Utbildningsutbud

Energi- och maskinteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Inom huvudämnet energi- och maskinteknik har du möjlighet att påverka den hållbara framtidens energisystem och maskiner. Huvudämnet erbjuder mångsidiga specialiseringsmöjligheter och sysselsättningsmöjligheterna är närmast obegränsade både i Finland och internationellt.
Students working at the indoor air quality lab.
Neljä henkilöä tutkimassa konetta

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Webinar | Energi- och maskinteknik

I den här webbinariuminspelningen (på finska) får du höra mer om att studera, söka och framtida anställningsmöjligheter på kandidatprogrammet Energi- och maskinteknik.

Se inspelningen
Students studying at Campus, photo by Unto Rautio

Utbildningens beskrivning

Hur skapas ett nollenergihus, ett icke-förorenande kryssningsfartyg eller en produkt som kan utnyttja återvunnet material för framtida behov? Och hur kan solenergi utnyttjas som både el och värme i olika tillämpningar? Det finns mycket att utveckla inom både maskintekniken och energiproduktionen i Finland och globalt. Branschen behöver nya experter som kan kombinera information och kunskaper som de förvärvat på olika håll och som vågar använda radikal kreativitet om det så behövs. Den uppmuntrande och inspirerande atmosfären vid Aalto-universitetet hjälper dig att tro på dina egna idéer och föra fram dem samt prova nya lösningar.

Kandidatexamen ger utmärkta förutsättningar att fortsätta studierna i magisterprogrammet i energiteknik eller magisterprogrammet i maskinteknik, med sikte på en diplomingenjörsexamen. Den som har avlagt teknologie kandidatexamen med energi- och maskinteknik som huvudämne har följande färdigheter:

 • Förmåga att planera moderna maskiner. Den studerande förstår planeringsprocessen bakom funktionella och smarta maskiner, från komponenter till system.
 • Förmåga att beakta hållbarhet som en del av planerings- och tillverkningsmetoder. Den studerande kan beakta livscykeltänkande och cirkulär ekonomi i anslutning till bland annat energiproduktion, samhällsbyggande och planering av maskiner samt förstår dessa områdens växande roll för miljöfrågor.
 • Förmåga att kombinera frågor på ett kreativt sätt och tillämpa inlärda planerings- och tillverkningsmetoder för att finna lösningar. Den studerande kan söka lösningar för planering och tillverkning av maskiner och för energiproduktion också när det inte finns några färdiga lösningar.
 • Förmåga att kritiskt analysera de metoder, processer, resultat och effekter som utmärker ingenjörsarbetet. Den studerande vågar ifrågasätta gamla metoder och processer och göra sin del för att förnya området.
 • Behövliga kunskaper i naturvetenskaper, matematik och datateknik. Den studerande kan använda datateknisk programvara och hjälpmedel som är typiska för energi- och maskinteknik och har grundkunskaper i mekanik och matematik.

Undervisningsspråk

Undervisningen i huvudämnet energi- och maskinteknik ordnas på finska och delvis på engelska. En del av grundstudierna erbjuds även på svenska.

Studiernas uppbyggnad

Teknologie kandidatstudierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • grundstudier
 • huvudämnesstudier
 • biämnesstudier
 • fritt valbara studier.

Under det första studieåret betonas grundstudierna. Dessa studier skapar en grund för det teknisk-vetenskapliga kunnandet och för yrkesidentiteten. Under det andra och tredje studieåret får den studerande fördjupa sig närmare i energi- och maskinteknik och börja bygga upp sina studier med sikte på fortsatta studier inom ett magisterprogram.

Närmare struktur och kurslistor finns i studieguiden.

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Inriktningsalternativ

En avlagd teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom energi- och maskinteknik får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Under kandidatskedet kan studerande inom energi- och maskinteknik inrikta sig antingen på energiteknik eller maskinteknik. Efter kandidatexamen kan du fortsätta direkt till följande magisterprogram:

Magistersprogrammet Master’s Programme in Mechanical Engineering där du kan fördjupa dig i följande ämnesområden:

 • Arctic Technology
 • Engineering Materials
 • Marine Technology
 • Mechatronics
 • Product Development
 • Production Engineering
 • Solid Mechanics

Magisterprogrammet Master’s Programme in Advanced Energy Solutions vars huvudämnen är:

Utöver dessa kan den studerande också med vissa förutsättningar söka sig till ett annat magisterprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper eller ett magisterprogram vid en annan av Aalto-universitetets högskolor. Den studerande kan också söka till gemensamma internationella program, antingen via Aalto-universitetets gemensamma ansökan till magisterprogram eller via partneruniversitetet.

Den studerande är även fri att välja biämne eller valfria kurser från vilken som helst av Aalto-universitetets övriga högskolor, med eventuella förkunskapskrav och begränsningar i beaktande.

Fuksikapteeni Jenny Manner koneinsinöörikillan haalarissa

Gilleverksamheten upptar en stor del av Jenny Manners vardag vid sidan om studierna

Enligt phuxmästare Jenny Manner är det bästa med maskin- och byggnadstekniken att den ger en god grund för specialisering inom många olika och intressanta områden.

Personer

Internationell verksamhet

Lärarkåren vid kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap är internationell, och breda nätverk runtom i världen öppnas för de studerande. De studerande har möjlighet att under sina studier internationalisera sig på många olika sätt, till exempel via studentutbyte, sommarkurser eller kurser i främmande språk. Aalto-universitetets magisterprogram är engelskspråkiga och lockar till sig studerande från världens alla hörn. Studerande kan även söka till ett internationellt program för dubbel examen efter avlagd kandidatexamen.
 

Möjlighet till fortsatta studier

Teknologie kandidat- och diplomingenjörsutbildningen ger förutsättningar för doktorandstudier och forskarstudier.
 

Karriärmöjligheter

Det finns ett brett behov för ingenjörers sakkunskap, ledarskap och förmåga att hitta hållbara lösningar. Sysselsättningsmöjligheterna är närmast obegränsade både i Finland och internationellt. Företag samt forsknings- och utbildningsinstitutioner inom energi- och maskinteknik har en nyckelposition i att lösa många av de globala utmaningarna vi står inför. Maskintekniken är av central betydelse för den finländska exporten. Du bidrar till att bygga en renare värld, eftersom energi och maskiner står i centrum både för urbanisering och för att bekämpa klimatförändringen.

Exempel på typiska karriärstigar för diplomingenjörer:

 • expertuppgifter inom produktutveckling i företag
 • krävande forsknings- och utvecklingsuppgifter för företag, staten eller kommunerna
 • projektchefsuppgifter, produktionschefsuppgifter eller andra chefsuppgifter i företag
 • doktorandstudier eller forskning vid universitet eller andra forskningsinstitutioner
 • konsult- eller forskningsarbete till exempel inom branscher som bekämpar klimatförändringen
 • entreprenörskap till exempel som ny ägare av ett familjeföretag eller grundare av ett eget företag.

Diplomingenjörer som utexaminerats från Högskolan för ingenjörsvetenskaper har redan under flera år klarat sig bäst på arbetsmarknaden enligt en jämförelse gjord mellan diplomingenjörer som utexaminerats från alla tekniskt inriktade universitet i Finland. Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa den studerande grunda ett eget företag. Om du är intresserad av en akademisk karriär ger teknologie kandidat- och diplomingenjörsutbildningen dig förutsättningar för doktorandstudier och forskarstudier.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för maskinteknik är en ledande mångvetenskaplig forskningsenhet med en stark koppling till industrin och en inverkan på både näringsliv och samhälle. Aktuella teman inom forskningen är bland annat digital maskinteknik, nya energilösningar och lagring av energi. Inom det sistnämnda temat undersöks möjligheten att använda väte för framtidens utsläppsfria energisystem.

Samarbete med andra aktörer

Samarbete mellan högskolorna har en central betydelse vid Aalto-universitetet, och huvudämnet energi- och maskinteknik utgör inget undantag. Utöver kurserna vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper ingår kurser vid till exempel Högskolan för teknikvetenskaper. Den studerande är även fri att välja biämne eller valfria studiehelheter från vilken som helst av Aalto-universitetets övriga högskolor.

Kontakt information

Lärandetjänster vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat