd miljö – allt från broar till tunnlar och stadion. De studerande blir en del av ett område med stor samhällelig vikt, som tack vare nya teknologier ständigt förnyas och som även spelar en avgörande roll i verkställandet av klimatåtgärder. I byggnadsteknik kombineras ingenjörsvetenskapernas matematiska och tekniska grund med kreativ planering och ledarskap. 

Som studerande i byggnadsteknik får du möjlighet att påverka människors och miljöns välbefinnande genom att fördjupa dig i exempelvis olika byggmaterial och hur de används, faktorerna bakom god inomhusluft, lämpliga temperaturer för byggnader, brandsäkerhetsteknik samt i byggnadernas estetik. Dessutom blir du bekant med geoteknik, bergteknik, byggande av vägar och tillämpningar av teknisk geologi. Du blir en del av ett område med stor samhällelig vikt, som tack vare nya teknologier ständigt förnyas och som även spelar en avgörande roll i verkställandet av klimatåtgärder.

Kandidat- och DI-studier i byggnadsteknik

Efter kandidatstudierna i byggnadsteknik kan du studera till diplomingenjör i något av följande magisterprogram: Geoengineering eller Building Technology.

Viisi opiskelijaa konehallissa

Byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Byggandet upphör aldrig, så nya diplomingenjörer inom byggnadsteknik behövs ständigt. Som expert inom byggnadsteknik får du möjlighet att påverka människors och miljöns välbefinnande. Du kan fördjupa dig i exempelvis geoteknik, olika byggmaterial och hur de används, faktorerna bakom god inomhusluft, lämpliga temperaturer för byggnader, brandsäkerhetsteknik samt byggnaders estetik.

Utbildningsutbud
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Building Technology, Master of Science (Technology)

Byggnadstekniken står i centrum för att utforma och bygga morgondagens säkra och hållbara livsmiljöer.

Utbildningsutbud
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Geoengineering, Master of Science (Technology)

Aalto-universitetets magisterprogram i geobyggande erbjuder utbildning i världsklass i geoteknik, vägbyggnad och bergteknik. Vårt program ligger i toppen i denna bransch och det ger en klar rutt till arbetslivet, där en diplomingenjör som är specialiserad på geobyggande kan bidra till att lösa urbaniseringens och den cirkulära ekonomins utmaningar.

Utbildningsutbud

Dubbelexamensprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuder åtta engelskspråkiga dubbelexamensprogram. Mera information hittar du på programmens egna sidor.

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT), Master of Science (Technology)

Verkliga energiutmaningar, samarbetslösningar, en hållbar morgondag – en väg mot en spännande framtid för hållbart energi- och miljöarbete. Det här ett gemensamt program som leder till dubbel diplomingenjörsexamen.

biomass

Sustainable Urban Mobility Transitions (EIT), Master of Science (Technology)

Urban Mobility-programmet anammar ett holistiskt angreppssätt för att möta olika utmaningar som traditionellt sett tacklas av arkitekter och stadsplanerare, byggnads- och transportingenjörer och analytiker inom offentlig politik.

SPT-studio

Cold Climate Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Lär dig känna arktisk miljö och skaffa dig kunskap om kalla klimatens teknologi. Studera internationellt och skaffa två studieintyg från två toppenuniversitet. Det boostar din CV!

Model ship through ice in Aalto Ice Tank basin

Environmental Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Miljöteknik och grön teknik hör till de snabbast växande marknaderna i världen och det finns en växande efterfrågan på innovativa lösningar och nya utexaminerade

The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering (ISEE) är en energiutbildning i världsklass och är ett internationellt program som leder till två dubbelexamen. Programmet kombinerar hållbar energiteknik med innovation och entreprenörskap. Programmets innovativa aspekter härrör sig till både det avancerade konceptet för hållbar energi i Norden och till nya företag inom sektorn.

Aalto University personnel at the Slag2PCC pilot plant

Maritime Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Detta program grundar sig i de involverade universitetens expertis inom marinarkitektur, offshoreteknik och marinteknik. Nordic Master in Maritime Engineering (NMME) siktar in sig på internationella studerande som önskar dra nytta av Nordic Five Tech universities långvariga tradition och kompetens inom området och på nordiska studerande som önskar specialisera sig inom ett specifikt specialiseringsområde som erbjuds inom alliansen.

Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

European Mining Course, Master of Science (Technology)

Behovet av mineralbaserade material växer globalt, delvis kopplad till den nya gröna tekniken. Applikationer som vindkraftverk och elektriska fordon behöver traditionella metaller, men också många högteknologiska metaller som stöder den hållbara framtiden. Återanvändning av metaller är en viktig del i materialcykeln, men det kommer inte att tillfredsställa den ökande efterfrågan på metaller. Mineraler måste extraheras från jordskorpan långt in i framtiden. European Mining Course syftar till att utbilda experter med omfattande färdigheter och förmågor för att motsvara detta behov.

People wearing helmets and examining a tunnel wall

Additive Manufacturing for Full Flexibility (EIT), Master of Science (Technology)

Manufacturing-programmet och dess huvudämne Additive Manufacturing for Full Flexibility av studier i tillverkningsvetenskap, mekanisk design och produktionsstyrning. Master's Programme in Manufacturing är ett internationellt dubbelexamensprogram som stöds av EIT Manufacturing och som inbegriper studier i två olika länder och ett biämne i innovation och entreprenörskap.

eitm-am-aalto

Zero Defect Manufacture for a Circular Economy (EIT), Master of Science (Technology)

Master's Programme in Manufacturing och dess huvudämne Zero Defect Manufacture är ett internationellt program som leder till dubbelexamen. Programmet stöds av EIT Manufacturing. Zero Defect Manufacture for a Circular Economy är en kombination av studier i tillverkningsvetenskap, data-analys, och processtyrning. Till programmet hör studier i två olika länder och ett biämne i innovation och entreprenörskap.

eitm_zd_aalto

Varför välja Högskolan för ingenjörsvetenskaper?

Hur är det att studera vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper? Hurdana karriärmöjligheter finns det för studerande och utexaminerade?

Läs berättelser från alumner nedan. Fler berättelser hittar du på Instagram @aalto.eng och TikTok @aallonteekkarit!

Portrait of Mikko Koskinen

Alumnus Mikko Koskinen built an internationally successful spirit brand

Mikko Koskinen is a co-founder of Kyrö Distillery Company. He studied his master’s Mechanical Engineering, where he specialized in Product Development.

People
Aino Ahvo

Student Aino Ahvo works with the Baltic Sea pollution

Aino Ahvo considers that her master’s programme gives tools that can help to solve the Baltic Sea pollution problems.

People
Pia Mäkilä with a horse

Alumna Pia Mäkilä: Experts of real estate sector are needed in many different positions

Pia Mäkilä found a her job with the National Land Survey through her Master’s thesis project, which gave her a new perspective into the field of real estate.

People
Student James Roney cross-country skiing

Besides studying Building Technology, student James Roney plays pool at Aalto

Interest in living in Finland brought James Roney from USA to Aalto for his Master’s studies.

People
Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Alumnus Ilari Ranta-Aho was supposed to become an architect, but HVAC technology stole his heart

Ilari Ranta-Aho’s best study memories are connected to his good study friends. He also advises new students to network and get to know the other students.

People
Portrait of alumna Aino Mäntyranta

Doctoral student Aino Mäntyranta: Materials stole my heart during my undergraduate degree

Aino Mäntyranta’s interest in engineering materials led her to win an award for her master’s thesis and to pursue a career in research.

People

Anvisningar för ansökan

På sidorna nedan finns mera information om hur du ansöker om studieplats.

Ansökan till kandidatutbildningar

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 13.–27.3.2024. Ansökan till engelskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 3.–17.1.2024. En del av de finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningarna är det också möjligt att söka till i den gemensamma ansökan 4.–14.9.2023.

students in Aalto library

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 30.11.2023 - 2.1.2024.

Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen.

Så här söker du till ett doktorandprogram

Det finns många vägar till doktorandstudier vid Aalto-universitetet. Ansökan till doktorandutbildning vid Aalto-universitetet görs direkt till doktorandprogrammen. Läs mer om kraven och om vad allt doktorandstudier kan erbjuda dig!

A man with a doctor's hat on celebrating his promotion as a doctor with other doctors

Tjänster för studerande

På denna sida hittar du information om tjänster för studerande och om olika studentorganisationer.

Läs mer
Two Aalto University students on campus cafe

Gillen

På Aalto-universitetets campus kan man nu för tiden träffa utöver studerande i teknik även studerande i konst och ekonomi, men tack vare de långa traditionerna präglas Otnäs ännu i stor utsträckning av teknologkulturen som för de studerande i huvudsak kanske syns genom gillen. Gillen är de studerandes frivilligorganisationer som ordnar fritidsaktiviteter för sina medlemmar inom allt från idrott till akademiska fester och företagsbesök.

Gillena vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper är Lantmäterigillet (MK)Maskiningenjörsgillet (KIK) och Byggnadsingenjörsgillet (IK).

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: