Utbildningsutbud

Sustainable Urban Mobility Transitions (EIT), Master of Science (Technology)

Urban Mobility-programmet anammar ett holistiskt angreppssätt för att möta olika utmaningar som traditionellt sett tacklas av arkitekter och stadsplanerare, byggnads- och transportingenjörer och analytiker inom offentlig politik. Programmet är ett internationellt program som leder till dubbelexamen. Programmet genomförs i samarbete mellan EIT Urban Mobility, Aalto-universitetet, Polytechnic University of Catalonia (Spanien), Technical University of Eindhoven (Nederländerna), University of Tartu (Estland), University of Lisbon-Técnico IST (Portugal) och Kungliga Tekniska Högskolan (Sverige).
SPT-studio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

15.11.2023 – 15.4.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Master's Programme in Urban Mobility anammar ett holistiskt angreppssätt för att möta olika utmaningar som traditionellt sett tacklas av arkitekter och stadsplanerare, byggnads- och transportingenjörer och analytiker inom offentlig politik. Den studerande lär sig olika praktiska färdigheter och får bred kunskap om teorier och koncept inom stadsplanering, transport och hållbarhet. Detta innefattar att tillägna sig förmågan att föreställa sig, identifiera och bedöma kort- och långsiktiga konsekvenser av planer och beslut och utveckla insikter om rollen som transport och mobilitetssystem har i att skapa en inkluderande, motståndskraftig och hållbar byggd miljö. Kunskapsgrunden siktar till att inkludera ett brett spektrum av perspektiv, från att förstå människors dagliga liv och mobilitetstekniker till ett storskaligt strategiskt och systematiskt tänkande.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Alla studerande antagna till magisterprogrammet är berättigade till stipendier och ansvariga att betala läsårsavgifter enligt EIT Urban Mobilitys avgift- och stipendiemodell. Studerande är inte ansvariga att betala avgifter till Aalto-universitetet. Vänligen beakta att EIT Urban Mobilitys stipendiemodell uppdateras årligen. Se programmets webbsida för mera information.

Studiernas uppbyggnad

Programmet leder till dubbelexamen vilket innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två olika länder. Programmet innebär ett tekniskt huvudämne (Sustainable Urban Mobility Transitions) och ett biämne i innovation och entreprenörskap (Innovation & Entrepreneurship, I&E). En central del av det andra året är diplomarbetet (30 studiepoäng).

Under det första året erbjuds en liknande uppsättning av kurser vid alla första årets universitet (entry). Detta inbegriper att lära sig hur man utvecklar en strategisk plan för stadsområden, utvärderar olika metoder för datainsamling och analys och använder dem för att analysera dynamiken i systemen för rörlighet i städer, utvärdera de troliga effekterna av ny mobilitetsteknik, främja beteendeförändringar och tillämpa metoder för bedömning av städer och transporter. Utöver dem kan några valfria kurser väljas som förberedelse för ett inriktningsalternativ. En viktig del av programmet är även Innovation and Entrepreneurship (I&E)-kurserna, i enlighet med initiativet från Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Under det andra studieåret väljer de studerande en inriktning som erbjuds av ett av de andra årets universitet (exit): Aalto-universitetet, KTH, TU Eindhoven, UPC Barcelona, University of Tartu eller University of Lisbon-Técnico IST. Inriktningsalternativet omfattar hållbarhetsomställning och ansvarsfulla innovationer, styrning och planering av globala mobilitetskulturer och städer, strategier för integrerad förvaltning av transportsystem och analys av beslutsfattande inom transport och logistik.

Följ länkarna nedan för kurslistorna vid respektive universitet:

Vänligen beakta att det kan förekomma ändringar i urval av både första och andra årets universitet. Kontrollera detta på programmets ansökningssida innan du ansöker.

Master’s Programme in Urban Mobility
Programme structure illustration

Inriktningsalternativ

Programmet leder till dubbelexamen och genomförs i samarbete mellan ledande universitet i Europa. De studerande kan välja första (entry) och andra (exit) årets universitet enligt eget önskemål. Varje universitet har ett unikt specialiseringsområde, vilket gör det möjligt för studerande att välja inriktning för det andra året. Vid Aalto-universitetet kan de studerande lära sig om resebeteende och ny mobilitetsteknik, dynamiken i transportsystemen, integrerad planering och politiska strategier, särskilt när det gäller markanvändning och deltagarbaserad planering samt framsyns- och modelleringstekniker.

Internationell verksamhet

Programmet leder till dubbelexamen och har integrerad och obligatorisk geografisk mobilitet.Detta innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två olika länder. Efter att ha uppfyllt alla examensfordringar får du två examina: en från första årets universitet och en från andra årets universitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Utexaminerade från programmet blir diplomingenjörer vilket ger dem en utmärkt grund för vidare studier och arbete som forskardoktor vid Aalto-universitetet eller internationellt. Dessutom får den studerande en motsvarande examen från det andra universitetet, vilket breddar de internationella studie- och karriärmöjligheterna.

Karriärmöjligheter

Inkluderande, motståndskraftiga och hållbara stadstransportsystem är avgörande för att skapa en beboelig och välmående stad. De färdigheter som förvärvats inom ramen för detta program efterfrågas i hög grad av olika stads- och transportmyndigheter och industrier i hela Europa och världen, med en ökande tendens till nya och sektorsövergripande sysselsättningsområden. Möjliga framtida karriärer för de utexaminerade är stadsplanerare, försöksledare, teknikstrategist, samordnare för allmänhetens deltagande, politiska förespråkare och rådgivare. De studerande lär sig genom utmaningsinriktade kurser och samarbete med lokala aktörer, samt med en större grupp av stads- och näringslivspartner i olika delar av Europa, för att ta itu med de verkliga innovationsutmaningarna när det gäller rörlighet i städer i dag och i framtiden.

Street view from the future with different mobility options

Tyngdpunkter inom forskning

Den studerande lär sig olika praktiska färdigheter och får bred kunskap om teorier och koncept inom stadsplanering, transport och hållbarhet.

Samarbete med andra aktörer

Master's Programme in Urban Mobility och dess huvudämne Sustainable Urban Mobility Transitions (SUMT) genomförs i samarbete mellan Aalto-universitetet och dess europeiska partneruniversitet och EIT Urban Mobility (EIT UM). EIT Urban Mobility stöds av EIT Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), ett organ inom EU. Utbildning och fortbildning är kärnan i EITs innovationsmodell. Visionen för EIT är att bli ett ledande europeiskt initiativ som gör det möjligt för innovatörer och entreprenörer att utveckla lösningar i världsklass på samhälleliga problem och att skapa tillväxt och högkompetensjobb.

EIT Urban Mobility Master School Co-funded by the European Union

Kontakt information

Aalto-universitetet, Lärandetjänster vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-urban-mobility

EIT Urban Mobility Master School

Ansökningsservice

[email protected]

https://bit.ly/41d9GKg

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: