Utbildningsutbud

Maritime Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Detta program grundar sig i de involverade universitetens expertis inom marinarkitektur, offshoreteknik och marinteknik.Nordic Master in Maritime Engineering (NMME) siktar in sig på internationella studerande som önskar dra nytta av Nordic Five Tech universities långvariga tradition och kompetens inom området och på nordiska studerande som önskar specialisera sig inom ett specifikt specialiseringsområde som erbjuds inom alliansen. Universiteten som är medlemmar av Nordic Master in Maritime Engineering är: Aalto-universitetet, Chalmers tekniska högskola, Technical University of Denmark (DTU) och Norwegian University of Science andTechnology (NTNU)
Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

15.12.2023 – 1.3.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Master program in Maritime Engineering fokuserar på fartyg, inklusive yachter och offshorestrukturer, deras design, konstruktion och drift och deras växelverkan med omgivningen.

Du lär dig att tillämpa rationella metoder inom matematik, numeriska analyser, hydromekanik och strukturell mekanik för att analysera, designa och driva fartyg och offshorestrukturer. Dessutom kommer du att förstå de särskilda, höga kraven på dessa strukturer, till exempel när det gäller säkerhet och att ta hänsyn till miljön.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Du betalar en avgift rakt till universitetet du är inskriven vid. Avgiften motsvarar ifrågavarande universitets avgiftsnivå.

För tillfället uppbär Aalto, Chalmers och DTU avgifter av studerande utanför EU/EES. NTNU uppbär inga studieavgifter från Nordic Masters studerande. Läs mer på respektive universitets webbsidor:

Aalto uppbär läsårsavgifter av studerande utanför EU/EES.

Chalmers uppbär läsårsavgifter av studerande utanför EU/EES

DTU uppbär läsårsavgifter av studerande utanför EU/EES.

Inga specifika stipendium är kopplade till Nordic Master in Maritime Engineering.

För stipendier eller undantag från läsåravgiften vid partneruniversiteten, läs mer på respektive universitets webbsidor: Aalto Chalmers, DTU,

Studiernas uppbyggnad

Programmet är uppdelat i två delar:

  1. Under det första året (Entry) lär du dig ämnen inom marinteknik, marinarkitektur och offshoreteknik på magisternivå: stabilitet, motstånd och framåtdrivande, sjögång, manövrering och fartygs- och havsstrukturer. Om marinarkitektur inte var en del av ditt kandidatprogram kommer du också att ha grundkurser i det. Utöver kurser i marinteknik måste du gå kurser i allmän och särskild teknisk kompetens, t.ex. CFD, strukturanalys, kompositmaterial osv. Betoningen på respektive ämne beror på universitet och dina kvalifikationer. I synnerhet Aalto, men även NTNU, erbjuder fritt valbara kurser i arktisk marinteknik som en del av undervisningsplanen.
  2. Under det andra året (Exit) specialiserar du dig i ett av fyra ämnen: ocean structures, passenger ships, ship design and ship operations. Varje ämne utgör ett inriktningsalternativ. Ämnet för ditt diplomarbete måste vara inom inriktningsalternativet.

Det är obligatoriskt att du inleder dina studier vid ett av partneruniversiteten för del 1 och slutför dina studier vid ett annat universitet för del 2.

Nordic Master Programme in Maritime Engineering

Inriktningsalternativ

Ocean Structures (NTNU)

Detta inriktningsalternativ ger dig en stark grund för att designa vilken typ av havsstruktur som helst, från konventionella fartyg till offshorestrukturer. Även maritima verksamheter som rörläggning, bogsering och användning av kranar på mobila plattformar för installering av undervattensmoduler. Inriktningsalternativet är disciplinbaserat och innefattar kurshelheter inom marin miljö, miljöbelastning, effekter av belastning, strukturell kapacitet och marin cybernetik. Läs mer om inriktningsalternativet under rubriken Study tracks

Passenger Ships (Aalto)

Detta inriktningsalternativ ger en heltäckande överblick av de olika aspekterna som hör till design, analys och optimering av passagerarfartyg. De motstridiga intressena hos olika berörda parter (passagerare, fartygsägare, skeppsvarv) kommer att tas upp under studierna, och du kommer att vara tvungen att skapa en lösning som motsvarar de berörda parternas önskemål. Läs mer om inriktningsalternativet under rubriken Study tracks

Ship Design (Chalmers)

I detta inriktningsalternativ kommer du att ingå i en projektgrupp och arbeta med ett problemorienterat och realistiskt fartygsdesignprojekt med ett företag från sjöfartsindustrin som ”kund”. Du kommer att ingå i ett studerandeteam som leds av yrkesingenjörer från industrin och akademisk personal från Chalmers. Den inledande designprocessen före beställning av ett nytt fartyg är en del av projektet och följer kundens krav. Projektet kommer att genomföras under det andra året och du kommer att använda och länka samma kunskap från alla kurser i marinteknik från det första året. Läs mer om inriktningsalternativet under rubriken Study tracks

Ship Operations (DTU)

Detta inriktningsalternativ behandlar marinarkitektur och marinteknik ur fartygsägarens perspektiv, dvs. fartyg i trafik. Du kommer att lära dig att använda rationella metoder för att analysera och optimera fartygens prestanda (containerfartyg, tankfartyg, bulkfartyg, ro-ro-fartyg osv.) när det gäller säkerhet, effektivitet, ekonomi och miljöhänsyn. Läs mer om inriktningsalternativet under rubriken Study tracks

Internationell verksamhet

Personalen i programmet är verksam inom forskning och har publicerat ett stort antal artiklar i internationellt erkända journaler samt flera kursböcker. Dessutom deltar flera anställda i internationellt samarbete inom forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av exempelvis Europeiska unionen.

Utbildningen innefattar föreläsningar, seminarier och en stor mängd projektarbeten. Den sker i nära anslutning till olika företag, vilket möjliggör besök, gästföreläsningar och vasst projektarbete.

Alla universitet är väl utrustade med datasalar och andra datoranläggningar som gör det möjligt att inkludera numerisk simulering i lärandeprocessen och på så sätt förbereda dig för ditt framtida arbete inom industrin eller vetenskapen.

Dessutom har varje universitet specialanläggningar:

Aalto

Chalmers,

DTU,

NTNU.

Möjlighet till fortsatta studier

Nordic Masters in Maritime Engineering är en utmärkt grund för forskarstudier och post-docpositioner

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från NMME är vanligen anställda som marinarkitekter eller offshore-ingenjörer av konsultföretag, designföretag, fartygsägare, sjöfartsförvaltare, offshoreföretag, klassificeringssällskap eller leverantörer av särskild utrustning. Befattningar kan vara verkställande direktör, utvecklingschef, teamledare, konsult, specialist eller forskare.

Tyngdpunkter inom forskning

Marine and Arctic Technology

Vi fokuserar på fartygs och konstruktioners beteende i normala och extrema miljöer. Vi gör vår forskning genom att beakta sjötransporternas säkerhet och de erfarenheter som den marina miljön kan erbjuda kryssningspassagerare.

Samarbete med andra aktörer

Nordic Five Tech-universiteten har väldigt hög akademisk standard och hör till de bästa internationella tekniska universiteten. Universiteten erbjuder de studerande utmärkta möjligheter att följa sina akademiska intressen. Genom att förena resurser genom samarbetet Nordic Five Tech kan vi erbjuda faciliteter i världsklass inom respektive universitets specialområden.

Study 2 MSc degrees in 2 Nordic countries! Webinar on study possibilities at Nordic Five Tech universities on 12 December 2023 at 17.00 (5 pm, UTC +2).

Välkommen till Nordic Master -webinaren i december!

Nordic Five Tech (N5T) -universiteten erbjuder fem utmärkta dubbelexamensprogram i energi-, miljö-, marin- och arktisk teknik samt polymerteknik. I dessa program avlägger du två masterexamen och studerar i två olika nordiska länder.

I webinaren hör du mer om Nordic Master -programmen och kan fråga om karriärmöjligheter, studerandeerfarenheter samt antagningsprocessen. Kom oc möt professorer, alumner, studeranden och antagningsanställda i webinaren den 12 december 2023 kl 17 (UTC +2)! Webinaren hålls på engelska.

Webinar | Nordic Master -programmen

Ansökningsinformation, de bilagor som krävs samt grunderna för bedömningen finner du på programmets engelskspråkiga webbplats.

Kontakt information

Börje Helenius

Planerare

[email protected]

Joint Master Team

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: