Program

Kandidatprogrammet i elektroteknik

Loading table of contents

Planera dina studier

Individuell studieplan (ISP)

Studerande som blivit antagna till kandidatprogrammet i elektroteknik gör sin individuella studieplan (ISP) i Sisu under det första studieåret som en del av introduktionskursen ELEC-A0110 Introduktion till studierna i kandidatprogrammet i elektroteknik och under det andra studieåret som en del av ELEC-A0120 Studieplanering. Anvisningar för att skapa en studieplan finns även på kursernas MyCourses-sidor.

Vanliga frågor om att skapa en ISP

Ersättande prestationer

Kurserna förnyas i samband med arbetet med undervisningsplanen som görs varje läsår

Undervisningsprogrammet görs varje läsår och utbudet ändrar allting en aning när kurserna förnyas. När en kurs fastställs fastställs alternativa prestationssätt för den. Oftast är det en ny kurs eller en kombination av kurser. De ersättande kurserna har samlats i tabellerna nedan. De ersättande kurserna är fastslagna, du behöver alltså inte be om förordande för dessa ersättande prestationer.

Obs. Om två kurser ersätter varandra och har överlappande innehåll kan oftast endast en av dem inkluderas i examen. Med andra ord kan du inte inkludera både kursen Matrisräkning och Grundkurs i matematik S1 i examen (inte heller i en annan teknologie kandidatexamen eller diplomingenjörsexamen).

Biämnen

Det finns flera biämnesalternativ. Du kan:

  • välja ur Aaltos biämnesutbud (obs. biämnena vid ARTS har separat ansökan)
  • genomföra biämnet vid ett annat finländskt universitet genom JOO-avtal
  • genomföra en internationell biämneshelhet under utbytet.

Vi rekommenderar att du väljer ett biämne som fördjupar huvudämnets yrkesmässiga färdigheter eller behandlar dess tillämpningsområden. Det lönar sig dock att modigt välja biämne efter ditt eget intresse! Biämnet ska omfatta 25 sp. Om biämnet du väljer inte kan genomföras med en omfattning på 25 sp kan det vara mindre. Det lönar sig att inleda biämnesstudierna senast under det andra studieåret.

Obs. Vissa biämnen kan ge dig rätt övergå till ett magisterprogram som du ursprungligen inte har överflyttningsrätt till. Därför lönar det sig att också bekanta sig med magisterprogrammen i god tid under det andra studieåret. Alternativen vid ELEC presenteras i samband med kursen ELEC-A0120 Studieplanering under det andra studieåret.  Du hittar mer information om magisterprogram och övergångsprinciper under fliken Utexaminering.

Om det känns svårt att välja biämne

  • bekanta dig i lugn och ro med alternativen samt innehållet och lärandemålen i kurserna i de olika biämneshelheterna.
  • delta i grundkurser för olika biämneshelheter – du kan inte nödvändigtvis veta vad som är intressant utan att prova på det! (Dessa pröva på-val kan du placera i fritt valbara studier eller avbryta.)
  • diskutera valet med andra studerande och vid behov be om hjälp av din akademiska handledare eller studierådgivare. Många gillen har även samlat information om rekommenderade och populära biämnen.

Fritt valbara studier

Fritt valbara studier kan bestå av vilka som helst högskolestudier enligt eget intresse för att nå 180 sp i examen. Du hittar exempel på lämpliga studier under fliken Övriga studier.

De flesta biämnen har ett brett kursutbud. Du kan bredda färdigheterna som biämnet erbjuder genom att inkludera fler biämneskurser i de fritt valbara studierna. Om du är osäker på vilket biämne du ska välja kan du inom ramen för de fritt valbara studierna bekanta dig med olika biämnen genom att delta i grundkurser inom några olika biämnesalternativ. När du hittar ett lämpligt alternativ kan du inkludera pröva på-studierna i de andra alternativen i fritt valbara studier.

Du kan alternativt inkludera ett andra biämne i stället för fritt valbara studier. I dessa fall anges två biämnen på ditt examensbetyg. I allmänhet förekommer inga fritt valbara studier i examen alls (exklusive eventuell förberedande kurs i svenska). Å andra sidan behöver det andra biämnet inte längre omfatta 25 sp, om biämnesguiden anger att en mindre omfattning är möjlig. I dessa fall blir det lite plats över även för fritt valbara studier.

Vissa huvudämnen som leder till diplomingenjörsexamen har rekommenderade kurser som det lönar sig att genomföra som fritt valbara studier om du planerar fortsätta till huvudämnet i fråga. Observera att det är fråga om rekommendationer, inte obligatoriska förkunskaper eller tröskelkrav!

Fortsatta studier i magisterprogram

Diplomingenjörsprogrammet kan ha betydelse för vilka val som görs i kandidatstudierna. Därför lönar det sig att välja DI-program och huvudämne i god tid, ungefär under det andra studieåret. Anvisningar för val av magisterprogram samt övergångsprinciper hittar du under fliken Utexaminering.

Tillgodoräknande av studier

Tillgodoräknande av studier innebär att studier som genomförts någon annanstans än vid Aalto-universitetet räknas till godo i en examen som avläggs vid Aalto-universitetet, antingen genom att ersätta en enskild kurs eller studiehelhet eller genom att inkludera studierna i de fritt valbara studierna.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Tillgodoräknande av studier

Tillgodoräknande av studier

Ansökningar, anvisningar och regler

Nyhetsbrev för studerande

ELEC Nyhetsbrev för studerande (endast på finska och engelska)

Nyttiga länkar, bl.a. studiefärdigheter, karriärplanering, studier på svenska

Opiskelutaidot

Studiekompetens

Studiekompetens består av många delområden. Det är frågan om att behärska olika studiemetoder, leda sig själv, arbeta tillsammans med andra och reglera sina känslor. Det går att lära sig studiekompetens. På den här webbplatsen hittar du idéer för kompetensutveckling och länkar till källor för mera information.

Stöd för studierna
AaltoStudents

Karriärdesign för Aaltos studerande

Hur kan jag skapa en meningsfull karriär för mig själv? Det finns inte rätt eller fel sätt och vi hjälper dig att hitta din väg.

Career Design Lab
Students of Aalto University in campus area with a drone / Photo by Aalto University, Unto Rautio

Byte av utbildningsprogram inom det tekniska området

Om du har en studierätt vid Aalto-universitetet som leder till en DI-examen och du vill byta till en annan utbildning som leder till DI-examen, är det fråga om byte av utbildningsprogram.

Ansökningsservice
Student guide illustration, other studies

Studier och studerandeservice på svenska

Aalto-universitetets kurser och studerandeservice på svenska

Övriga studier

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: