Utbildningsutbud

Mechanical Engineering, Master of Science (Technology)

I magisterprogrammet för maskinteknik kan du studera arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling, tillverkningsteknik och hållfasthetslära. Vi ger de studerande möjlighet att utveckla sitt kunnande i de ämnen som intresserar dem på maskinteknikens område, där det behövs proffs som skapar effektiva och trygga lösningar för samhället.
A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Dagens samhälle förlitar sig på maskinteknik för att skapa effektiva, hållbara och säkra lösningar för samhällets behov. Området täcker ett brett spektrum av verksamheter och teknik från energi och transport till medicinsk utrustning och miljövård. För maskiningenjörer finns alltså ett brett utbud av uppgifter, utmaningar och möjligheter, där deras kunnande behövs för att skapa innovativa lösningar. Maskinteknik har beröringspunkter med allt från de minsta komponenter till jättelika maskiner, så det finns alltid efterfrågan på experter inom området.

Undervisningen i magisterprogrammet är av toppklass och den kombinerar praktiska övningar och teori. När de studerande har fått sin examen, har de kunskaper och färdigheter att möta samhällets framtida utmaningar. Diplomingenjörer i maskinteknik utbildade vid Aalto-universitetet har åtminstone följande egenskaper:

 • Ett eget specialområde. Magisterprogrammet erbjuder kurser i sju ämnen: arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling (produktdesign), produktionsteknik och hållfasthetslära. Som studerande kan du fördjupa dig i ett av dessa eller bilda dig en egen profil genom att kombinera olika ämnesområden. Vårt program är flexibelt och mångsidigt, så den studerande har flera alternativ att specialisera sig, att bygga på sin studiestig och att skaffa kompetens i flera branscher.
 • Behövliga kunskaper och färdigheter i teknik, matematik, kalkylering och problemanalys. När du har fullgjort magisterprogrammet förstår du mekanikens principer och metoder och de praktiska tillämpningarna av dem. Du kan lösa tekniska problem inom det specialiseringsområde som du har valt, och kan utföra din uppgift med hjälp av kreativitet, systematisk bedömning, kalkyleringsverktyg och kritiskt tänkande.
 • Goda samarbetsfärdigheter. Som studerande i Aalto-universitetet verkar du i en internationell miljö, där du lär dig motivera dina val och metoder, kommunicera tydligt och arbeta effektivt tillsammans med andra.
 • Uppfattning om den samhälleliga utvecklingen. Genom att sätta dig in i verkliga fall tillsammans med företag ser du branschens vidare samhälleliga betydelse. Genom att tillämpa maskintekniken lär du dig skapa effektiva, hållbara och trygga lösningar som samhället drar nytta av på många sätt. Detta syns också i utbudet av specialbranscher i vårt program.
 • Praktisk erfarenhet i branschen. Magisterprogrammet har täta kontakter med industrin, och de studerande får lära sig i samarbete med branschens företag och offentliga instanser inom branschen.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammets undervisningsspråk engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet på universitetets webbsidor.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Grunden för magisterprogrammet i maskinteknik är en heltäckande förståelse för mekanikens grundläggande frågor, som de fördjupade studierna bygger på. Studierna ger en stabil grund för arbete i en internationell, konkurrenskraftig och innovativ miljö. Undervisningen baserar sig på problemcentrerad inlärning. Ämnena är ofta tagna ur den verkliga världen, och de behandlas i samarbete med industrin.

I magisterprogrammet sker specialiseringen på de fördjupade kurserna, som är ordnade enligt ämnesområde. I de fördjupade studierna kan du följa färdiga studiestigar eller välja dig en blandning enligt dina egna intressen. För planeringen av dina studier har du det omfattande akademiska stödsystemet till hjälp.

 • Arktisk teknik
 • Materialteknik
 • Marin teknik
 • Mekatronik
 • Produktutveckling
 • Produktionsteknik
 • Hållfasthetslära

Den första delen av magisterprogrammet är en projektkurs, vars kärna utgörs av ett allmänt problem inom maskinteknik. I takt med att kursen framskrider lär du dig och arbetar som en del av en grupp och skapar din egen yrkesprofil som maskiningenjör. Din yrkesprofil fungerar därefter som grunden för din studiestig. Projektkursen är en del av magisterprogrammets gemensamma studier som omfattar 30 studiepoäng.

Utöver de gemensamma studierna väljer du 30 studiepoäng fördjupade studier, som utvecklar ditt kunnande inom ditt specialområde. Till programmet hör även 30 studiepoäng valfria studier som kan vara från område inom maskinteknik eller något annat område. Ett diplomarbete utgör avslutningen på magisterprogrammet.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Webinar | Mechanical Engineering

Vill du höra mer om Mechanical Engineering-magisterprogrammet? I detta webinar kommer programrepresentanterna att presentera programmet och svara på dina frågor angående studierna i programmet.

Se inspelningen
Aalto University Mechatronic Circus

Inriktningsalternativ

I magisterprogramm finns följande fördjupningsområden: Arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling, produktionsteknik och hållfasthetslära. Mer information om dem på engelska.

 

Internationell verksamhet

Magisterprogrammet i maskinteknik ger goda möjligheter att åka på utbyte till något av Aaltos partneruniversitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet i maskinteknik ger en utmärkt grund för vidare studier och arbete som forskardoktor.

Karriärmöjligheter

En diplomingenjörsexamen inom området maskinteknik öppnar dörrarna till många olika karriärer: konsultering, planering, produktutveckling, forskning och ledningsuppgifter, eller så kan du studera vidare vid Aalto-universitetet eller någon annanstans. En diplomingenjör som har examen från magisterprogrammet i maskinteknik kan arbeta som

 • systemingenjör, som förstår och planerar system i olika skalor, från atomnivå till en världsomfattande skala
 • företagaringenjör, som med hjälp av innovativ planering utvecklar produkter, processer och tjänster som konkurrerar på de internationella marknaderna
 • forskningsingenjör, som svarar på internationella utmaningar som exempelvis hållbar energi med hjälp av grundforskningens metoder
 • eller i ledningsuppgifter i internationella projekt eller företag.

De ovannämnda är ändå bara exempel – variationen i verkliga karriärer är nästan oändlig. Våra studerande samarbetar nära med industrin redan under studierna, och ofta börjar karriären redan före de får sin examen.

Tyngdpunkter inom forskning

Läs mera på engleska.

Samarbete med andra aktörer

Läs mera på engleska.

Ansökan till magisterutbildning

Akademiska bedömningsgrunder

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper används våren 2023 följande kriterier i den akademiska bedömningen på magisternivå (bara på engelska):

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

Obs! Motivationsbrevet  och CV är obligatoriska dokument för detta magistersprogram!

-> Se mera på det engelspråkiga sidorna

Kontakt information

Jukka Tuhkuri

Professor, programsdirektör

[email protected]

Katri Koistinen

planerare (programmets innehåll och studier)

[email protected]

Aalto-universitet, Ansökningsservice

Mer information om ansökningsprocessen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat