Utbildningsutbud

Water and Environmental Engineering, Master of Science (Technology)

Klimatförändringarnas inverkan på vattenförekomster, hållbar förvaltning av vattenresurser och återvinning av näringsämnen från avloppsvatten – programmet Water and Environmental Engineering behandlar några av vår tids största utmaningar. Programmet ger dig både en bred förståelse för vattenrelaterade frågor och förmågan att utveckla banbrytande lösningar på dem.
Students doing a group work around a table

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Att säkerställa en hållbar användning av naturresurser under det föränderliga klimatet är vår planets största utmaning. Förvaltningen av vattenresurserna spelar en avgörande roll för att trygga livsmedelsförsörjningen och är nära kopplad till förändrad markanvändning, näringsflöden och bevarande av den biologiska mångfalden. Dessutom förväntas klimatförändringarna leda till mer extrem torka och översvämningar – som samhällena måste anpassa sig till.

Att skapa funktionella och hållbara vattenförsörjningsnät är en av de viktigaste uppgifterna i vårt samhälle. Målet är inte bara att alltid garantera ren vattenförsörjning, utan också att minska miljöpåverkan av vår vattenanvändning genom en cirkulär ekonomi.

I magisterprogrammet Water and Environmental Engineering (WAT) ligger fokus på vatten- och vattentekniska lösningar. De studerande lär sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att hitta lösningar på moderna vattenrelaterade utmaningar. Programmet har ett unikt internationellt fokus och kombinerar en stark teknisk grund med en god förståelse för bredare samhällssammanhang.

Efter examen kan du:

 • Känna igen och analysera huvudkomponenterna i hållbara vattenrelaterade planerings-, genomförande- och förvaltningsprocesser.
 • Förstå principerna för vattnets hydrologiska kretslopp och vattenrörelser i naturliga och bebyggda miljöer.
 • Tillämpa viktiga beräkningsmetoder samt relevanta experimentella metoder och metoder för dataanalys i samband med vatten- och miljöteknik.
 • Definiera och differentiera de viktigaste delarna av vattentjänster, med fokus på rening av vatten och avloppsvatten.
 • Förstå de viktigaste principerna för vatten- och miljökvalitet.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet på universitetets webbsidor.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Aalto-universitetet har ett stipendieprogram som stöder medborgare utanför EU/EES som studerar i ett program som uppbär avgifter. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av avgiften.

Mer information om avgifter och stipendier vid Aalto-universitetet finns här.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng (ECTS):

 • Huvudämnesstudier (60 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (30 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

Studerande kan genomföra de gemensamma studierna och de fördjupade studierna under det första studieåret. Det frigör det andra studieåret för valfria studier och ditt diplomarbete. Du kan välja i princip vilken kombination av kurser som helst – från Aalto eller andra universitet i Finland och utomlands – som stöder dina studier och motsvarar dina intressen, inklusive kurser som specifikt fokuserar på miljöteknik. Det gör det också enklare för dig att åka på utbyte under ditt andra studieår.

Vår undervisning kombinerar teori och praktik bland annat via modellarbete för hand, fallstudier, grupparbete och projekt. Många av våra kurser samarbetar också med branschen och andra intressenter i form av projektarbete, mentorskap och gästföreläsningar. 

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden.

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Webinar | Water and Environmental Engineering

Vill du höra mer om Water and Environmental Engineering-magisterprogrammet? I detta webinar kommer programrepresentanterna att presentera programmet och svara på dina frågor angående studierna i programmet.

Se inspelningen!
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Inriktningsalternativ

Programmet låter de studerande fritt anpassa sina studier efter intresse och mål. Det finns tre inriktningsalternativ som kompletterar varandra genom sina respektive tematiska och metodologiska fokus. Inriktningarna gör det möjligt för dig att bygga din egen expertprofil och du kommer att ta kurser från åtminstone två inriktningar vilket ger dig en bred förståelse för vår bransch. Inriktningsalternativen är:

1. Water Resources Management and Environmental Hydraulics

Här ligger fokus på varierande ämnen som relaterar till förvaltning av vattenresurser, hydrologi och naturenligt vattenbyggande:

 • Ytvatten, grundvatten och hantering av avrinning
 • Urban vattenplanering
 • Hållbar vattenanvändning i städer, agrikultur och skogar
 • Ekohydraulik, beräkningsmetoder för hydrologi och hydrauliska tillämpningar
 • Mätning av ändringar i vatten och vattenmiljön orsakade av mänsklig verksamhet

2. Water and Wastewater Engineering

Denna inriktning fokuserar på den vattenservice som är avgörande för samhället – dessa tjänster måste fungera varje dag och under alla omständigheter. Hållbara vattentjänster skyddar hälsan och miljön. De är utgångspunkten för utveckling.  Du huvudsakliga temana inkluderar:

 • Produktion av rent vatten och sanitet
 • Miljöskydd genom rening av avloppsvatten
 • Cirkulär ekonomi och resursåtervinning från avloppsvatten
 • Begränsning av klimatpåverkan inom vattentjänster
 • Modellering och optimering av vattenreningsprocesser och vattentjänstesystem

3. Water and Development

Vatten står i centrum för hållbar utveckling på både lokal och global nivå. Denna inriktning tar hänsyn till de olika kopplingarna mellan vatten och utveckling i olika skalor, och de studerande lär sig bland annat följande:     

 • Globala vattenutmaningar med en tvärvetenskaplig problemlösningsstrategi
 • Klimatförändringens inverkan på vatten
 • Användning av vatten och andra viktiga naturresurser i livsmedelsproduktion
 • Centrala ramverk och strategier för förvaltning av vatten, inbegripet gränsöverskridande vattensamarbete
 • Hållbarhet och hållbar global teknik

Internationell verksamhet

Många av programmets kurser har internationellt fokus. En av kurserna (SGT Studio)  erbjuder dig till och med möjligheten att genomföra ett internationellt studerandeprojekt i olika delar av världen. Projektet har ägt rum i bland annat Mexiko, Uganda, Kenya, Tanzania och Nepal. Kursen är också tvärvetenskaplig – den för samman ingenjörs-, företags-, arkitekt- och designstuderande.

WAT-magisterprogrammet samarbetar med olika internationella universitet, och studerande har möjlighet att avlägga en del av sina examina utomlands som utbytesstudenter. Programmet samarbetar också med Aalto Global Impact som stöder globala hållbarhetsprojekt i samarbete med forskningsgrupper och magisterprogram. Många av institutionens forskningsteman är globala.

Aalto-universitetet är överlag känt för sin internationella studie- och forskningsmiljö. Aalto-universitetet välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras nätverk nära de studerande.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet anses vara en utmärkt grund för doktorandstudier. Vid Aalto utvecklas doktorandutbildningen aktivt av forskningsgruppen Water and Environmental Engineering genom erfarenheter från Majakka-projektet. Forskningsgruppen ger doktoranderna en inspirerande forskningsmiljö för deras studier.

Karriärmöjligheter

Vatten- och miljöteknik ger dig varierande karriärmöjligheter. Det finns stor efterfrågan på experter inom detta område och de har goda avanceringsmöjligheter i sina karriärer. Våra utexaminerade hittar ofta jobb i Finland men de har lämpliga färdigheter för internationella karriärer.

Våra utexaminerade arbetar vanligtvis inom vattenresursförvaltning och vattenteknik som planerare, tekniska experter och chefer. De har olika uppgifter när det gäller t.ex. planering av vattenförsörjning samt hantering av miljö- och översvämningsrisker. Det finns många arbetsgivare, t.ex. konsultföretag, inom den privata och den offentliga sektorn. Utexaminerade kan också hitta anställning vid den akademiska världen och forskningsinstitut.

Se Aalto Career Design Lab för att lära dig mer om karriärmöjligheterna i branschen.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningsgruppens fokusområden är de samma som inriktningsalternativen för detta magisterprogram. Water Resources Management and Environmental Hydraulics, Water and Wastewater Engineering och Water and Development. Se mer om forskningsämnena här.

Samarbete med andra aktörer

Programmet har ett nära samarbete med industrin och engagerar både offentliga och privata aktörer på utbildningsområdet. Detta innebär gästföreläsningar och gemensamma projekt som ger dig en bild av och kopplingar till arbetslivet. Dessutom samarbetar programmet med andra program vid Aalto.

Ansökan till magisterutbildning

Admission requirements 2024

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The applications to Master's Programme in Water and Environmental Engineering in 2024 are evaluated based on the following criteria:

Study option -specific documents requirements

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

 Marko Keskinen

Marko Keskinen

Senior university lecturer, programme director

Kontakt information

Päivi Kauppinen

planerare (programmets innehåll och studier)

[email protected]

Aalto-universitet, Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska bilagor eller språkkunskaper i engelska, kontakta Aalto-universitetets ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: