Utbildningsutbud

Mechanical Engineering, Master of Science (Technology)

I magisterprogrammet för maskinteknik kan du studera arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling, tillverkningsteknik och hållfasthetslära. Vi ger de studerande möjlighet att utveckla sitt kunnande i de ämnen som intresserar dem på maskinteknikens område, där det behövs proffs som skapar effektiva och trygga lösningar för samhället.
A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Mechanical Engineering

Vill du höra mer om Mechanical Engineering-magisterprogrammet? I detta webinar kommer programrepresentanterna att presentera programmet och svara på dina frågor angående studierna i programmet.

Se inspelningen!
Aalto University Mechatronic Circus

Utbildningens beskrivning

Dagens samhälle förlitar sig på maskinteknik för att skapa effektiva, hållbara och säkra lösningar för samhällets behov. Området täcker ett brett spektrum av verksamheter och teknik från energi och transport till medicinsk utrustning och miljövård. För maskiningenjörer finns alltså ett brett utbud av uppgifter, utmaningar och möjligheter, där deras kunnande behövs för att skapa innovativa lösningar. Maskinteknik har beröringspunkter med allt från de minsta komponenter till jättelika maskiner, så det finns alltid efterfrågan på experter inom området.

Undervisningen i magisterprogrammet är av toppklass och den kombinerar praktiska övningar och teori. När de studerande har fått sin examen, har de kunskaper och färdigheter att möta samhällets framtida utmaningar. Diplomingenjörer i maskinteknik utbildade vid Aalto-universitetet har åtminstone följande egenskaper:

 • Ett eget specialområde. Magisterprogrammet erbjuder kurser i sju ämnen: arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling (produktdesign), produktionsteknik och hållfasthetslära. Vårt program är flexibelt, den studerande har flera alternativ att specialisera sig, och de valbara kurserna ger den studerande utrymme att forma sin egen studiegång.
 • Behövliga kunskaper och färdigheter i teknik, matematik, kalkylering och problemanalys. När du har fullgjort magisterprogrammet förstår du mekanikens principer och metoder och de praktiska tillämpningarna av dem. Du kan lösa tekniska problem inom det specialiseringsområde som du har valt, och kan utföra din uppgift med hjälp av kreativitet, systematisk bedömning, kalkyleringsverktyg och kritiskt tänkande.
 • Goda samarbetsfärdigheter. Som studerande i Aalto-universitetet verkar du i en internationell miljö, där du lär dig motivera dina val och metoder, kommunicera tydligt och arbeta effektivt tillsammans med andra.
 • Uppfattning om den samhälleliga utvecklingen. Genom att sätta dig in i verkliga fall tillsammans med företag ser du branschens vidare samhälleliga betydelse. Genom att tillämpa maskintekniken lär du dig skapa effektiva, hållbara och trygga lösningar som samhället drar nytta av på många sätt. Detta syns också i utbudet av specialbranscher i vårt program.
 • Praktisk erfarenhet i branschen. Magisterprogrammet har täta kontakter med industrin, och de studerande får lära sig i samarbete med branschens företag och offentliga instanser inom branschen.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammets undervisningsspråk engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet på universitetets webbsidor.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Grunden för magisterprogrammet i maskinteknik är en heltäckande förståelse för mekanikens grundläggande frågor, som de fördjupade studierna bygger på. Studierna ger en stabil grund för arbete i en internationell, konkurrenskraftig och innovativ miljö.

Magisterprogrammet börjar med gemensamma studier. De fördjupade studierna är ordnade enligt sju ämnesområden:

 • Arktisk teknik
 • Materialteknik
 • Marin teknik
 • Mekatronik
 • Produktutveckling
 • Produktionsteknik
 • Hållfasthetslär

De gemensamma och fördjupade studierna utgör tillsammans hälften av examen, 60 studiepoäng. Till programmet hör även 30 studiepoäng valfria studier som kan vara från områden inom maskinteknik eller något annat område. Ett diplomarbete som baserar sig på forskningen utgör avslutningen på magisterprogrammet.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Mechanical Engineering

Inriktningsalternativ

Arktisk teknik

Efterfrågan på ingenjörer med specifik arktisk kompetens ökar i takt med att sjötrafiken och den industriella verksamheten i istäckta hav ökar. Den arktiska miljön, inklusive Östersjön, är mycket känslig och ställer höga krav på säkerhet och hållbarhet i all verksamhet. Du kommer att få en djup förståelse för olika tekniska frågor relaterade till kalla marina miljöer, inklusive design av fartyg för den hårda arktiska miljön och havsisens beteende. Kurserna behandlar vinternavigering, isbelastning på fartyg och konstruktioner, dimensionering av konstruktioner, hydrodynamik, ismekanik och tillämpad mekanik i allmänhet.

Aalto-universitetet är en av de ledande aktörerna inom forskning relaterad till arktisk teknik. Studierna ger dig möjlighet att delta i experiment i modellskala i en unik testanläggning, Aalto Ice and Wave Tank, och lära dig det senaste inom analytiska och numeriska metoder. Du kan till exempel välja att studera arktisk marinteknik eller arktisk havs- och isteknik. Utexaminerade från arktisk teknik hittar vanligtvis arbete i konsult- och designföretag, klassificeringssällskap, statliga organ, varv eller i forskningsinstitut och universitet.

Materialteknik

Material är "det som saker är gjorda av". Framsteg inom vetenskap och teknik för de material vi kan använda möjliggör tekniska framsteg. Maskiningenjörer som är specialiserade på vetenskapen om våra viktigaste tekniska material fortsätter att göra dessa framsteg och förstår vilka framsteg de ska fokusera på ur både användarens och producentens perspektiv.

Du kan komplettera inriktningen med till exempel tillämpningsspecifika kurser för en viss bransch, med design- och modelleringskunskaper eller med materialrelaterade kurser från andra program och högskolor.

Utexaminerade med fokus på materialteknik hittar vanligtvis arbete i stora och små företag, startupföretag, forskningsinstitut, universitet och myndigheter i roller som produktutveckling, forskning, analys och ledning

Marin teknik

Kurserna i marin teknik ger dig en fördjupad förståelse för sjöfartsteknik. Undervisningen ger principer för fartygskonstruktion och design, inklusive hydrodynamik, belastning, strukturanalyser, stabilitet, risker i samband sjötrafik och vintersjöfart. Experimentellt arbete kompletterar teoristudier och datorsimuleringar används för att förmedla begrepp.

Du kan anpassa och fokusera dina studier utifrån dina intressen genom specialiseringskurser från andra ämnesgrupper eller andra magisterprogram.

Studier inom marin teknik ger dig de förmågor som krävs för att utföra design- och forskningsarbete inom den marina industrin. Majoriteten av de utexaminerade arbetar i design- och forskningspositioner på varv, forskningsinstitut, designkontor, rederier och tillsynsinstitutioner.

Mekatronik

Mekatronik är ett tvärvetenskapligt område som integrerar mekanik, el, telekommunikation, styrning och datorteknik. Genom att välja fördjupade studier inom ämnet och de kurser som rekommenderas för fritt valbara studier utvecklar du en stark konceptuell och teoretisk bakgrund samt praktisk expertis inom ämnets olika teknikområden: maskinkonstruktion, elektronik, fluidteknik, automation, reglerteknik, programmering, modellering och simulering.

Dina studier kommer att bestå av att lösa tvärvetenskapliga problem kreativt genom olika metoder; kritiskt utvärdera anpassningsförmågan hos alternativa tekniker, analysera systemegenskaper, drift och kvalitet med mätningar och simuleringar samt konstruera och bygga energieffektiva och kravkompatibla mekatroniska system, apparater och maskiner.

Efter examen är typiska karriäralternativ att arbeta som expert, t.ex. som systemdesigner, produktutvecklare eller forskningsingenjör hos en komponenttillverkare, en ingenjörsbyrå eller ett forskningsinstitut. Med ackumulerad arbetserfarenhet går de utexaminerade vanligtvis över till mer utmanande design-, forsknings-, undervisnings- eller ledningsuppgifter inom industrin eller den akademiska världen.

Produktutveckling

En bra produktutvecklare har expertis och kompetens inom minst ett ytterligare område, till exempel maskinkonstruktion, konstruktionsmaterial, tillverkning, konstruktionsteknik, elektronik, mekatronik, industridesign eller affärsutveckling. Kurserna i produktutveckling fokuserar på tre huvudområden. Det första är den teoretiska grunden för produktutvecklingens metoder och verktyg. Det andra är mer praktiska metoder för att kommunicera, skapa prototyper och testa idéer och lösningar. Den tredje kursen är en projektkurs och tar dig genom en komplett upplevelse, från en idé till en prototyp, i samarbete med en industriell partner och baserat på en verklig utmaning.

Kurserna riktar sig till dem som anpassar sig väl till teamarbete och som är intresserade av processerna för att utveckla investeringar och konsumentvaror från planering till färdiga produkter. Frågor om ledarskap samt att arbeta i ett tvärvetenskapligt team hör till projektkursen.

Om du är intresserad av produktutveckling kommer du vanligtvis att befinna dig i en position som teamledare strax efter examen. Ytterligare karriärvägar kan leda till utvecklingschefsbefattningar, tekniska expertroller eller produktchefspositioner med mer affärsansvar.

Produktionsteknik

En produktionsingenjör har en bred uppsättning färdigheter för att hantera produktion på fabriker. Inriktningen fokuserar främst på tillverkning inom metallindustrin.

Kurserna omfattar följande allmänna ämnen: tillverkning och verktygsmaskinteknik, additiv tillverkning, kvalitetsledning och metrologi, produktionssystem, modellering och optimering inom produktionsteknik. Att studera produktionsteknik är ofta praktiskt och innebär praktiska laborationer, projekt och individuella uppgifter. Nära samarbete med industrin är vanligt.

Tyngdpunkten i forskningen ligger på modellering och optimering av produktionssystem, materialavverkningsprocesser och additiv tillverkningsteknik. Som studerande kan du också använda den gemensamma forskningslokalen ADD – Aalto University Digital Design Laboratory – som erbjuder tjänster inom 3D-utskrift, laserskärning och robotik.

Hållfasthetslära

Experter inom området hållfasthetslära behövs vid design av strukturer och maskiner för att säkerställa att de är säkra och effektiva. Studierna ger en omfattande ram för de teoretiska och numeriska aspekterna av tillämpad mekanik. Som framtida expert inom detta område kommer du inte bara att lära dig de grundläggande teorierna relaterade till beteendet hos strukturer och material under belastning, utan du kan också tillämpa dessa teorier – tillsammans med numeriska verktyg – för att effektivt och tillförlitligt lösa praktiska och konkreta uppgifter. Kompletterande studier inom materialvetenskap, maskinkonstruktion, produktutveckling och produktionsteknik kan också vara användbara.

Våra kurser i hållfasthetslära ger de studerande förmåga att utföra strukturell design och forskning relaterad till strukturmekanik. De utexaminerade kan hitta arbete i företag som designar och tillverkar produkter eller strukturer, i konsult- och designföretag eller i statliga organ. Forskningsinstitut och universitet är också typiska arbetsmiljöer. Nyutexaminerade i hållfasthetslära från Aalto-universitetet har specialiserat sig på bland annat hissar, fordon, marina propellrar och stålkonstruktioner.

Internationell verksamhet

Magisterprogrammet i maskinteknik ger goda möjligheter att åka på utbyte till något av Aaltos partneruniversitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet i maskinteknik ger en utmärkt grund för vidare studier och arbete som forskardoktor.

Karriärmöjligheter

En diplomingenjörsexamen inom området maskinteknik öppnar dörrarna till många olika karriärer: konsultering, planering, produktutveckling, forskning och ledningsuppgifter, eller så kan du studera vidare vid Aalto-universitetet eller någon annanstans. En diplomingenjör som har examen från magisterprogrammet i maskinteknik kan arbeta som

 • systemingenjör, som förstår och planerar system i olika skalor, från atomnivå till en världsomfattande skala
 • företagaringenjör, som med hjälp av innovativ planering utvecklar produkter, processer och tjänster som konkurrerar på de internationella marknaderna
 • forskningsingenjör, som svarar på internationella utmaningar som exempelvis hållbar energi med hjälp av grundforskningens metoder
 • eller i ledningsuppgifter i internationella projekt eller företag.

De ovannämnda är ändå bara exempel – variationen i verkliga karriärer är nästan oändlig. Våra studerande samarbetar nära med industrin redan under studierna, och ofta börjar karriären redan före de får sin examen.

Tyngdpunkter inom forskning

Vårt program för samman undervisning främst från fem forskningsgrupper vid institutionen för maskinteknik: Advanced Manufacturing and Materials, Marine Technology, Mechatronics, Product Development och Solid Mechanics. Grovt sett jobbar vi alla med design, tillverkning och drift av hållbara system som oftast inkluderar mekanik, material, marina aspekter och tillverkning. Vi använder oss vanligtvis av digitalisering för innovation, optimering och kontroll; till exempel på Aalto Industrial Internet Campus For Mechatronics eller ADDlab för additiv tillverkning. Design Factory och Aalto Ice and Wave Tank är anläggningar i världsklass för forskning om produktutveckling respektive ismekanik eller marin teknik. Mer information om finns på våra webbsidor https://mecheng.aalto.fi/.

Samarbete med andra aktörer

I såväl undervisning som forskning samarbetar vi ofta med industrin och andra forskningsinstitut för våra projekt. Majoriteten av diplomarbetena i vårt program genomförs inom industrin, och årliga evenemang för att visa upp resultaten av studentprojekt, såsom Mechatronics Circus, Product Development Gala och Marine Technology Gala är välbesökta av personer från både industrin och den akademiska världen. Inom vårt program samarbetar de studerande i projektkurser och fallstudier, och väljer ofta att utveckla en tvärvetenskaplig yrkesprofil genom att välja biämnen eller valbara studier inom andra områden.

Ansökan till magisterutbildning

Akademiska bedömningsgrunder

Antagningen till magisterprogram som leder till högre högskoleexamen sker i regel på basis av tidigare studieprestationer och görs i form av betygsantagning utan urvalsprov. I antagningsprocessen granskas först den allmänna behörigheten att ansöka, därefter bedöms behöriga ansökningar inom de enskilda ansökningsalternativen.

I magisterantagningen används våren 2024 följande kriterier i den akademiska bedömningen:

 • Studieframgång i en behörighetsgivande examen 
 • Tidigare studiers lämplighet: de tidigare studiernas kvalitet och mängd i förhållande till ansökningsalternativet
 • Universitet/högskola: examen som ger behörighet att ansöka avlagd vid en högskola erkänd för sin högklassiga undervisning och forskning
 • Lämplighet: lämplighet, engagemang och motivation för ansökningsalternativet
 • Övrig kompetens: arbetserfarenhet och övrig inhämtad kompetens, till exempel publikationer

Närmare antagningsgrunder, exempelvis obligatoriska bilagor, hittar du i programmets engelska beskrivning.

Obs! Motivationsbrev och cv är obligatoriska bilagor för detta magisterprogram! Se anvisningar för att skriva motivationsbrev och cv i den engelska beskrivningen.

Kontakt information

Jukka Tuhkuri

Professor, programsdirektör

[email protected]

Katri Koistinen

planerare (programmets innehåll och studier)

[email protected]

Aalto-universitet, Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska bilagor eller språkkunskaper i engelska, kontakta Aalto-universitetets ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: