Utbildningsutbud

Hållbara samhällen, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hurdana ska framtidens städer vara för att de ska stöda människors välbefinnande? Hur kan vi anpassa oss till effekterna av klimatförändringen både i hanteringen av naturresurser och i planeringen av olika områden och deras vattenförsörjning? Huvudämnet hållbara samhällen vid Aalto-universitetet passar den som vill arbeta med framtidens mest centrala teman. I studierna kombineras markanvändnings- och trafikplanering med vatten- och miljöteknik på ett sätt som är unikt i Finland och i världen.
Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Webinar | Hållbara samhällen

I den här webbinariuminspelningen får du höra mer om att studera, söka och framtida anställningsmöjligheter på kandidatprogrammet Hållbara samhällen.

Titta på webinariet (på finska)
Students looking at SPT studio course

Utbildningens beskrivning

Klimatförändringen, urbaniseringen och de sinande naturresurserna är exempel på fenomen som kräver en allt mer heltäckande förståelse för planeringen och förvaltningen av den byggda miljön. Genom det nya ansökningsalternativet hållbara samhällen erbjuder Aalto-universitetet en språngbräda för en karriär som går ut på att skapa visioner och implementera lösningar på såväl lokala som globala utmaningar med hjälp av teknologi. Efter teknologie kandidatexamen har den studerande följande färdigheter:

 • Ett lösningsfokuserat perspektiv på utmaningarna i vårt samhälle. Den studerande kan identifiera problem och hitta innovativa lösningar på dem. Detta underlättas av en förmåga att tillämpa kunskap på ett brett plan och tillämpa beräkningsmetoder för att modellera fenomen inom området.
 • Förståelse av hållbara samhällen som helhetssystem. Den studerande förstår kopplingarna mellan olika områden och bebodda miljöer samt ingenjörens roll i att främja funktionaliteten i dem.
 • Grundkunskaper i och förståelse för markanvändningsplanering, trafikplanering och vattenteknik. Den studerande behärskar de centrala verktygen inom det egna området och förstår de samhälleliga och administrativa principerna som gäller för området.
 • Förståelse och färdigheter för planering av livskraftiga, fungerande och hållbara samhällen. Den studerande kan inkludera principerna för hållbar utveckling och hållbar användning av naturresurser som en del av planeringen av markanvändning, trafik, vattenförsörjning och hantering av vattenresurser. Hen närmar sig ingenjörsarbetet ur ett människonära perspektiv.
 • Grundkunskaper i vattenteknik. Den studerande förstår de naturvetenskapliga principerna för vattnets kretslopp och de bästa verksamhetsmodellerna för vattenförsörjning, hantering av avloppsvatten och hantering av vattenresurser.
 • Grundkunskaper i trafikteknik och markanvändningsplanering. Den studerande känner till principerna för ett fungerande och säkert trafiksystem samt vad som kännetecknar ett hållbart trafiksystem och hur detta kan främjas och utvärderas. Därtill känner hen till hur ett planeringssystem för områdesanvändning används i markanvändningsplaneringen och kan se detta i en bredare markanvändnings- och trafikpolitisk kontext.
 • Färdigheter att senare fördjupa kunskaperna genom magisterstudier. Den studerande har grundkunskaper i statistisk analys, analys av geodata, modellering, projekthantering och bedrivande av vetenskaplig forskning. Studierna förbereder den studerande för magisterstudier.
   

Undervisningsspråk

Undervisningen i huvudämnet hållbara samhällen ordnas på finska och delvis på engelska. En del av grundstudierna erbjuds även på svenska.

Studiernas uppbyggnad

Teknologie kandidatstudierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • grundstudier
 • huvudämnesstudier
 • biämnesstudier
 • fritt valbara studier

Programmets grundstudier skapar en god grund för det tekniska kunnandet. I takt med att studierna framskrider får den studerande fördjupa sitt kunnande och tillämpa sina färdigheter utgående från sina egna specialkunskaper och intressen. Huvudämnesstudierna i hållbara samhällen innehåller kurser om bland annat följande teman:

 • Grunderna i samhällsplanering
 • Markanvändningsplanering
 • Hållbara trafiksystem
 • Vatten- och miljöteknik
 • Städernas vattenförsörjning
 • Mätning, simulering och modellering av den byggda miljön
 • Användning av geodata som stöd för planering

Närmare struktur och kurslistor finns i studieguiden.

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Inriktningsalternativ

En avlagd teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom hållbara samhällen får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom följande magisterprogram:

Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Master’s Programme in Water and Environment Engineering

Redan i kandidatstudierna har den studerande möjlighet att koncentrera sig antingen på markanvändningsplanering och trafikteknik eller på vatten- och miljöteknik. Markanvändningsplanering och trafikteknik fokuserar på hållbara städer och regioner och framtida utmaningar som rör dem. Inom vatten- och miljöteknik ligger fokus emellertid på vatten och dess samband till miljön. Den studerande uppmuntras att skapa sig en individuell kompetensprofil och har möjlighet att välja till exempel biämne eller valfria studiehelheter vid en annan högskola vid Aalto-universitetet med eventuella förkunskapskrav och begränsningar i beaktande. Som biämne kan den studerande välja studier inom till exempel ekonomi, tekniska ämnen eller varför inte konst.

Utöver magisterprogrammen som nämns ovan, kan den studerande också med vissa förutsättningar söka sig till ett annat magisterprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper eller ett magisterprogram vid en annan av Aalto-universitetets högskolor. Den studerande har möjlighet att söka också till gemensamma internationella program, antingen via Aalto-universitetets gemensamma ansökan till magisterprogram eller via partneruniversitetet.

Internationell verksamhet

Lärarkåren vid kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap är internationell, och breda nätverk runtom i världen öppnas för de studerande. De studerande har möjlighet att under sina studier internationalisera sig på många olika sätt, till exempel via studentutbyte, sommarkurser eller kurser i främmande språk. Aalto-universitetets magisterprogram är engelskspråkiga och lockar till sig studerande från världens alla hörn. Studerande kan även söka till ett internationellt program för dubbel examen efter avlagd kandidatexamen.
 

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund också för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utlandet.

Karriärmöjligheter

Diplomingenjörsexamen öppnar upp många olika karriärmöjligheter. Utexaminerade diplomingenjörer vill ofta påverka världen och hitta lösningar på vår tids stora utmaningar. Arbetsgivarna återfinns i den privata och den offentliga sektorn såväl som bland organisationer och forskningsinstitut. Exempel på typiska karriärinriktningar:

 • Expert- och ledningsuppgifter vid konsultföretag
 • Planerings- och ledningsuppgifter inom kommuner, ministerier eller andra organisationer inom den offentliga sektorn
 • Forsknings- eller expertuppgifter vid sektorforskningsinstitut, inom statsförvaltningen eller vid universitet

Diplomingenjörer som utexaminerats från Högskolan för ingenjörsvetenskaper har redan under flera år klarat sig bäst på arbetsmarknaden av diplomingenjörer som utexaminerats från alla tekniskt inriktade universitet i Finland. Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto-universitetet har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa de studerande att grunda egna företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningsgrupperna vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper utgörs av framstående mångvetenskapliga forskningsenheter, som drivs av internationellt ansedda experter med goda internationella nätverk. Aktuella forskningsteman inom vatten- och miljöteknik är till exempel hållbar vattenförsörjning, global matproduktion, gränsvattensamarbete och hantering av vattenresurser i ett föränderligt klimat. Inom markanvändnings- och trafikplanering samt trafikteknik undersöker forskarna till exempel människocentrerade levnadsmiljöer, dynamiska planeringssystem och nya teknologier för förflyttning.

Samarbete med andra aktörer

De studerande får bekanta sig med aktörer inom den offentliga och den privata sektorn genom gästföreläsningar, projektkurser, arbetspraktik, företagsbesök och i vissa fall även i anslutning till kandidatarbetet. Den privata och den offentliga sektorn samt forskningsinstitut utgör viktiga samarbetspartner. Aalto-universitetet bedriver dessutom ett nära samarbete med Helsingfors, Esbo och Vanda stad för att göra städerna mer lockande, välfungerande och hållbara.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: