Utbildningsutbud

Geoengineering, Master of Science (Technology)

Aalto-universitetets magisterprogram i geobyggnad erbjuder utbildning i världsklass i geoteknik, vägbyggnad och bergteknik. Vårt program ligger i toppen i denna bransch och det ger en klar rutt till arbetslivet, där en diplomingenjör som är specialiserad på geobyggnad kan bidra till att lösa urbaniseringens och den cirkulära ekonomins utmaningar.
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Aalto-universitetets magisterprogram i geobyggande erbjuder utbildning i världsklass i geoteknik, vägbyggnad och bergteknik. Vårt program ligger i toppen inom dett område och utören klar rutt till arbetslivet, där en diplomingenjör som är specialiserad på geobyggande kan bidra till att lösa urbaniseringens och den cirkulära ekonomins utmaningar.

I stora byggprojekt och i gruvdrift behövs sakkunniga inom geobyggande för att bland annat planera grundkonstruktioner, schakt och tunnlar. I magisterporgrammet i geobyggande får de studerande kunskaper inom området och många nyttiga färdigheter. Diplomingenjörer som har utbildats i programmet har en verktygslåda i vilken ingår åtminstone följande:

 • Bred kännedom om geobyggande. Vi utbildar experter på jordmånens och berggrundens beteende med gedigen kunskap om materialvetenskaper, mekanik och byggande.
 • Tillämpat kunnande i sitt specialiseringsområde. Den studerande blir expert inom minst ett av de tre specialiseringsområdena inom magisterprogrammet. (Specialiseringsområdena geoteknik, vägbyggnad och bergteknik presenteras nedan).
 • Numerisk modellering. Efter att ha slutfört studierna inom magisterprogrammet har den studerande behövliga färdigheter i numerisk modellering.
 • Användning av program och verktyg. I studierna får den studerande bekanta sig med logiken och vanligaste funktionerna hos de program och verktyg som används inom området.
 • Samarbets- och kommunikationsfärdigheter. En diplomingenjör som utexaminerats från programmet har färdigheter att arbeta i grupp och att leda arbetsteam även i de mest föränderliga arbetsmiljöerna.
 • Fälterfarenhet. Under studierna samlar den studerande egen erfarenhet av byggande, grundundersökningar, byggandets miljöeffekter och fältförsök.

En diplomingenjör som utexaminerats från magisterprogrammet i geobyggande känner till geotekniska konstruktioners livscykel, från de första fältundersökningarna till planering, byggande, underhåll och slutligen återvinning.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammets undervisningsspråk engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet på universitetets webbsidor.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng och anordnas av Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Det tvååriga programmet omfattar tre delar:

 • Huvudämnesstudier (60 sp)
 • Diplomarbete (30 sp)
 • Valfria studier (30 sp)

Huvudämnesstudierna omfattar studier som är gemensamma för alla under första året (30 sp) och av valfria fördjupade studier (30 sp). De studerande kan flexibelt inrikta sig på teori, på praktik och tillämpad teknik eller på en blandning av dessa.

Individuell studieplan

Varje studerande gör i början av studierna upp en individuell studieplan, ISP, tillsammans med sin akademiska handledare. Avsikten med studieplanen är säkerställa att studierna motsvarar studerandens intresse och utförs i logisk ordning. Studieplanen är ett praktiskt verktyg med vilket den studerande kartlägger sin egen studiestig inom ramen för magisterprogrammets krav. Studieplanen är också nyttig för att följa hur studierna framskrider: den kan beskriva nuläget i studierna och ange konkreta delmål för fortsättningen.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Geoengineering

Inriktningsalternativ

Lärarna inom magisterprogrammet i geobyggande hör till de främsta inom området i Finland och internationellt och är kända för både deras vetenskapliga samt tillämpade kunskaper. Många av dem har deltagit i krävande planeringsarbeten och -projekt. De täta kontakterna till industrin säkerställer att kurserna i geobyggande ger de studerande sådana färdigheter som svarar mot branschföretagens aktuella behov. Professorerna inom magisterprogrammet är aktiva forskare, vilket medför att också de nyaste forskningsrönen inkluderas i studierna. Nya undervisningsmetoder används djärvt. Studierna kan därför innefatta exempelvis omvänt klassrum, försök i högklassiga laboratorier, fältförsök (vanligen med professionella redskap, ibland även med sprängämnen), praktiska projektarbeten från företag, besök på byggplatser och kanske till och med i tunnlarna under Otnäs campus eller övningar som sker i virtuell verklighet.

Specialiseringen i magisterprogrammet fördelas på tre teman: grundläggning och markbyggnad kräver geotekniskt kunnande om olika markförhållanden, gruvor och tunnlar kräver kunnande i bergteknik och byggande av trafikleder kräver kunnande i vägteknik.

Geoteknik

Geoteknisk kunskap är grunden för allt byggande. Inom geotekniken studeras jordmånens mekaniska och hydrauliska egenskaper samt dess värmeegenskaper och hur dessa påverkar planeringen. De studerande lär sig att välja olika grundläggningssätt, planera grunder, grundförstärkningar och andra geotekniska konstruktioner, att beakta samspelet mellan jordmånen och konstruktionerna samt att besluta om hur anläggningsarbetet ska ske. Mineralbaserade material, återvinningen av dem och deras miljöpåverkan är också en väsentlig del av de geotekniska studierna. En ingenjör som har specialiserat sig på geoteknik har en grundlig kännedom om aktuella planeringsmetoder och om jordmekanik.

Vägteknik

Flygfält, landsvägar, gator, vägar, järnvägar, metrospår och andra livligt trafikerade områden och leder är livsviktiga för samhällets funktion. I studierna i vägteknik får de studerande sätta sig in i konstruktionsplanering av vägar och de bituminösa materialens materialteknik och därmed lära sig att välja och planera lämpliga material och konstruktioner för enskilda objekt. I studierna behandlas också metoder för underhåll och reparation av olika konstruktioner för att förlänga deras livslängd.

Bergteknik

Med hjälp av bergteknik kan urberget användas för underjordiska utrymmen och som källa till mineraler och energi. Till bergteknikens kärnområden hör bergmekanik, grävteknik, byggande och geovetenskaper. Bergteknisk kunskap hjälper konstruktörer och bergbyggare att skapa konstruktioner som är ekonomiska och trygga för människan och miljön. I tunnelprojekt ansvarar experterna på bergteknik först för planeringen av tunneln och dess stödkonstruktioner, och i byggnadsskedet hjälper de till med att genomföra planerna för bergbrytningen.

Studiernas innehåll bestäms i stor utsträckning av det specialiseringsområde du väljer. Nedan ges några exempel på vårt kursutbud för att visa bredden på studierna:

 • Advanced Soil Mechanics (5 sp)
 • Numerical Methods in Geotechnics (5 sp)
 • Structural design of roads (5 sp)
 • Road Maintenance and Rehabilitation (5 sp)
 • Foundation Engineering and Ground Improvement (5 sp)
 • Rock Excavation (5 sp)
 • Rock Mechanics (5 sp)
 • Project Course in Geoengineering (5 sp)

Mer information om kurser hittar du i Studentguiden.

Internationell verksamhet

Vi uppmuntrar de studerande att åka utomlands på utbyte under en termin till något av Aalto-universitetets många partneruniversitet. Magisterprogrammet samarbetar också med många multinationella företag.

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet. Studerande med olika bakgrunder möts vid sidan av studierna också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Ledarna för utbildningsprogrammen, tutorerna och studerandeservicen hjälper internationella studerande att känna sig välkomna i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet i geobyggande ger goda förutsättningar för att fortsätta med doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Magisterprogrammet har utmärkta kontakter till industrin, vilket medför att de studerande redan vid utexaminering har erfarenhet av arbete med företag och experter inom branschen. Vi håller tröskeln låg mellan studierna och industrin för att de studerande ska få en så högklassig utbildning som möjligt och goda förutsättningar för sina karriärer. Exempelvis läsåret 2017 gjordes ca 90 % av diplomarbetena med stöd från industrin och nästan varje utexaminerad hittade en arbetsplats som motsvarade hens kompetensnivå. Antalet ingenjörer som specialiserar sig på geobyggande är rätt litet och det har redan en längre tid rått brist på kompetent arbetskraft. Därför letar företagen hela tiden efter nya förmågor på området. Arbetsplatsen kan ligga i Finland, i Europa eller längre bort.

Geobyggarna arbetar i viktiga roller inom byggnadsteknik, planering, konsultation samt undervisning och forskning. Arbetsbeskrivningarna är skiftande:

 • Planerare eller konsult i ledande branschföretag
 • Arbetsledare eller andra arbetsledningsuppgifter i byggföretag
 • Grundare eller expert i startupföretag som för branschen framåt
 • Sakkunnig inom den offentliga sektorn
 • Forskare vid forskningsinstitut eller undervisning vid olika läroinrättningar

Aalto-universitetets karriärtjänster stöder anställningsmöjligheterna i Finland och utomlands. Studerande från Aalto-universitetet har i allmänhet lätt att hitta bra jobb efter examen. Den mycket aktiva företagargemenskapen vid universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag. För den som är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet en god grund för forskarstudier.Magisterprogrammet har utmärkta kontakter till industrin, varför studerandena redan efter utexamineringen har erfarenhet av arbete med branschens företag och experter. Vi håller tröskeln låg mellan studierna och industrin så att studerandena får en så högklassig utbildning som möjligt och goda förutsättningar för sin egen karriär. Exempelvis läsåret 2017 gjordes ca 90 % av diplomarbetena med stöd från industrin och nästan varje utexaminerad hittade en arbetsplats motsvarande hens kompetensnivå. Antalet ingenjörer som specialiserar sig på geobyggande är rätt litet och det har redan en längre tid rått brist på kompetent arbetskraft, så företagen söker hela tiden efter nya förmågor på området. Arbetsplatsen kan ligga i Finland, i Europa eller längre bort.

Geobyggarna arbetar i viktiga roller inom byggteknik, planering, konsultation samt undervisning och forskning.Arbetsbeskrivningarna är skiftande:

 • Planerare eller konsult i ledande branschföretag
 • Arbetsledare eller andra arbetsledningsuppgifter i byggföretag
 • Grundare eller expert i startupföretag som för branschen framåt
 • Expert i offentliga sektorn
 • Forskare i forskningsinstitut eller undervisningsuppgifter i olika läroinrättningar

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder anställningsmöjligheterna i Finland och utomlands. Studerande från Aalto-universitetet har i allmänhet lätt att hitta goda jobb efter examen. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet Geoengineering en god grund för doktorand- och forskarstudier.

Samarbete med andra aktörer

Studerandena kan välja sina valfria studier fritt i vilken som helst av Aalto-universitetets högskolor. Populära val för geobyggnadsstuderande har varit t.ex. byggnadsteknik och trafikplanering. Magisterprogrammet har också samarbete med andra universitet inom temana cirkulärekonomi och hållbarhet.

Ansökan till magisterutbildning

Akademiska bedömningsgrunder

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper används våren 2024 följande kriterier i den akademiska bedömningen på magisternivå (bara på engelska):

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

Obs! Motivationsbrevet  och CV är obligatoriska dokument för detta magistersprogram!

-> Se mera på det engelspråkiga sidorna

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to the Geoengineering programme are requested to provide the following study-option-specific documents:

●    Motivation letter*
The motivation letter should be written in English. The maximum length of the motivation letter
is about 4000 characters.

●    Curriculum Vitae (CV)*

*The lack of this document will adversely affect the evaluation of the application.

Motivation letter

Kontakt information

Wojciech Solowski

professor, programdirektör

wojciech.solowski (at) aalto.fi

Katri Koistinen

planerare (programmets innehåll och studier)

katri.koistinen (at) aalto.fi

Aalto-universitet, Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska bilagor eller språkkunskaper i engelska, kontakta Aalto-universitetets ansökningsservicen.

admissions (at) aalto.fi

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat