Utbildningsutbud

Fastighetsekonomi och geoinformatik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Aalto-universitetets ansökningsalternativ fastighetsekonomi och geoinformatik är det enda i Finland som kombinerar två betydande vetenskapsområden i samma kandidatexamen. Geoinformatik, det vill säga utnyttjandet av geodata, berättar var någonting är, hur man kan ta sig dit och hur saker kopplade till en specifik plats kan förbättras. Fastighetsbranschen utgör 70 % av världens nationalförmögenhet och sysselsätter 20 % av arbetskraften.Branscherna är tätt sammankopplade då många av de geoinformatiska tillämpningarna är kopplade till fastigheter och läge är ett av de centrala elementen inom fastighetsekonomi.
Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Webinar | Fastighetsekonomi och geoinformatik

I den här webbinariuminspelningen får du höra mer om att studera, söka och framtida anställningsmöjligheter på kandidatprogrammet Fastighetsekonomi och geoinformatik.

Titta på webinariet (på finska)
Opiskelijat tutustuvat pienoismalliin

Utbildningens beskrivning

Som studerande inom fastighetsekonomi och geoinformatik har du möjlighet att vara en del av områden med ett enormt samhälleligt inflytande. Geoinformatik, det vill säga utnyttjandet av geodata, berättar var någonting är, hur man kan ta sig dit och hur saker med anknytning till en specifik plats kan förbättras. De geoinformatiska metoderna är också de enda som tillåter en att i stor skala följa med vad som händer i omgivningen som en konsekvens av mänsklig verksamhet. Fastighetsbranschen är minst lika betydande och heltäckande: den utgör 70 % av världens nationalförmögenhet och sysselsätter 20 % av arbetskraften. Dessutom bor och arbetar vi alla i olika fastigheter. Områdena är också tätt sammanslutna. Många av de geoinformatiska tillämpningarna är kopplade till fastigheter och läget är ett av de centrala elementen inom fastighetsekonomi.

Som studerande inom ansökningsalternativet fastighetsekonomi och geoinformatik är du en del kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap. Utexaminerade teknologie kandidater har följande egenskaper:

 • Ett lösningsfokuserat perspektiv på utmaningarna i vårt samhälle. Teknologie kandidater kan identifiera problem och hitta innovativa lösningar på dem. En mångvetenskaplig utbildning garanterar att den studerande kan tillämpa idéer från olika områden i nya sammanhang eller på nya sätt.
 • Grundläggande förståelse av fastighetsmarknader, fastighetsjuridik och ledning av fastigheters livscykler. Teknologie kandidater som har valt inriktningsalternativet fastighetsekonomi har grundläggande kunskaper om lagstiftning, planering av markanvändning, finansiering, projektledning och ekonomi som rör fastigheter.
 • Grundläggande förståelse av metoder och verktyg relaterade till geoinformatik. Teknologie kandidater med inriktningen geoinformatik har grundkunskaper inom programmering och datateknik och förståelse för inhämtning, administrering, åskådliggörande och analysering av geodata.
 • Färdigheter att senare fördjupa kunskaperna genom magisterstudier. Teknologie kandidater har starka analytiska färdigheter och grundkunskaper inom projekthantering och bedrivande av vetenskaplig forskning. Studierna förbereder den studerande för magisterstudier.

Undervisningsspråk

Undervisningen i huvudämnet fastighetsekonomi och geoinformatik ordnas på finska och delvis på engelska. En del av grundstudierna erbjuds även på svenska.

Studiernas uppbyggnad

Teknologie kandidatstudierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • grundstudier
 • huvudämnesstudier
 • biämnesstudier
 • fritt valbara studier

Under det första studieåret ligger fokus på att utveckla starka kunskaper inom matematik, datateknik och datahantering. De studerande får även ett första smakprov på fastighetsekonomi och geoinformatik.

Efter det första året riktar de studerande in sig på antingen fastighetsekonomi, geoinformatik eller på en kombination av dem. Läs mer om dessa under Inriktningsalternativ.

Under det tredje studieåret betonas biämnesstudier och kandidatarbetet. Som biämne kan den studerande välja en biämneshelhet som erbjuds inom något annat huvudämne vid kandidatprogrammet för ingenjörsvetenskap, ett biämne vid någon annan av Aalto-universitetets högskolor eller ett biämne vid ett annat universitet. Biämnet kan även genomföras under utbytet. Biämnet fastställs i samband med att den individuella studieplanen godkänns.

Närmare struktur och kurslistor finns i studieguiden.

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Inriktningsalternativ

En avlagd teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom fastighetsekonomi och geoinformatik får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år).

I kandidatprogrammet är det möjligt att välja mellan inriktningsalternativen fastighetsekonomi, geoinformatik eller fastighetsekonomi och geoinformatik.

 • Under studierna i inriktningsalternativet fastighetsekonomi får du bekanta dig med fastighetsekonomi och fastighetsmarknader och med grunderna i fastighetsbranschens lagstiftning. Studierna innefattar dessutom grunderna i planering av markanvändning och finansiering. Studierna innefattar även ekonometri, det vill säga studier i statistisk analys med fokus på ekonomiska fenomen. Inriktningsalternativet fastighetsekonomi förbereder den studerande i synnerhet för magisterprogrammet Real Estate Economics och ger goda färdigheter att via den separata antagningen söka till magisterprogrammet Urban Studies and Planning in Real Estate Economics.
 • Geoinformatik fokuserar framförallt på studier i geodata, matematik och datavetenskap. Efter de gemensamma grundstudierna fördjupar de studerande sina färdigheter i programmering och datateknik, bekantar sig närmare med inhämtning och administrering av geodata och lär sig förvaltning och åskådliggörande av data och olika relaterade analysmetoder. Inriktningen geoinformatik förbereder de studerande i första hand för magisterprogrammet Geoinformatics och ger dem färdigheter att fortsätta i andra magisterprogram som utnyttjar geodata.
 • Kombinationen av fastighetsekonomi och geoinformatik lämpar sig för alla de studerande som vill kombinera två områden i en helhet som stöder de egna målsättningarna samt för dem som vill vara i framkanten av fastighetsområdets digitala språng och vara en del av utvecklingen av smarta städer. Båda områdena gynnas av att vara bekant med det andra området. Studerande inriktade på fastighetsekonomi gynnas av kunskaper inom geoinformatik, eftersom geodata behövs för att exempelvis upptäcka nya ekonomiska möjligheter, för att analysera det mervärde som fastighetens läge för med sig, för fastighetssystem eller för att bedöma risker. För studerande som i första hand är intresserade av geoinformatik ger kombinationsalternativet en utmärkt grund för att fungera som geodataspecialist inom den byggda miljön.

Utöver magisterprogrammen Geoinformatics, Real Estate Economics och Urban Studies and Planning in Real Estate Economics kan den studerande också med vissa förutsättningar söka sig till ett annat magisterprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper eller ett magisterprogram vid en annan av Aalto-universitetets högskolor. Den studerande har möjlighet att söka också till gemensamma internationella program, antingen via Aalto-universitetets gemensamma ansökan till magisterprogram eller via partneruniversitetet.

Internationell verksamhet

Lärarkåren vid kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap är internationell, och breda nätverk runtom i världen öppnas för de studerande. De studerande har möjlighet att under sina studier internationalisera sig på många olika sätt, till exempel via studentutbyte, sommarkurser eller kurser i främmande språk. Aalto-universitetets magisterprogram är engelskspråkiga och lockar till sig studerande från världens alla hörn. Studerande kan även söka till ett internationellt program för dubbel examen efter avlagd kandidatexamen.

Möjlighet till fortsatta studier

Teknologie kandidat- och diplomingenjörsutbildningen ger förutsättningar för doktorandstudier och forskarstudier.

Karriärmöjligheter

Det finns ett brett behov för ingenjörers sakkunskap, ledarskap och förmåga att hitta hållbara lösningar. Sysselsättningsmöjligheterna är närmast obegränsade både i Finland och internationellt. Du bidrar till att bygga en bättre livsmiljö, eftersom både geodata och fastigheter har en central roll för mänsklighetens och miljöns välfärd.

Utbildning i fastighetsekonomi och geoinformatik ger dig en stark grund bland annat för att utnyttja geodata för att lösa många slags utmaningar eller för att förvalta fastighetsegendom. Med hjälp av dina studier förstår du hur invecklade samhällsstrukturer och deras förändringar kan styras, och hur man genom fastigheter kan stöda välbefinnande både i hemmen och på arbetsplatserna. Som sakkunnig inom geoinformatik kan du på ett mångsidigt sätt utnyttja geodata när du producerar och analyserar information och som stöd för beslutsfattande.

Exempel på karriärstigar för diplomingenjörer:

 • Fastighetsförvaltare eller fastighetschef inom den offentliga eller privata sektorn
 • Geodataspecialist inom den offentliga eller privata sektorn
 • Expert på fastighetsmarknaden och fastighetsvärdering
 • Geodataingenjör inom den offentliga eller privata sektorn
 • Fastighetsinvesteringsanalytiker
 • Fastighets- eller förrättningsingenjör vid Lantmäteriverket eller vid en kommun
 • Teknisk chef i en kommun
 • Stadsgeodet
 • Lokalitetsdirektör eller lokalexpert
 • Kommuningenjör med ansvar för kommunens markpolitik
 • Applikationsutvecklare inom den offentliga eller privata sektorn

Diplomingenjörer som utexaminerats från Högskolan för ingenjörsvetenskaper har redan under flera år klarat sig bäst på arbetsmarknaden av diplomingenjörer som utexaminerats från alla tekniskt inriktade universitet i Finland. Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa den studerande grunda ett eget företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen och undervisningen vid institutionen för byggd miljö är fokuserad på områden vars samhälleliga inflytande ständigt växer. De stora förändringarna som sker i samhället, såsom befolkningsökningen, urbaniseringen, klimatförändringen, globaliseringen, digitaliseringen och den växande konsumtionen av naturresurser för alla med sig forskningsutmaningar.

Inom fastighetsekonomi är aktuella forskningsteman fastighetsmarknadernas verksamhet, fastighetsinvestering, ledande av fastigheters koldioxidavtryck, hållbar markpolitik och stöd av städers hållbara utveckling. Inom geoinformatik är temana modellering baserad på geografisk information och datavetenskap som stöd för regionalt beslutsfattande samt utnyttjande av satellitmaterial för att följa upp miljön.

Samarbete med andra aktörer

Forskningsgrupperna inom fastighetsekonomi och geoinformatik har breda och täta kontakter till det finländska affärslivet och till internationell forskning. Kurserna gästas ofta av representanter från företagsvärlden och ledande experter, och det bedrivs även projekt i samarbete med företag. De breda nätverken och programmets goda rykte gynnar även de studerande i deras egna projekt. Gillet för studerande inom fastighetsekonomi och geoinformatik,  Maanmittarikilta och ämnesföreningarna Fundi och Poligoni utgör aktiva länkar mellan de studerande, alumnerna och företag inom området.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: