Utbildningsutbud

Byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Byggandet upphör aldrig, så nya diplomingenjörer inom byggnadsteknik behövs ständigt. Som expert inom byggnadsteknik får du möjlighet att påverka människors och miljöns välbefinnande. Du kan fördjupa dig i exempelvis geoteknik, olika byggmaterial och hur de används, faktorerna bakom god inomhusluft, lämpliga temperaturer för byggnader, brandsäkerhetsteknik samt byggnaders estetik.
Viisi opiskelijaa konehallissa

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Webinar | Byggnadsteknik

I den här webbinariuminspelningen får du höra mer om att studera, söka och framtida anställningsmöjligheter på kandidatprogrammet Byggnadsteknik.

Titta på webinariet (på finska)
Kuva: Unto Rautio

Utbildningens beskrivning

I huvudämnet byggnadsteknik kombineras ingenjörsvetenskapernas matematiska och tekniska grund med kreativ planering och ledarskap. Studiehelheten i byggnadsteknik vid Aalto-universitetet är den mest internationella i Finland och grundar sig på den allra senaste forskningen. Utexaminerade från programmet har följande färdigheter:

 • Goda grundkunskaper i matematik, fysik och mekanik. Teknologie kandidater har breda kunskaper inom det tekniska området och färdigheter att tillämpa ingenjörsvetenskapliga metoder i nya kreativa sammanhang.
 • Brett materialkunnande. Teknologie kandidater har en grundläggande förståelse för material förenliga med hållbar utveckling, om deras egenskaper, hur de beter sig och deras inverkan på slutprodukten.
 • Grundkunskaper om planering av byggnader, byggande och underhåll samt ledande av byggprojekt. Teknologie kandidater förstår de allmänna krav som måste beaktas i planeringen av byggnader, såsom grundkraven för konstruktionernas hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, hygien, hälsa och säkerhet vid användning. De kan även beakta byggnadernas och konstruktionernas ekologiska, finansiella och estetiska sida.
 • Goda kommunikations- och interaktionsfärdigheter. I byggbranschen bedrivs nära samarbete med till exempel arkitekter, och den studerande får ända från början prova på att arbeta i mångvetenskapliga team.
 • Goda projektledarfärdigheter. Teknologie kandidater förstår innebörden av goda ledaregenskaper inom området, kan aktivt använda sig av dem både inom sitt team och med intressentgrupper och kan således leda ett projekt ända från planeringsskedet tills att det är färdigt.
 • Färdigheter för magisterstudier. Studier inom byggnadsteknik utgör en utmärkt grund för fortsatta studier, särskilt inom magisterprogram som Building Technology och Geoengineering.

Undervisningsspråk

Undervisningen i huvudämnet byggnadsteknik ordnas på finska och delvis på engelska. En del av grundstudierna erbjuds även på svenska.

Studiernas uppbyggnad

Teknologie kandidatstudierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • grundstudier
 • huvudämnesstudier
 • biämnesstudier
 • fritt valbara studier

Programmets grundstudier skapar en god grund för det tekniska kunnandet. I takt med att studierna framskrider flyttas fokus mot kurser i huvudämnet byggnadsteknik där den studerande lär sig grunderna i statik, dynamik, mekaniken hos fasta ämnen, strömningsmekanik, termodynamik och materialvetenskap. Under det tredje studieåret ligger fokus på valfria kurser inom huvudämnet, på biämnet och på kandidatarbetet. Den studerande har även möjlighet att inkludera praktik i sina studier.

Närmare struktur och kurslistor finns i studieguiden.

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Inriktningsalternativ

En avlagd teknologie kandidatexamen ger dig behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom byggnadsteknik får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom följande magisterprogram:

Den studerande uppmuntras att skapa sig en individuell kompetensprofil och har möjlighet att välja till exempel biämnet eller valfria kurser från vilken som helst av de övriga högskolorna vid Aalto-universitetet med eventuella förkunskapskrav och begränsningar i beaktande.

Utöver magisterprogrammen som nämns ovan kan den studerande också med vissa förutsättningar söka sig till ett annat magisterprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper eller ett magisterprogram vid en annan av Aalto-universitetets högskolor med eventuella förkunskapskrav och begränsningar i beaktande. Den studerande har möjlighet att söka också till gemensamma internationella program, antingen via Aalto-universitetets gemensamma ansökan till magisterprogram eller via partneruniversitetet.

Internationell verksamhet

Lärarkåren vid kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap är internationell, och breda nätverk runtom i världen öppnas för de studerande. De studerande har möjlighet att under sina studier internationalisera sig på många olika sätt, till exempel via studentutbyte, sommarkurser eller kurser i främmande språk. Aalto-universitetets magisterprogram är engelskspråkiga och lockar till sig studerande från världens alla hörn. Studerande kan även söka till ett internationellt program för dubbel examen efter avlagd kandidatexamen.

Möjlighet till fortsatta studier

Teknologie kandidat- och diplomingenjörsutbildningen ger förutsättningar för doktorandstudier och forskarstudier.

Karriärmöjligheter

Hälsosamma, säkra och ansvarsfulla byggnader och konstruktioner är efterfrågade nu och i framtiden. Byggbranschen erbjuder mångsidiga karriärstigar och en möjlighet att vara med och skapa och upprätthålla en hållbar, ren och tillgänglig livsmiljö som främjar välbefinnande. Du kan jobba med exempelvis uppdrag inom planering, analys och forskning eller som konsult i frågor som rör konstruktioner, byggmaterial, brandsäkerhet eller inomhusluft. Som byggherre eller projektingenjör är du däremot involverad i byggnadsprojekten ända från planeringsskedet tills att de står färdiga. Vid Aalto-universitetet uppmuntras även entreprenörskap och många utexaminerade har bildat egna företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Aalto-universitetets institution för byggnadsteknik har synnerligen mångsidiga och heltäckande möjligheter och lokaler för arbete. Forskningen betonar starkt innovationer inom välbefinnande och hållbar utveckling, genom vilka man vill förbereda sig på framtida förändringar inom branschen, såsom digitalisering, den snabba urbaniseringen och klimatförändringen. Samtidigt vill man säkerställa att byggbranschens affärsverksamhet också i framtiden vilar på hållbara grunder.

Aktuella teman är att minimera koldioxidavtrycket under konstruktionens hela livscykel, ekologiskt hållbart utnyttjande av jord- och berggrunden, hälsosamma och säkra inomhusmiljöer samt digitalisering som en möjliggörare för effektivare verksamhetssätt. Till konstruktioner räknas utöver bostadshus och affärsbyggnader även trafikleder som med sina broar, tunnlar och grundkonstruktioner är viktiga för samhället.

Institutionen bedriver ett nära samarbete med finska företag och organisationer inom området. Ett exempel på det är konsortiet Building 2030 vars uppgift är att genom forskning utveckla en vision för Finlands byggnadsbransch för 2030 och främja att den omsätts i praktiken.

Samarbete med andra aktörer

Byggnader och konstruktioner är komplexa helheter som kräver mångvetenskapliga, kreativa och breda perspektiv som stöd för planeringen och genomförandet. Byggnadernas säkerhet, hälsosamhet, kostnads- och energieffektivitet, livscykelförvaltning samt estetik är alla aspekter som sammanför flera experter inom ramarna för samma projekt. De studerande får inom ramarna för sina studier värdefulla erfarenheter av teamarbete i form av olika kursuppgifter. De blir även bekanta med företagsvärlden genom gästföreläsare, företagsbesök och projektarbeten i samband med riktiga byggprojekt.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: