Utbildningsutbud

Cold Climate Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Arktis är en plats som ingen annan. Dess bräckliga ekosystem, svåra väderförhållanden och knappa infrastruktur gör det till en krävande miljö för de ingenjörer som arbetar där. Genom att faktiskt bege dig till Arktis – Svalbard eller Grönland – och använda dina färdigheter kommer du att få värdefull förstahandsinblick i arbetet som ingenjör i ett av världens mest utmanande områden.Kallklimatteknik har en allt viktigare roll att spela för att säkerställa en hållbar utveckling av Arktis. Nya sjöfartsrutter och gruvmöjligheter håller på att växa fram i regionen. Utvecklingen av ny industri i den arktiska regionen intensifieras snabbt och industrin behöver nu ingenjörer med specialiserad arktisk kompetens.Utexaminerade från Nordic Master in Cold Climate Engineering har de färdigheter som behövs för att möta kraven från industrin och jobba i den bräckliga arktiska miljön.
Model ship through ice in Aalto Ice Tank basin

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

15.11.2023 – 1.3.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Students working together

Webinar | Nordic Master -programmen (extern länk)

I den här webinaren får du bekanta dig med det breda utbud av nordiska studie- och samarbetsmöjligheter som erbjuds av Nordic Five Tech (N5T)-universiteten. I webinaren träffar du professorer, alumner, studeranden samt antagningspersonal från de fem Nordic Master -programmen och har en möjlighet att höra mer om karriärmöjligheter, studerandeerfarenheter samt antagningsprocessen i Nordic Master -programmen.

Utbildningens beskrivning

Programmets huvudsakliga fokus är att ge de studerande en djupgående förståelse för hur de erhållna inriktningarna kan tillämpas inom jobb som forskare eller konsulterande eller praktiserande ingenjörer i Arktis.

Alla utexaminerade kommer att kunna arbeta inom en grupp experter med olika internationell bakgrund, t.ex. utbildning, värderingar, språk, kultur osv. och ha en djupgående förståelse för den utmanande arktiska miljön.

Lärandemetoderna innefattar föreläsningar, uppdrag, fältarbete, laboratoriearbete och projektarbete. Teori stöds av experimentellt arbete och modellering som används intensivt och beroende på inriktning.

Inriktningsalternativ

Programmet består av tre specialiserade inriktningar:

 • Land Track: Fokus på arktisk geoteknik (DTU och NTNU)
 • Sea Track: Fokus på arktiska fartyg och offshorestrukturer (NTNU och Aalto)
 • Space Track: Fokus på att kartlägga och observera Arktis (DTU och Aalto)

Du hittar mer information om inriktningsalternativ och undervisningsplaner på programmets egen webbsida.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

DTU uppbär läsårsavgifter av medborgare utanför EU/EES.

Följande medborgare utanför EU/EES är befriade från läsårsavgifter vid DTU:

 • Studerande med ett ”permanent residence permit” eller ett “time-limited residence permit issued with a possibility of permanent residence in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden”.
 • Studerande med dubbla medborgarskap i ett EU-land och ett land utanför EU.

Aalto uppbär läsårsavgifter av medborgare utanför EU/EES.

Avgifterna gäller inte studerande utanför EU/EES som:

 • är jämförbara med EU-medborgare (dvs. Schweiziska medborgare)
 • har ett kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd i Finland (typ A eller P)
 • har ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare beviljat av Finland (tillstånd av typ P-EU)
 • har ett uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare beviljat av Finland
 • har ett EU-blåkort beviljat av Finland

NTNU uppbär inga läseårsavgifter av Nordic Masters studerande!

Vid NTNU och Aalto uppbärs en studentkårs- eller terminsavgift..

Stipendium

Inga specifika stipendium är kopplade till Nordic Master in Maritime Engineering.

För stipendier eller undantag från läsåravgiften vid partneruniversiteten, läs mer på respektive universitets webbsidor: Aalto DTU,

Studiernas uppbyggnad

Första terminen

Före du anländer har de internationella avdelningarna vid det första universitetet skickat diverse relevant material åt dig. De har även hjälpt dig med boende och kursanmälningar för den första terminen. De tar även hand om välkomstarrangemangen för dig och andra internationella studerande, så att du snabbt kan bli bekväm i din nya omgivning.

Kontrollera webbsidorna för universitet där du inleder dina studier och notera att de olika universiteten har olika startdatum. Det ordnas ett socialt veckoslut för alla första och andra årets studerande. Målet med veckoslutet är för alla studerande och akademiska koordinatorer att mötas och nätverka, få mer information om Nordic Master in Cold Climate Engineering och relaterad forskning och karriärmöjligheter, besöka universiteten och ha det roligt!

Studerande inom Land track måste anmäla sig till Arctic Semester före 1 oktober. Studerande inom Sea Track vars andra termin är vid UNIS ska anmäla sig senast 15 oktober. Kom ihåg att nämna i din ansökan till UNIS att du är studerande inom Nordic Master in Cold Climate Engineering.

Andra terminen

Alla Land Track-studerande är på Grönland under den andra terminen. En del Sea Track-studerande är vid UNIS.

Studerande inom Sea Track och Land track som tillbringar termin 3 vid UNIS (https://www.unis.no/studies/regulations-and-routines/how-to-apply/) ska anmäla sig senast 15 april. Kom ihåg att nämna i din ansökan till UNIS att du är studerande inom Nordic Master in Cold Climate Engineering och att du behöver anmäla dig som NTNU-studerande.

Land track-studerande som ska till NTNU för termin 3 får information om specialiseringsprojekten som finns tillgängliga under terminen och hur de ska ta itu med dem.

Övergång från universitet 1 till universitet 2

Under den andra terminen, vanligen kring mars/april, får du anmälningsinformation från universitet 2. Du får information om hur man ansöker om uppehållstillstånd i land 2, hur anmäla sig till kurser, hår få understöd, information om boende osv. Processerna varierar mellan universiteten, så läs informationen noggrant.

Tredje terminen

Den tredje terminen innebär ett nytt universitet och ett nytt nordiskt land. Om du inte är från Norden har du troligtvis alltid föreställt dig länderna som väldigt lika, men nu har du en möjlighet att observera alla skillnader, både mellan universitet och länder. Under denna termin är det även dags att fundera på diplomarbetet.

Det ordnas ett till socialt veckoslut under den tredje terminen.

Förbered diplomarbetet

Under din tredje termin bör du kontakta en professor vid universitet 2 för att diskutera ämnet för ditt diplomarbete. Tänk på att beslut om ämnet fattas av universitet 2.

Kom ihåg att även om du skriver ditt diplomarbete enligt reglerna vid universitet 2 måste du ha en examinator från universitet 1, och ditt diplomarbete bedöms av bägge universitet. Detta är ett villkor för dubbelexamen och dubbelbetyget.

Om du inte hittar en examinator från universitet 1, kontakta din akademiska kontaktperson vid universitet 1.

För att försäkra dig om att alla formaliteter är i ordning innan du inleder ditt diplomarbete ska du fylla i blanketten för överenskommelse om diplomarbetet och skicka till programmets koordinator.

Fjärde terminen

Den här terminen är vigd åt att skriva diplomarbetet och det är på ditt ansvar att nyttja både examinatorn från universitet 2 där du befinner dig, men också examinatorn från universitet 1. Vi föreslår att du skriver en informell rapport varje vecka som du e-postar till alla dina examinatorer.

Diplomarbetet måste försvaras/bedömas enligt universitetens regler. När du är färdig med ditt diplomarbete ska du presentera det i enlighet med respektive universitets regler:

 • Aalto: presentationen måste antingen göras vid Aalto eller vid ett partneruniversitet
 • DTU: diplomarbetet måste försvaras och detta räknas med i den slutgiltiga bedömningen
 • NTNU: ingen presentation behövs
Nordic Master in Cold Climate Engineering

Inriktningsalternativ

Sea Track

Inriktningen Sea Track fokuserar på arktiska fartyg och offshorestrukturer och kurserna erbjuds av NTNU och Aalto.

Inriktningen ger de utexaminerade en omfattande översikt av de olika aspekter som rör utformning och analys av arktiska fartyg och offshorestrukturer samt verksamhet på istäckta vatten.

Alla studerande medverkar i arktiskt fältarbete.

Inriktningen innefattar både grundläggande kunskap och tillämpning av artisk marinteknik. Under studierna har de studerande möjlighet att delta i arktiskt fältarbete (Svalbard/UNIS), laboratoriearbete i Aaltos istank och numerisk modellering av isrelaterade problem.

Specialkunskap om arktiska fartyg och offshorestrukturer och offshoreverksamhet

Utexaminerade från programmet har fått specialkunskap om arktiska fartyg och offshorestrukturer och arktisk verksamhet och kan:

 • Förstå den komplicerade och specifika karaktären hos den arktiska design- och driftsmiljön.
 • Beskriva den utmanande miljön och använda denna kunskap för modelleringsändamål.
 • Utforma och genomföra fältarbeten för mätning i Arktis.
 • Förstår de grundläggande egenskaperna hos skaltestning av ismodeller.
 • Använda analytiska och numeriska modeller för att förutsäga isstrukturinteraktion
 • och andra isrelaterade problem.

Vilken examen får jag?

Programmet leder till dubbelexamen. När du avlagt examen i Nordic Master in Cold Climate Engineering får du en examen från båda universiteten du studerade under magisterprogrammet. Du får ett examensbetyg med programmets namn: Nordic Master in Cold Climate Engineering med följande dubbelexamensbenämning:

Aalto: Diplomingenjörsexamen NTNU: Master of Science in Cold Climate Engineering

Space Track

Inriktningen Space Track fokuserar på tekniker för observation av jorden, kartläggning och navigering i Arktis och kurserna erbjuds av Aalto och DTU.

Inriktningen ger de studerande en djup förståelse för hur rymden kan användas som men miljö för att utveckla instrument som gynnar människan och samhället.

Under studierna har de studerande möjligheten att delta i en kurs i Grönland och skriva sitt diplomarbete i samarbete med industrin.

Specialkunskaper om upptäcktsmetoder som används i polarregioner

Utexaminerade från Space Track har fått en grundlig överblick av tekniker som används för klimatövervakning, kartläggning och navigering och kan:

 • Designa, bygga och driva funktionella observationssystem i rymden och på jorden.
 • Dra igång forskningsprojekt inom jordobservation.
 • Bedriva vetenskap och tillämpad jordobservation med resultaten från forskningen.

Vilken examen får jag?

Programmet leder till dubbelexamen. När du avlagt examen i Nordic Master in Cold Climate Engineering får du en examen från båda universiteten du studerade under magisterprogrammet. Du får ett examensbetyg med programmets namn: Nordic Master in Cold Climate Engineering med följande dubbelexamensbenämning:

Aalto: Diplomingenjörsexamen DTU: Master of Science in Earth and Space Physics and Engineering

Internationell verksamhet

Programmet ordnas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Ditt val av inriktning avgör vilka universitet du studerar vid under programmet.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet Cold Climate Engineering är en utmärkt grund för forskarstudier och post-docpositioner.

Karriärmöjligheter

Sea Track:

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från Sea Track förväntas hitta jobb inom oljeföretag, varv, klassificeringssällskap, myndigheter, konsult- och designföretag, forskningsinstitut och universitet med verksamhet på istäckta vatten. Se en lista över möjliga jobb

Space Track

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från Space Track kommer att ha arbetat intensivt med olika typer av teknik som används för att utforska jorden och särskilt i polarregionen: Arktis och Antarktis Detta omfattar instrument, observationstekniker, modeller, metoder och övervakningssystem.

Utexaminerade från rymdspåret förväntas hitta arbete i konsultföretag som arbetar med lantmäteri, företag som jobbar med fjärranalys och kartläggning, högteknologiska företag och statliga organ. Även stora organisationer med anknytning till jordobservation och rymdforskning som Europeiska rymdorganisationen (ESA), European Southern Observatory (ESO) och American National Aeronautics and Space Administration (NASA) kommer att behöva utexaminerade från rymdspåret. Se en lista över möjliga jobb

Tyngdpunkter inom forskning

Marine and Arctic Technology

Vi fokuserar på fartygs och konstruktioners beteende i normala och extrema miljöer. Vi gör vår forskning genom att beakta sjötransporternas säkerhet och de erfarenheter som den marina miljön kan erbjuda kryssningspassagerare

Samarbete med andra aktörer

Studera i Arktis

Läs om Lorenzo, som reste ända från Italien för att ta del av den arktiska terminen.

Arktis är en plats som ingen annan. Ekosystemet är bräckligt, vädret kan vara utmanande och infrastrukturen bristfällig. Dessa förhållanden kräver att ingenjörerna som jobbar där är utrustade med specialfärdigheter.

Nordic Master in Cold Climate Engineering är det första heltäckande magisterprogrammet i cold climate engineering i Europa och ger de studerande en unik chans att göra fältarbeten och projekt i Grönland eller Svalbard

Study 2 MSc degrees in 2 Nordic countries! Webinar on study possibilities at Nordic Five Tech universities on 12 December 2023 at 17.00 (5 pm, UTC +2).

Välkommen till Nordic Master -webinaren i december!

Nordic Five Tech (N5T) -universiteten erbjuder fem utmärkta dubbelexamensprogram i energi-, miljö-, marin- och arktisk teknik samt polymerteknik. I dessa program avlägger du två masterexamen och studerar i två olika nordiska länder.

I webinaren hör du mer om Nordic Master -programmen och kan fråga om karriärmöjligheter, studerandeerfarenheter samt antagningsprocessen. Kom oc möt professorer, alumner, studeranden och antagningsanställda i webinaren den 12 december 2023 kl 17 (UTC +2)! Webinaren hålls på engelska.

Webinar | Nordic Master -programmen

Admission

Admissions for the programme are processed by DTU. Applications must be submitted through the DTU admission system. For a detailed description of admission criteria, visit the programme's website. DEADLINE 1ST MARCH 2024!

You must indicate in your application which study track you wish to follow and submit a draft study plan.

Motivation letter

All applicants must write a motivation letter as part of the application. For the Land and Sea tracks the motivation letter must include a passage describing your expectations regarding spending one or more semesters in Greenland or Svalbard.

Degree requirements

Students applying for the Nordic Master in Cold Climate Engineering must have completed a bachelor's degree (BSc) corresponding to a minimum 180 ECTS credits. Students in their final year of their bachelor’s degree studies are also eligible to apply, provided they have completed their BSc degree by the time the programme begins.

Academic prerequisites

For detailed academic prerequisites for each study track:

English language requirements

TOEFL:

 • Paper-based: 580 (written section grade 4,5)
 • Computer-based test: 237 (essay writing grade 4,5)
 • Internet-based test: 88 (written section grade 22)

IELTS:

 • 6.5, no section lower than 5.5 (only IELTS Academic accepted)

Cambridge Advanced English:

 • 180

Finland Scholarship for Master students

Non-EU/EEA applicants who are liable to pay tuition fees at Aalto University can apply for a Finland Scholarship (100 % tuition-fee waiver+ 5000 €). Nordic Master students who are subject to tuition fees at Aalto and who receive the Category A (100%) tuition-fee waiver for their first year of studies at Aalto may receive the Finland Scholarship. Students who come to Aalto as their selected exit (second-year) university in Nordic Master programme may not receive the Finland Scholarship.

Students selected to the programme starting their first year at Aalto University apply for Finland Scholarship along the Aalto University scholarship (tuition fee waiver) application in March-April (separate online-application send by e-mail to new students).

Read more: https://www.aalto.fi/en/admission-services/scholarships-and-tuition-fees

Kontakt information

Börje Helenius

Planerare

[email protected]

+35850 590 6388

Joint Master Team

Team

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: